Počet nalezených dokumentů: 9
Publikováno od do

Cestovní ruch v Jihočeském kraji
Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
2016 - český
Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji novodobého cestovního ruchu, službám v rámci cestovního ruchu a podpoře cestovního ruchu na území České republiky. Druhá část teoretické části je věnována obecné charakteristice, přírodnímu bohatství, popisu poskytovaných služeb a podpoře cestovního ruchu na regionální úrovni tedy v rámci Jihočeského kraje. Praktická část je věnována vývoji návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti je členěn dle zemí původu jednotlivých návštěvníků, dále dle vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení a dle vývoje počtu přenocování v období let 2000 - 2013. Práce obsahuje predikci vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení pro období 2014 - 2015. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro úspěšný rozvoj Jihočeského kraje. Pro zpracování a analyzování časových řad byly použity odborné postupy vycházející ze statistických metod. This bachelor thesis is focused on tourism in South Bohemian region. The theoretical part deals on the general specification of tourism, individual types and forms of tourism, development of the modern tourism, services within of tourism and support of tourism in Czech Republic. The second part of the theoretical part is focused on general characteristics, natural beauty, description of provided services and support of tourism on regional level in South Bohemian region. The practical part is dedicated to tourism development. The development of turnout is divided by country of arrival, progression of number of collective accommodation establishments and of number of overnight stays between years 2000 and 2013. Prognosis of development of number of collective accommodation establishments was calculated for years 2014 - 2015. Conclusion of this bachelor is focused on suggestions and recommendations for further development of regional tourism in South Bohemia. For the underlying data processing were used the professional process from statistical methods. Klíčová slova: cestovní ruch; destinace; Jihočeský kraj; vývoj; časová řada; hromadná ubytovací zařízení dostupnost_czu
Cestovní ruch v Jihočeském kraji

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji ...

Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji
Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá vznikem a zavedením regionální značky sdružené do Asociace regionálních značek, z. s. Tato asociace zastřešuje v současné době 26 regionů s vlastní značkou na území České Republiky i za jejími hranicemi. V teoretické části jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem splněny požadavky asociace na vznik nové značky. Bylo zjištěno, že celý proces zavedení je finančně i časově velmi náročný. Přesto je výsledkem práce doporučení, novou regionální značku na vybrané území zavést. Oblast je bohatá na tradiční jihočeské produkty a řemeslné výrobky, které by zasloužily docenění. Závěrem autorka práce upozorňuje na možné vyskytující se komplikace při procesu zavádění značky a jsou zde stanovena doporučení pro její úspěšný rozvoj do budoucna. Bachelor thesis deals with the origin and implementation of a regional brand grouped in the Association of Regional Brands, r. s. Currently, this association covers 26 regions with their own brand in the Czech Republic and in neighboring foreign countries. Necessary problematics associated with this process are described in the theoretical part of the thesis. A part of the South Bohemian region was selected for simulation of the implementation of the new brands. In the practical part of the work, all the requirements of the association to create the new brand has been step by step fulfilled. It was found out that the whole process of the implementation is financially demanding and time consuming. Nevertheless, the result of this study recommends to present this new regional brand in selected areas. The selected South Bohemian areas offer rich traditional and handicraft products that would deserve an appreciation. In conclusion, the author of the present study has highlighted the possible complications that can occur during implementation of new brands. Moreover, the recommendations for its successful development in the future have been set. Klíčová slova: produkt; rozvoj regionu; výrobce; regionální značka; region dostupnost_czu
Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji

jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem ...

Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje
Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
2016 - český
Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich hodnocení podmínek pro podnikání v dané oblasti. Práce pojímá danou problematiku z širšího hlediska tzv. venkovské turistiky, která má v našem státě tradici. Její rozvoj se po druhé světové válce načas zastavil, aby pak v šedesátých a sedmdesátých letech lidé opět na tuto tradici svým způsobem navázali. V těchto letech začalo městské obyvatelstvo kupovat a renovovat venkovská stavení a s tím souvisí i určitě změny charakteru venkovských obcí. Oblíbenost venkovské turistiky dokládají výsledky dotazníkového šetření, které je obsahem praktické části práce. Druhou respondentskou skupinou jsou farmáři podnikající v cestovním ruchu a nabízející agroturistiku na svých farmách. Výsledky rozhovorů s osmi farmáři odhalují nejčastější příčiny pomalého rozvoje tohoto druhu podnikání, k čemuž se vrací v hodnotícím duchu následná diskuse. V závěru práce jsou pak naznačeny možnosti rozvoje agroturistiky a podmínky jejího uplatnění na trhu cestovního ruchu The theme of the bachelor thesis is agri-tourism as regards of business opportunities for privately employed farmers. The theoretical part presents the views of experts on tourism and their assessment of business conditions in the area. Work conceives the issue from a broader perspective so. Rural tourism, which is still in our tradition. Its development after the Second World War stopped on time, so then in the sixties and seventies, people again this tradition continue in its own way. In those years the city's population began to buy and renovate rural houses and with it also certainly change the character of rural communities. Popularity rural tourism illustrate the results of the survey, which is the content of the practical part. Respondentskou second group are farmers operating in tourism and agro-tourism offering to its farmách.Results of interviews with eight farmers frequent reveal the reasons for the slow development of this business, which returns in the evaluation spirit of the subsequent discussion. In cinclusion of work are indicate some possibilities of development of tourism and conditions of its application in the tourism market. Klíčová slova: Cestovní ruch; Farma; Agroturistika; Venkovská turistika dostupnost_czu
Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje

Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich ...

Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Možnosti využití technických památek v cestovním ruchu v Jihočeském kraji
Rozehnalová, Alena; Kuna, Zbyněk; Rysová, Hana
2016 - český
Práce se zabývá možnostmi využití technických památek při cestování, návštěvě jiných památek a při trávení volného času v oblasti cestovního ruchu. V první části se práce věnuje cestovnímu ruchu obecně. Shrnuje jeho význam, druhy, formy a faktory, které ovlivňují cestovní ruch. Následuje pojednání o cestovním ruchu a technických památkách, které zahrnuje vysvětlení, co to technické památky jsou a problémy při jejich využití v cestovním ruchu. Dále jsou v práci uvedeny příjmy z cestovního ruchu a podíl HDP na cestovním ruchu v časové řadě. Jsou zde porovnány příjmy z cestovního ruchu v jednotlivých krajích jak z domácího, tak ze zahraničního cestovního ruchu. Práce také zahrnuje vývoj cestovního ruch od středověku až do dnešního období. V druhé, vlastní části práce je charakterizován Jihočeský kraj a cestovní ruch v kraji. Shrnuty jsou realizační podmínky pro cestovní ruch (ubytování, stravování a doprava) s konkrétními příklady a uvedením možností zlepšení aktuálního stavu. Dále je navržena turistická trasa zahrnující technické památky Jihočeského kraje s využitím realizačních podmínek uvedených v teoretické části práce. Bachelor´s work is concerned on possibilities of using technical monuments during traveling, visiting another sights and spending free time in the area of tourism. The first part of the work is generally about tourism. It push its point, kinds, forms and factors that have an influence on the tourism. The next part of the work is about tourism and technical sights. It contains explanation what the technical sight is and problems with its application in tourism. There are also incomes from the tourism and proportion of GDP on the tourism in the time line. Incomes from the incoming and outgoing tourism are compared in a single region. The work is also concentrated on evolution of tourism from the Middle Ages to a present day. South Bohemia Region and the tourism in the Region is characterized in the second part of the work. Implementation conditions (accommodation, catering and transport) are sumed up with the real examples. Possibilities to improve actual situation are also stated. A tourist route is projected in this work. It contains an overview of the technical monuments of the South Bohemia Region with using implementation conditions which are stated in the first part of the work. Klíčová slova: cestovní ruch; turismus; technická památka; Jihočeský kraj; ČR; turistická trasa dostupnost_czu
Možnosti využití technických památek v cestovním ruchu v Jihočeském kraji

. V druhé, vlastní části práce je charakterizován Jihočeský kraj a cestovní ruch v kraji. Shrnuty jsou realizační podmínky pro cestovní ruch (ubytování, stravování a doprava) s konkrétními ...

Rozehnalová, Alena; Kuna, Zbyněk; Rysová, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Hodnota turistické destinace
Dokulilová, Petra; Havlíková, Michaela; Hálová, Pavlína
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá vybranými metodami měření postojů, Likertovou škálou a Q-metodologií, a jejich komparací na základě vlastního výzkumu vnímání turistických atraktivit v destinaci Jihočeský kraj. V teoretických východiscích je vymezen postoj, charakterizována Likertova škála a Q-metodologie včetně postupu při jejich aplikaci a výhod a nevýhod jejich použití. Zároveň jsou zde uvedeny základy cestovního ruchu a vysvětlen pojem destinace. Druhá část práce je zaměřena na vlastní výzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření s využitím obou metod. Výsledky z jednotlivých metod byly mezi sebou dle několika hledisek komparovány. Ačkoli měly metody stejný předmět zkoumání, bylo zjištěno, že se výsledky mezi nimi statisticky významně liší. V samostatné kapitole Diskuse jsou uvedeny vlastní poznatky o metodách z průběhu celého šetření, od sestavení dotazníku po jeho vyhodnocení, a vlastní doporučení. This bachelor thesis is focused on selected methods used for measuring attitudes, Likert scale and Q-methodology, and their comparison based on own research of perception of tourism attractiveness of South Bohemian Region destination. In theoretical part an attitude is defined, Likert scale and Q-methodology are characterized including procedures to their application along with advantages and disadvantages of their use. There are also listed basics of tourism and the term of "destination" is explained. The second part is composed by own research, which was conducted through a questionnaire survey using both methods. The results of each method were compared between each other according to several criteria. Even though the methods had the same subject of research, it was found that the results differ significantly. In a separate chapter Discussions own knowledge about methods from the course of the whole survey, from its preparation to its evaluation, is given, as well as own recommendations. Klíčová slova: Likertova škála; Q-metodologie; postoj; cestovní ruch; destinace; atraktivita; národní kulturní památka; Jihočeský kraj dostupnost_czu
Hodnota turistické destinace

Bakalářská práce se zabývá vybranými metodami měření postojů, Likertovou škálou a Q-metodologií, a jejich komparací na základě vlastního výzkumu vnímání turistických atraktivit v destinaci ...

Dokulilová, Petra; Havlíková, Michaela; Hálová, Pavlína
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce
Gabrielová, Jitka; Jirsáková, Jitka; Nataša, Nataša
2016 - český
Bakalářská práce sleduje Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se nezaměstnanosti a popisuje vývoj i současný stav nezaměstnanosti v České republice, především se zaměřením na Jihočeský kraj. Následně shrnuje možnosti vzdělávání nezaměstnaných a charakterizuje potřeby trhu práce v daném regionu. Též informuje o proběhlých projektech pro nezaměstnané v Jihočeském kraji financových ESF. Cíl práce je naplněn v praktické části zpracováním případových studií (kazuistik), kde je popsáno 5 příběhů klientů, kteří se účastnili některého projektu pro nezaměstnané v Jihočeském kraji. U každého klienta je uvedena osobní i rodinná anamnéza a jeho situace na trhu práce před vstupem do projektu. Pomocí metody rozhovoru byly zjištěny důvody, jež je vedly k zapojení do projektu, jakých vzdělávacích aktivit se účastnil, které nové dovednosti získal a jaké důsledky mělo absolvování tohoto vzdělávání na jeho uplatnitelnost na trhu práce i osobní rozvoj, především z dlouhodobého hlediska. This bachelor thesis examines the impact of unemployed education on their applicability in the labour market. The theoretical section delimits the basic terms concerning unemployment and describes its development and state of present-day in the Czech Republic, especially focusing on the South Bohemian Region. Afterwards it summarizes possibilities of unemployment education a characterizes demands of labour market in the region in question. It informs as well about former projects for the unemployed in the South Bohemian Region funded by the European Social Fund. The aim of this thesis is attained in the practical section through several case studies, where five stories of clients who participate on some project for the unemployed in the South Bohemia are described. For each of these clients there are personal and family analyses and the situation in the labour market before the beginning of project. Using an interview method, reasons contributing to taking part in the project, educational activities attended and skills acquired during it, and finally the impacts of this education on clients' applicability in the labour market and their personal development from the long-term view are discussed. Klíčová slova: nezaměstnanost; trh práce; vzdělávání nezaměstnaných; kazuistika; klienti; znalosti; dovednosti; schopnosti; osobní rozvoj dostupnost_czu
Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce

se zaměřením na Jihočeský kraj. Následně shrnuje možnosti vzdělávání nezaměstnaných a charakterizuje potřeby trhu práce v daném regionu. Též informuje o proběhlých projektech pro ...

Gabrielová, Jitka; Jirsáková, Jitka; Nataša, Nataša
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Písek
Sádlová, Iva; Vlasák, Josef; Kottová, Blanka
2016 - český
Tato bakalářská práce se zabývá společnými zařízeními, která byla realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav na území okresu Písek. Hlavním cílem práce je zpracování nových záznamů v Katalogu společných zařízení pozemkových úprav na základě podkladů získaných od Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj pobočka Písek. V teoretické části práce je přiblížena problematika pozemkových úprav, jejich průběh a cíle. Součástí jsou i informace o společných zařízení. Další část práce se věnuje samotným výsledkům zpracování podkladů a jejich zhodnocení z různých hledisek. This bachelor´s thesis deals with common measures which was put into practice in comprehensive land consolidation in Písek District. Main target of this thesis is created new records in Catalogue of common measures of land consolidation based on materials from Regional Land Office for South Bohemian Region, Písek branch office. Theoretical part of the thesis is focused on land consolidation´s issues, the procedure and goals. Information about common measures is included. Next section is dedicated to results of processed data and their evaluation in different terms. Klíčová slova: komplexní pozemkové úpravy; polní cesty; společná zařízení dostupnost_czu
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Písek

podkladů získaných od Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj pobočka Písek. V teoretické části práce je přiblížena problematika pozemkových úprav, jejich průběh a cíle. Součástí ...

Sádlová, Iva; Vlasák, Josef; Kottová, Blanka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Zdravý životní styl mladé populace
Šturmová, Adéla; Polišenský, Miroslav; Pilař, Tomáš
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá zdravým životním stylem mladé populace, konkrétně dětí v předškolním věku. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které souvisejí se zdravým životním stylem. Konkrétně to je výživa a její složky, spánek, stres, pohyb, pitný režim a civilizační choroby. V závěru první části ještě najdeme vysvětlení pojmu příspěvková organizace, kterou jsem si vybrala pro výzkum v praktické části práce. Praktická část se zabývá analýzou zdravého životního stylu u dětí v Mateřské škole Lipí v Jihočeském kraji. Na začátku praktické části najdeme informace o organizaci. Dalším obsahem je charakteristika příspěvkové organizace - sportovní zázemí, její financování a rozbor jídelny. Dále je měřen Body Mass Index u dětí. V závěru práce najdeme výsledky analýzy Mateřské školy Lipí a vhodná doporučení pro zlepšení současné situace. My thesis deals with healthy lifestyle of young population more specifically of children in the ate of 3 - 6 years. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part clarifies the basic terms and concepts of a healthy lifestyle. This part mainly deals with balanced diet and nutrition, sleeping habits, stress, exercise and sports, drinking régime and last but not least the disease of civilization. There is also explanation of the term non-profit making organization which I have chosen for the further research. Second part of my thesis analyses the healthy lifestyle of children in kindergarten at Lipí in South Bohemia Region starting with information about the organization. I have also written the characteristic of kindergarten - sports facilities, funding, eating habits and meal plan. Additionally, Body Mass Index of the children has been measured. The outcomes of the analysis are evaluated at hte end of the thesis, which are completed with appropriate improvement recommendations. Klíčová slova: zdraví; výživa; pitný režim; spánek; pohyb; stres; obezita; cukrovka; příspěvková organizace; financování dostupnost_czu
Zdravý životní styl mladé populace

analýzou zdravého životního stylu u dětí v Mateřské škole Lipí v Jihočeském kraji. Na začátku praktické části najdeme informace o organizaci. Dalším obsahem je charakteristika příspěvkové ...

Šturmová, Adéla; Polišenský, Miroslav; Pilař, Tomáš
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Úroveň prodeje a ošetřování řezaných květin v ČR
Žížalová, Dagmar; Augustinová, Ludmila; Lucie, Lucie
2015 - český
V bakalářské práci na téma "Úroveň prodeje a ošetřování řezaných květin v ČR" jsem se snažila popsat všechny faktory, které mají vliv na uchovatelnost, trvanlivost a jakost řezaných květin. V současné době, kdy trh s květinami neustále dynamicky roste, zvyšují se požadavky na jejich pěstování, posklizňovou technologii, skladování a prodloužení jejich životnosti. Nabídka řezaných květin v ČR je velmi rozmanitá, což oceňuje i zákazník, který upřednostňuje květiny s vyšší trvanlivostí ve váze. Práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na faktory ovlivňující sklizeň (teplo, vlhko, světlo, hnojení, stáří rostlin), termíny sklizně, řez stonků, teplota při sklizni a jakost řezaných květin. Jsou zde uvedeny další faktory ovlivňující skladovatelnost rostlin (teplota, voda, etylen), popsáno je také balení a přeprava květů. Pozornost byla věnována i uchovatelnosti a údržbě květin v obchodech, u zákazníka a druhům přípravků, které prodlužují životnost květů ve váze. Druhá část práce se zabývá sortimentem dovážených květin a zeleně do ČR. Rostliny jsou rozděleny do tabulek, dovážené řezané květiny, květiny exotické a ve floristice používané listy. Též jsou uvedeni hlavní světoví producenti řezaných květin a nejoblíbenější druhy -- Alstroemeria, Anthurium, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Freesia, Gerbera, Gladiolus, Chrysanthemum, Lilium, Rosa, Tulipa, Zantedeschia. U každého druhu je popsána citlivost, sklizeň, řez, ošetření po sklizni, skladování, transport a životnost ve váze. Třetí část je věnována průzkumu znalostí zákazníka a květinářů o péči o řezané květiny. Byli osloveni květináři ve čtyřech krajích ČR (Ústeckém, Středočeském, Plzeňském a Jihočeském) s prosbou o vyplnění dotazníku. Ze 100 květinářství anketu vyplnilo 62 a odpovědi byly soustředěny do tabulek a grafů. Zájem byl upřen i na možnosti nákupu řezaných květin, na nejprodávanější květiny, zda květináři informují své zákazníky o péči o květiny, jaké používají přípravky na udržení trvanlivosti květů a jestli tyto přípravky nabízejí i svým zákazníkům. Průzkum se zabýval i čistotou váz a údržbou květin v obchodech. Výsledky ankety mě utvrdily v tom, že květináři musí čelit ekonomické situaci svých zákazníků, konkurenci obchodních řetězců prodávající květiny (kde péče o květiny není žádná), musí velmi dbát na výběr květin, neboť podléhají zkáze a snažit se uspokojit zákazníka, aby se vracel. In my dissertation work about the topic The level of sales and general care of cut flowers in the Czech republic I have tried to describe all the aspects which influence the conservation, longevity and quality of cut flowers. Currently, where this market segment is seeing dynamic growth, there is also an increased demand for growing cut flowers, their after harvesting technology, keeping and prolonging their longevity. The choice of cut flowers in the Czech Republic is very versatile which is highly appreciated by the customer who prefers to have flowers with higher longevity in his vase. My dissertation work is divided into three parts. The first part is mainly dealing with all the aspects influencing the picking (temperature, humidity, light, fertilization, age of the flowers), the time of picking, cutting of the stem, temperature by picking and the quality of the cut flowers. There are also mentioned other factors influencing the storage of the plants (temperature, water, ethylene), the packaging description and transport of the flowers. Further attention is paid to the keeping and maintaining of the flowers in shops, by the customer and also to the types of agents prolonging the longevity of the flowers in the vase. The second part is dealing with the assortment of imported flowers and greenery into the Czech Republic. The categorization of plants is divided into different categories -- the imported cut flowers, exotic flowers and leaves used in floristry. The world producers of cut flowers also get a mention and the favorite types of flowers are -- Alstroemeria, Anthurium, Cymbidium, Dendrobium, Dianthus, Freesia, Gerbera, Gladiolus, Chrysanthemum, Lilium, Rosa, Tulipa, Zantedeschia. For each type there is also a description of the sensitivity, picking season, type of cut, treatment after picking, transport and longevity in the vase. The third part is dedicated to a customer knowledge survey about the care of cut flowers. As part of my work florists were approached from four Czech regions with a request to participate in a survey and to complete a questionnaire (Ústecký region, Středočeský region, Plzeňský region and Jihočeský region). This resulted in 62 completed questionnaires out of 100 flower shops, and the answers were put together in tables and graphs. The main focus of the questionnaire was the analysis on the various possibilities of purchasing cut flowers, the most frequently sold flowers, the florists providing their customers with information as to how to care for the flowers, which agents to use to keep the longevity of the flowers and whether these agents are also offered to the customers. The survey was also aimed at the cleanliness of the vases and the care for the flowers in the shops. The results of the survey have reassured me, that the florists have to face the economic situation of their customers, the competitiveness of other retail chains selling flowers (where the care for flowers is non-existent), that they have to be mindful of the selection of the flowers as they are subject to fast deterioration and they are always trying to please their customers, so that they return. Klíčová slova: květiny; zeleň k řezu; uchovatelnost; prodej květin; přípravky na prodloužení trvanlivosti. dostupnost_czu
Úroveň prodeje a ošetřování řezaných květin v ČR

ve váze. Třetí část je věnována průzkumu znalostí zákazníka a květinářů o péči o řezané květiny. Byli osloveni květináři ve čtyřech krajích ČR (Ústeckém, Středočeském, Plzeňském a ...

Žížalová, Dagmar; Augustinová, Ludmila; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze