Počet nalezených dokumentů: 15613
Publikováno od do

Postoje studentů k přednášejícím Jihočeské univerzity
LINHARTOVÁ, Martina
2012 - český
Tato diplomová práce přináší informace o tom, jak studenti vybraných fakult Jihočeské univerzity hodnotí své vyučující, jaké postoje si k nim utváří, čemu přisuzují význam a jaké požadavky na vyučující kladou. V teoretické části se věnuji postojům, učitelství, osobnosti pedagoga a studenta, současnému terciárnímu vzdělávání v České republice a vzájemnému vztahu studentů a pedagogů. Empirická část představuje kvantitativní výzkum, který jsem realizovala prostřednictvím sémantického diferenciálu. Zde popisuji charakteristiku souboru a výzkumný vzorek. Dále přináším výsledky získaných dat a informace o tom, jaké postoje mají studenti ke svým vyučujícím. Sběr dat proběhl v březnu 2012 formou dotazníků. Výzkum byl realizován na Jihočeské univerzitě, fakultách Pedagogické, Zdravotně sociální a Teologické. V rámci daných fakult byly na každé vybrány studijní obory s podobným zaměřením. Celkem bylo rozdáno 240 dotazníků. Návratnost byla 75% tedy celkem 180 dotazníků. Pro výzkum byly stanoveny tři hypotézy. První hypotéza předpokládala, že studium preferovaného oboru pozitivně ovlivňuje postoje studentek a studentů k vyučujícím a provedený výzkum hypotézu potvrdil. Druhá hypotéza tvrdila, že studenti studující prestižní obor hodnotí vyučující pozitivněji než studenti studující neprestižní obor. Tato hypotéza se nepotvrdila. Třetí hypotéza byla, že studentky jsou méně kritické při hodnocení vyučujících než studenti. Provedený výzkum ani tuto hypotézu nepotvrdil. Práci bude možné využít pro komparaci postojů studentek a studentů jednotlivých fakult Jihočeské univerzity a pro publikační činnost. This diploma thesis provides information how students of chosen faculties of the University of South Bohemia evaluate their teachers, what attitudes they have developed to them, what is particularly important for them and which requirements they impose on the teachers. The theoretical part deals with attitudes, teaching, personalities of a teacher and a student, a current tertiary education in the Czech Republic and mutual relations of students and educators. The empirical part presents a quantitative research that I realized through a semantic differential. Here I describe characteristics of the population and the research sample. Furthermore, I bring results of obtained data and information about students´ attitudes to their teachers. The data collection took place in March 2012 in a form of questionnaires. The research was conducted at the University of South Bohemia, Pedagogical, Health Social and Theological Faculties. Fields of study of similar focus were chosen within each of given faculties. In total 240 questionnaires were distributed. The return was 75%, thus altogether 180 questionnaires. Three hypotheses were defined for the research. The first hypothesis assumed that the preferred field of study positively influenced students´ attitudes to their teachers and the conducted research confirmed this hypothesis. The second hypothesis stated the students studying a prestigious field of study evaluated their teachers more positively than students studying a not prestigious field of study. This hypothesis was not confirmed. The third hypothesis was that women-students were less critical in the evaluation of teachers than men-students. The carried out research did not confirm nor this hypothesis. The thesis can be used to compare attitudes of women-students and men-students from individual faculties of the University of South Bohemia and for publishing activities. Klíčová slova: Postoje; Studenti; Přednášející; Vysoká škola; Jihočeská univerzita; Sémantický diferenciál; Attitudes; Students; Lecturer; College; University of South Bohemia; Semantic differential Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Postoje studentů k přednášejícím Jihočeské univerzity

Tato diplomová práce přináší informace o tom, jak studenti vybraných fakult Jihočeské univerzity hodnotí své vyučující, jaké postoje si k nim utváří, čemu přisuzují význam a jaké ...

LINHARTOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Krizový management za běžných a mimořádných situací na jednotlivých fakultách Jihočeské univerzity.
SKRÁŠKOVÁ, Anna
2007 - český
V úvodní části práce je vysvětlena terminologie a problematika týkající se krizového managementu, krizového řízení, plánování, povinnosti právnických osob a popsána Jihočeská univerzita a její organizační a řídící struktura z pohledu současného stavu. Ve výsledcích jsem provedla analýzu rizik, stanovila možná rizika a ohrožení pro Jihočeskou univerzitu a vypracovala následně Plán krizové připravenosti pro Jihočeskou univerzitu. Pozornost je věnována také krizovým štábům univerzity, neboť nejsou doposud přehledně nikde uvedeny. Vzhledem k rozsahu Plánu krizové připravenosti Jihočeské univerzity (79 stran) uvádím základní část plánu ve Výsledcích a přílohovou část plánu zkráceně v příloze diplomové práce. Plán krizové připravenosti Jihočeské univerzity v elektronické podobě (na CD) doplňuje diplomovou práci. V poslední diskusní části jsem se pokusila doplnit celou problematiku shrnutím nejdůležitějších částí a kritikou problémů týkající se krizového managementu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Plán krizové připravenosti Jihočeské univerzity může být využit jako návrh opatření a řešení krizových situací, a to nejen na Jihočeské univerzitě. The aim of my work is to verify the real state of the critical management in case of an emergency event or critical situation at the University of South Bohemia, and on the basis of the analysis propose the way to secure necessary critical preparedness of the university in this respect. In the thesis I delt with the dangers and threats specific for České Budějovice, Nové Hrady and Vodňany concerning the University of South Bohemia. I ground my work on the hypothesis that the preparedness of faculties and colleges at the University of South Bohemia for emergency events and their resolution is not sufficient, which was proved true in the course of elaboration. I compared the existing plans and precautions at the University of South Bohemia with the present laws and notices valid in the Czech Republic. The obtained information thus led to the preparation of a Plan of critical preparedness for the University of South Bohemia with assuming that other elaboration by all the faculties and colleges in practice will be realized. The result of my thesis is the Plan of critical preparedness of the University of South Bohemia in electronic form that will be used as a proposal of precautions and solutions of emergency situations at the University of South Bohemia in České Budějovice. Klíčová slova: Analýza rizik; Jihočeská univerzita; krizová situace; mimořádná událost; plán krizové připravenosti; právnická osoba.; Critical situation; emergency event; Plan of critical preparedness; University of South Bohemia. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Krizový management za běžných a mimořádných situací na jednotlivých fakultách Jihočeské univerzity.

V úvodní části práce je vysvětlena terminologie a problematika týkající se krizového managementu, krizového řízení, plánování, povinnosti právnických osob a popsána Jihočeská ...

SKRÁŠKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Student se specifickou poruchou učení-průchod studiem na vysoké škole
ŠTÁHLICHOVÁ, Klára
2020 - český
Diplomová práce na téma Student se specifickou poruchou učení-průchod studiem na vysoké škole je teoreticko-empirického charakteru. Cílem teoretické části práce je uvedení do problematiky specifických poruch učení v kontextu adolescence a rané dospělosti. Pozornost je dále věnována terciárnímu vzdělávání. Empirická část práce se pak zaměřuje na zjištění faktorů, které determinují průchod studiem jedinců se specifickými poruchami učení na vysoké škole. Práce je součástí výzkumného projektu GA JU. Master's thesis on the topic Student with a Specific Learning Disorder-Undertaking Studies at a University is of a theoretical-empirical nature. The aim of the theoretical part of the thesis is to introduce the problematics of specific learning disorders in the context of adolescence and early adulthood. There is also a focus on tertiary education. The empirical part of the thesis the evolves around finding factors which determine the success in finalizing the studies of individuals with specific learning disorders at universities. This work is part of a research project GA JU. Klíčová slova: specifické poruchy učení; student se specifickou poruchou učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; terciární vzdělávání; vysoká škola; Jihočeská univerzita; specific learning disorder; student with a specific learning disorder; dyslexia; dysgraphia; dysorthographia; tertiary education; college; University of South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Student se specifickou poruchou učení-průchod studiem na vysoké škole

Diplomová práce na téma Student se specifickou poruchou učení-průchod studiem na vysoké škole je teoreticko-empirického charakteru. Cílem teoretické části práce je uvedení do problematiky specifických ...

ŠTÁHLICHOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na Přírodovědecké fakultě JU
BOHÁČOVÁ, Lucie
2020 - český
Tématem této diplomové práce je Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na Přírodovědecké fakultě (PřF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Práce je zaměřena především na rozbor jednotlivých studijních bakalářských oborů, kde sledujeme studijní zátěž a požadavky na studenta. Zjištěné výsledky budou dále využity v rámci širšího výzkumného projektu GA JU. Teoretické poznatky o specifických poruchách učení (SPU), jejich rozdělení, symptomy, diagnostika a reedukace jsou podrobně rozepsány v první části této práce. Pozornost věnuji jejich projevům a diagnostice nejen v dětství, ale také ve středoškolském a vysokoškolském prostředí a v období dospělosti. V souvislosti s touto problematikou jsou popsány i poruchy chování ADHD, opět včetně projevů v dospělosti. Dále se zabývám vysokoškolským vzděláváním v České republice, kde se zaměřuji na Jihočeskou univerzitu (JU), její historii a dílčí fakulty. V praktické části práce se věnuji analýze studijních oborů prezenčního bakalářského studia, které svým studentům nabízí Přírodovědecká fakulta JU. Předmětem analýzy jsou povinné a povinně volitelné předměty, které jsou zahrnuté v jednotlivých učebních oborech. V přiložených tabulkách uvádím počty zápočtů, zkoušek a Zk+ (zápočet i zkouška) a požadavky nutné ke splnění předmětu v jednotlivých semestrech a ročnících. Právě tyto požadavky jsou analyzovány a je z nich vyvozována studijní zátěž, která je následně porovnána s teoretickými poznatky a potřebami studenta, mající nějakou specifickou poruchu učení, která ho ovlivňuje při vysokoškolském studiu. The Master's thesis focuses on the academic development of students with specific learning disorder studying at the Faculty of Sciences at the University of South Bohemia. In particular, the thesis discusses the analysis of individual BA study programmes, where difficulty of the studies and the amount of workload are observed. The conclusions drawn from the thesis will be further utilised in a more general research project conducted by "GA JU". The first part of the thesis presents the theoretical background to specific learning disorders (henceforth "SPU"), their categorisation, symptoms, diagnosis and re-education. Emphasis is pit on their manifestations and diagnosis not only in childhood, but also in the high-school and university environment at the time of adolescence. Furthermore, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is discussed, also including manifestation in adulthood. The author further analyses university education in the Czech Republic with emphasis on the University of South Bohemia (henceforth "JU"), its history and individual faculties. The empirical part of the thesis is devoted to the analysis of BA study programmes offered by the Faculty of Sciences. The analysis focuses on compulsory as well as restricted elective subjects included in individual study programmes. The attached tables present the amount of credit exams and Zk+ (both credit and an exam) and the requirements necessary to pass the subjects in individual semesters throughout all years. It is from these requirements that the assigned workload is derived, which is then compared to the theoretical knowledge and needs of the students suffering from a specific learning disorder that affects them during their university studies. Klíčová slova: specifické poruchy učení; ADHD; vysokoškolské vzdělávání; Jihočeská univerzita; Přírodovědecká fakulta; studijní program; bakalářský obor; specific learning disorder; ADHD; university education; University of South Bohemia; Faculty of Sciences; study programme; BA programme Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na Přírodovědecké fakultě JU

Tématem této diplomové práce je Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na Přírodovědecké fakultě (PřF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Práce je zaměřena ...

BOHÁČOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na ZSF
SOUKUPOVÁ, Lucie
2019 - český
Tématem této práce je akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení (SPU) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě. V práci jde především o analýzu jednotlivých studijních programů a oborů v kontextu specifikace studijní zátěže, jejíž výsledek bude využit v rámci výzkumu GA JU projektu realizovaném katedrou pedagogiky a psychologie PF JU. V úvodu teoretické části je popsán současný stav poznatků o problematice specifických poruch učení. Nejprve jsou definovány základní pojmy a rozdělení poruch učení dle postižené oblasti. Poté je uvedena etiologie vzniku specifických poruch učení, po níž následuje kapitola zaměřená na projevy poruch učení, diagnostiku a reedukaci. Další kapitola je zaměřena na dospělého jedince, jeho vývoj z hlediska biologického a psychologického. V této kapitole je také uvedena diagnostika a reedukace v období dospělosti. V teoretické části je dále pozornost věnována vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení na střední a vysoké škole. Závěr teoretické části je věnován vysokým školám obecně, dále pak Jihočeské univerzitě a samotné Zdravotně sociální fakultě. Cílem praktické části je analýza všech studijních oborů, které je možno v současné době na Zdravotně sociální fakultě studovat v prezenční formě. Předmětem analýzy budou jednotlivé předměty vyučované v daném studijním oboru. Sledována budou předem definovaná kritéria tak, aby bylo možno stanovit studijní zátěž pro studenta. The topic of this thesis is the academic development of students with specific learning disabilities (SLD) at the University of South Bohemia in České Budějovice, specifically at the Faculty of Health and Social Sciences. The thesis is mainly concerned with the analysis of individual study programmes and fields in the context of the study specification demands, the results of which will be used in the research of the GA JU project implemented by the Department of Pedagogy and Psychology of the Faculty of Education. The introduction of the theoretical part describes the current state of knowledge about the problems of specific learning disorders. First, the basic concepts and the divisions of learning disorders according to the affected area are defined. Then, the etiology of specific learning disabilities is presented, followed by a chapter focused on symptoms of learning disabilities, diagnosis and reeducation. The next chapter is focused on the adult, his / her development in biological and psychological terms. Diagnostics and re-education in adulthood are also presented in this chapter. In the theoretical part, attention is also paid to the education of individuals with specific learning disabilities in secondary school and university. The conclusion of the theoretical part is devoted to universities in general, then to the University of South Bohemia and the Faculty of Health and Social Sciences itself. The aim of the practical part is to analyze all study programmes that can currently be studied at the Faculty of Health and Social Sciences in full-time study. Individual subjects taught in the given study programme will be the core of the analysis. The criteria will be pre-defined in order to determine the level of study demands. Klíčová slova: specifické poruchy učení; vzdělávání; Jihočeská univerzita; studijní programy; specific learning disabilities; education; University of South Bohemia; study programmes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na ZSF

Tématem této práce je akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení (SPU) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, konkrétně na Zdravotně sociální fakultě. V práci ...

SOUKUPOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na PF a ZF.
STARÁ, Amálie
2020 - český
Práce nese název Akademický vývoj studentů s poruchou učení na Pedagogické a Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V práci jde především o analýzu jednotlivých studijních programů a oborů v kontextu specifikace studijní zátěže, jejíž výsledek bude využit v rámci výzkumného projektu GA JU. Academic Development of Students with Specific Learning Disorder studying at the Pedagogical Faculty and Faculty of Agriculture at the University of South Bohemia. The work is mainly an analysis of individual studying programmes and fields in the context of the specification of the study load, the result of which will be used in the research project GA JU. Klíčová slova: specifické poruchy učení; ADHD; terciární vzdělávání; studijní program; studijní obor; Jihočeská univerzita; Zemědělská fakulta; Pedagogická fakulta; particular defect of studying; ADHD; tertiary education; studying programme; studying field; University of South Bohemia; Faculty of Agriculture; Pedagogical Faculty Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na PF a ZF.

Práce nese název Akademický vývoj studentů s poruchou učení na Pedagogické a Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V práci jde především o analýzu ...

STARÁ, Amálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na EF a FROV
MACHÁČKOVÁ, Jana
2019 - český
Diplomová práce je členěna na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývám specifickými poruchami učení, jejich typy a projevy. Věnuji se také jejich diagnostice a nápravě. V souvislosti se specifickými poruchami učení dále popisuji problematiku poruch chování, převážně ADHD, včetně specifik osobnosti dospělých s touto poruchou. Pozornost také věnuji vzdělávání jedinců se specifickými poruchami učení na vysoké škole. Popisuji systém vysokoškolského studia s možnostmi uplatnění studijních výhod pro studenta se specifickou poruchou učení. Závěr teoretické části zaměřuji na samotnou Jihočeskou univerzitu, její historii a působení jednotlivých fakult. V praktické části se zabývám analýzou studijních oborů/programů prezenčního studia na dvou fakultách Jihočeské univerzity - Ekonomické fakulty a Fakulty rybářství a ochrany vod. Jednotlivé předměty vyučované v daném studijním oboru analyzuji a přehledně uvádím požadavky nutné ke splnění daného předmětu. Z těchto požadavků následně vyvozuji studijní zátěž, která je definována na základě provedené analýzy jednotlivých studijních oborů na daných fakultách. Ta bude konfrontována s teoretickými poznatky vztahujícími se ke zvláštnostem a potřebám studenta se specifickou poruchou učení při vysokoškolském studiu. My diploma work is divided into theoretical and practical part. In theoretical part I engage with particular defect of studying, their types and demonstration. I also deal with their diagnostic and amendment. In the connection to particular defects of studying I also describe the trouble of defect of behaviour, mostly ADHD, including the defect of studying of adults. I also focus on education of individual with the particular defect of studying at university. I describe the system of studying at university with the possibility of advantage for students with particular defect of stuyding. The end of my theoretical part I aim on University of South Bohemia itself, its history and operating of each faculty. In my practical part I deal with analyze of students´branch/programmes of daily studying in two faculties of University of South Bohemia - Faculty of Economy and the Faculty of Fishing. Each subjects which are taught in particular studying branch I analyze and I show the requirements which are needed to pass that subject. After this I try to deduce the charge on students which has been defined on the base of analyze of each students branch in different faculties. It will be confronted with the theoretical piece of knowledge, which relates to needs and rarity of the students with the particular defect of studying while being a student at university. Klíčová slova: specifické poruchy učení; ADHD; terciární vzdělávání; Jihočeská univerzita; studijní obor; studijní program; particular defect of studying; ADHD; tertiary education; University of South Bohemia; studying branch; studying programme Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Akademický vývoj studentů se specifickou poruchou učení na EF a FROV

studijních výhod pro studenta se specifickou poruchou učení. Závěr teoretické části zaměřuji na samotnou Jihočeskou univerzitu, její historii a působení jednotlivých fakult. V ...

MACHÁČKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Tvorba business plánu a návrh jeho využití v podnikání
HRABÁČOVÁ, Veronika
2016 - český
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou business plánu a jeho návrhu pro využití v podnikání. Pomocí teoretických poznatků byl podnikatelský plán zpracován pro konkrétní projekt Miss Jihočeské univerzity. This thesis deals with creating a business plan and proposal of its practical usage in entrepreneurship. With the help of theoretical knowledge, the concrete business plan Miss University of South Bohemia was created. Klíčová slova: podnikatelský plán; business model; SWOT analýza; zákazníci; událost; Jihočeská univerzita; business plan; business model; SWOT analysis; customers; event; University of South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tvorba business plánu a návrh jeho využití v podnikání

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou business plánu a jeho návrhu pro využití v podnikání. Pomocí teoretických poznatků byl podnikatelský plán zpracován pro konkrétní projekt Miss Jihočeské ...

HRABÁČOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Současná jihočeská jazzová scéna
HLAVÁČKOVÁ, Iva
2009 - český
Tato diplomová práce se zabývá aktuální jazzovou scénou Jihočeského regionu. Podává informace o současných jazzových kapelách, hudebních festivalech a klubech, v širším kontextu tedy o jazzovém dění. This thesis deals with the contemporary jazz scene of the region of South Bohemia. It informs about bands, music festivals or clubs etc. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Současná jihočeská jazzová scéna

Tato diplomová práce se zabývá aktuální jazzovou scénou Jihočeského regionu. Podává informace o současných jazzových kapelách, hudebních festivalech a klubech, v širším kontextu tedy o ...

HLAVÁČKOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

PROSTORY ČLOVĚKA. Moderní jihočeská figurální tvorba.
FRAJMAN, Vladimír
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
PROSTORY ČLOVĚKA. Moderní jihočeská figurální tvorba.

FRAJMAN, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze