Počet nalezených dokumentů: 53
Publikováno od do

Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2008 - slovenský
ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá kapitola je venovaná kríze. Obsahuje vymedzenie pojmu krízy a identifikáciu príčin tejto situácie, objasňuje typológiu jednotlivých kríz z viacerých hľadísk. V druhej kapitole je pozornosť sústredená na samotný priebeh krízy a adaptáciu na krízovú situáciu prebiehajúcu vo viacerých fázach. Tiež sú tu uvedené aj determinanty, ktoré ovplyvňujú reakciu na krízu. Tretia kapitola je zameraná na možnosti pomoci v krízovej situácii a to tak formálnej ako aj neformálnej. Najväčšia pozornosť je venovaná krízovej intervencii, to znamená formálnej pomoci v kríze, jej etapám a formám. Dôležitú úlohu v krízovej intervencii zohráva aj krízový intervent, teda pracovník v krízovej intervencii. Preto je jedna podkapitola venovaná práve kvalifikačným a osobnostným požiadavkám kladeným na týchto ľudí a rizikám, ktoré obnáša práca krízového interventa. Záverečná teoretická kapitola rozoberá krízu prameniacu z určitých strát a krízovú intervenciu pri jednotlivých aspektoch straty. Empirická časť práce je venovaná prieskumu, zameranému na zistenie informovanosti bežnej dospelej populácie o formách a možnostiach pomoci a poradenstva v krízovej situácii. Najrozsiahlejšou je podkapitola venovaná analýze a interpretácii zistených výsledkov prieskumu. ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix complete this work.The first chapter is devoted to a crisis. It gives the definition of the term crisis and identification of reasons for such situation, explains the typology of various crises from several aspects. The second chapter concentrates on the course of crisis and on adaptation to the crisis in progress at different stages.Determinants affecting reaction to a crisis are mentioned here too. The third chapter is focused on the possibilities of both formal and informal.help in case of crisis. Special attention is paid to intervention in the course of crisis, i.e. to formal help in crisis, its different stages and forms. Important role in the course of crisis is played by an interventionist, a person working in crisis intervention. Therefore, one subchapter is devoted to the qualification and personality demands made on these people and the risks which the work of crisis interventionalist brings. Final theoretical chapter analyses the crisis originating from certain losses and crisis intervention during particular aspects of loss. Empirical part of this bachelor thesis is devoted to research oriented to getting information how the common adult population is informed about forms and possibilities of help and consultancy in crisis situation. The most extensive subchapter is devoted to the analysis and interpretation of established results of research work. Klíčová slova: crisis; identification of the crisis; causes of the crisis; typology of the crisis; course of the crisis; informal help in the crisis; crisis intervention; phases of the crisis intervention; crisis interventionist; aspects of the loss Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice

ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch
KVASNICOVÁ, Miroslava
2008 - slovenský
Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ochrany. Pozornosť odborníkov sa postupne sústredila na osoby vyšetrované alebo liečené ionizujúcim žiarením, nakoľko tzv. lekárská expozícia pred-stavuje najvýznamnejší podiel ožiarenia človeka z umelých zdrojov žiarenia vôbec. De-finícia lekárskeho ožiarenia bola prijatá zákonom č.18/1997 Sb. (tzv. atómový zákon) a rozšírená v novele atómového zákona (zákon č.13/2002 Sb.). Lekárske ožiarenie nie je limitované, ale platia tu dva princípy radiačnej ochrany-princíp zdôvodnenia a princíp optimalizácie. Ja som zamerala svoju pozornosť na radiačnú záťaž pacientov pri selektívnej koronarografii, ktorá zatiaľ i napriek ionizačnému žiareniu zostáva zlatým diagnostic-kým štandardom na vyšetrenie koronárnych tepien. Merala som a vyhodnocovala som radiačnú dávku pacientov na dvoch angiografických prístrojoch vo Fakultnej nemocnici v Motole. Sú to angiografické prístroje PHILIPS Integris Allura (vyrobený v roku 2002) na Klinike zobrazovacích metód a PHILIPS Integris HM 3000 (vyrobený v roku 1993) v Kardiovaskulárnom centre pre dospelých. Tieto prístroje majú niektoré technické para-metre odlišné, napr. veľkosť zosilňovača obrazu. Od roku 2003 do roku 2007 bolo vyše-trených 10.087 pacientov selektívnou koronarografiou na Kardiovaskulárnom centre pre dospelých a 7.760 na Klinike zobrazovacích metód. Rozoberám celé zariadenie angiografického pracoviska, vrátane technického vybavenia RTG angioprístroja, rádiologické štandardy, ochranu pred žiarením, požia-davky na zobrazovací systém, parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu RTG obrazu, na možnosti zníženia radiačnej záťaže u pacientov. Hypotéza spočíva v tom, že radiačnú záťaž možno znížiť nastavením vhodných expozičných parametrov a kolimátorov. Metodika pozostáva z meraní u 100 pacientov na Klinike zobrazovaných metód a na Kardiologickom centre. Porovnávam dávku na oboch pracoviskách na zaklade roz-dielnej veľkosti zosilňovača obrazu, na rozdielnej frekvencii snímkovania a poukazujem na rôznu dávku pri rôznych projekciách. Druhá časť pozostáva z meraní na fantómoch, pri ktorých porovnávam dávku získanú na pacientoch a sledujem ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú výšku radiačnej záťaže. Získané výsledky sú vzájomne porovnávané a štatisticky spracované i vyhodnotené {$\omega^2$}-testom. Vyhodnotené údaje poslúžia na vytvorenie rádiologických štandardov, ktoré budú viesť k výchove personálu ako zaobchádzať so zdrojom RTG žiarenia tak, aby dávka pacienta a tým i personálu bola čo najnižšia. Abstract More than 100 years have passed since physicist W.C.Röntgen discovered X rays and their use in medicine. Knowledge about their harmful effects led to gradual im-plementing of protection rules. Attention of experts gradually focused on persons exa-mined or treated by ionizing radiation, as so-called medical exposition represents the most important part of person´s irradiation from artificial sources of radiation at all. De-finition of medical irradiation was accepted by Act No.18/1997 Coll. (Atomic Act) and extended in novel of the Act (No.13/2002 Coll.). Medical irradiation is not limited but two principles of radiation protection govern {--} principle of reasoning and principle of optimalization. I focused my attention on radiation load of patients during selective coronaro-graphy which still remains gold diagnostic standard for coronary arteries examination. I measured and evaluated the radiation dose of patients at two angiography machines in Teaching Hospital in Motol. They are angiography machines PHILIPS Integris Allura (made in 2002) at Institution of Imaging Methods and PHILIPS Integris HM 3000 (ma-de in 1993) at Cardiovascular Centre for Adults. Some technical parameters of these machines differ, e.g. the size of image amplifier. Since 2003 to 2007 10,087 patients at Cardiovascular Centre for Adults and 7,760 patients at Institution of Imaging Methods were examined by selective coronarography. I analyse all equipment of angiography work place, including technical of X-ray angiomachine, radiological standards, protection against radiation, requirements for imaging system, parameters impacting the quality of X-ray image, possibilities of lowering radiation load in patients. Hypothesis is based on idea that radiation load can be lowered by setting suita-ble exposition parameters and collimators. Methodology consists of measurements of exposition dose in 100 patients at Institution of Imaging Methods and at Cardivascular Centre. I compare the dose at both work places on the base of different size of image amplifier, different frequency of scanning and advert to different dose in different projection. Other part consists of mea-surements on phantoms, in which I compare the dose acquired in patients. I watch fur-ther parameters impacting the level of radiation load. Acquired results are mutually compared and statistically elaborated and valuated by {$\omega$}2-test. Evaluated data can serve for creating of radiologic standards which will contribute to staff education how to ma-nipulate sources of X-ray radiation to make the dose for a patient and for staff as low as possible. Klíčová slova: angiography machine; patient; radiation load; selective coronarography; technical parameters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch

Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ...

KVASNICOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích
LIETAVCOVÁ, Martina
2015 - slovenský
Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, jejich postoje a obavy související s profesí učitele mateřské školy, přiznávané i neuvědomované. Teoretická část se zaměřuje na pojmy profese učitele mateřské školy, na otázky motivace k volbě této profese i ke studiu a°obavy související s vykonáváním profese, na zastávání rolí učitele mateřské školy. Dále jsou rozebírány tematické koláže jako technika vhodná k sebereflexi učitele, jejich charakteristika, možnosti a limity jejich interpretace. V praktické části jsou zpracovávány a interpretovány koláže studentů na téma "Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích". Jsou hledány shodné momenty i rozdíly v přístupech studentů prezenční i kombinované formy studia oboru, studentů začínajících a studentů, kteří jsou již delší dobu v učitelské praxi. Hlavní akcent je kladen interpretacím profesních koláží vybraných studentů v souvislosti s jejich zkušenostmi s pedagogickou praxí. Interpretovány jsou koláže před zahájením pedagogické praxe a následující koláže vytvořené s odstupem jednoho roku praxe v mateřské škole. This bachelor thesis is focused on the profession of a preschool teacher. The aim is to monitor the students' opinions of the profession, their motivations for a chosen profession, attitude and worries related to the profession of preschool teachers. The theoretical part focuses on the concepts of the profession of a preschool teacher, motivation for choosing this profession and further studies, worries associated with the profession and the role of a preschool teacher. Furthermore, thematic collages are talked over as a technique suitable for teacher self-reflection, their characteristics, possibilities and limits of their interpretation. In the practical part, students' collages on the topic "I as a teacher in all his positions and roles" are processed and interpreted. The same features as well as differences in the approaches of present and distance students, students beginners and students who have a long history in teaching practice are sought. The main emphasis is put on the interpretation of professional collages of selected students in relation to their teaching experience. The collages made prior to the teaching experience and following collages created one year experience at nursery school later are interpreted. Klíčová slova: Teacher; preschool teacher; the role od preschool teacher; thematic collages. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích

Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, ...

LIETAVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.
SADLOŇ, Patrik
2015 - slovenský
Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch zdrojov a boli odchovávané v objektoch Pstruhařství ČRS Kaplice a Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) Fakulty rybářství a ochrany vod JU vo Vodňanoch. Odchov prebiehal od začiatku mája do konca októbra až polovice novembra 2015. V Kaplici boli využité 3 betónové žľaby. Jeden kontrolný a na ďalšie boli inštalované technické prvky k lákaniu hmyzu: jeden so svetlom namiereným na plastovú dosku inštalovanú pod hladinu a druhý s elektrickými lapačmi hmyzu. Vo Vodňanoch boli ryby odchovávané v dvoch sádkach. Jedna bola použitá pre kontrolnú skupinu a v druhej boli spoločne otestované podvodné svetlo a lapače hmyzu. Všetky skupiny boli taktiež kŕmené komerčne vyrábaným granulovaným krmivom. Ryby boli pravidelne merané (celková dĺžka, dĺžka tela, hmotnosť) a vyšetrované veterinárnym lekárom. V priebehu experimentu bol v prvých obdobiach odchovu v Kaplici zaznamenaný lepší rast v žľabe s osvetlenou doskou. Vizuálne bolo potvrdené, že ryby prijímali hmyz v blízkosti technických prvkov v oboch lokalitách. Priebeh experimentu bol v oboch lokalitách, hlavne v období od júla do konca septembra, silne ovplyvnený zhoršením zdravotného stavu rýb s následným horším príjmom krmiva. V Kaplici došlo rovnako ku kolísaniu kvality prítokovej vody a vniknutiu dravých rýb do odchovných nádrží. To viedlo k veľmi vysokým stratám odchovávaných rýb v oboch lokalitách. I cez niektoré pozitívne zistenia sa efekt použitých prostriedkov pre odchov lipňa v zvolených objektoch nepodarilo preukázať. The aim of the experiment was to test the semi-intensive rearing of grayling (Thymallus thymallus) using technical equipment to lure flying insects. The experimental fish came from two sources and were reared in these localities: The Trout Farm ČRS Kaplice and The Experimental Fish Culture and Experimental Facility (ERPP) of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters SBU in Vodňany. The rearing was carried out between the beginning of May and the end of October or half November 2014. Three concrete troughs were used in Kaplice. One for the control group and the other ones with technical elements installed to lure insects: one with a light source pointed to a plastic board placed under the water surface and the second with electric insect traps. In Vodňany, the fish were reared in two nurseries. One was used for the control group and the second was fitted with the combination of underwater light and insect traps. All groups were fed with commercially manufactured pellet feed. The fish were regularly measured (total length, body length, weight) and examined by a veterinarian. During the experiment, better growth in the trough with the lighted board was noticed in the first period of rearing in Kaplice. It was visually confirmed that the fish took the insects in the vicinity of the technical elements in both localities. The course of the experiment was later strongly influenced by the deteriorating health condition of the fish with the subsequent bad intake of feed in both localities especially between June and the end of September. In Kaplice, the inflow water quality became unstable and some predatory fish invaded the rearing trough. This led to high losses of the reared fish in both localities. In spite of some positive findings, the effect of the applied elements on grayling rearing in the selected objects has not been successfully proved. Klíčová slova: grayling; Thymallus thymallus; rearing; young breeding fish; natural prey; self-seeded insect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.

Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny
PORUBSKÁ, Ivana
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sú venované tematike detskej mozgovej obrny, spasticity a možnostiam fyzioterapie v liečbe spastickej parézy. Praktická časť je tvorená kvalitatívnym výskumom, ktorého súčasťou sú kazuistiky 2 detských pacientiek so spastickou formou detskej mozgovej obrny. V závere práce sú zhodnotené výsledky výskumu a efekt zvolenej terapie. This bachelor thesis deals with the topic of spastic paresis in the context of cerebral palsy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is structured into several chapters, which are devoted to the topics of cerebral palsy, spasticity and the possibilities of physiotherapy in the treatment of spastic paresis. The practical part is consist of qualitative research, which includes case studies of 2 pediatric patients with spastic form of cerebral palsy. In the conclusion of the thesis the results of the research and the effect of the chosen therapy are analyzed. Klíčová slova: cerebral palsy; CP; spasticity; spastic paresis; Guided Self-Rehabilitation Concept in Spastic Paresis; Five-step clinical assessment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ...

PORUBSKÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike
BARNA, Alexander
2019 - slovenský
BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.Zdravotněsociální fakulta. Vedúci záverečnej práce:Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. Hlavnou témou práce bolo priblíženie problematiky traumatologickej pripravenosti zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike, problematiky mimoriadnych udalostí s hromadným postihnutím osôb a zmapovanie vedomostí a orientácie nelekárskych zdravotníckych pracovníkov záchrannej zdravotnej služby v danej problematike. Práca je rozdelená na dve hlavné časti- teoretickú a výskumnú. Teoretická časť predstavila zákonné normy, predpisy a odborné odporúčané postupy, na základe ktorých poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby zabezpečujú svoju činnosť a krízovú pripravenosť, a to predovšetkým prostredníctvom pracovísk krízové pripravenosti. Vo výskumnej časti bol zvolený problém znalostí členov výjazdových skupín záchrannej zdravotnej služby riešený kvantitatívnou metódou - prieskumom realizovaným prostredníctvom anonymného neštandardizovaného dotazníku, ktorý bol vypracovaný zvlášť pre Českú republiku a zvlášť pre Slovenskú republiku. Zo zistených výsledkov dotazníkového šetrenia možno odvodzovať, že vedomosti členov výjazdových skupín sú na dostačujúcej úrovni, no je stále potreba zapracovať na odbornosti a znalosti niektorých skutočností týkajúcich sa traumatologickej pripravenosti. Problematické je predovšetkým zistenie nedostatkov v znalostiach, ktoré sa uplatňujú pri samotnom vykonávaní záchranných a likvidačných prác v rámci riešenia mimoriadnych udalostí. BARNA, Alexander: Trauma readiness of emergency medical services in the Czech Republic and Slovak Republic [Diploma thesis]. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Health and Social Sciences. Lecturer: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D. The main topic of this work was the introduction of the issue of trauma readiness of the emergency medical service in the Czech Republic and the Slovak Republic, the issue of emergency events with mass casualty incidents and the mapping of the knowledge and orientation of paramedical personnel in the emergency medical services. The diploma thesis is divided into two major parts - theory and research. The theoretical part introduces legislative norms, regulations and expert recommended procedures, based on which providers of emergency health services ensure their activity and crisis readiness, especially through crisis readiness workplaces. The chosen issue in the research part was the knowledge of the members of the emergency medical services groups solved by the quantitative method - a survey carried out by means of an anonymous non-standardized questionnaire, was prepared individually for the Czech Republic and for the Slovak Republic. From the results of the questionnaire survey it can be deduced that the knowledge of the members of the emergency medical service groups is sufficient, but there is still a need to incorporate the expertise and knowledge of the trauma readiness issues. Above all, finding deficiencies in knowledge, which are used to carry out rescue and liquidation work in dealing with emergency events, is particularly problematic. Klíčová slova: Emergency Medical Service; Integrated Rescue System; Emergency Event; Crisis Readiness in Healthcare; Trauma readiness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike

BARNA, Alexander: Traumatologická pripravenosť zdravotníckej záchrannej služby v Českej republike a v Slovenskej republike [Diplomová práca]. Jihočeská univerzita v Českých ...

BARNA, Alexander
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Klíčová slova: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Analýza pripravenosti rezortu zdravotnictva SR na riešenie krízových situácií
RIMEKOVÁ, Elena
2008 - slovenský
Diplomová práca sa zaoberá pripravenosťou rezortu zdravotníctva SR na riešenie krízových javov spojených s hromadným postihnutím obyvateľov. Krízové javy sú v prevažnej väčšine spojené s ohrozením zdravia a životov ľudí a preto si vyžadujú zdravotnícku intervenciu, ktorá zvyšuje nároky kladené na zabezpečenie bežnej zdravotnej starostlivosti. Zdravotníctvo musí byť pripravené na ich zvládanie v čo najkratšom čase a s nasadením všetkých potrebných síl a prostriedkov. Práca analyzuje úroveň pripravenosti zdravotníctva na zvládnutie krízových situácií spojených s ohrozením zdravia a životov väčšieho počtu ľudí. Posudzuje právne prostredie zdravotníckeho zabezpečenia krízového riadenia, vysvetľuje základnú terminológiu, vyhodnocuje úroveň zdravotníckeho zabezpečenia záchranných prác a posudzuje vplyv reorganizácie zdravotníctva na krízové zdravotnícke zabezpečenie. Komplexne posudzuje vplyv reálnej celkovej úrovne zdravotníctva SR na riešenie krízových situácií. Na základe vykonanej analýzy navrhuje diplomová práca organizačné opatrenia na skvalitnenie procesu riešenia krízových javov a zvýšenie jeho účinnosti. The diploma thesis deals with the state of readiness of the health service of the Slovak Republic for solving crisis features connected with mass infliction of the population. The crisis features are mostly connected with risk to peopleś health and lives therefore the health intervention, which increases the demands made on support of usual health care, seems to be necessary . The health service shall be ready to solve them as soon as possible with use of all necessary force and means. The thesis analyses the level of readiness of the health service for managing emergencies connected with risk to health and lives of a larger number of people. It expertises legal surroundings of health support of crisis management, it explains the basic terminology, evaluates the level of health provision of rescue works and views the impact of reorganisation of the health service on crisis health support. It complex analyses the influence of the whole real level of the health service of the Slovak Republic on solving crisis situations. The diploma thesis proposes pursuant to the performed analyses organizational measures for the better quality of the process of solving crisis features and for increasing its effectivity. Klíčová slova: crisis management; economic mobilization; mobilisation reserves; crisis plan; subject of economic mobilisation; health service Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza pripravenosti rezortu zdravotnictva SR na riešenie krízových situácií

Diplomová práca sa zaoberá pripravenosťou rezortu zdravotníctva SR na riešenie krízových javov spojených s hromadným postihnutím obyvateľov. Krízové javy sú v prevažnej väčšine spojené s ohrozením ...

RIMEKOVÁ, Elena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Životné ciele a hodnoty osôb s telesným postihnutím
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2010 - slovenský
Témou diplomovej práce je objasniť životné ciele a hodnoty osôb s telesným postihnutím. V teoretickej časti práca prináša definovanie základných pojmov telesného postihnutia, priebeh a model krízy ako radikálnej zmeny telesného obrazu človeka, poukazuje na hlavný spúšťač krízy a to stres a vyzdvihuje faktory ovplyvňujúce psychický stav telesne postihnutého pacienta. Tiež práca poukazuje na zdroje zmyslu života, právo na život a možnosti sociálnej pomoci telesne postihnutého. Cieľom empirickej časti je zistiť do akej miery prežívajú ľudia s telesným postihnutím svoj život ako zmysluplný, do akej miery sú so svojim životom spokojní a aké hodnoty preferujú. Topic of the thesis is to clarify the aims of living and values of the handicapped people. In the theoretical part the work deals with definitions of the basic terms related to a corporal defect, course and model of crisis as a radical change regarding physical image of human being, it highlights the main crisis starter, thus stress, and emphasizes the factors which have the greatest effect on mental state of the handicapped patient. Also, this work refers to sources of one{\crq}s reason for living, right to life and possibilities of social assistance for the handicapped. The empirical part is focused to find out in what extent the handicapped people experience their life as a meaningful, in what extent they are satisfied with their life and what values they prefer. Klíčová slova: persons with disabilities; basic needs; life values; compensation; social assistance Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Životné ciele a hodnoty osôb s telesným postihnutím

Témou diplomovej práce je objasniť životné ciele a hodnoty osôb s telesným postihnutím. V teoretickej časti práca prináša definovanie základných pojmov telesného postihnutia, priebeh a model krízy ako ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Reakcia na poškodenie DNA v zelených riasach Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus quadricauda
HLAVOVÁ, Monika
2011 - slovenský
V tejto práci bol sledovaný účinok FdUrd, zeocínu, kofeínu a ich kombinácie na bunkový cyklus zelených rias Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus quadricauda a tiež reakcia oboch modelových organizmov na poškodenie DNA. FdUrd aj zeocín sposobili poškodenie DNA, ktoré viedlo k zastaveniu bunkového cyklu oboch druhov rias. Naopak, kofeín čiastočne prekonal zastavenie bunkového cyklu v G2 fáze sposobené zeocínom. Pre identifikáciu mechanizmu kontrolujúceho reakciu na poškodenie DNA bola sledovaná proteínová hladina troch kľúčových regulátorov bunkového cyklu - CdkA, CdkB a Wee1 kináz. The effect of FdUrd, zeocin, caffeine and their combination on the cell cycle of green algae Chlamydomonas reinhardtii and Scenedesmus quadricauda and response of these model organisms to DNA damage were studied. Both, FdUrd and zeocin, caused DNA damage that led to cell cycle arrest in these algae. In contrast, caffeine partially abolished G2 phase block imposed by zeocin. Protein levels of three crucial cell cycle regulators - CdkA, CdkB and Wee1 kinases were measured to identify mechanisms controlling reaction to DNA damage. Klíčová slova: DNA damage; zaocin; caffeine; FdUrd; Chlamydomonas reinhardtii; Scenedesmus quadricauda; Wee1 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Reakcia na poškodenie DNA v zelených riasach Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus quadricauda

V tejto práci bol sledovaný účinok FdUrd, zeocínu, kofeínu a ich kombinácie na bunkový cyklus zelených rias Chlamydomonas reinhardtii a Scenedesmus quadricauda a tiež reakcia oboch modelových ...

HLAVOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze