Počet nalezených dokumentů: 717
Publikováno od do

The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill
HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew; JAŘAB, Josef
2018 - anglický
Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit zda-li O'Neill používá nějaký opakující se vzorec při volbě jeho viníků. Práce také porovnává tyto provinilce k autorově osobnímu životu. The thesis is focused on the element of family tragedy which is used repetitively in the multiple plays of Eugene O'Neill. The focus of this thesis is to analyze the plays that include this element and find a culprit in each play. These culprits are compared in order to discover any repetitive pattern. The thesis also compares author's choice of villains to his own life. Klíčová slova: Eugene O'Neill; rodinná tragédie; americké drama; Anna Christie; Za obzor; Smutek sluší Elektře; Cesta dlouhým dnem do noci; autobiografická hra; řecká tragédie; Eugene O'Neill; family tragedy; American drama; Anna Christie; Beyond the Horizon; Mourning Becomes Electra; Long Day's Journey into Night; autobiographical play; Greek tragedy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Tragedy of Family in the Plays of Eugene O'Neill

Bakalářská práce se zaměřuje na element rodinné tragédie, který je základem několika her Eugena O'Neilla. Cílem této práce je analyzovat tyto hry a najít v každé tragédii hlavního viníka a zjistit ...

HAVLÍČKOVÁ, Aneta; SWENEY, Matthew; JAŘAB, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

The Jews of Shanghai in the Period of Modern China
SVOBODNÍKOVÁ, Nikola; HECHT, Louise; SONG, Lihong
2018 - anglický
Tato teze se snaží o představení přítomnosti Bagdádských židů v Šanghaji v období moderní Číny, od 40. let 19. století do roku 1949. Tato práce zahrnuje historii této Bagdádské židovské komunity, život této komunity v aspektech společnosti, náboženství, politiky a identity. Poslední část práce se snaží diskutovat o interakcích této komunity s okolním prostředím. This thesis aims to introduce the Baghdadi Jewish presence in Shanghai in the period of Modern China, since the 1840s to 1949. The work includes the history of the Baghdadi Jewish community, the life of the community in the aspects of society, religion, politics and identity. The last part attempts to discuss the interactions of the community with the surrounding environment. Klíčová slova: Bagdádští židé; židovská komunita; Šanghaj; moderní Čína; Baghdadi Jews; Jewish community; Shanghai; Modern China Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
The Jews of Shanghai in the Period of Modern China

Tato teze se snaží o představení přítomnosti Bagdádských židů v Šanghaji v období moderní Číny, od 40. let 19. století do roku 1949. Tato práce zahrnuje historii této Bagdádské židovské komunity, ...

SVOBODNÍKOVÁ, Nikola; HECHT, Louise; SONG, Lihong
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Studium Depozice Nanočástic Stříbra Na Pevné Substráty.
RUSSKYKH, Kostyantyn; SOUKUPOVÁ, Jana; KVÍTEK, Libor
2018 - anglický
Krátkým popisem teto bakalářské práce je prezentace přehledu syntézy nanočástic stříbra (Ag NPs), depozice nanočástic stříbra na pevných substrátech a také následná diskuze o výsledkách. The objective of the submitted paper is to present an overview of synthesis of silver nanoparticles (Ag NPs), Ag NPs deposition on solid substrates and results thereof under discussion. Klíčová slova: AgNP; PEI; NaBH4; PVP; chemická redukce; AgNP; PEI; NaBH4; PVP; chemical reduction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Studium Depozice Nanočástic Stříbra Na Pevné Substráty.

Krátkým popisem teto bakalářské práce je prezentace přehledu syntézy nanočástic stříbra (Ag NPs), depozice nanočástic stříbra na pevných substrátech a také následná diskuze o výsledkách....

RUSSKYKH, Kostyantyn; SOUKUPOVÁ, Jana; KVÍTEK, Libor
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Women and Property in Jane Austen's Fiction
KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých rodinách, také neměly moc šancí užít si svá svatební věna a jeho výhody, protože Anglické právo jen stěží umožňovalo ženám vlastnit majetek. Austenová se zabývá tímto problémem a majetkem žen během manželství a po smrti jejich manžela. Má práce zahrnuje také svatební věno a vdovské věno a jejich důležitost Anglii v období 18. století. This bachelor's thesis focuses on women and property in Jane Austen's fiction. In Regency England, impecunious ladies were poor creatures of few prospects. The luckier women from wealthy families did not get to enjoy their dowries and a measure of freedom money usually brings about. With their own inalienable rights almost non-existent, they were hardly considered owners of property, since the law regarded them as property themselves. Jane Austen addresses the problem of women, property and a legal share of money a wife or a widow might be entitled to. My thesis is going to consider so called marriage portion and widow's jointure and their place in the Regency milieu. Klíčová slova: britská literatura; 18.století; majetek; právo; Common law; žena v domácnosti; peníze; British literature; 18th century; property; law; Common law; housewife; money Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Women and Property in Jane Austen's Fiction

Tato bakalářská práce se zaměřuje na majetek žen v dílech Jane Austenové. Bezmajetné ženy žijící v období regentství Jiřího IV měly jen málo možností. Ty šťastnější, které se narodily v bohatých ...

KREJČÍ, Tereza; JELÍNKOVÁ, Ema; FLAJŠAROVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Komentovaný překlad vybraných kapitol Mostly Void, Partially Stars autorů Josepha Finka a Jeffreyho Cranora s přihlédnutím k analýze mluvnosti
DOLEŽALOVÁ, Klára; GONČAROV, Pavel; ZEHNALOVÁ, Jitka
2018 - anglický
Cílem této práce je vytvořit překlad prvních dvou epizod podcastu Welcome to Night Vale vydaných ve sbírce scénářů Mostly Void, Partially Stars a poskytnout komentář s přihlédnutím k mluvnosti. The aim of this thesis is to create a translation of the first two episodes of the podcast Welcome to Night Vale, published in the script collection Mostly Void, Partially Stars and supply a commentary with regard to speakability. Klíčová slova: Welcome to Night Vale; Mostly Void; Partially Stars; podcast; překlad; mluvnost; Welcome to Night Vale; Mostly Void; Partially Stars; podcast; translation; speakability Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Komentovaný překlad vybraných kapitol Mostly Void, Partially Stars autorů Josepha Finka a Jeffreyho Cranora s přihlédnutím k analýze mluvnosti

Cílem této práce je vytvořit překlad prvních dvou epizod podcastu Welcome to Night Vale vydaných ve sbírce scénářů Mostly Void, Partially Stars a poskytnout komentář s přihlédnutím k ...

DOLEŽALOVÁ, Klára; GONČAROV, Pavel; ZEHNALOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Phonetic changes of Voice Onset Time and vowel duration in Czech and Canadian English bilinguals' speech
RYŠKA, David; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
2018 - anglický
Dvě zkoumané dvojjazyčné sestry s dominantním Anglickým jazykem jsou nahrány dvakrát s dvouměsíčním intervalem (ihned po jejich příjezdu do České republiky a těsně před jejich odletem zpět do Kanady), se záměrem zjistit, zda?-li dva měsíce v čistě česky mluvícím prostředí ovlivní jejich VOT jak v jazyku dominantním, tak sekundárním, a to na fonetické úrovni. Obě účastníce této studie jsou instruovány ke čtení slov, která se před nimi objevují na obrazovce v kontrolovaných intervalech. Tyto nahrávky jsou později analyzovány v programu Praat, kde jsou měřeny změny v jejich VOT a délce samohlásek u anglických i českých slov. Two L1 (Canadian English) dominant bilinguals (12 and 16 years old) are recorded twice two months apart (just after their arrival in the Czech Republic, and just before their departure back to Canada) to determine wheter a recent experience in purely Czech speaking environment changes their L1 and/or L2 on a phonetic level. The focus is on VOT (Voice Onset Time) and vowel lenght. The participants are asked to read aloud words, that are displayed in front of them in controlled intervals. These recordings are later analysed using Praat, measuring the VOT, and the lenght of vowels in both English and Czech. Klíčová slova: VOT; plozíva; dvojjazyčnost; samohlásková délka; VOT; plosive; bilingualism; vowel lenght Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Phonetic changes of Voice Onset Time and vowel duration in Czech and Canadian English bilinguals' speech

Dvě zkoumané dvojjazyčné sestry s dominantním Anglickým jazykem jsou nahrány dvakrát s dvouměsíčním intervalem (ihned po jejich příjezdu do České republiky a těsně před jejich odletem zpět do Kanady), ...

RYŠKA, David; PODLIPSKÝ, Václav Jonáš; ŠIMÁČKOVÁ, Šárka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Structural Ambiguity in Novel Compounds
JUŘENÍKOVÁ, Barbora; PARROTT, Jeffrey; CHARVÁTOVÁ, Petra
2018 - anglický
Rozdíl mezi interpretací složenin jako nurse shoe a alligator shoe je zavržen jako pouhá pragmatika v práci Harley (2009), která navrhuje totožné syntaktické struktury pro tyto dvě složeniny, stejně jako i pro truck-driver. Ve snaze přijít s návrhem struktur, které by ukazovaly syntaktický rozdíl mezi těmito dvěma typy složenin a zároveň mohly pomoct rozluštit jejich ambiguitu, tato práce využívá systém Distribuované Morfologie (Marantz & Halle 1993; 1994) a jeho syntaktický přístup ke tvoření složenin. Tento systém je představen a popsán v první kapitole a větší pozornost je věnována teorii bez-kategoriálních Kořenů. Zde se přikláním k opačnému názoru od Harley (2009; 2014): Kořeny nemohou být hlavičkami frází, jak tvrdí Chomsky (2013). Podle tohoto názoru a faktu, že Harley (2009) neukazuje žádné rozdíly ve strukturách pro nurse shoe a truck-driver aniž by uspokojivě vysvětlila rozdíl v jejich tvorbě a ambiguitě, byly navrženy alternativní struktury ukazující inkorporaci adjunktu pro nurse shoe a inkorporaci předmětu pro truck-driver. Nové složeniny ze seznamů Words of the Year z let 2017 až 2013, publikované American Dialect Society, jsou aplikovány na tyto struktury spolu s diskuzí o jejich syntaktickém složení a ambiguitě. The difference in interpretation between compounds such as nurse shoe and alligator shoe is dismissed as pragmatics in Harley (2009), who proposes the same syntactic structure for these compounds as she does for truck-driver. Looking to show a structural difference between these two kinds of compounds which could also shed light on their ambiguity, this thesis follows the Distributed Morphology framework first proposed by Marantz & Halle (1993; 1994) to take a syntax focused approach to compounding. The framework is introduced and described with a focus on the acategorical Roots theory within it. An opposing view to Harley (2009; 2014) is adopted: Roots cannot label phrases, as suggested by Chomsky (2013). Based on this assumption and the fact that Harley (2009) shows no structural difference between nurse shoe and truck-driver without satisfyingly addressing the difference in their formation and ambiguous nature, alternative structures are proposed showing an adjunct incorporation for nurse shoe and complement incorporation for truck-driver. Novel compounds from Words of the Year lists ranging from 2017 to 2013, published by the American Dialect Society, are applied to these structures, and their syntactic formation and ambiguity are discussed. Klíčová slova: Distribuovaná Morfologie; složeniny; Kořeny; projekce; strukturální ambiguita; inkorporace; adjunkty; předměty; syntaktická slovotvorba; Distributed Morphology; compounds; Roots; projection; structural ambiguity; incorporation; adjuncts; complements; syntactic word-formation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Structural Ambiguity in Novel Compounds

Rozdíl mezi interpretací složenin jako nurse shoe a alligator shoe je zavržen jako pouhá pragmatika v práci Harley (2009), která navrhuje totožné syntaktické struktury pro tyto dvě složeniny, stejně ...

JUŘENÍKOVÁ, Barbora; PARROTT, Jeffrey; CHARVÁTOVÁ, Petra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

A Close Reading of Samuel Beckett's Dream of Fair to Middling Women in Contrast to James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man
SALCBURGER, Filip; SWENEY, Matthew; PEPRNÍK, Michal
2018 - anglický
Tato esej poukazuje na podobnosti ve vybraných dílech Samuela Becketta a Jamese Joyce, Dream of Fair to Middling Women a A Portrait of the Artist as a Young Man. Dále se tato práce také pokouší analyzovat, v jakém rozsahu jsou jasně identifikovatelné jednotlivé podobnosti mezi ústředním tématem těchto dvou románů a sice, "konfliktem ducha a těla" jejich protagonisty a strukturou. Za účelem jasného a definitivního rozlišení mezi jednotlivými postavami a jejich autory byly v rámci analýzy protagonistů použity biografické materiály. Strukturou zabývající se kapitola je určena k poukázání na hlavní body, které se z hlediska struktury nacházejí u obou románů. This essay is concerned with pointing out similarities in the selected works of Samuel Beckett and James Joyce, Dream of Fair to Middling Women and A Portrait of the Artist as a Young Man. Furthermore, this work attempts to analyse the extent to which the similarities between the two novels in terms the central themethat is, 'the conflict of the spirit and the body'their protagonists and structure are clearly identifiable. In the analysis of the novels' protagonists, biographical materials were used to make the distinction between the characters and their authors clear and definite. The chapter concerned with the structure of the two novels seeks to point out the main structural points that appear in both novels. Klíčová slova: Samuel Beckett; James Joyce; Dream of Fair to Middling Women; A Portrait of the Artist as a Young Man; konflikt ducha a těla; Samuel Beckett; James Joyce; Dream of Fair to Middling Women; A Portrait of the Artist as a Young Man; a conflict of the spirit and the body Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
A Close Reading of Samuel Beckett's Dream of Fair to Middling Women in Contrast to James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man

Tato esej poukazuje na podobnosti ve vybraných dílech Samuela Becketta a Jamese Joyce, Dream of Fair to Middling Women a A Portrait of the Artist as a Young Man. Dále se tato práce také pokouší ...

SALCBURGER, Filip; SWENEY, Matthew; PEPRNÍK, Michal
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Digital Marketing of Nordic Walking
CIERNY, Sophia; HÁP, Pavel
2018 - anglický
The aim of this study was to analyze the digital marketing strategy of the international Nordic Walking federation INWA. The digital marketing strategy was mainly analyzed form the social media perspective how the federation and its country members are active on the social media, what platforms and tools are they using for their digital marketing strategy. The thesis is divided in to six chapters, which contains 8 pictures, 1 table and 8 graphs. The first chapter gives a short introduction to the topic and the sport Nordic Walking. This chapter explains what kind of recreational sport Nordic Walking is. The first chapter includes also a section explaining history of Nordic Walking and the founding of INWA. The second chapter gives a short introduction in to what digital marketing is, its methods and what are the current trends on the market. The third chapter defines the objectives of the thesis, both the primary objective and the secondary objectives. Fourth chapter takes us through the methodology of the thesis, it describes what methods where used for this thesis and how the collection of primary and secondary data has been collected and analyzed. Fifth chapter describes the results and outcome of the questionnaires, the overall analyzes of the thesis and its strengths and weaknesses for improvement. A last chapter is the conclusion which gives a summary of the main part of the text, concluding statements, recommendations and solutions to the topic. The aim of this study was to analyze the digital marketing strategy of the international Nordic Walking federation INWA. The digital marketing strategy was mainly analyzed form the social media perspective how the federation and its country members are active on the social media, what platforms and tools are they using for their digital marketing strategy. The thesis is divided in to six chapters, which contains 8 pictures, 1 table and 8 graphs. The first chapter gives a short introduction to the topic and the sport Nordic Walking. This chapter explains what kind of recreational sport Nordic Walking is. The first chapter includes also a section explaining history of Nordic Walking and the founding of INWA. The second chapter gives a short introduction in to what digital marketing is, its methods and what are the current trends on the market. The third chapter defines the objectives of the thesis, both the primary objective and the secondary objectives. Fourth chapter takes us through the methodology of the thesis, it describes what methods where used for this thesis and how the collection of primary and secondary data has been collected and analyzed. Fifth chapter describes the results and outcome of the questionnaires, the overall analyzes of the thesis and its strengths and weaknesses for improvement. A last chapter is the conclusion which gives a summary of the main part of the text, concluding statements, recommendations and solutions to the topic. Klíčová slova: Digital marketing; Nordic Walking; INWA; Social Media; Content Marketing; Website optimization; Facebook; Digital marketing; Nordic Walking; INWA; Social Media; Content Marketing; Website optimization; Facebook Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Digital Marketing of Nordic Walking

The aim of this study was to analyze the digital marketing strategy of the international Nordic Walking federation INWA. The digital marketing strategy was mainly analyzed form the social media ...

CIERNY, Sophia; HÁP, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Bram Stoker's Storytelling in Dracula
ŠUBRT, Michal; SWENEY, Matthew; ČIPKÁR, Ivan
2018 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá poněkud netradičním stylem vypravování románu Drákula od Brama Stokera. Zároveň popisuje určitá období v životě autora, která měla vliv na konečnou podobu díla. This bachelor thesis is concerned with Bram Stoker's somewhat unconventional choice of narrative structure in his novel Dracula, as well as the important parts of Stoker's life that helped shape the final image of said book. Klíčová slova: Bram Stoker; styl vyprávění; narativní techniky; Drákula; upír; upírská literatura; gotický román; Bram Stoker; narrative structure; storytelling; Dracula; vampire; vampire fiction; Gothic fiction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Bram Stoker's Storytelling in Dracula

Tato bakalářská práce se zabývá poněkud netradičním stylem vypravování románu Drákula od Brama Stokera. Zároveň popisuje určitá období v životě autora, která měla vliv na konečnou podobu ...

ŠUBRT, Michal; SWENEY, Matthew; ČIPKÁR, Ivan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze