Number of found documents: 2133
Published from to

Kozaiův-Lidovův mechanismus v post-newtonovské aproximaci obecné relativity
Smorada, Jakub; Šubr, Ladislav; Haas, Jaroslav
2023 - Slovak
Pri obehu častice okolo dominantného telesa, v dvojčasticovom systéme, je dráha obie- hajúcej častice pri jednom obehu približne keplerovská elipsa. Ak je tento systém poru- šený tretím telesom, orbitálne elementy dráhy častice prechádzajú periodickými zmenami. Tento proces sa nazýva Kozaiov-Lidovov mechanizmus. Cieľom tejto práce je štúdium naj- tesnejších priblížení, spôsobené týmto vývojom, testovacej častice k dominantnému telesu sústavy, v hierarchickom trojčasticovom systéme, a jeho porovnanie medzi newtonovskou mechanikou a postnewtonovskou aproximáciou všeobecnej relativity. 1 In two body systems, the orbit of the particle orbiting the dominant body is, during one orbit, approximately a keplerian ellipse. If the system contains a third, perturbing, body, orbital elements of the orbit of the test particle start to periodically evolve. This process, called Kozai-Lidov mechanism, leads to the closest approaches of the test particle to the dominant body of the system. In this work, I study these closest approaches and their difference between newtonian mechanics and postnewtonian approximation of general relativity. 1 Keywords: Nebeská mechanika|trojčasticové systémy|Kozaiove-Lidovove oscilácie|galaktické centrum|všeobecná teória relativity; Celestial mechanics|triples|Kozai-Lidov oscillations|galactic nucleus|general theory of relativity Available in a digital repository NRGL
Kozaiův-Lidovův mechanismus v post-newtonovské aproximaci obecné relativity

Pri obehu častice okolo dominantného telesa, v dvojčasticovom systéme, je dráha obie- hajúcej častice pri jednom obehu približne keplerovská elipsa. Ak je tento systém poru- šený tretím telesom, ...

Smorada, Jakub; Šubr, Ladislav; Haas, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2023

Vliv materiálového napětí na emisi terahertzového záření ze spintronických emitorů
Brezinová, Dominika; Nádvorník, Lukáš; Křížek, Filip
2023 - Slovak
Táto práca sa venuje vplyvu materiálového napätia na emisiu terahertzového žiarenia zo spintronických emitorov. Prvá kapitola je úvodom k samotnej spintronike, terahertzovému žiareniu, spintronickým emitorom a uvádzame tu aj model generovania spinových prúdov v spintronických emitoroch. V druhej kapitole je čitateľ oboznámený s metódami meraní, použitými vzorkami a spôsobom spracovávania dát v programe MATLAB. Praktická časť práce je zhrnutá v tretej kapitole, kde sa venujeme najprv samotnému spôsobu merania a jeho možným nedostatkom a následne prejdeme k hlavnému meraniu tejto práce, teda k "symetrizovanému" krížovému meraniu. V poslednej kapitole sú zhrnuté výsledky meraní a navrhnuté možné vylepšenia do budúcna. The main focus of this work is on the impact of strain on emission of terahertz radiation from spintronic emitters. First chapter is dedicated to the introduction to spintronics, terahertz radiation, spintronic emitters and we also describe here the model of generating spin currents in spintronic emitters. In the second chapter, the reader is introduced to methods of measurements, data processing in MATLAB and used samples. The practical part of the work is described in the third chapter. This chapter deals with the measurement method itself and its flaws and then deals with the main measurement - "symmetrical" cross measurement. In the last chapter we conclude the results and bring some improvements for the next measurements. Keywords: terahertzové záření|spintronický emitor|materiálové napětí; terahertz radiation|spintronic emitter|material strain Available in a digital repository NRGL
Vliv materiálového napětí na emisi terahertzového záření ze spintronických emitorů

Táto práca sa venuje vplyvu materiálového napätia na emisiu terahertzového žiarenia zo spintronických emitorov. Prvá kapitola je úvodom k samotnej spintronike, terahertzovému žiareniu, spintronickým ...

Brezinová, Dominika; Nádvorník, Lukáš; Křížek, Filip
Univerzita Karlova, 2023

Pólyův-Aeppliho proces
Rada, Matej; Pawlas, Zbyněk; Flimmel, Daniela
2023 - Slovak
Táto práca je venovaná skúmaniu Pólyovho-Aeppliho procesu a zároveň Pólyovho- Aeppliho rozdelenia, ktoré sa v tomto procese využíva. Pri Pólyovom-Aeppliho rozdelení sú uvedené dva tvary pravdepodobnostnej funkcie - rekurzívny a explicitný. Popísané sú aj vlastnosti tohto rozdelenia. Pólyov-Aeppliho proces je zadefinovaný rôznymi spô- sobmi a odvodené sú vzťahy medzi týmito definíciami. Takisto sú popísané vlastnosti tohto procesu. Praktická časť je venovaná rôznym spôsobom, ako odhadnúť parametre Pólyovho-Aeppliho rozdelenia pre počty odohraných zápasov účastníkov grandslamových turnajoch. Nakoniec je uvedené porovnanie týchto spôsobov. 1 Keywords: čítací proces|geometrické rozdelenie|Pólyov-Aeppliho proces|zložené Poissonovo rozdelenie|zložený Poissonov proces; counting process|geometric distribution|Pólya-Aeppli process|compound Poisson distribution|compound Poisson process Available in a digital repository NRGL
Pólyův-Aeppliho proces

Táto práca je venovaná skúmaniu Pólyovho-Aeppliho procesu a zároveň Pólyovho- Aeppliho rozdelenia, ktoré sa v tomto procese využíva. Pri Pólyovom-Aeppliho rozdelení sú uvedené dva tvary ...

Rada, Matej; Pawlas, Zbyněk; Flimmel, Daniela
Univerzita Karlova, 2023

Úloha replikace indexu pomocí měr rizika
Polakovičová, Andrea; Branda, Martin; Šmíd, Martin
2023 - Slovak
V tejto práci sa budeme zaoberať jednotlivými metódami merania rizík známymi pod pojmami Value at Risk (V aR) a Conditional Value at Risk (CV aR). Ich vlast- nosti a formulácie využijeme pri odvodení optimalizačnej úlohy lineárneho typu. Úloha lineárneho programovania bude pozostávať z minimalizácie účelovej funkcie predstavu- júcej odchýlku medzi portfóliom a zvoleným indexom. Výpočet prevedieme na základe viacerých podmienok, kde práve jedna z nich bude využívať uvedené metódy merania rizika V aR a CV aR. Cieľom je na základe tohto programu vytvoriť portfólio, pomocou ktorého budeme replikovať index S&P 500. Celý výpočet prevedieme v programe Python na základe historických dát. Následne použijeme optimálne riešenie, ktoré software našiel a zostavíme podľa neho replikačné portfólio, ktorého vývoj budeme sledovať v nasledu- júcich časových obdobiach. V závere práce budeme analyzovať a diskutovať jednotlivé výsledky pre rôzne vstupné parametre. 1 In this thesis, we will introduce various methods for measuring risk known as Value at Risk (V aR) and Conditional Value at Risk (CV aR). We will use their properties and formulations in deriving a linear optimization problem. The linear programming problem will consist of minimizing the objective function representing the deviation between the portfolio and a chosen index. The calculation will be carried out based on multiple constraints, where one of them will use the aforementioned risk measures V aR and CV aR. The goal is to create a portfolio based on this program that replicates the S&P 500 index. We will perform the entire calculation using Python based on historical data. Subsequently, we will use the optimal solution found by the software and construct a replication portfolio that we will track in the following time periods. In conclusion, we will analyze and discuss the individual results for various input parameters. 1 Keywords: Míry rizika|optimalizace portfolia|replikace indexu; Risk measures|portfolio optimization|index tracking Available in a digital repository NRGL
Úloha replikace indexu pomocí měr rizika

V tejto práci sa budeme zaoberať jednotlivými metódami merania rizík známymi pod pojmami Value at Risk (V aR) a Conditional Value at Risk (CV aR). Ich vlast- nosti a formulácie využijeme pri odvodení ...

Polakovičová, Andrea; Branda, Martin; Šmíd, Martin
Univerzita Karlova, 2023

Hermeneutika a funkce vybraných apokalyptických textů z doby judaismu a druhého chrámu
Jacková, Ema; Lukeš, Jiří; Beneš, Jiří
2023 - Slovak
Available in a digital repository NRGL
Hermeneutika a funkce vybraných apokalyptických textů z doby judaismu a druhého chrámu

Jacková, Ema; Lukeš, Jiří; Beneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2023

Vnímání stereotypů v reklamě dětmi ve věku 4 - 6 a 11 - 13 let
Kovačovičová, Dominika; Rosenfeldová, Jana; Klabíková Rábová, Tereza
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa venuje vnímaniu genderových stereotypov v reklame u detí v dvoch vekových skupinách, a to vo veku 4 až 6 rokov a 11 až 13 rokov. Deti sú považované za bezbrannejšie voči pôsobeniu reklamy oproti dospelým. To platí pre vplyv na nákupné správanie, aj pre osvojovanie si zobrazeného obsahu, napríklad v prípade stereotypov. Cieľom skúmania bolo zistiť, či a ako deti v týchto dvoch vekových skupinách vnímajú genderové stereotypy v reklame a vzájomne tieto skupiny porovnať. V rámci skúmania boli využité rozhovory a vybrané aktivity zamerané na rôzne typy reklám, na porozumenie rozhodovaciemu procesu na základe nich, na skúmanie toho, ako deti replikujú stereotypy vo vlastnej tvorbe a na porozumenie tomu, čo je pre deti v reklamách významné. V práci sú zahrnuté aj možné prístupy a problematika výskumu s deťmi a v neposlednom rade aj etika tohto výskumu. Na základe výskumu bolo zistené, že deti v mladšej vekovej skupine výrazne viac replikujú genderové stereotypy v reklame aj mimo nej a gender využívajú aj na obhajobu svojich rozhodnutí a volieb. V staršej vekovej skupine boli na druhú stranu genderové stereotypy menej badateľné a deti v tejto skupine sa výrazne viac sústredili na jednotlivé prvky použité v reklame, ktoré boli pre ne rozhodujúce. The bachelor thesis is devoted to the perception of gender stereotypes in advertising among children in two age groups, 4 to 6 years old and 11 to 13 years old. Children are considered more vulnerable to the effects of advertising compared to adults. This applies to the influence on purchasing behaviour, as well as to the acquisition of displayed content, for example in the case of stereotypes. The goal of the research was to find out if and how children in these two age groups perceive gender stereotypes in advertising and to compare these groups with each other. The research used interviews and selected activities aimed at different types of advertisements to understand the decision-making process based on them, to investigate how children replicate stereotypes in their own work and to understand what is significant for children in advertisements. The thesis also includes possible approaches and issues of a research with children and, last but not least, the ethics of this type of research. Based on the research, it was found that children in the younger group replicate gender stereotypes significantly more in advertising and in general, and they also use gender to defend their decisions and choices. In the older group, on the other hand, gender stereotypes were less noticeable, and children in... Keywords: deti; teenageri; reklama; média; stereotypy; genderové stereotypy; children; teenagers; advertisement; media; stereotypes; gender stereotypes Available in a digital repository NRGL
Vnímání stereotypů v reklamě dětmi ve věku 4 - 6 a 11 - 13 let

Bakalárska práca sa venuje vnímaniu genderových stereotypov v reklame u detí v dvoch vekových skupinách, a to vo veku 4 až 6 rokov a 11 až 13 rokov. Deti sú považované za bezbrannejšie voči pôsobeniu ...

Kovačovičová, Dominika; Rosenfeldová, Jana; Klabíková Rábová, Tereza
Univerzita Karlova, 2023

Personalizovaný marketing: pohled spotřebitele na přínosy a narušování soukromí
Demitrovičová, Lenka; Vranka, Marek; Rosenfeldová, Jana
2023 - Slovak
Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť pohľad spotrebiteľov na personalizovanú reklamu, so zameraním sa na vnímanie narušenia súkromia. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť najprv opisuje online marketing a jeho formy Následne je vymedzený personalizovaný marketing, so zameraním sa na jeho užitočnosť, kritiku a vysvetlenie personalization privacy paradox. Posledná časť teoretickej časti je zameraná na online súkromie, súvisiace problémy a dôležitosť dôvery a transparentnosti v tomto odvetví. V praktickej časti bolo cieľ práce zistiť, aké pozitíva a negatíva vnímajú spotrebitelia pri personalizovanej reklame, pri čom boli semištrukturované rozhovory zamerané aj na ich pohľad na narušovanie súkromia a konkrétne formy personalizácie. The aim of the bachelor's thesis was to find out the consumer's view of personalized advertising, with a focus on the perception of privacy invasion. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part first describes online marketing and its forms. Subsequently, personalized marketing is defined, focusing on its usefulness, criticism and explanation of the personalization privacy paradox. The last part of the theoretical part is focused on online privacy, related issues and the importance of trust and transparency in this industry. In the practical part, the goal of the work was to find out what positives and negatives consumers perceive in personalized advertising, while semi-structured interviews were also focused on their view of privacy violations and specific forms of personalization. Keywords: personalizácia; online súkromie; narušovanie súkromia; invazívna reklama; zber dát; personalisation; online privacy; privacy violation; invasive advertising; data collection Available in a digital repository NRGL
Personalizovaný marketing: pohled spotřebitele na přínosy a narušování soukromí

Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť pohľad spotrebiteľov na personalizovanú reklamu, so zameraním sa na vnímanie narušenia súkromia. Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť ...

Demitrovičová, Lenka; Vranka, Marek; Rosenfeldová, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Studium preciptačních procesů v systému Mg-Y a Mg-Y-Nd
Heteš, Michal; Čížek, Jakub; Procházka, Ivan
2023 - Slovak
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať precipitačné procesy v binárnom sys- téme Mg-Y a terciárnej zliatine Mg-Y-Nd pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie a testovaniu tvrdosti, kde sme merali 2 vzorky s 3% a 6% hmotnostným zastúpením ató- mov prímesi Y a 3 vzorku s 4% hmotnostným zastúpením atómov Y a 3% hmotnostným zastúpením atómov neodýmu. Vývoj tvrdosti zliatin bol meraný Vickersovou metódou merania tvrdosti. Spolu s meraním tvrdosti bola prevedená charakterizácia poruch kryš- talických mriežok vzoriek zakalených zliatin pomocou pozitrónovej anihilačnej spektro- skopie. Bolo namerané, že pri vyšších teplotách dochádza k vytvrdzovaniu skúmaných systémov. Vytvrdenie bolo spôsobené tvorbou precipitátov GP zón a β′ fázy atómami Y, Nd a Mg.GP zone precipitates and the β′ phase by Y, Nd and Mg atoms. 1 The aim of this bachelor's thesis was to investigate the precipitation processes in the binary system Mg-Y and the ternary alloy Mg-Y-Nd using positron annihilation spect- roscopy and hardness testing, where we measured 2 samples with 3% and 6% by weight representation of Yttrium impurity atoms and 3 sample with 4% by weight representation of yttrium atoms and 3% by weight representation of neodymium atoms. The develop- ment of the hardness of the alloys was measured by the Vickers method of hardness measurement. Together with the hardness measurement, the characterization of crystal lattice disorders of the cloudy alloy samples was carried out using positron annihilation spectroscopy. It was measured that at higher temperatures hardening of the studied sys- tems occurs. Hardening was caused by the formation of GP zone precipitates and the β′ phase by Y, Nd and Mg atoms. 1 Keywords: hořčíkové slitiny|precipitace|anihilace pozitronů; magnesium alloys|precipitation|positron annihilation Available in a digital repository NRGL
Studium preciptačních procesů v systému Mg-Y a Mg-Y-Nd

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo preskúmať precipitačné procesy v binárnom sys- téme Mg-Y a terciárnej zliatine Mg-Y-Nd pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie a testovaniu tvrdosti, kde sme ...

Heteš, Michal; Čížek, Jakub; Procházka, Ivan
Univerzita Karlova, 2023

Performance Slávy Daubnerové
Kačurová, Klára; Pšenička, Martin; Polochová, Markéta
2023 - Slovak
Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou umelkyne Slávy Daubnerovej, ktorá má široké pole pôsobenia, avšak v tomto texte sa zaoberám jej performanciami. Jej tvorbu skúmam v kontexte slovenskej feministickej réžie, ale aj jej vývoja. Zároveň sa práca snaží o vymedzenie jej tvorby ako takej. Snaha o začlenenie sa prejavuje cez prácu s teoretickými textami, primárne Estetikou performativity Eriky Fischer-Lichte, v ktorých hľadám oporu a vyčlenenie danej divadelnej tvorby. Daubnerovú vkladám do kontextu postdramatickej réžie, kde si pomáham Lehmannom. Vyčleňujem herné pole, používané znaky a prvky, konkretizujem divákovu funkciu v performanciách. Následne sa v práci nachádzajú kapitoly, ktoré bližšie rozoberajú jednotlivé performancie. Konkrétne sa jedná o Cells, Hamletmachine, M.H.L. a záverečné dielo Masterpiece. V týchto častiach nejde o vysvetlenie dejovej línie, primárne sa snažím poukázať na používanie jednotlivých divadelných prvkov, a ich pole pôsobenia, na základe teórie Fischer-Lichte, o ktorú sa práca opiera. Kľúčové slová: Performancia, Sláva Daubnerová, performerka, slovenská feministická réžia, divadlo 21.storočia, postdramatické divadlo The bachelor thesis deals with the work of the artist Slávy Daubnerová, who has a wide field of activity, but in this text I am dealing with her performances. I examine her work in the context of Slovak feminist theatre, as well as its development. At the same time, the thesis attempts to define her work as such. The attempt at inclusion manifests itself through work with theoretical texts, primarily Erika Fischer-Lichte's Aesthetics of Performativity, in which I seek to support and isolate the theatrical work in question. I place Daubnerová in the context of post-dramatic directing, where I take help from Lehmann. I map the field of play, the signs and elements used, and concretise the spectator's function in the performances. Subsequently, the thesis includes chapters that discuss the individual performances in more detail. Specifically, Cells, Hamletmachine, M.H.L., and the final work: Masterpiece. These sections are not concerned with an explanation of the storyline; I am primarily concerned with highlighting the use of particular theatrical elements, and their field of action, based on the Fischer-Lichte's theory that underpins the thesis. Key words: Performance, Sláva Daubnerová, performer, Slovak feminist directing, 21st centrury theatre, postdramatic theatre. Keywords: Sláva Daubnerová|Performance|Postdramatické divadlo; Sláva Daubnerová|Performance|Postdramatic Theatre Available in a digital repository NRGL
Performance Slávy Daubnerové

Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou umelkyne Slávy Daubnerovej, ktorá má široké pole pôsobenia, avšak v tomto texte sa zaoberám jej performanciami. Jej tvorbu skúmam v kontexte slovenskej ...

Kačurová, Klára; Pšenička, Martin; Polochová, Markéta
Univerzita Karlova, 2023

Je populismus hrozbou demokracie?
Ratajová, Alexandra; Jirsa, Jakub; Němec, Václav
2023 - Slovak
Táto práca sa zaoberá vzťahom medzi demokraciou a populizmom, a jej cieľom je ukázať, či je populizmus pre demokraciu hrozbou. Práca pozostáva zo štyroch častí a má teoretický charakter. Prvá časť je zameraná na objasnenie pojmu demokracie, aké sú jej charakteristické rysy, aké znaky by mala mať demokratická spoločnosť, a s akými problémami sa musí vyrovnať. V tejto časti práce sú načrtnuté tri kľúčové problémy demokracie, ktoré sú spojené s populizmom. Druhá časť práce pojednáva o populizme a cieľom tejto časti je tento fenomén presnejšie definovať na základe sumarizácie spoločných čŕt rôznych definícií populizmu. Táto časť práce sa taktiež sústredí na to, ako populizmus reaguje na nedostatky demokracie, a aké riešenia prináša na tri kľúčové problémy, ktoré v demokracii prirodzene nastávajú, predstavené v prvej časti práce, a či sú tieto populistické riešenia skutočne efektívne. Cieľom tretej časti je bližšie ukázať, ako je populizmus s demokraciou prepletený, ako vplýva na demokraciu, a či je vôbec populizmus demokratický. Napokon, záver práce obsahuje môj názor na túto problematiku, ku ktorému som dospela počas písania tejto práce, ako aj odpoveď na otázku, či je populizmus hrozbou demokracie. Kľúčové slová: demokracia, populizmus, ľud, spoločnosť, hrozba demokracie Táto práca sa zaoberá vzťahom medzi demokraciou a populizmom, a jej cieľom je ukázať, či je populizmus pre demokraciu hrozbou. Práca pozostáva zo štyroch častí a má teoretický charakter. Prvá časť je zameraná na objasnenie pojmu demokracie, aké sú jej charakteristické rysy, aké znaky by mala mať demokratická spoločnosť, a s akými problémami sa musí vyrovnať. V tejto časti práce sú načrtnuté tri kľúčové problémy demokracie, ktoré sú spojené s populizmom. Druhá časť práce pojednáva o populizme a cieľom tejto časti je tento fenomén presnejšie definovať na základe sumarizácie spoločných čŕt rôznych definícií populizmu. Táto časť práce sa taktiež sústredí na to, ako populizmus reaguje na nedostatky demokracie, a aké riešenia prináša na tri kľúčové problémy, ktoré v demokracii prirodzene nastávajú, predstavené v prvej časti práce, a či sú tieto populistické riešenia skutočne efektívne. Cieľom tretej časti je bližšie ukázať, ako je populizmus s demokraciou prepletený, ako vplýva na demokraciu, a či je vôbec populizmus demokratický. Napokon, záver práce obsahuje môj názor na túto problematiku, ku ktorému som dospela počas písania tejto práce, ako aj odpoveď na otázku, či je populizmus hrozbou demokracie. Kľúčové slová: demokracia, populizmus, ľud, spoločnosť, hrozba demokracie Keywords: demokracia|populizmus|ľud|spoločnosť|hrozba demokracie; demokracia|populizmus|ľud|spoločnosť|hrozba demokracie Available in a digital repository NRGL
Je populismus hrozbou demokracie?

Táto práca sa zaoberá vzťahom medzi demokraciou a populizmom, a jej cieľom je ukázať, či je populizmus pre demokraciu hrozbou. Práca pozostáva zo štyroch častí a má teoretický charakter. Prvá časť je ...

Ratajová, Alexandra; Jirsa, Jakub; Němec, Václav
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases