Počet nalezených dokumentů: 24225
Publikováno od do

Připravenost dospívajících v ústavní výchově na budoucí samostatný život.
DOLEŽALOVÁ, Petra; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; DORKOVÁ, Zlatica
2019 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá připraveností na samostatný život jedinců s poruchami chování, kteří dospívají v zařízeních ústavní péče, konkrétně v školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Teoretická část práce se zabývá objasněním systému ústavní péče v České republice, charakteristikou jedince s poruchou chování, sociální prací s těmito jedinci a jejich sociálním fungováním. Výzkumná část práce se snaží zjistit, jak se zmiňovaní jedinci cítí být připraveni na opuštění zařízení, ve kterém dospívají, tedy na svůj samostatný život. A to v oblastech jako je bydlení, práce a finance, konflikty s okolím a spolupráce a zda mají dotazovaní přehled o místech, organizacích, institucích a způsobech, kde a jak mohou hledat pomoc či radu v složité životní situaci nebo také práci a bydlení. This bachelor thesis deals with the readiness for independent living of individuals with behavioural disorders who grow up in institutional care facilities, specifically in school facilities for institutional or protective education. The theoretical part deals with the clarification of the system of institutional care in the Czech Republic, the characteristics of an individual with a behavioural disorder, social work with these individuals and their social functioning. The research section of the thesis tries to identify how ready the mentioned individuals feel to leave the facility in which they mature; to start their own life. The thesis tries to determine how the individuals with behavioural disorders feel ready in areas such as housing, work and finance, conflict with the environment and cooperation, and whether they have at least adequate knowledge of places, organizations, institutions, and ways in which they can seek help or advice in difficult life situations, or work and housing. Klíčová slova: Poruchy chování; duševní poruchy; ústavní péče; sociální služby; sociální práce; sociální fungování; samostatný život.; Behaviour disorders; mental disorders; institutional care; social services; social work; social functioning; independent life. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Připravenost dospívajících v ústavní výchově na budoucí samostatný život.

Předkládaná bakalářská práce se zabývá připraveností na samostatný život jedinců s poruchami chování, kteří dospívají v zařízeních ústavní péče, konkrétně v školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ...

DOLEŽALOVÁ, Petra; ZOGATA KUSZ, Agnieszka; DORKOVÁ, Zlatica
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Efektivní altruismus a jeho praktické důsledky v kontextu humanitární práce
PETRÁK, Nikola; VOHÁNKA, Vlastimil
2019 - český
Tato práce se zabývá efektivním altruismem a jeho praktickými důsledky v kontextu humanitární práce. Představuje efektivní altruismus a předkládá myšlenky týkající se jeho potenciálního přínosu pro humanitární oblast. Efektivní altruismus je zde představen jako otevřená otázka, spočívající v hledání způsobů jak vykonat co nejvíce dobra za použití dostupných zdrojů. Dále se tato práce zabývá stavem humanitárního systému - především efektivitou jeho fungování. Poslední část této práce představuje praktické důsledky efektivního altruismu pro laickou veřejnost i humanitární komunitu v kontextu humanitární práce. This thesis is focused on efective altruism and its practical implications for humanitarian work. It introduces effective altruism and presents its main ideas that might be of contribution to the field of humanitarian work. Effective altruism is introduced as an open question, asking how to do the most good with available resources. This thesis also addresses the state of the humanitarian system - mainly the effectiveness of its functioning. The last section of this thesis presents effective altruism's practical implications exploitable by general public as well as the humanitarian community. Klíčová slova: efektivní altruismus; altruismus; efektivita; humanitární práce; humanitární pomoc; rozvojová pomoc; effective altruism; altruism; effectivness; humanitarian work; humanitarian aid; development cooperation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Efektivní altruismus a jeho praktické důsledky v kontextu humanitární práce

Tato práce se zabývá efektivním altruismem a jeho praktickými důsledky v kontextu humanitární práce. Představuje efektivní altruismus a předkládá myšlenky týkající se jeho potenciálního přínosu pro ...

PETRÁK, Nikola; VOHÁNKA, Vlastimil
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Posouzení vybraných aspektů únavy u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí
MOTLOCHOVÁ, Hana; GALUSZKOVÁ, Dana; MACHÁLKOVÁ, Lenka
2019 - český
Přehledová bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných aspektů únavy u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Předkládá aktuální publikované poznatky dohledané v elektronických informačních zdrojích EBSCO, PubMed a ProQuest. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části práce jsou předloženy poznatky o vnímání a prožívání únavy u osob s CHOPN. V druhé části práce jsou předloženy hodnotící nástroje, které lze v klinické praxi pro hodnocení únavy využít. Třetí část práce je věnována postupům, které přispívají ke snižování intenzity únavy u těchto osob. Ve čtvrté části je popsán význam a limitace dohledaných poznatků. This bachelor thesis evaluates chosen aspects of fatigue in people with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. It presents current findings which were looked up in the electronic information resources EBSCO, PubMed and ProQuest. The bachelor thesis is divided into the four parts. The first part describes findings about perceiving and experiencing fatigue in people with COPD. The second part of the thesis presents evaluation tools which may be used for evaluating fatigue in clinical practice. The third part of the thesis is dedicated to methods that help reducing fatigue intensity in such people. The fourth part describes meaning and limitation of mentioned findings. Klíčová slova: CHOPN; únava; ošetřovatelství; příznaky; hodnotící nástroje únavy; posouzení únavy; vnímání a prožívání; snižování únavy; COPD; fatigue; nursing; symptoms; fatigue scale; assesment fatigue; perception and experience; reducing fatigue Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Posouzení vybraných aspektů únavy u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí

Přehledová bakalářská práce se zabývá posouzením vybraných aspektů únavy u osob s chronickou obstrukční plicní nemocí. Předkládá aktuální publikované poznatky dohledané v elektronických informačních ...

MOTLOCHOVÁ, Hana; GALUSZKOVÁ, Dana; MACHÁLKOVÁ, Lenka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zveřejňování sociálních služeb poskytovaných vybraným subjektem ve městě Český Brod
ČECHOVÁ, Lucie; DANIHELKOVÁ, Ester
2019 - český
Bakalářská práce se věnuje Public Relations neziskové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory. Cílem práce je provést ve vybrané organizaci PR-audit navržený Čepelkou, na jehož základě lze zjistit současný stav PR v dané organizaci. K dosažení tohoto cíle je využita metoda kvalitativní případová studie, která umožňuje podrobný vhled do problematiky. Práce je rozdělena do dvou částí, a to teoretické a praktické. V první části práce je čtenář seznámen s teoretickými východisky Public Relations. Jednotlivé kapitoly představují základní pojmy pojící se k tomuto tématu a jejich popis a vysvětlení se opírají o odbornou literaturu. Prezentovány jsou i nástroje PR a jejich využití. Předmětem druhé části práce je metodologie výzkumné studie, prezentace získaných dat a poznatků a reflexe provedené studie v diskuzi. The bachelor thesis deals with Public Relations of non-profit organization ANNA Český Brod, social services for seniors. The aim of this work is to carry out a PR-audit designed by Čepelka in the selected organization. To achieve this goal, a qualitative case study method is used that provides a detailed insight into the issue. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part the reader is acquainted with the theoretical background of Public Relations. The individual chapters explain the basic concepts related to this topic and their description and explanation is based on the academic literature. PR tools and their use are also presented. The subject of the second part is the methodology of the research study, the presentation of the collected data and the reflection of the study conducted in the discussion. Klíčová slova: sociální služby; sociální práce se seniory; vztahy s veřejností; sociální práce; public relations; domov pro seniory; Český Brod; senioři; neziskový sektor; nezisková organizace; social services; social work with the old people; public relations; social work; home for the elderly; Cesky Brod; elderly; non-profit sector; non-profit organization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zveřejňování sociálních služeb poskytovaných vybraným subjektem ve městě Český Brod

Bakalářská práce se věnuje Public Relations neziskové organizace ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory. Cílem práce je provést ve vybrané organizaci PR-audit navržený Čepelkou, na jehož základě ...

ČECHOVÁ, Lucie; DANIHELKOVÁ, Ester
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt nové sociální služby v Klubíku Břeclav-Centrum pro rodinu
FAMFRLOVÁ, Helena; DANIHELKOVÁ, Ester
2019 - český
Předkládaná bakalářská práce se věnuje možnosti založení nové sociální služby v oblasti poradenství při stávající neziskové organizaci KLUBÍK Břeclav, která od roku 2011 působí v Břeclavi. Konkrétně se jedná o zřízení poradny pro ženy a dívky - vztahová poradna. Cílem bakalářské práce je vytvořit návrh nové sociální služby, která v Břeclavi dlouhodobě chybí. Práce popisuje služby pro rodiny a definuje rodinu v teoretické části. Praktickou část pak tvoří návrh postupu k registraci sociální služby, jejímu zřízení a možnosti centralizovat služby pro rodinu v Břeclavi na jedno místo. Zabývá se riziky v oblasti financování, dále vyjednáváním o podpoře v rámci komunitního plánování sociálních služeb Jihomoravského kraje a obce s rozšířenou působností Břeclav. Na základě provedených analýz potřebnosti popisuje, jak případnou službu orientovat a financovat. The bachelor thesis describes the process of founding a new consulting service that would fall under the social service of the KLUBÍK nonprofit organisation. This new consulting service would provide relationship advisory for young women and women in general. This type of social service had been missing in Břeclav for a long time and the aim of this bachelor thesis is to propose a model of such service. The thesis also describes services for families. Family is defined in the theoretical part. The practical part explains the process of registering and then founding the social service. The possibility of centralisation of social services for families in Břeclav is also described. The practical part also deals with finances and, funding and grants for community planning provided by the South Moravian Region and by the town of Břeclav.Prognosis for finances and funds are based on analysis provided by the author of the thesis. Klíčová slova: poradna; sociální služba; ženy; komunitní plánování; nezisková organizace; rodina; rodinné centrum; consulting service; social service; women;community planning; nonoprofit organisation; Family; Family center; Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Projekt nové sociální služby v Klubíku Břeclav-Centrum pro rodinu

Předkládaná bakalářská práce se věnuje možnosti založení nové sociální služby v oblasti poradenství při stávající neziskové organizaci KLUBÍK Břeclav, která od roku 2011 působí v Břeclavi. Konkrétně ...

FAMFRLOVÁ, Helena; DANIHELKOVÁ, Ester
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sebehodnocení pohybové gramotnosti a vnímané osobní účinnosti u žáků 2.stupně ZŠ Klobouky u Brna
ŘEZÁČOVÁ, Barbora; PERNICOVÁ, Hana
2019 - český
Bakalářská práce zkoumá sebehodnocení pohybové gramotnosti a vnímanou osobní účinnost (self - efficacy) u dětí ve věku od 11 do 15 let na Základní škole v Kloboukách u Brna. Hlavním cílem výzkumné části je analýza sebehodnocení žáků v oblasti pohybových aktivit a jejich vnímané osobní účinnosti obecně a specificky v pohybových aktivitách. Výzkum byl proveden metodou dotazníkového šetření. K výzkumu byla užita česká verze standardizovaného dotazníků Sebehodnocení pohybové gramotnosti (PLAYself), Dotazník obecné vlastní efektivity (DOVE) a Dotazník vlastní efektivity pro oblast pohybových aktivit (DOPA). Výzkumu se celkem zúčastnilo 45 dětí. Z výsledků výzkumu vyplývá, že sebehodnocení pohybové gramotnosti i vnímaná osobní účinnost jsou u těchto žáků na dobré úrovni. This bachelor thesis is examining the self-evaluation of the physical literacy and consciousness of self-efficacy within children in the age bracket 11-15 years from the secondary school in Klobouky u Brna. The main object of the examination part is the analysis of self-evaluation of students in physical activities and their perceptiveness of solving problem. Research was done with the method of a questionnaires in Czech language Physical Literacy Assessment for Youth, General self-efficacy scale and Physical Exercise Self- Efficacy Scale. Total of 45 children participated and the research results were mostly positive. The results of the research show that the self-evaluation of physical literacy and self-efficacy are positive for these students. Klíčová slova: starší školní věk; pubescence; pohybová gramotnost; sebesystém; self-efficacy; adolescence; pubescence; physical literacy; self-system; self-efficacy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Sebehodnocení pohybové gramotnosti a vnímané osobní účinnosti u žáků 2.stupně ZŠ Klobouky u Brna

Bakalářská práce zkoumá sebehodnocení pohybové gramotnosti a vnímanou osobní účinnost (self - efficacy) u dětí ve věku od 11 do 15 let na Základní škole v Kloboukách u Brna. Hlavním cílem výzkumné ...

ŘEZÁČOVÁ, Barbora; PERNICOVÁ, Hana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

VLIV STREČINKU NA KLOUBNÍ ROZSAH POHYBU VYBRANÉ SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ZŠ KAMENIČKY
ŠMOK, David; FORMÁNKOVÁ, Soňa
2019 - český
Moje bakalářská práce se zabývá praktickým využitím strečinku ve školním prostředí. V teoretické části popisuji historii a současnost školy ZŠ Kameničky, vybranou věkovou skupinu probandů, strečink, podpůrně pohybový systém, svalový systém, správné držení těla, nejčastější poruchy zakřivení páteře, svaly s tendencí ke zkrácení, svaly s tendencí k ochabnutí, hypermobilitu, hypomobilitu. Praktickou částí práce bylo vybrat tři kontrolní cvičení, na nichž jsme zjišťovali úroveň zkrácení určitých svalových skupin u žáků na ZŠ Kameničky. Následně byl vytvořen zásobník cviků pro kompenzaci zkrácení a aplikován v tělesné výchově i domácím cvičení žáků. Jednoduchou anketou jsme zjišťovali povědomost dětí o strečinku a spokojenost s námi nastaveným cvičením. My bachelor thesis deals with the practical utilization of stretching in school environment. In the theoretical part I describe the history and present of the school of Elementary school Kameničky, selected age group of probands, stretching, supporting motion system, muscular system, correct posture, most frequent curvatory disorders of spine, muscles with the tendency to shorten, muscles with the tendency to weaken, hypermobility, hypomobility. The practical part of the thesis was to select three controling exercises in which we investigate the level of shortening of certain muscle groups of pupils at Elementary school Kameničky. Afterwards, a stack of exercises was created to compensate for the shortening and was applied in the physical education and also exercising at home. With a simply survey we investigated the awarness of children about stretching and satisfaction with our adjusted exercise. Klíčová slova: strečink; historie strečinku; zásobník cviků; starší školní věk; svaly s tendencí ke zkrácení; svaly s tendencí k ochabnutí; ZŠ Kameničky; stretching; history of stretching; stack of exercises; older school age; muscles with the tendency to shorten; muscles with the tendency to weaken; ZŠ Kameničky (Elementary school Kameničky) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
VLIV STREČINKU NA KLOUBNÍ ROZSAH POHYBU VYBRANÉ SKUPINY DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ZŠ KAMENIČKY

Moje bakalářská práce se zabývá praktickým využitím strečinku ve školním prostředí. V teoretické části popisuji historii a současnost školy ZŠ Kameničky, vybranou věkovou skupinu probandů, strečink, ...

ŠMOK, David; FORMÁNKOVÁ, Soňa
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dějiny tělovýchovné organizace Orel ve Starém Městě u Uherského Hradiště
PLEVÁKOVÁ, Monika; TRUKSOVÁ, Milada
2019 - český
Tato práce pojednává o historii tělovýchovné jednoty Orla ve Starém Městě. Mapuje její založení v roce 1912, její bohatou činnost mezi světovými válkami, odboj za druhé světové války a následné obnovení Orla po ní. Popisuje jak nelehké bylo nabýt znárodněného majetku v restituci a jaké starosti přinesla povodeň v roce 1997. This work deals with the history of Orel union in the town Staré Město. It describes its founding in 1912, its work between the world wars, the resistance during World War II and the subsequent re-establishment of the Orel union after it. It describes how difficult it was to acquire nationalized property in restitution and what the floods in 1997 brought. Klíčová slova: Orel; Staré Město u Uherského Hradiště; orlovna; odboj; Spolek katolického domu; Orel union; Staré Město u Uherského Hradiště; orlovna; revolt; Society of the catholic house Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dějiny tělovýchovné organizace Orel ve Starém Městě u Uherského Hradiště

Tato práce pojednává o historii tělovýchovné jednoty Orla ve Starém Městě. Mapuje její založení v roce 1912, její bohatou činnost mezi světovými válkami, odboj za druhé světové války a následné ...

PLEVÁKOVÁ, Monika; TRUKSOVÁ, Milada
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice
DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. Data byla sbírána pomocí polo-strukturovaných rozhovorů s pracovníky poskytujícími sociální a právní služby žadatelům o mezinárodní ochranu v zemi. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, jak postoje české společnosti a politiků prezentované v médiích ovlivňují podmínky přijímání a ochrany současných uprchlíků v České republice. Výsledky poukazují na nejistotu žadatelů v azylovém procesu a nedostatek informací, které by napomáhaly věcné diskuzi mezi poskytovateli služeb a společností a zároveň lepší integraci klientů do společnosti. The bachelor thesis focuses on the influence of widespread anti-immigration attitudes in the media on the reception and protection of refugees in the Czech Republic. The thesis is based on empirical, qualitative research. The data was collected through semi-structured interviews with workers providing social and legal services to applicants for international protection in the country. The main objective of the research was to find out how the attitudes of Czech society and politicians presented in the media influence the conditions of reception and protection of current refugees in the Czech Republic. The results point to the uncertainty of applicants in the asylum procedure and the lack of information to facilitate an objective discussion between service providers and society as well as better integration of clients into society. Klíčová slova: Uprchlíci; přijímání uprchlíků; azyl; ochrana; profesionální přístupy; media; Česká republika; Refugees; refugee reception; asylum; protection; professional attitudes; media; the Czech Republic Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Podmínky pro přijímání a ochranu uprchlíků v České republice

Tato bakalářská práce se zaměřuje na vliv rozšířených anti-imigračních postojů v médiích na přijímání a ochranu uprchlíků v České republice. Práce je založena na empirickém, kvalitativním výzkumu. ...

DUCHANOVÁ, Petra; POROBIĆ, Selma
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě
ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - český
Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to teoretické a metodologické. V teoretické části se věnuji tématu rodina pečující o dítě s mentálním postižením a popisuji jednotlivé druhy mentálního postižení. Další kapitola se zaměřuje na reakce rodičů na zjištění postižení a zvládání této situace. Dále uvádím, jaké krizové momenty mohou v takové rodině nastat, a také se věnuji oblasti sourozeneckých vztahů. V následující kapitole popisuji bilancování života rodiny, do kterého patří také stres v rodině, budoucnost dítěte, stanovování cílů a také rodinná resilience. V metodologické části píši o tom, kvalitativní výzkum, případová studie, co je cílem práce a jaké jsou výzkumné otázky. Dále popisuji, jaký je výzkumný soubor. Polostrukturovaný rozhovor popisuji jako metodu sběru dat, kterou budu používat, dále kódování jako metodu zpracování dat. Další kapitolou je etika výzkumu a dále následují výsledky výzkumu The main aim of this graduation thesis was develop a case study of a qualitative research. The theme of thesis is balancing and setting the goals in family taking care of child with mental disability. Bachelor thesis consists of two parts and it is theoretical and methodological. Theoretical part is focus on family taking care of child with mental disability and I describe a species of mental disability. The next chapter focus on a reaction of parents when they find out the child is mental disability and coping with this situation. Further I indicate which crisis moments can occur in this family and I write about sibling relationships. In the following chapter I describe balancing of family life, where belongs stress in family, future of child, setting the goals and family resilience. In methodological part I write what is the qualitative research, case study, what is the main goal of the thesis and what are the research questions. Next I describe research sample. I describe semi-structured interview as a method of data collection, next is coding like a method of data processing. Other chapter is an ethics and results of research. Klíčová slova: mentální postižení; dítě s mentálním postižením; rodina; rodina pečující o dítě s mentálním postižením; sociální práce s lidmi s mentálním postižením; sourozenecké vztahy; stres v rodině; budoucnost dítěte; stanovování cílů; resilience rodiny; případová studie; mental disability; child with mental disability; family; family taking care of child with mental disability; social work with people with mental disability; sibling relationship; stress in family; future of child; setting the goals; resilience of family; case study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Péče a stanovování cílů v rodině pečující o mentálně postižené dítě

Cílem této práce bylo vypracování případové studie kvalitativního výzkumu. Téma práce je péče a stanovování cílů v rodině pečující o dítě s mentálním postižením. Práce se skládá ze dvou částí a to ...

ŠARŠOVÁ, Nikola; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze