Počet nalezených dokumentů: 23117
Publikováno od do

Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích
Čarský Jiří; Elizaveta Balashova; Kácovský Jaroslav
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy stávajícího systému provést komplexní úpravu organizace dopravy a navrhnout optimální řešení dopravy v klidu.The purpose of this bachelor thesis „Proposal of Car Transport Service in the District V Prokopě of Town Čelákovice" is to assess current state of transport services in the specified settlement and to perform a comprehensive adjustment of the traffic organization based on the existing system. It will also offer an optimal solution to the problem of parking policy. Klíčová slova: Čelákovice; doprava v klidu; parkování; analýza; jednosměrný provoz; parkovací místo; parkovací plocha; nákladní doprava; Čelákovice; parking policy; parking; analyze; one-way traffic; parking space; parking area; truck transport Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích

Předmětem bakalářské práce „Řešení dopravní obsluhy automobilovou dopravou lokality V Prokopě v Čelákovicích“ je zhodnotit současný stav dopravní obsluhy v zadané lokalitě a na základě analýzy ...

Čarský Jiří; Elizaveta Balashova; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Nový tramvajový provoz v Almaty
Pospíšil Jiří; Sevda Alekfarova; Brachtl František
2021 -
V této bakalářské práci jsem prozkoumala aktuální stav veřejné dopravy města Almaty -- největšího finančního, ekonomického a kulturního střediska Kazachstánu a města s největší populací v zemi. Na základě provedené analýzy byly identifikované kliíčové kritické problémy městské hromadné dopravy a následně navržena nová tramvajová doprava, která je krokem k jejich vyřešení. Navržená doprava zatraktivní veřejnou dopravu a následně se vylepší ekologický, sociální a ekonomický stav území.In this bachelor's thesis I studied the current state of public transportation in Almaty -- the biggest financial, economical and cultural center and the most populated city of Kazakhstan. Based on the conducted analysis, I identified the key critical problems of public transit and proposed a new tram operation as a step towards their solution. The designed transportation will make public transit more attractive and improve ecological, social and economical state of the country. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; tramvajový provoz; Almaty; Public transportation; Almaty; tram operation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Nový tramvajový provoz v Almaty

V této bakalářské práci jsem prozkoumala aktuální stav veřejné dopravy města Almaty -- největšího finančního, ekonomického a kulturního střediska Kazachstánu a města s největší populací v zemi. Na ...

Pospíšil Jiří; Sevda Alekfarova; Brachtl František
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Chování spotřebitelů v logistických službách
Kříž Milan; Kristián Beran; Lokaj Zdeněk
2021 -
Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického řetězce. Ukázat, jak městská logistika funguje na území ČR a v zahraničí. Dalším cílem práce je ukázat možná řešení ze zkušeností ze zahraničí v oblasti optimalizace dovozu a snížení celkových dopadů, které městská logistika způsobuje. Na závěr čtenáře seznámit s poptávkou po environmentálně šetrném způsobu dovozu a její predikcí na základě environmentální motivace spotřebitelů ČR.The main goal of the bachelor thesis „Consumer behavior in logistics services“ is to present the problematics of city logistics and last-mile delivery, which is the last part of the logistics chain. Secondly is to show, how city logistics works in Czech Republic and abroad. Next goal of the thesis is to introduce possible ways of solving challenging problems in delivery optimization and reducing total city logistics impacts, thanks to experience from other countries. In the end to present a current demand for environmentally friendly way of the delivery and prediction of the future demand of the customers in Czech Republic, based on their environmental motivation. Klíčová slova: městská logistika; dopady; zelená logistika; nákladní elektrokola; elektromobily; environmentální motivace; výběr dovozu; emise; zdraví; poslední míle; city logistics; impacts; green logistics; cargo bikes; electric vehicles; environmental motivation; choice of delivery; emissions; health; last-mile Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Chování spotřebitelů v logistických službách

Cílem bakalářské práce „Chování spotřebitelů v logistických službách“ je seznámit čtenáře s problematikou městské logistiky a dovozem na poslední míli, který tvoří poslední článek logistického ...

Kříž Milan; Kristián Beran; Lokaj Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou
Vávra Rudolf; Anežka Králová; Beránek Jan
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této analýzy vytvořit nový návrh provozní koncepce městské hromadné dopravy, případně s malým zásahem do dopravy příměstské.The subject of this bachelor thesis „Proposal of new bus service concept for Kralupy nad Vltavou“ is to analyse and assess transport service in Kralupy nad Vltavou and based on the analysis to create a proposal of new urban service concept for Kralupy nad Vltavou, possibly with small changes in suburban transport. Klíčová slova: Městská hromadná doprava; Kralupy nad Vltavou; přepravní zdroje a cíle cest; městské a příměstské přepravní vztahy; provozní koncepce; linkové vedení; Urban public transport; Kralupy nad Vltavou; transport origins and destinations of trips; urban and suburban origin-destination pairs; operational concept; line routing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou

Předmětem bakalářské práce „Návrh nové koncepce obsluhy města Kralupy nad Vltavou autobusovou dopravou“ je analyzovat a zhodnotit dopravní obslužnost města Kralupy nad Vltavou a na základě této ...

Vávra Rudolf; Anežka Králová; Beránek Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště
Stojić Slobodan; Jan Machovič; Kafková Markéta
2021 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v oblasti tzv. groundhandlingu slouží jako základ pro adaptaci konkrétního způsobu posuzování kvality servisu v podmínkách Letiště Václava Havla Praha.The subject of the bachelor thesis „Proposal for evaluation of GHD services quality performer by an airport“ is a proposal of applicable method for evaluation of ground handlingu services of aircrafts. Analysis of available and used methods in groundhandlingu makes background for adaptation of service assessment method in conditions of Václav Havel’s Airport Prague. Klíčová slova: letiště; odbavení letadel; služby pozemního odbavování; groundhandling; GHD; metody hodnocení; kvalita služeb; Letiště Václava Havla Praha; airport; aircraft handling; groundhandling services; groundhandling; GHD; methods of assessment; service quality; Václav Havel Airport Prague Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště

Předmětem bakalářské práce „Návrh způsobu hodnocení kvality služeb GHD ze strany letiště“ je navržení aplikovatelného způsobu evaluace služeb odbavení letadel. Analýza dostupných a používaných metod v ...

Stojić Slobodan; Jan Machovič; Kafková Markéta
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Hodnocení investičního projektu
Pastor Otto; German Maslov; Zmatlík Jiří
2021 -
Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V první teoretické části práce je nejprve definovány různé pojmy v oblastí ekonomického šetření. V druhé části je provedena analýza ekonomické efektivnosti jednotlivého investičního projektu, uvedeného v zadání praktické části.The diploma thesis deals with the evaluation and analysis of an investment project. The analysis in this work is performed on the basis of various criteria of economic efficiency. The work will be divided into two parts. The first theoretical part of the thesis first defines various terms in the field of economic research. The second part contains an analysis of the economic efficiency of a separate investment project, described in the task of the practical part. Klíčová slova: Investiční projekt; NPV; Cash Flow; Investment project; NPV; Cash Flow Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Hodnocení investičního projektu

Diplomová práce se zabývá hodnocením a analýzou investičního projektu. Analýza v této práci je provedena na základě různých kritérií ekonomické efektivnosti. Práce bude rozdělena do dvou částí. V ...

Pastor Otto; German Maslov; Zmatlík Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace
Kocián Karel; Michaela Stránská; Moudrá Karolína
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění zklidňujících vjezdových opatření na území České republiky. Současně obsahuje přehled opatření realizovaných v zahraničí, kterými je možné se na území ČR do budoucna inspirovat. V praktické části bakalářské práce jsou popsány faktory, které ovlivňují rychlost motorových vozidel v těchto úsecích a které by měly být zohledněny při volbě konkrétních vjezdových zklidňujících opatření. Na základě těchto faktorů došlo pak k vytvoření rozhodovacího stromu, který slouží jako nástroj pro zjednodušení výběru vhodného zklidňujícího opatření na libovolném vjezdu do intravilánového úseku.This bachelor thesis deals with gateway treatments on road transitions from rural to urban areas. It contains categorization and an overview of current gateway traffic calming measures in the Czech Republic. It also includes an overview of measures implemented abroad that were not implemented in the Czech Republic yet and which could be used as an inspiration in the future. In the practical part of the thesis, parameters that influence driver’s speed on entrances to urban areas were described. Those parameters can help estimate the danger of road section and should be considered while deciding which measure should be implemented. Based on this, the decision tree that serves as a tool for choosing suitable gateway traffic calming measures was created. Klíčová slova: zklidňující vjezdová opatření; silniční průtahy souvisle zastavěným územím; přechod z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích; zranitelní účastníci provozu na pozemních komunikacích; gateway traffic calming measures; road sections through built-up areas; gateways to urban areas on roads; vulnerable road users Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Principy návrhu zklidňujích opatření ve vztahu k charakteru pozemní komunikace

Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi provedení přechodů z extravilánových do intravilánových úseků na pozemních komunikacích. Obsahuje přehled a rozdělení aktuálních způsobů provádění ...

Kocián Karel; Michaela Stránská; Moudrá Karolína
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Předpověď tlaku QNH
Kameníková Iveta; Marian Flekač; Sobota Jakub
2021 -
Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí praktické části je také vyhodnocení předpovědi modelu ALADIN, což je hlavním cílem celé práce.This bachelor thesis deals with air pressure and its prediction. The theoretical part describes the general principles connected with pressure, the practical part also includes evaluation of the air pressure forecast produced by model ALADIN, which is the main goal of this work. Klíčová slova: Tlak vzduchu; měření; tlakové útvary; předpověď; model ALADIN; Air pressure; measurement; pressure objects; forecast; model ALADIN Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Předpověď tlaku QNH

Tato bakalářská práce se zabývá tlakem vzduchu a jeho předpovědí. V teoretické části jsou popsány obecné principy spojené s tlakem, praktická část rozebírá práci s tlakem v letectví. Součástí ...

Kameníková Iveta; Marian Flekač; Sobota Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza odezvy pulzních oxymetrů na změny saturace v závislosti na nastaveném průměrovacím čase
Ráfl Huttová Veronika; Angie Vanessa Gil León; Jamka Mariusz
2021 -
The main principle of signal averaging is that each displayed value is the average value for a given period. This bachelor thesis aims to analyze and compare different averaging methods of one medical pulse oximeter (Masimo Root with Radical 7), and two vital signs monitors (Carescape B650 and Datex Ohmeda S/5), using a SpO2 simulator (Fluke Biomedical ProSim8) to simulate the oxygen concentration and various step changes. We designed and conducted a laboratory experiment using a SpO2 simulator, to analyze the response of the mentioned devices to different step changes varying in magnitude, initial oxygen saturation level, or change direction (up and down). We validated the output test signal of the SpO2 simulator signal to verify if the signal from the SpO2 simulator presents any delay or different step change. Different averaging times were compared using two different sequences: automatic and manual, and step-changes. The obtained results showed that the fastest response was given by Masimo Root with Radical 7 for automatic, manual sequences, and step-changes. Output signal of the SpO2 simulator has not presented any delays.Hlavním principem průměrování signálu je, že každá zobrazená hodnota je průměrná hodnota za dané období. Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat a porovnat různé metody průměrování jednoho lékařského pulzního oxymetru (Masimo Root s Radical 7) a dvou monitorů vitálních funkcí (Carescape B650 a Datex Ohmeda S/5) pomocí SpO2 simulátoru (Fluke Biomedical ProSim8) stimulací koncentrace kyslíku a různých skokových změn. Navrhli a provedli jsme laboratorní experiment pomocí simulátoru SpO2, abychom analyzovali odezvu zmíněných zařízení na různé skokové změny, které se lišily velikostí, počáteční úrovní nasycení kyslíkem nebo změnou směru (nahoru a dolů). Ověřili jsme výstupní testovací signál simulátoru SpO2, abychom ověřili, zda signál ze simulátoru SpO2 vykazuje nějaké zpoždění nebo jinou skokovou změnu. Různé doby průměrování byly porovnány pomocí dvou různých sekvencí: automatické, manuální a skokové změny. Získané výsledky ukázaly, že nejrychlejší odezva byla dána Masimo Root s Radical 7 pro automatické, manuální sekvence a krokové změny. Výstupní signál simulátoru SpO2 nepředstavuje žádné zpoždění. Klíčová slova: Pulse oximeter; averaging time; SpO2 step-change; Pulzní oxymetr; doba průměrování; kroková změna SpO2 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza odezvy pulzních oxymetrů na změny saturace v závislosti na nastaveném průměrovacím čase

The main principle of signal averaging is that each displayed value is the average value for a given period. This bachelor thesis aims to analyze and compare different averaging methods of one medical ...

Ráfl Huttová Veronika; Angie Vanessa Gil León; Jamka Mariusz
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza přesnosti měření tlaku krve neinvazivními tonometry
Petráček Jiří; Rebeka Galvánková; Fabián Vratislav
2021 -
Meranie krvného tlaku je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód v lekárskej praxi. Výsledky merania poukazujú nielen na hemodynamický, ale aj psychický stav človeka. Presnosť získaných hodnôt merania je veľmi dôležitá pre správnu diagnostiku a zvolenie vhodnej liečby. Táto práca je zameraná na analýzu presnosti a opakovateľnosti meraní neinvazívnych tonometrov využívajúcich oscilometrickú metódu merania krvného tlaku. Meranie bolo realizované na 50 probandoch na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva prostredníctvom troch tonometrov využívajúcich oscilometrickú metódu a dvoch tonometrov využívajúcich auskultačnú metódu merania krvného tlaku. Bola testovaná presnosť jednotlivých tonometrov pre možnosť vzájomného porovnania ich presnosti a bol zisťovaný vplyv veľkosti použitej manžety na výsledok merania. Namerané dáta boli štatisticky spracované a výsledky následne porovnané medzi sebou.Blood pressure measurement is one of the most commonly used diagnostic methods in medical practice. The results of the measurement indicate not only the hemodynamic but also the mental state of a person. The accuracy of the measured values obtained is very important for the correct diagnosis and selection of the appropriate treatment. This work is focused on the analysis of the accuracy and repeatability of measurements of non-invasive tonometers using the oscillometric method of blood pressure measurement.The measurement was performed on 50 probands at the Faculty of Biomedical Engineering, using three tonometers using the oscillometric method and two tonometers using the auscultation method of measuring blood pressure. The accuracy of individual tonometers was tested for the possibility of comparing their accuracy and the influence of the size of the cuff used on the measurement result was determined. The measured data were statistically processed and the results were subsequently compared with each other. Klíčová slova: Krvný tlak; presnosť merania; opakovateľnosť merania; neistoty merania; odchýlka; Blood pressure; measurement accuracy; repeatibility of measurement; measurement uncertainty; deviation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ČVUT.
Analýza přesnosti měření tlaku krve neinvazivními tonometry

Meranie krvného tlaku je jednou z najčastejšie využívaných diagnostických metód v lekárskej praxi. Výsledky merania poukazujú nielen na hemodynamický, ale aj psychický stav človeka. Presnosť získaných ...

Petráček Jiří; Rebeka Galvánková; Fabián Vratislav
České vysoké učení technické v Praze, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze