Počet nalezených dokumentů: 10608
Publikováno od do

Projekt optimalizace zásobovacích tras ve společnosti Meopta-optika, s.r.o.
Černý, Šimon; Popesko, Boris; Pálka, Přemysl
2015 - český
Diplomová práce byla zpracována za účelem popisu procesu zavádění systému interní logistiky ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska zejména z oblasti logistiky a skladování, která jsou aplikována v praktické části. Praktická část se opírá o komplexní analýzu současného stavu manipulace rozpracované výroby na optické divizi, a to na základě monitoringu pomocí IT aplikace. Součástí praktické části je popis společnosti a srovnání s odvětvím. V závěru je nastíněno řešení, které je verifikováno v softwaru Plant Simulation. Nedílnou součástí práce je ekonomické vyhodnocení projektu. Klíčová slova: štíhlá logistika; manipulant; Meopta; Milk run; Plant Simulation; Lean Logistics; handler Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt optimalizace zásobovacích tras ve společnosti Meopta-optika, s.r.o.

Diplomová práce byla zpracována za účelem popisu procesu zavádění systému interní logistiky ve společnosti Meopta - optika, s.r.o. V teoretické části jsou zpracována teoretická východiska zejména z ...

Černý, Šimon; Popesko, Boris; Pálka, Přemysl
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Zavedení prvků štíhlé administrativy ve společnosti greiner assistec s.r.o.
Králová, Andrea; Chromjaková, Felicita; Fojtáchová, Marie
2015 - český
Cílem této diplomové práce je zavedení prvků štíhlé administrativy na pracovišti procesního inženýrství ve společnosti greiner assistec s.r.o. Teoretická část obsahuje poznatky tykající se nevýrobních procesů, které jsou východiskem pro praktickou část diplomové práce. Prak-tická část se nejprve zabývá identifikací plýtvání na zkoumaném pracovišti, kde je plýtvání identifikováno v rámci pilířů štíhlé administrativy. Další část práce se zaměřuje na optima-lizaci pracoviště, procesů a práce za využití metod průmyslového inženýrství. Závěrečná část práce je věnována dalším návrhům a zhodnocení námětů ke zlepšení administrativních procesů, jakožto zvyšování přidané hodnoty pro zákazníka, zvyšování konkurenční výhody či zvýšení produktivity. Klíčová slova: Štíhlá administrativa; Office Kaizen; plýtvání; zlepšování; 5S v nevýrobní oblasti; vizualizace; moderovaný workshop; štíhlé pracoviště; ergonomie; Lean Administration; waste; improvement; 5S in non-manufac-turing areas; visualization; moderated workshop; lean workplace; ergonomics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Zavedení prvků štíhlé administrativy ve společnosti greiner assistec s.r.o.

Cílem této diplomové práce je zavedení prvků štíhlé administrativy na pracovišti procesního inženýrství ve společnosti greiner assistec s.r.o. Teoretická část obsahuje poznatky tykající se nevýrobních ...

Králová, Andrea; Chromjaková, Felicita; Fojtáchová, Marie
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Demografický vývoj obyvatel Zlínského kraje a jeho vliv na veřejné rozpočty
Krkoška, Patrik; Hájek, Oldřich; Novosák, Jiří
2015 - český
Tato diplomová práce pojednává o demografickém vývoji obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho vlivu na veřejné rozpočty, konkrétně v oblasti financování sociálních služeb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vymezení pojmu demografie a fenoménu stárnutí jako současnému aktuálnímu tématu k řešení v oblasti veřejných rozpočtů. Praktická část pojednává o socioekonomické situaci a o demografické predikci stavu obyvatelstva Zlínského kraje. Na základě výsledků demografické analýzy určuje praktická část dopady vlivu demografického vývoje na financování sociálních služeb ve Zlínském kraji. Na konci práce jsou navržena vhodná opatření zmírňující dopady predikovaného demografického vývoje na veřejné rozpočty v oblasti sociálních služeb. Klíčová slova: demografický vývoj; obyvatelstvo; predikce; senioři; sociální služby; stárnutí; veřejné rozpočty; demographic development; population; prediction; seniors; social services; aging; public budgets Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Demografický vývoj obyvatel Zlínského kraje a jeho vliv na veřejné rozpočty

Tato diplomová práce pojednává o demografickém vývoji obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho vlivu na veřejné rozpočty, konkrétně v oblasti financování sociálních služeb. Práce je rozdělena na ...

Krkoška, Patrik; Hájek, Oldřich; Novosák, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zlepšení systému řízení ve firmě Maso uzeniny Jan
Kučera, Adam; Slinták, Karel; Pivodová, Pavlína
2015 - český
Diplomová práce se věnuje zlepšení systému řízení ve společnosti Maso uzeniny Jan. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje poslání, vizi a strategií, řízení nákladů a výnosů, klíčovými zdroji společnosti, a organizační strukturou. Na základě zjištěných poznatků byla provedena analýza současného stavu. Poslední část práce se věnu-je návrhu nového systému řízení. Klíčová slova: systém řízení; vize; poslání; strategie; organizační struktura; kompetence; management system; vision; mission; strategy; organizational structure; competence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zlepšení systému řízení ve firmě Maso uzeniny Jan

Diplomová práce se věnuje zlepšení systému řízení ve společnosti Maso uzeniny Jan. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje poslání, vizi a strategií, řízení nákladů a ...

Kučera, Adam; Slinták, Karel; Pivodová, Pavlína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Evaluace činnosti Městské policie v Uherském Brodě v oblasti veřejného pořádku a návrh na její zefektivnění
Ondrůšková, Zora; Šnédar, Libor; Macháček, Jiří
2015 - český
Teoretická část se zabývá nejen historickým vývojem obecních policií, ale zejména činností a pravomocí, kterými obecní policie disponuje v současnosti. Podává přehled o legislativě týkající se obecních policií. Dále rozebírá součinnost obecních policií s orgány veřejné správy. Praktická část se zabývá podrobným rozborem činnosti a efektivity Městské policie Uherský Brod v rámci zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě. Na základě zjištěných skutečností je zpracována koncepce prevence kriminality, která má za úkol jed-nak zefektivnit činnost Městské policie Uherský Brod, a také díky Community policing zvýšit, v rámci prevence bezpečnost ve městě. Klíčová slova: Městská policie; pravomoc; metody; činnosti; strážník; určený strážník; community poli-cing; prevence; veřejný pořádek; sociálně oslabené osoby; kriminalita; Municipal police; competence; methods; activities; policeman; intended policeman; com-munity policing; prevention; public order; socially debilitated; crime Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Evaluace činnosti Městské policie v Uherském Brodě v oblasti veřejného pořádku a návrh na její zefektivnění

Teoretická část se zabývá nejen historickým vývojem obecních policií, ale zejména činností a pravomocí, kterými obecní policie disponuje v současnosti. Podává přehled o legislativě týkající se ...

Ondrůšková, Zora; Šnédar, Libor; Macháček, Jiří
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění prostorového uspořádání nástrojárny ve společnosti XY za pomoci 3D modelu
Novikov, David; Pivodová, Pavlína; Hrbáček, Jan
2015 - český
Cílem této diplomové práce je analyzovat výrobní proces nástrojárny společnosti XY se zaměřením na její prostorové uspořádání a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření pro její zefektivnění. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši se zaměřením na analýzu prostorového uspo-řádání výrobního procesu a vytváří tak vhodné předpoklady pro zpracování následující praktické části. Úvod praktické části je zaměřen na charakteristiku společnosti a její výrob-kové portfolio, poté následuje analýza současného stavu prostorového uspořádání výroby nástrojárny s výsledným vyhodnocením současného stavu a návrhy pro zefektivnění. Závěr diplomové práce je věnován vytvoření projektu na základě zjištěných možností pro zefektivnění současného stavu. Klíčová slova: Metody průmyslového inženýrství; prostorové uspořádání pracoviště; plýtvání; spaghetti diagram; standardizace; vizualizace; 3D modelování; Industrial engineering methods; layout of the workplace; waste; stan-dardization; visualization; 3D modeling Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zefektivnění prostorového uspořádání nástrojárny ve společnosti XY za pomoci 3D modelu

Cílem této diplomové práce je analyzovat výrobní proces nástrojárny společnosti XY se zaměřením na její prostorové uspořádání a na základě výsledků analýzy navrhnout vhodná opatření pro její ...

Novikov, David; Pivodová, Pavlína; Hrbáček, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Ochrana hospodářské soutěže se zaměřením na sloučení soutěžitelů
Zásmětová, Petra; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
2015 - český
Má diplomová práce popisuje základy problematiky ochrany hospodářské soutěže v ČR a EU a zaměřuje se na spojení soutěžitelů. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se s problematikou soutěžního práva, historií v ČR a EU, jeho právní úpravou a zejména problematikou spojování soutěžitelů. Na teoretickou část pak navazuje část praktická, které se zaměřuje na spojení soutěžitelů v praxi, vyhodnocení vztahu před spojením soutěžitelů a po spojení. Klíčová slova: hospodářská soutěž; soutěžitel; relevantní trh; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže; ochrana hospodářské soutěže; Evropská unie; competition; competitor; relevant market; The Office for the Protection of Competition; protection of competition; European Union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Ochrana hospodářské soutěže se zaměřením na sloučení soutěžitelů

Má diplomová práce popisuje základy problematiky ochrany hospodářské soutěže v ČR a EU a zaměřuje se na spojení soutěžitelů. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické části a praktické části. ...

Zásmětová, Petra; Zicha, Jiří; Šnédar, Libor
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt zefektivnění výrobního procesu ve firmě Schott Flat Glass CR, s.r.o.
Sauer, Tomáš; Pivnička, Michal; Rosman, Pavel
2015 - český
Diplomová práce se zabývá zefektivněním výrobního procesu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje průmyslové inženýrství, štíhlou výrobu, počítačové simulace, včetně softwaru pro tvorbu simulačních modelů, a výrobu a zpracování skla. Praktická část popisuje společnost Schott Flat Glass CR, s.r.o. a analyzuje výrobní proces divize Home Appliance, zároveň je vytvořen model výrobního procesu. Součástí praktické části je projekt zaměřený na návrh opatření vedoucí ke zvýšení efektivity výrobního procesu. Klíčová slova: Počítačová simulace; Tecnomatix Plant Simulation; výrobní proces; TOC; úzké místo; DBR; Computer Simulation; Production Process; Bottleneck Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zefektivnění výrobního procesu ve firmě Schott Flat Glass CR, s.r.o.

Diplomová práce se zabývá zefektivněním výrobního procesu. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část popisuje průmyslové inženýrství, štíhlou výrobu, počítačové ...

Sauer, Tomáš; Pivnička, Michal; Rosman, Pavel
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Projekt marketingového komunikačního plánu hydroizolačních fólií pro firmu Fatra, a.s.
Dvořák, Karel; Vaněk, Jiří; Hlavica, Jaroslav
2015 - český
Diplomová práce se zabývá návrhem konceptu marketingového komunikačního plánu pro společnost Fatra Napajedla, a.s.. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje literární rešerši na danou problematiku marketingu na B2B trzích a nové formy marketingové komunikace. Praktická část obsahuje analýzy PESTE, Porterovu, SWOT a produktový benchmarking. V rámci praktické části je zpracován také kvalitativní marketingový výzkum. Celý návrh komunikačního plánu je podroben rizikové, nákladové a časové analýze. Klíčová slova: B2B; marketingová komunikace; SWOT; PESTE; online marketing; ben- chmarking; B2B market; marketing communication; SWOT analysis; PESTE analysis; benchmarking Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt marketingového komunikačního plánu hydroizolačních fólií pro firmu Fatra, a.s.

Diplomová práce se zabývá návrhem konceptu marketingového komunikačního plánu pro společnost Fatra Napajedla, a.s.. Diplomová práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje ...

Dvořák, Karel; Vaněk, Jiří; Hlavica, Jaroslav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

Korporátní design ve společnosti PS-TRONIC
Hadaš, Ondřej; Čada, Jan; Matušková, Pavlína
2015 - český
Tato práce se zaobírá úlohou korporátního designu ve společnosti PS-TRONIC. Kromě vi-zuální složky se práce věnuje i celkové korporátní identitě a marketingové komunikaci. Ty jsou v rámci práce podrobeny několika analýzám tak, aby došlo k odhalení slabých míst a tak následně mohl vzniknout projekt pro jejich odstranění. Klíčová slova: Korporátní identita; korporátní design; korporátní produkt; korporátní kul-tura; korporátní komunikace; SEO; SWOT; merchandising; in-store; Google Analytics; he-atmap; focus groups; marketingová komunikace; korporátní design manuál; firemní filozofie; Corporate identity; corporate design; corporate product; corporate culture; cor-porate communications; heatmap; marketing communications; corporate design manual; corporate philosophy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Korporátní design ve společnosti PS-TRONIC

Tato práce se zaobírá úlohou korporátního designu ve společnosti PS-TRONIC. Kromě vi-zuální složky se práce věnuje i celkové korporátní identitě a marketingové komunikaci. Ty jsou v rámci práce ...

Hadaš, Ondřej; Čada, Jan; Matušková, Pavlína
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze