Počet nalezených dokumentů: 85
Publikováno od do

Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji
TOMKOVÁ, Blanka
2007 - francouzský
Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení úrovně cestovního ruchu v regionu a vytvoření návrhu strategie cestovního ruchu kraje s cílem zvýšit atraktivitu regionu a přilákat tak zvolené segmenty turistů. The target of this diploma thesis with the topic {\clqq}The prospects of tourism in the region of South Bohemia`` is to analyze the region with regard on tourism and its both sides - supply and demand. The basis of this analysis suggests products of tourism that would increase the attraction of the region and draw attention of more tourists to this place. Klíčová slova: tourism; the region of South Bohemia; SWOT analysis; field research; strategy; agrocultural tourism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové ...

TOMKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)
LISÝ, Bohumír
2008 - francouzský
Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). The diploma thesis aims at the books of the French writer and philosopher of the 18th century, François-Marie Aroeutte, Voltaire, that have been preserved in book collections of the chosen castle libraries (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)

Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven ...

LISÝ, Bohumír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce
CORRIEU, Hélene
2013 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

CORRIEU, Hélene
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Viadeo
LE MEUT, Francois
2013 - francouzský
Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Viadeo

Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům ...

LE MEUT, Francois
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Sloveso v učebnicích francouzštiny jako mateřského jazyka na základní škole.
LECLERCQ, Perrine
2011 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sloveso v učebnicích francouzštiny jako mateřského jazyka na základní škole.

LECLERCQ, Perrine
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Analyse argumentative et structurelle des éditoriaux du journal le monde
MARŠÁKOVÁ, Alžběta
2013 - francouzský
Diplomová práce se zabývá textovou analýzou, jejími metodami a následnou aplikací těchto metod na novinové úvodníky deníků Le Monde a Lidových novin. Cílem práce je analýza úvodníků z hlediska jejich struktury a argumentace a vymezení a fungování prostředků používaných pro argumentaci. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. První část se zabývá obecnou charakteristikou novinového úvodníku, jakožto typem komunikace a metodami textové analýzy. Praktická část je věnována samotné analýze úvodníků z hlediska jejich výstavby a fungování jednotlivých prostředků argumentace. The diploma thesis deals with textual analysis, their methods and subsequent aplication of these mehods within the methods of newspapers´ editorials of journals Le Monde and Lidové noviny. The aim of the thesis is the analysis of editovals from the point of view of their structure and argumentation and specification and functioning of means used for argumentation. The thesis is divided into the part practical and theoretical. The first part deals with the general characteristics of newspaper´s editorial, as the type of communication and methods of textual analysis. The practical part is dedicated to its own analysis of editovals from the point of view of their structure and functioning of individual means of argumentation. Klíčová slova: newspaper editorial; communication; textual analysis; Jean-Michel Adam; argumentation; connectors Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analyse argumentative et structurelle des éditoriaux du journal le monde

Diplomová práce se zabývá textovou analýzou, jejími metodami a následnou aplikací těchto metod na novinové úvodníky deníků Le Monde a Lidových novin. Cílem práce je analýza úvodníků z hlediska jejich ...

MARŠÁKOVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Apposition en français contemporain: description, position, fonction, fréquence. Comparaison avec le tch\`{e}que.
DAŇKOVÁ, Klára
2015 - francouzský
Prvním cílem této práce je popsat, jakým způsobem je ve francouzské a české lingvistice vymezen pojem přístavek (francouzsky apposition). Dalším cílem je prozkoumat použití jednoho typu francouzského přístavku v žurnalistických a právních textech a zjistit, jaké ekvivalentní prostředky k jeho vyjádření má k dispozici český jazyk. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou představena různá pojetí francouzského a českého přístavku. V praktické části je nejprve zvolen jeden způsob vymezení francouzského přístavku, se kterým se následně pracuje v korpusové analýze. Předmětem zkoumání korpusové analýzy, prováděné pomocí korpusu InterCorp, je především funkce a frekvence francouzského přístavku v žurnalistických a právních textech a dále také analýza jeho českých ekvivalentů. The first aim of this work is to describe the way in which the term apposition is defined in French and Czech linguistics. The second aim is to examine the use of one type of French apposition in journalistic and legal texts and to find out which equivalents are used in the Czech language for these expressions. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes a description of different approaches of apposition in the French and Czech language. The practical part begins with a choice of one definition of apposition which will be further used in the corpus analysis. The corpus analysis is conducted by using the corpus InterCorp and its subject is to examine the function and frequency of French apposition in journalistic and legal texts and furthermore to analyse its Czech equivalents. Klíčová slova: apposition; predicate; secondary predication; syntactic function; syntactic relation; incidence; detachment; coreference Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Apposition en français contemporain: description, position, fonction, fréquence. Comparaison avec le tch\`{e}que.

Prvním cílem této práce je popsat, jakým způsobem je ve francouzské a české lingvistice vymezen pojem přístavek (francouzsky apposition). Dalším cílem je prozkoumat použití jednoho typu francouzského ...

DAŇKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Les prédicats analytiques français avec les noms d'événement en -ation
KALIVODOVÁ, Soňa
2015 - francouzský
Tématem této diplomové práce jsou francouzské analytické predikáty s dějovými jmény se sufixem -ation. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část začíná popisem analytických predikátů a jejich vlastností, z nichž pak vyplývají i testy užívané k identifikaci tohoto typu predikátů. Na toto navazuje popis vlastností a typologií dějových jmen, která představují jednu ze dvou základních složek analytických predikátů. Dále se práce zaměřuje na proces nominalizace, důraz je kladen především na vymezení, význam a vlastnosti francouzského sufixu -ation. Praktická část práce popisuje metodu získání vzorku nejčastěji užívaných francouzských jmen se sufixem -ation, dále přibližuje zjišťování jejich etymologie a ověřování jejich dějového významu. Následně se práce zabývá valencí dějových jmen a jejich kolokabilitou se slovesy. This diploma thesis focuses on the French analytic predicates with event nouns with the suffix -ation. It is divided into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part starts with a description of the analytic predicates and their caracteristics on which are based the tests used for identification of this type of predicates. It is followed by the description and typologies of the event nouns which represent one of two fondamental constituents of the analytic predicates. Then the work deals the process of nominalization, and the importance of the delimitation, sense and characteristics of the French suffix -ation is highlighted. The practical part analyses the most frequent French event nouns with the suffix -ation. First of all, a sample of thirty most frequent French nouns in -ation is selected, then the ethymology of these nouns is researched and their action sens is tested. After that, this work treats the valency of the action nouns and their collocability with verbs. Klíčová slova: analytic predicates; action nouns; suffix -ation; valency; collocations Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les prédicats analytiques français avec les noms d'événement en -ation

Tématem této diplomové práce jsou francouzské analytické predikáty s dějovými jmény se sufixem -ation. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část začíná popisem ...

KALIVODOVÁ, Soňa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Identité régionale et linguistique : est-il possible de les définir et comment peut-on les définir ? Le cas de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie
RIOUS, Charline
2019 - francouzský
Le but de ce mémoire était d'effectuer une recherche sur l'identité régionale et linguistique dans le contexte de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie. Afin de répondre ? ma problématique, je me suis appuyée sur des données théoriques et empiriques collectées au travers d'interviews. Apr?s les avoir analysé et interprété, je les ai comparé pour ensuite rendre ma conclusion finale. The thesis speaks about the multilingual region Trentino-Alto Adige in Italy. The aim of the research was to define regional and linguistic identity, specifically in the context of this region. In order to do so, I relied on theoretical and empirical data collected through interviews. After having analyzing and interpreting them, I compared them to give my final conclusion. Klíčová slova: regional identity - linguistic identity - ethnic minorities - region - multilingualism - trentino-alto adige - südtirol Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Identité régionale et linguistique : est-il possible de les définir et comment peut-on les définir ? Le cas de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie

Le but de ce mémoire était d'effectuer une recherche sur l'identité régionale et linguistique dans le contexte de la région plurilingue Trentin-Haut-Adige en Italie. Afin de répondre ? ma ...

RIOUS, Charline
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

La coopération transfrontali?re améliore-t-elle la compétitivité des Euroregions et Eurodistricts : une étude comparative de la Regio TriRhena et de l'Eurodistrict Pamina
COUSSI, Ann-Charlotte
2019 - francouzský
The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European integration models located on the eastern part of France on the border with Germany: Euroregion TriRhena and Eurodis-trict Pamina. The influence of cross-border cooperation on the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts is analyzed through the presentation and evalua-tion of the organization, objectives, areas of competences as well as through the actions and funding of these organizations. The activities and the results of the two chosen examples are compared with respect to beneficial and unfavorable outcomes that may result, revealing also the development opportunities provided by each structure. After presentation of the theoretical context, different forms of cross-border cooperation and the European framework recommended for the integration models are outlined. Finally, discussions around the concept of com-petitiveness are reported. In a second part, the methodological approach includ-ing the choice of the case studies, the data collected and the analysis criteria, is outlined. In a third part, results are compared, evaluated and discussed in order to answer the research question: Does cross-border cooperation improve the competitiveness of Euroregions and Eurodistricts? Klíčová slova: Cross-border; cooperation; Euroregion; Eurodistrict; competitiveness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La coopération transfrontali?re améliore-t-elle la compétitivité des Euroregions et Eurodistricts : une étude comparative de la Regio TriRhena et de l'Eurodistrict Pamina

The aim of this thesis is to analyze the influence of cross-border cooperation on the competitiveness of border regions, here Franco-German. For this purpose, the study focuses on two European ...

COUSSI, Ann-Charlotte
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze