Počet nalezených dokumentů: 17591
Publikováno od do

Vztah generace Z k folklóru a tradicím jako součásti nabídky destinace cestovního ruchu
Ondicová, Beata
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Uherskohradišťsku a vztahem generace Z k folklóru a tradicím. Cílem práce je identifikovat současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou tradic a folklóru ve Zlínském kraji a zjistit vztah generace Z k folklóru a tradicím při účasti na cestovním ruchu. Navrhnout nové, nebo inovovat stávající destinační produkty Zlínského kraje pro generaci Z. Vzhledem k rozsáhlosti Zlínského kraje a rozmanitosti kulturní nabídky v oblasti tradic a folklóru byl cíl práce z geografického hlediska zúžen na konkrétní menší oblast, a to na oblast Uherskohradišťska. Pomocí sekundárních a primárních dat byl analyzován současný stav a možnosti rozvoje folklorního cestovního ruchu v regionu Uherskohradišťsko. Primární data byla získaná prostřednictvím online dotazníkového šetření, jehož hlavním záměrem bylo zjistit, zda se generace Z zajímá o folklór a lidové tradice. The bachelor's thesis is targeted on tourism in the area of Uherske Hradiste and on the relationship of generation Z to folklore and it’s traditions. The aim of the thesis is to identify the current offer of tourism products with the theme of traditions and folklore in the Zlín region and to find out how is the relationship of generation Z towards folklore and traditions while participating in tourism. To design new or innovate existing destination products of the Zlín region for generation Z. Due to the vastness of the Zlín region and the diversity of the cultural offer in the area of traditions and folklore, the aim of the bachelor’s thesis was narrowed down in a geographical matter to a specific smaller area of Uherske Hradiste only. The current state and possibilities for the development of folklore tourism in the area of Uherske Hradiste region were analyzed using secondary and primary data. Primary data were obtained through an online questionnaire survey, with it’s main purpose being to find out whether Generation Z is interested in folklore and folk traditions. Klíčová slova: folklór; generace Z; lidová kultura; region Uherskohradišťsko; tradice; folk culture; folklore; generation Z; tradition; Uherské Hradiště region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vztah generace Z k folklóru a tradicím jako součásti nabídky destinace cestovního ruchu

Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Uherskohradišťsku a vztahem generace Z k folklóru a tradicím. Cílem práce je identifikovat současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou tradic ...

Ondicová, Beata
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Zhodnocení samočistící schopnosti vodního toku Bítýška
Vítová, Kristýna
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením jakosti a samočistící schopnosti vodního toku Bítýška na Vysočině. Teoretická část se věnuje vodohospodářské legislativě České republiky, kvalitě vody včetně problémů s ní spojených, samočistící schopnosti, mokřadům a sledovaným ukazatelům jakosti vody. Další část blíže charakterizuje zájmové území z hlediska přírodních poměrů a hydrologie. Praktická část detailně popisuje odběr vzorků vody, měření ukazatelů jakosti vody v terénu a laboratorní stanovení chemického rozboru vody. Práci zakončuje vyhodnocení zjištěných výsledků dle příslušné legislativy a diskuze. Výsledky laboratorních rozborů prokázaly, že samočistící schopnost vodního toku se projevila pouze v polovině sledovaného období a nelze ji jednoznačně potvrdit. Byly odhaleny vysoké koncentrace dusičnanového dusíku, celkového fosforu a chemické spotřeby kyslíku způsobené zejména vypouštěním nedostatečně vyčištěné vody z kořenové čistírny odpadních vod do vodního toku. The bachelor thesis deals with the evaluation of the quality and self-cleaning ability of the Bítýška watercourse in Vysočina. The theoretical part is devoted to the water management legislation of the Czech Republic, water quality including related problems, self-cleaning ability, wetlands and monitored water quality indicators. The next part characterizes the area of interest in terms of natural conditions and hydrology. The practical part describes in detail the collection of water samples, measurement of water quality indicators in the field and laboratory determination of chemical water analysis. The work concludes with an evaluation of the results obtained according to the relevant legislation and discussion. The results of laboratory analysis have demonstrated that the self-cleaning ability of watercourses was exhibited only for half of the monitored period and cannot be unequivocally confirmed. The findings revealed high concentrations of nitrate nitrogen, total phosphorus and chemical oxygen demand caused especially by draining under-cleaned water from root wastewater treatment plant into the watercourse. Klíčová slova: kořenová čistírna odpadních vod; kvalita vod; mokřad; samočistící schopnost vody; změna klimatu; znečišťování vod; climate change; root wastewater treatment plant; self-cleaning ability of water; water pollution; water quality; wetland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Zhodnocení samočistící schopnosti vodního toku Bítýška

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením jakosti a samočistící schopnosti vodního toku Bítýška na Vysočině. Teoretická část se věnuje vodohospodářské legislativě České republiky, kvalitě vody včetně ...

Vítová, Kristýna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu
Vlachopulos, Christos
2023 - český
Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich vlastnosti a využití, jenž se aplikují v nábytkovém odvětví. Výsledkem teoretické části je přehled vybraných materiálů. Praktická část se zabývá zjišťováním a porovnáním zvolených mechanických a fyzikálních vlastností různých materiálů, které jsou rozebrány v diskusi. Práce může sloužit jako praktický využitelný přehled materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu, který obsahuje jejich vlastnosti a využití pro praxi. The bachelor thesis is devoted to materials commonly used in the furniture industry. It deals with their development, especially with regard to their properties. The mapped materials describe their properties and usages that are applied in the furniture industry. The theoretical part results in an overview of the selected materials. The practical part deals with the identification and comparison of the selected mechanical and physical properties of the different materials, which are discussed. The thesis can serve as a practical usable overview of materials applied in the furniture industry, which includes their properties and practical applications. Klíčová slova: alternativy; dřevo; kompozit; materiály; nábytek; vývoj; alternatives; composite; development; furniture; materials; wood Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vývoj materiálů uplatňovaných v nábytkářském průmyslu

Bakalářská práce se věnuje materiálům, které se běžně používají v nábytkářském průmyslu, zabývá se jejich vývojem, především s přihlédnutím k jejich vlastnostem. Zmapované materiály popisují jejich ...

Vlachopulos, Christos
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Změny v množství vázaného uhlíku v nadzemní biomase v lesní rezervaci Greenfields, Nikaragua
Dvořák, Vít
2023 - český
Cílem práce bylo vyhodnotit změny v množství vázaného uhlíku v soukromé rezervaci Greenfields nacházející se v tropickém deštném lese v Nikaragui. Byly provedeny dvě lesní inventarizace (2015 a 2022) a ze získaných dat poté vypočítána biomasa a množství sekvestrovaného uhlíku na zalesněné ploše rezervace Greenfields. Data byla následně porovnána s výsledky ostatních podobně zaměřených prací v oblasti, uvedena do kontextu v rámci biologické sukcese a na závěr byl navrhnut systém financování rezervace pomocí plateb z obchodu s uhlíkem. The aim of this study was to evaluate changes in the amount of carbon sequestered in the private reserve Greenfields, located in a tropical rainforest in Nicaragua. Two forest inventories were carried out (in 2015 and 2022), and from the obtained data, the biomass and the amount of sequestered carbon in the forested area of the Greenfields reserve were calculated. The data was then compared with the results of other similarly focused studies in the area, contextualized within biological succession, and finally, a financing system for the reserve was proposed through carbon trading payments. Klíčová slova: biomasa; Greenfields; Nikaragua; obchod s uhlíkem; soukromá lesní rezervace; uhlík; biomass; carbon; carbon trading; Nicaragua; private forest reservation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Změny v množství vázaného uhlíku v nadzemní biomase v lesní rezervaci Greenfields, Nikaragua

Cílem práce bylo vyhodnotit změny v množství vázaného uhlíku v soukromé rezervaci Greenfields nacházející se v tropickém deštném lese v Nikaragui. Byly provedeny dvě lesní inventarizace (2015 a 2022) ...

Dvořák, Vít
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vliv socioekonomických charakteristik vybraných obcí na dojížďku obyvatel za nákupy zboží denní potřeby
Henešová, Sára
2023 - český
Cílem práce bylo zjistit, jaký mají vliv socioekonomické ukazatelé na dojížďku obyvatel třech vybraných obcí za nákupem zboží denní potřeby. K naplnění cíle byly využity dotazníky, které jsem ve spolupráci na projektu TAČR TL05000558 získala. Výzkum se zaměřuje na analýzu faktorů, které ovlivňují vzdálenost a časovou náročnost cesty do nejbližšího supermarketu, obchodu s potravinami nebo k jinému prodejci zboží denní potřeby. Mezi zkoumané socioekonomické charakteristiky patří věk, dopravní dostupnost obce nebo například velikost obce. The aim of the study was to determine the impact of socio-economic indicators on the commuting patterns of residents of three selected municipalities for the purpose of purchasing daily necessities. To achieve this goal, questionnaires were used, which I obtained in cooperation on the project TAČR TL05000558. The research focuses on analyzing the factors that influence the distance and time required to travel to the nearest supermarket, grocery store or other retailer of daily necessities. The socio-economic characteristics examined include age, transport accessibility of the municipality, and the size of the municipality. Klíčová slova: maloobchod; maloobchodní síť; nákupní centrum; nákupní chování; obchod; online obchody s potravinami; spotřebitel; zboží denní potřeby; consumer; daily necessities; online grocery stores; retail; retail network; shopping behavior; shopping center; trade Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vliv socioekonomických charakteristik vybraných obcí na dojížďku obyvatel za nákupy zboží denní potřeby

Cílem práce bylo zjistit, jaký mají vliv socioekonomické ukazatelé na dojížďku obyvatel třech vybraných obcí za nákupem zboží denní potřeby. K naplnění cíle byly využity dotazníky, které jsem ve ...

Henešová, Sára
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Implementace koncepce Smart City ve vybraném regionu/obci
Vespalcová, Denisa
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá implementací koncepce Smart City v Moravském Krumlově. Cílem práce je analyzovat úroveň implementace koncepce chytrých měst v Moravském Krumlově a na základě této analýzy navrhnout možnosti dalšího rozvoje. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé oblasti koncepce, pojmy, které k inteligentním městům neodmyslitelně patří, a téma implementace chytrých měst v České republice. Ve vlastní práci byla provedena analýza současné úrovně implementace projektů koncepce v Moravském Krumlově. Na základě výsledků byly navrženy možnosti dalšího rozvoje s ohledem na strategii rozvoje města. The bachelor thesis deals with the implementation of the Smart City concept in Moravský Krumlov. The main goal of the thesis is to analyze the level of implementation of the Smart City concept in Moravský Krumlov and, based on this analysis, identify possibilities for further development. The theoretical part characterizes individual areas of the concept, terms that are inherently associated with inteligent cities, and the topic of implementing smart cities in the Czech Republic. The practical part includes an analysis of the current level of implementation of the Smart City concept projects in Moravský Krumlov. Based on the results, possibilities for further development were proposed with regard to the city's development strategy. Klíčová slova: digitalizace; informační a komunikační technologie; inovace; kvalita života; řízení měst; smart city; strategie; technologie; udržitelnost; digitization; information and communication technologies; innovation; quality of life; strategy; sustainability; technology; urban management Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Implementace koncepce Smart City ve vybraném regionu/obci

Bakalářská práce se zabývá implementací koncepce Smart City v Moravském Krumlově. Cílem práce je analyzovat úroveň implementace koncepce chytrých měst v Moravském Krumlově a na základě této analýzy ...

Vespalcová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Hydrostatické systémy stavebních strojů pro zemní práce
Fajstl, Karel
2023 - český
Tato bakalářská práce se zabývá popisem hydrostatických systému stavební techniky používané pro zemní práce. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první části je popsán vývoj hydraulických mechanismů u stavební techniky. Ve druhé části je proveden rozbor konstrukčních řešení jednotlivých prvků hydrostatických systémů hydraulických rypadel, přičemž jsou uvedeny jednotlivé hydraulické okruhy používané pro pohon pojezdu, otočného mechanismu nástavby a pracovního mechanismu rypadla. V této části jsou také detailněji rozebrány ovládací prvky, hydrogenerátory a hydromotory používané v pohonech hydraulických rypadel. Ve třetí část je uvedena problematika diagnostických metod prvků hydraulických systémů. Závěrečná část práce se věnuje nastupujícím moderním trendům v oblasti hydrostatických systémů stavební techniky. This bachelor's thesis is about description of the hydrostatic systems of construction machinery used for earthworks. The work is divided into four main parts. The first part de-scribes the development of hydraulics mechanisms of construction machinery. In the second part, an analysis of the design solutions of individual hydrostatic systems of hydraulic exca-vators is carried out, while the individual hydraulic circuits used to drive the drive, the rotat-ing mechanism of the uppercariage and the working mechanism of the excavator are pre-sented. In this section, control elements, pumps and motors used in hydraulic excavator drives are also discussed in more detail. In the third part, the problem of diagnostic methods of parts of hydraulic systems is presented. The final part of the work is devoted to emerging modern trends in the field of hydrostatic systems of construction machinery. Klíčová slova: hydraulický obvod; hydraulika; hydrogenerátor; hydrostatický pohon; rypadlo; excavator; hydraulic circuit; hydraulics; hydrostatic drive; pump Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Hydrostatické systémy stavebních strojů pro zemní práce

Tato bakalářská práce se zabývá popisem hydrostatických systému stavební techniky používané pro zemní práce. Práce je rozdělena na čtyři hlavní části. V první části je popsán vývoj hydraulických ...

Fajstl, Karel
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na SŠ
Huppertová, Anna
2023 - český
V bakalářské práci je zpracováno téma vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na střední odborné škole. Cílem teoretické části bakalářské práce je definovat a vymezit pojem poruchy autistického spektra (PAS) a poskytnout popis etiologie, klasifikace, symptomatologie a typických projevů tohoto postižení. Dále bude v práci zmíněna výchova a vzdělávání žáků s PAS, včetně rodinné výchovy a definice pojmů inkluze a integrace. Bude zahrnut popis individuálního vzdělávacího plánu, role asistenta pedagoga a dalších podpůrných opatření včetně vzdělávacích programů pro žáky s PAS. K dosažení těchto cílů byly použity odborné literární a internetové zdroje, legislativa, zákony, které byly analyzovány a syntetizovány. Cílem praktické části je zjistit, jaké názory zaujímají rodiče ke vzdělávání je-jich dětí s poruchou autistického spektra a jaké případné zkušenosti se vzdělává-ním jejich dítěte mají. Budou zjišťovány názory na diagnostiku dítěte, její specifika, proces vzdělávání, vzdělávací programy pro žáky s poruchou autistického spektra a proces integrace. Provedena byla deskriptivní statistická analýza dotazníkových dat, respondenty byly rodiče dětí s poruchou autistického spektra. This thesis deals with autistic children’s education at vocational schools. The theoretical part defines and specifies autistic spectre learning disorders (ASD) and also provides etiological description, classification and symptomatology, describing behavioural patterns typical for autistic spectre subjects. Further on, it looks into education of ASD children within their families and defines inclusion and integration. Individual study plan description is included also looking at the role of pedagogical assistants and further supportive measures such as ASD modified curriculum and integration processes. All that is abstracted from printed and online resources, legislation and laws which are analysed and synthesized. In the practical part, data is collected from ASD children’s parents asking their opinions about educational processes relevant for their children as well as their personal experience with providers. Questions concerning specific diagnostic procedures, educational and integrational processes and ASD modified curriculum are asked. Descriptive statistical analysis of the said data is presented. Klíčová slova: etiologie poruch autistického spektra; individuálně-vzdělávací plán; podpůrná opatření; poruchy autistického spektra; specifika žáků s poruchou autistického spektra; vzdělávání; Autistic Spectre Disorders; Autistic Spectre Disorders etiology; Autistic Spectre Disorders specifics; education; supportive measures Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na SŠ

V bakalářské práci je zpracováno téma vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra na střední odborné škole. Cílem teoretické části bakalářské práce je definovat a vymezit pojem poruchy ...

Huppertová, Anna
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Možnosti měření ekonomického rozvoje a blahobytu
Kahle, Petr
2023 - český
Ekonomický rozvoj a blahobyt jsou klíčové aspekty ovlivňující kvalitu života jednotlivců a společností. Tato bakalářská práce se zaměřuje na systematizaci možností měření ekonomického rozvoje a blahobytu, porovnává HDP s vybranými alternativními ukazateli a ověřuje jejich vzájemný vztah. Práce prozkoumává teoretická východiska, současný stav výzkumu a využívá regresní a korelační analýzy a shlukovou analýzu pro zjištění vztahů mezi HDP a alternativními ukazateli. Cílem je přispět k pochopení možností měření ekonomického rozvoje a blahobytu a jejich významu pro tvorbu ekonomických politik a strategií. Práce testuje hypotézy týkající se korelace mezi HDP a HDI, přínosu alternativních ukazatelů, vztahu mezi HDP a úrovní blahobytu obyvatel, environmentálním dopadem a investicemi do lidského kapitálu. Economic development and well-being are key aspects affecting the quality of life of individuals and societies. This bachelor thesis focuses on the systematization of the possibilities of measuring economic development and well-being, compares GDP with selected alternative indicators and verifies their correlation. The thesis explores the theoretical background, the current state of research and uses regression, correlation and cluster analysis to examine the relationships between GDP and alternative indicators. The aim is to contribute to the understanding of the possibilities of measuring economic development and well-being and their relevance for the design of economic policies and strategies. The paper tests hypotheses concerning the correlation between GDP and HDI, the contribution of alternative indicators, the relationship between GDP and the level of well-being of the population, environmental impact and investment in human capital. Klíčová slova: ekonomický rozvoj a blahobyt; EPI; HDI; HDP; HPI; korelační analýza; regresní analýza; shluková analýza; WHI; cluster analysis; correlate analysis; economic development and well-being; GDP; regression analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Možnosti měření ekonomického rozvoje a blahobytu

Ekonomický rozvoj a blahobyt jsou klíčové aspekty ovlivňující kvalitu života jednotlivců a společností. Tato bakalářská práce se zaměřuje na systematizaci možností měření ekonomického rozvoje a ...

Kahle, Petr
Mendelova univerzita v Brně, 2023

Návrh nábytkového prvku s využitím materiálu Cannabis sativa L.
Rašková, Aneta
2023 - český
Bakalářská práce se zabývá možností využití konopí v nábytkářském průmyslu a to hlavně ve formě konstrukčních desek. Součástí práce je návrh jednoduchého nábytkového prvku a zjištění míry nahraditelnosti klasických dřevěných komponentů jako je dřevotřísková deska těmi konopnými. Součástí práce je rešerše toaletních stolků na trhu, přiblížení pojmů ekodesign a udržitelnost, historie a použití, konopí seznámení s přístupem k práci s konopím firem Hempwood a Vepa, návrhová a výkresová dokumentace tj. vývoj návrhu až k finální podobě, modelová 3D vizualizace variant, konstrukční řešení, postup výroby a testování desek. Provedení zkoušek na mechanické vlastnosti DTD a desek z konopí, jejich srovnání a vyhodnocení. Posouzení použitelnosti materiálu v konkrétním návrhu nebo zjištění jiného možného použití. The bachelor thesis deals with the possibility of using hemp in the furniture industry, mainly in the form of structural boards. The thesis includes the design of a simple furniture element and the determination of the degree of substitutability of classical wooden components such as particle board by hemp ones. The work includes a research of dressing tables on the market, introduction to the concepts of eco-design and sustainability, history and use, hemp familiarization with the approach to working with hemp of the companies Hempwood and Vepa, design and drawing documentation, i.e. the development of the design to the final form, model 3D visualization of the variants, design solutions, production process and testing of the boards. Conducting tests on mechanical properties of DTD and hemp boards, their comparison and evaluation. Assessment of the applicability of the material in a specific design or identification of other possible applications. Klíčová slova: dřevotřísková deska; ekodesign; ekologie; konopí; konopná deska; návrh; toaletní stolek; design; dressing table; ecodesign; ecology; hemp; hemp board; particleboard Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Návrh nábytkového prvku s využitím materiálu Cannabis sativa L.

Bakalářská práce se zabývá možností využití konopí v nábytkářském průmyslu a to hlavně ve formě konstrukčních desek. Součástí práce je návrh jednoduchého nábytkového prvku a zjištění míry ...

Rašková, Aneta
Mendelova univerzita v Brně, 2023

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze