Počet nalezených dokumentů: 92
Publikováno od do

FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU
ŠARLINGROVÁ, Jana
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
FRAZEOLOGISMY V NĚMECKÉM TISKU

ŠARLINGROVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.
VITHAUSOVÁ, Petra
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Typisch", "normal", "ideal" usw.: Normbildende Atribute in Konstruktionen mit Mann und Frau im Tschechischen und Deutschen. Korpusbasierte linguistische Analyse.

VITHAUSOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích
MÜLLEROVÁ, Vendula
2009 - německý
Diplomová práce s názvem Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích charakterizuje český a německý jazyk se zaměřením na fonetický systém. Práce stanovuje společné a odlišné rysy ve výslovnosti obou jazyků, na jejichž základě definuje hlavní problematické jevy, jejich příčiny a jakým způsobem je odstranit. Zabývá se rozdíly mezi grafickou a fonologickou stránkou. Dále se zabývá metodikou nácviku výslovnosti češtiny jako cizího jazyka. V praktické části jsou vypracované pracovní listy zaměřené na problematické jevy, které byly stanoveny v teoretické části. The thesis Problems of Pronunciation Practice When Teaching Czech as a Foreign Language to German Speakers characterizes the phonetic systems of the Czech and German languages. The work establishes the mutual and distinguishing features in the pronunciation of both languages and on their basis defines the main problematic aspects, their cause and ways to rectify them. It deals with the differences between graphic and phonological attributes. Furthermore, it focuses on the methodology of pronunciation practice in Czech as a foreign language. In the practical part there are work sheets targeting the problematic aspects established in the theoretical part. Klíčová slova: practice; pronounciation; czech language; foreign language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích

Diplomová práce s názvem Problémy nácviku výslovnosti při výuce češtiny jako cizího jazyka u německých mluvčích charakterizuje český a německý jazyk se zaměřením na fonetický systém. Práce stanovuje ...

MÜLLEROVÁ, Vendula
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.
SUCHANOVÁ, Eva
2010 - německý
This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The second practical part provides a detailed analysis of diverse situations in life as they appear from male and female viewpoints. The paper aims to examine the textbook so as to prove or disprove a hypothesis predicting that the book's conception creates a stereotypical image of men and women. To support the thesis, the author prepared a questionnaire and distributed it among a target group of 50 secondary school students in an attempt at seeking their opinions. Klíčová slova: gender; pragmalinguistic analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Abbildung von Berufen, Hobbys, Aktivitäten von Männern und Frauen in ausgewählten Texten eines Lehrbuchs. Pragmalinguistische Analyse.

This thesis deals with a pragmalinguistic analysis of Themen aktuell, a German textbook used in language courses for adults and teenagers. The first theoretical part describes gender stereotypes. The ...

SUCHANOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)
BEDNÁŘOVÁ, Helena
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)

BEDNÁŘOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
VIDLÁKOVÁ, Jitka
2010 - německý
Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje kontrastivní analýza, které spočívá v rozdělení frazeologizmů do 4 skupin podle stupně shody českého a německého frazeologismu. Každý frazeologizmus je opatřen vysvětlením významu, dále dokladem z textu a podrobným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům rozboru. The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical background of the phraseology. In the following chapter the idioms are translated and the translations are thoroughly commented. The meaning of each idiom is explained and the idiom is classified according to the degree of similarity with its Czech translation. In the conclusion the results are summarized. Klíčová slova: idioms; contrastive analysis; translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje ...

VIDLÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Klíčová slova: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"
GRÖSLOVÁ, Hana
2011 - německý
Tématikou této diplomové práce je analýza slovesné valence v české učebnici "Německy s úsměvem". Teoretická část se nejprve zabývá slovesnou valencí, v jejímž rámci zkoumá slovní druh sloveso a problematiku valence. Dále se věnuje gramatice z pohledu didaktiky DaF. Na závěr teoretické části je připojena stručná charakteristika typologie cvičení, kterou doplňuje výběr vhodných typů cvičení k nácviku slovesné valence. Jádro práce pak tvoří analýza slovesné valence, kterou představuje excerpce, prezentace a procvičení slovesné valence ve vybraném úseku učebnice. Výsledky jednotlivých částí analýzy jsou dále vyhodnoceny a statisticky zpracovány. Za vyhodnocením následuje soupis zjištěných problémů, na základě nichž je pak vytvořen vlastní návrh k jejich řešení. The topic of my diploma work is the analysis of verbal valence in the Czech textbook "Německy s úsměvem" ("German with a Smile"). The theoretical part is dealing with the verbal valence first, examining the verb as a part of speech and the valence itself. It deals with grammar from the DaF-point of view (DaF = teaching German as foreign language). The theoretical part is closed by a brief characteristic of exercise typology with selected exercise types for the valence practise. The main point of the work is the analysis of the verbal valence ? excerption, presentation and practice of verbal valence in the selected part of the textbook. The results of individual parts of the analysis are evaluated and statistically processed then. The analysis is followed by the list of problems detected with my own solution. Klíčová slova: analysis; verbal valence; verb; valence; valence theory; german as foreign language; didactics; grammar; exercise typology; excerption of verbal valence; presentation of verbal valence; practice of verbal valence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Analyse verbaler Valenz im Lehrbuch "Německy s úsměvem"

Tématikou této diplomové práce je analýza slovesné valence v české učebnici "Německy s úsměvem". Teoretická část se nejprve zabývá slovesnou valencí, v jejímž rámci zkoumá slovní druh sloveso a ...

GRÖSLOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA
GÁLA, Jan
2010 - německý
Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po druhé světové válce a nástupem komunistického režimu, na straně druhé. Práce byla sepsána na základě dostupné literatury, nemalou měrou přispěly i další tituly a prameny uložené ve Státním okresním archivu v Prachaticích. Inspirací i zdrojem některých informací byla návštěva muzea na Kvildě s expozicí k dějinám obcí Kvilda a Bučina a rovněž i údaje informačního centra ve Stožci a zejména pak cesta do Nového Údolí, kde se na místě hranic nalézají stručné dvojjazyčné tabule s dějinami a fotografiemi obce, z nichž bylo možné vysledovat mnoho zajímavostí. První část je zaměřena na historický vývoj Šumavy. Samostatné kapitoly jsou věnovány důležitým mezníkům našich národních dějin ve 20. století, druhé světové válce a následně období vlády komunistického režimu, který uvrhl tuto nádhernou oblast na dlouhá léta na pokraj zájmu. Následující pasáže se již věnují jednotlivým osadám a jejich osudům, od počátku až po zánik, resp. až po současnost. Diplomová práce se pokouší zaujmout zájem nejprve historií celého pohoří, v němž byl vždy život mnohem složitější a těžší, než-li v níže položených oblastech, aby pak přešla ke konkrétním vybraným obcím, na jejichž existenci se dnes již pomalu zapomíná, i když k Šumavě neodmyslitelně patřily a přispívaly k utváření její zajímavé historie. Annotation The thesis describes the history of the Bohemian Forest and then of two villages, that don´t exist anymore and also the history of one another, that still exists, but its development after the Second World War was very affected by the postwar events and the communistic regime. Except the own books, there were another titles and archival sources in the State archive of Prachatice, that were used for the writing of this thesis. Very important for the inspiration and for another informations was the visit of the museum in Kvilda, where you cand find the exposure regarding the history of the communities Kvilda and Bučina. Very heplful were also the advices of the information centre in Stožec and mainly the trip to Nové Údolí, where are some interesting ambiguous information boards with authentic pictures in the place of the original village. The first part desribes the historical development of the Bohemian Forest. The following chapters put mind to the Second World War and the time of the communistic regime within the Bohemian Forest. The last parts are dedicated to the single villages. The thesis tries to show, that there are many villages in the Bohemian Forest, that don´t exist any more, but nobody should forget them, because they were a part of the history of the beautiful mountain and they don´t deserve, to be forgotten. Klíčová slova: the Bohemian Forest; Nové Údolí-Neuthal; Bučina-Buchwald; Kvilda-Außergefild Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
VERLORENE ORTSCHAFTEN IM BÖHMERWALD. NOVÉ ÚDOLÍ, BUČINA, KVILDA

Anotace Diplomová práce líčí historii Šumavy a dvou již dnes neexistujících šumavských obcí na jedné straně a další osady, která sice nezanikla, ale jejíž vývoj byl výrazně poznamenán událostmi po ...

GÁLA, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen
JAVORSKÁ, Pavla
2011 - německý
Ústředním tématem této diplomové práce exilová životní zkušenost Bertolta Brechta v díle Flüchtlingsgespräche. Na pozadí politických a společenských změn se tato práce zabývá otázkou zachování vlastní identity v exilu a pokouší se o analýzu vztahu k vlasti, v tomto případě k Německu. Dále se tato práce zabývá změnami v motivaci, blíže například motivem hranice nebo motivem morálních hodnot, a také změnami v jazyce a v obrazech exilového života v době před a v průběhu 2. světové války. The main topic of this diploma thesis is the Exile Experience in Bertolt Brecht?s Flüchtlingsgespräche. On the background of political and social change this thesis deals with the question of exile identity as well as with the relationship to home, in this case Germany. Further on, there is an analysis of the boundary and virtue motif. Finally, this diploma thesis deals with the change in the use of language and analyses images of exile life in the time of World War Two. Klíčová slova: Brecht; Flüchtlingsgespräche; exile; WW2; emigrantion; refugees; fascism; exile literature; passport; boundary Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Varianten der Exilerfahrungen in Bertolt Brechts Flüchtlingsgesprächen

Ústředním tématem této diplomové práce exilová životní zkušenost Bertolta Brechta v díle Flüchtlingsgespräche. Na pozadí politických a společenských změn se tato práce zabývá otázkou zachování vlastní ...

JAVORSKÁ, Pavla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze