Počet nalezených dokumentů: 29
Publikováno od do

Hodnota turistické destinace - Jihočeský kraj
Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
2016 - český
Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická destinace, atraktivita turistické destinace a způsoby jejího měření, destinace jako systém a jsou zde charakterizována metodologická východiska práce konkrétně Q-metodologie a Likertova škála. Praktická část práce je zaměřena na hodnocení atraktivity turistické destinace obyvateli Jihočeského kraje. Výsledkem šetření je komparace výsledků vnímaní hodnoty turistické destinace na základě Q-metodologie a Likertovy škály. This master thesis is focused on the way tourist destinations of South Bohemia are treated. In the theoretical part of the thesis, fundamental terms are defined, such as tourism, tourist destination, its attractivity and ways of measurement, destination as a system. Furthermore we focus on the methodology used in this thesis, especially Q-methodology and Likert's scale. In the practical part, attractivity of tourist destination is evaluated by South Bohemian residents. The result of the research is the comparisons of the results based on the Q-methodology and Likert's scale. Klíčová slova: cestovní ruch; turistická destinace; atraktivita turistické destinace; systém destinace; Q-metodologie; Likertova škála dostupnost_czu
Hodnota turistické destinace - Jihočeský kraj

Diplomová práce je zaměřena na vnímání hodnoty turistické destinace v Jihočeském kraji. V teoretické části práce jsou definovány a popsány základní pojmy jako cestovní ruch, turistická ...

Horňáková, Lucie; Havlíková, Michaela; Lucie, Lucie
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Zadluženost obcí Jihočeského kraje
Cenková, Veronika; Žáková Kroupová, Zdeňka; Lenka, Lenka
2016 - český
Hlavním cílem práce je zhodnotit vývoj zadluženosti obcí v České republice v období let 2004-2014. Dílčími cíli práce jsou vymezení vývoje zadluženosti obcí ČR v letech 2004-2014, určení struktury dluhů obcí ČR, zhodnocení zadluženosti obcí ČR kategorizovaných dle velikosti, vymezení zadluženosti obcí z regionálního hlediska, detailní zhodnocení zadlužení vzniklého ve sledovaném období u konkrétních obcí v Jihočeském kraji a vymezení dopadů zadlužení do hospodaření obce. Teoretická část je zaměřena na základní přehled zadluženosti v České republice. Praktická část analyzuje zadluženost města Hluboká nad Vltavou, poté zkoumá dluhovou službu a dluhy vzniklé ve sledovaném období u obce Dubné, Dříteň, Zlatou Korunu a města Velešín. Dále následuje zhodnocení výsledků a doporučení. Pro zpracování diplomové práce byly vybrány tři obce, které finanční prostředky alokují efektivně, a dvě obce, které už tak efektivně nehospodaří. Hluboká nad Vltavou, Zlatá Koruna a Velešín zastupují první skupinu a Dubné s Dřítní skupinu druhou. Největším problémem těchto zadlužených obcí je, že si berou úvěr na běžný provoz obce, místo toho, aby si ho raději vzali na pokrytí předfinancování dotace. V závěru jsou zhodnoceny poznatky vyplývající z této práce. Při zpracování diplomové práce bylo využito několik metod: analýza odborného textu, metoda rozhovoru, metoda komparace. The main objective of the thesis is to evaluate the development of the municipal debt in the Czech Republic in the interval 2004-2014. The sub-objectives are to define the development of municipal debt in the Czech Republic in the interval 2004-2014, to define the structure of the municipal debt in the country concerned, to categorize the municipal debt in the Czech Republic according to the area and to assess the municipal debt in light of the size of the region. Concrete municipalities in the region of South Bohemia will be presented as examples and the results of this debt incurred in the watched interval on municipal management will be introduced. The theoretical part introduces the phenomenon of debt in municipalities in the Czech Republic. The applied part of the thesis analyses the debt of the city of Hluboká nad Vltavou and consequently it investigates and the debt service and the debt incurred in the watched interval of other municipalities such as Dubné, Dříteň, Zlatá Koruna and the city of Velešín. The results of the analysis are presented together with some recommendations. For the applied part of the thesis three municipalities with effectively allocated finance were chosen. These will be compared with two municipalities which did not manage their finance as effectively. Hluboká nad Vltavou, Zlatá Koruna and Velešín represent the first group while Dubné and Dříteň represent the second group. The biggest problem of these indebted municipalities is the fact that the municipalities take a credit for the operation of the municipality instead of pre-refinancing grants. In conclusion the thesis evaluates its findings. Throughout this thesis several methods were used, including; analysis of relevant publications, interviews, and comparisons. Klíčová slova: Zadluženost; Dluhová služba; Úrokové náklady; Obec; Rozpočet; Jihočeský kraj dostupnost_czu
Zadluženost obcí Jihočeského kraje

kategorizovaných dle velikosti, vymezení zadluženosti obcí z regionálního hlediska, detailní zhodnocení zadlužení vzniklého ve sledovaném období u konkrétních obcí v Jihočeském kraji a ...

Cenková, Veronika; Žáková Kroupová, Zdeňka; Lenka, Lenka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Cestovní ruch v Jihočeském kraji
Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
2016 - český
Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji novodobého cestovního ruchu, službám v rámci cestovního ruchu a podpoře cestovního ruchu na území České republiky. Druhá část teoretické části je věnována obecné charakteristice, přírodnímu bohatství, popisu poskytovaných služeb a podpoře cestovního ruchu na regionální úrovni tedy v rámci Jihočeského kraje. Praktická část je věnována vývoji návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti je členěn dle zemí původu jednotlivých návštěvníků, dále dle vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení a dle vývoje počtu přenocování v období let 2000 - 2013. Práce obsahuje predikci vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení pro období 2014 - 2015. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro úspěšný rozvoj Jihočeského kraje. Pro zpracování a analyzování časových řad byly použity odborné postupy vycházející ze statistických metod. This bachelor thesis is focused on tourism in South Bohemian region. The theoretical part deals on the general specification of tourism, individual types and forms of tourism, development of the modern tourism, services within of tourism and support of tourism in Czech Republic. The second part of the theoretical part is focused on general characteristics, natural beauty, description of provided services and support of tourism on regional level in South Bohemian region. The practical part is dedicated to tourism development. The development of turnout is divided by country of arrival, progression of number of collective accommodation establishments and of number of overnight stays between years 2000 and 2013. Prognosis of development of number of collective accommodation establishments was calculated for years 2014 - 2015. Conclusion of this bachelor is focused on suggestions and recommendations for further development of regional tourism in South Bohemia. For the underlying data processing were used the professional process from statistical methods. Klíčová slova: cestovní ruch; destinace; Jihočeský kraj; vývoj; časová řada; hromadná ubytovací zařízení dostupnost_czu
Cestovní ruch v Jihočeském kraji

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji ...

Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji
Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
2016 - český
Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi v podmínkách Jihočeského kraje. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů a opatření s účelem zvýšení zaměstnanosti trhu práce. První část neboli teoretická část diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce České republiky s ohledem na aktivní politiku zaměstnanosti, ale je zde zmíněn i jeho historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V neposlední řadě je zde věnována pozornost financování aktivní politiky zaměstnanosti. Druhá, praktická část je postavena na porovnávání dat jednoho nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2015. Její součástí je zpracování dat, statistické vyhodnocení, sledování vazeb a zodpovězení hypotéz. The objective aim of the thesis is to ensure a comprehensive treatment of the issue of active employment policy in the south Bohemia region, where the practical part will apply theoretical knowledge in practice in terms of the South Bohemia Region. Active employment policy protects a set of tools and measure to increase employment in the labor market. The first part of the theoretical part of the thesis deals with the first general treatise on the Labor Office of the Czech Republic with regard to active employment policy, but its historical development from the beginning until now is also mentioned here. Moreover this part focuses on information and rules of active employment policy. Finally, attention is paid to the financing of the active labor market policy. The second part is based on a comparison of data of one instrument of the active employment policy in the South Bohemia Region from 2011 to 2015. It includes data processing, statistical analysis, tracking of links and answering of hypotheses. Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti; rekvalifikace; investniční pobídky; překlenovací příspěvek; veřejně prospěšné práce; společensky účelná pracovní místa; příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; příspěvek na zapracování; příspěvek v době částečné nezaměstnanosti; sdílené zprostředkování zaměstnání; cílené programy k řešení zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnanost; úřad práce; Evropský sociální fond dostupnost_czu
Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji
Vítů, Karolína; Borská, Jana
2015 - český
Cílem této diplomové práce je zaměření se na informovanost evidujících se občanů na Úřadu práce, zaměstnavatelů, poptávajících se po potenciálních zaměstnancích a na statistiku využívanosti služeb poskytovaných Úřadem práce. Službami jsou myšleny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, za něž považujeme takzvaná společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, investiční pobídky, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracoání a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. První část neboli teoretická část, diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce, kde je zmíněn i jeho samotný historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla aktivní politiky zaměsnanosti a jejich nástrojů. V neposlední řadě je zde věnována pozornost Evropskému sociálnímu fondu, ze kterého jsou také čerpány finanční prostředky pro aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část práce je orientována na konkrétní kontaktní pracoviště Úřadu práce v Táboře. Veškeré podporované projekty a přímá použití všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na určeném kontaktním pracovišti Úřadu práce, jsou zde analyzována a statisticky vyhodnocena. The goal of this thesis is to focus on the awareness of citizens on that register with the employment department, employers, inquiring after potential employees and statistics use services provided by the employment office. The services are meant an active employment policy, for which we consider so-called socially useful jobs, public works, retraining, investment incentives, bridging subsidies, subsidies, integration and contribution in the transition to a new business program. The first part or the theoretical part of the thesis will look at how general treatise on the employment Department, which is mentioned as the actual historical development from the very beginning until now. This part is focused on the information and rules active policies employment and their instruments. Finally, attention is paid to the European social fund from which are also drawn funds for active employment policy. The practical part is focused on a specific contact office of the employment Department in Tabor. All supported projects and direct use of all instruments of active employment policy at a designated liaison department of the employment Department, are analyzed and statistically evaluated. Klíčová slova: Evropský sociální fond; Aktivní politika zaměstnanosti; Úřad práce; Rekvalifikace; Veřejně prospěšné práce; Společensky účelná pracovní místa; Překlenovací příspěvek; Investiční pobídky; Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; Příspěvek na zapracování; Zaměstnanost; Nezaměstnanost; Sdílené zprostředkování zaměstnání; Cílené programy k řešení zaměstnanosti dostupnost_czu
Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Cílem této diplomové práce je zaměření se na informovanost evidujících se občanů na Úřadu práce, zaměstnavatelů, poptávajících se po potenciálních zaměstnancích a na statistiku využívanosti služeb ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji
Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá vznikem a zavedením regionální značky sdružené do Asociace regionálních značek, z. s. Tato asociace zastřešuje v současné době 26 regionů s vlastní značkou na území České Republiky i za jejími hranicemi. V teoretické části jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem splněny požadavky asociace na vznik nové značky. Bylo zjištěno, že celý proces zavedení je finančně i časově velmi náročný. Přesto je výsledkem práce doporučení, novou regionální značku na vybrané území zavést. Oblast je bohatá na tradiční jihočeské produkty a řemeslné výrobky, které by zasloužily docenění. Závěrem autorka práce upozorňuje na možné vyskytující se komplikace při procesu zavádění značky a jsou zde stanovena doporučení pro její úspěšný rozvoj do budoucna. Bachelor thesis deals with the origin and implementation of a regional brand grouped in the Association of Regional Brands, r. s. Currently, this association covers 26 regions with their own brand in the Czech Republic and in neighboring foreign countries. Necessary problematics associated with this process are described in the theoretical part of the thesis. A part of the South Bohemian region was selected for simulation of the implementation of the new brands. In the practical part of the work, all the requirements of the association to create the new brand has been step by step fulfilled. It was found out that the whole process of the implementation is financially demanding and time consuming. Nevertheless, the result of this study recommends to present this new regional brand in selected areas. The selected South Bohemian areas offer rich traditional and handicraft products that would deserve an appreciation. In conclusion, the author of the present study has highlighted the possible complications that can occur during implementation of new brands. Moreover, the recommendations for its successful development in the future have been set. Klíčová slova: produkt; rozvoj regionu; výrobce; regionální značka; region dostupnost_czu
Zavedení regionální značky v Jihočeském kraji

jsou rozebrána všechna potřebná východiska související s tímto procesem. Pro simulaci zavedení signifikace byla vybrána část Jihočeského kraje. V praktické části práce byly krok za krokem ...

Jarolímková, Kamila; Toth, Štefan; Pavel, Pavel
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje
Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
2016 - český
Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich hodnocení podmínek pro podnikání v dané oblasti. Práce pojímá danou problematiku z širšího hlediska tzv. venkovské turistiky, která má v našem státě tradici. Její rozvoj se po druhé světové válce načas zastavil, aby pak v šedesátých a sedmdesátých letech lidé opět na tuto tradici svým způsobem navázali. V těchto letech začalo městské obyvatelstvo kupovat a renovovat venkovská stavení a s tím souvisí i určitě změny charakteru venkovských obcí. Oblíbenost venkovské turistiky dokládají výsledky dotazníkového šetření, které je obsahem praktické části práce. Druhou respondentskou skupinou jsou farmáři podnikající v cestovním ruchu a nabízející agroturistiku na svých farmách. Výsledky rozhovorů s osmi farmáři odhalují nejčastější příčiny pomalého rozvoje tohoto druhu podnikání, k čemuž se vrací v hodnotícím duchu následná diskuse. V závěru práce jsou pak naznačeny možnosti rozvoje agroturistiky a podmínky jejího uplatnění na trhu cestovního ruchu The theme of the bachelor thesis is agri-tourism as regards of business opportunities for privately employed farmers. The theoretical part presents the views of experts on tourism and their assessment of business conditions in the area. Work conceives the issue from a broader perspective so. Rural tourism, which is still in our tradition. Its development after the Second World War stopped on time, so then in the sixties and seventies, people again this tradition continue in its own way. In those years the city's population began to buy and renovate rural houses and with it also certainly change the character of rural communities. Popularity rural tourism illustrate the results of the survey, which is the content of the practical part. Respondentskou second group are farmers operating in tourism and agro-tourism offering to its farmách.Results of interviews with eight farmers frequent reveal the reasons for the slow development of this business, which returns in the evaluation spirit of the subsequent discussion. In cinclusion of work are indicate some possibilities of development of tourism and conditions of its application in the tourism market. Klíčová slova: Cestovní ruch; Farma; Agroturistika; Venkovská turistika dostupnost_czu
Agroturismus se zaměřením na oblast Jihočeského kraje

Tématem bakalářské práce je agroturistika jako oblast podnikatelských příležitostí pro soukromě hospodařící zemědělce. V teoretické části jsou prezentovány názory odborníků na cestovní ruch a jejich ...

Marková, Veronika; Navrátilová, Miroslava; Toth, Štefan
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Možnosti využití technických památek v cestovním ruchu v Jihočeském kraji
Rozehnalová, Alena; Kuna, Zbyněk; Rysová, Hana
2016 - český
Práce se zabývá možnostmi využití technických památek při cestování, návštěvě jiných památek a při trávení volného času v oblasti cestovního ruchu. V první části se práce věnuje cestovnímu ruchu obecně. Shrnuje jeho význam, druhy, formy a faktory, které ovlivňují cestovní ruch. Následuje pojednání o cestovním ruchu a technických památkách, které zahrnuje vysvětlení, co to technické památky jsou a problémy při jejich využití v cestovním ruchu. Dále jsou v práci uvedeny příjmy z cestovního ruchu a podíl HDP na cestovním ruchu v časové řadě. Jsou zde porovnány příjmy z cestovního ruchu v jednotlivých krajích jak z domácího, tak ze zahraničního cestovního ruchu. Práce také zahrnuje vývoj cestovního ruch od středověku až do dnešního období. V druhé, vlastní části práce je charakterizován Jihočeský kraj a cestovní ruch v kraji. Shrnuty jsou realizační podmínky pro cestovní ruch (ubytování, stravování a doprava) s konkrétními příklady a uvedením možností zlepšení aktuálního stavu. Dále je navržena turistická trasa zahrnující technické památky Jihočeského kraje s využitím realizačních podmínek uvedených v teoretické části práce. Bachelor´s work is concerned on possibilities of using technical monuments during traveling, visiting another sights and spending free time in the area of tourism. The first part of the work is generally about tourism. It push its point, kinds, forms and factors that have an influence on the tourism. The next part of the work is about tourism and technical sights. It contains explanation what the technical sight is and problems with its application in tourism. There are also incomes from the tourism and proportion of GDP on the tourism in the time line. Incomes from the incoming and outgoing tourism are compared in a single region. The work is also concentrated on evolution of tourism from the Middle Ages to a present day. South Bohemia Region and the tourism in the Region is characterized in the second part of the work. Implementation conditions (accommodation, catering and transport) are sumed up with the real examples. Possibilities to improve actual situation are also stated. A tourist route is projected in this work. It contains an overview of the technical monuments of the South Bohemia Region with using implementation conditions which are stated in the first part of the work. Klíčová slova: cestovní ruch; turismus; technická památka; Jihočeský kraj; ČR; turistická trasa dostupnost_czu
Možnosti využití technických památek v cestovním ruchu v Jihočeském kraji

. V druhé, vlastní části práce je charakterizován Jihočeský kraj a cestovní ruch v kraji. Shrnuty jsou realizační podmínky pro cestovní ruch (ubytování, stravování a doprava) s konkrétními ...

Rozehnalová, Alena; Kuna, Zbyněk; Rysová, Hana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Potenciál technických památek Jihočeského kraje v cestovním ruchu
Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
2017 - český
Tato diplomová práce je zaměřena na cestovní ruch a především na památky technického charakteru a jejich využití pro turismus. V první části práce je uvedeno několik definic turismu od různých světových autorů. Dále je zde vymezena typologie cestovního ruchu. Potenciál cestovního ruchu s faktory ovlivňujícími cestovní ruch je popsán v další kapitole. Práce pokračuje kapitolou o památkách a památkové péči. Následuje kapitola o technických památkách a již zavedených formách využití technických památek v cestovním ruchu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá porovnáváním nejvyhledávanějších turistických cílů České republiky v posledních letech a následně také turistických cílů Jihočeského kraje. Dále jsou popsány významné technické památky Jižních Čech. Kapitoly, které následují, se detailně věnují zapojení technických památek do dvou navržených tras. Obě navržené trasy jsou třídenní, součástí popisu tras jsou podrobné kalkulace obou pobytových balíčků. This thesis is focused on tourism and especially on technical monuments and their possible use in tourism. In the thesis there are mentioned some definition of tourism from different world's writers. Following part is focused on typology of tourism. Potential of turism with factors is described in next chapter. Following chapter is about monuments and care of the monuments. Next chapter is about technical monuments and about form of their possible use in tourism. The opening chapter of the second part of the thesis introduces the most important places with regard to tourism in the Czech republic and Southern Bohemia in the last few years. Another part deals with significant monuments of technical history in Southern Bohemia. The last few chapters are dedicated to technical monuments that can be visited during two suggested three-day trips in Southern Bohemia. Both trips are described in details including the cost calculation. Klíčová slova: Cestovní ruch; Destinace; Cestovní kancelář; Touroperátor; Zájezd; Služby dostupnost_czu
Potenciál technických památek Jihočeského kraje v cestovním ruchu

památek v cestovním ruchu. Úvodní kapitola druhé části se zabývá porovnáváním nejvyhledávanějších turistických cílů České republiky v posledních letech a následně také turistických cílů ...

Čepelková, Michaela; Navrátilová, Miroslava; Zuzana, Zuzana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji
Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
2017 - český
Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog a jejich průměrného věku a dle jednotlivých užívaných drog. Další částí diplomové práce je analýza drogové kriminality, která je hodnocena podle počtu pachatelů drogové kriminality, dle jejich pohlaví, věku a národnosti. Dalším ukazatelem statistické analýzy jsou preventivní programy působící na území Jihočeského kraje. Pomocí elementárních charakteristik časových řad a trendových funkcí je vypočten odhad budoucího vývoje těchto ukazatelů na rok 2015 - 2017. Součástí diplomové práce je zhodnocení situace v oblasti drogové závislosti v Jihočeském kraji a navržení vhodných doporučení pro řešení této problematiky. The aim of this thesis is the statistical analysis of drug users of drugs other than alcohol in the south bohemian region for the period 2005-2014. Drug addiction is analyzed according to the number of drug users and their average age and by individual drugs used. Another part of the thesis is the analysis of drug-related crime, which is estimated according to the number of drug offenders, according to their sex, age and nationality. Another indicator of statistical analysis are preventive programs operating in the South Region. With the help of elemental characteristics of time lines and trend functions is calculated estimated future development of these indicators for 2015 - 2017. Part of the diploma thesis is to evaluate the situation of drug addiction in the South Region, with suggestions for solving this problem. Klíčová slova: droga; uživatel drog; drogová závislost; preventivní programy; časové řady dostupnost_czu
Statistická analýza drogové závislosti v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je statistická analýza drogové závislosti uživatelů nealkoholových drog v Jihočeském kraji za období 2005-2014. Drogová závislost je analyzována dle počtu uživatelů drog ...

Vrtišková, Šárka; Prášilová, Marie; Irena, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze