Počet nalezených dokumentů: 22
Publikováno od do

Analýza pivovarnictví v Jihočeském kraji
Bartoňová, Denisa
2013 - český
Klíčová slova: absolutní ukazatele; české pivovarské odvětví; finanční analýza Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza pivovarnictví v Jihočeském kraji

Bartoňová, Denisa
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji
Prokop, Pavel
2015 - český
Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři části. Oslovení majitelé odpovídali na otázky týkající se obecně jejich dřevostaveb, dále celkového zájmu o dřevostavby a neposlední řadě také jejich vlastních praktických zkušeností. Dotazování probíhalo u dřevostaveb zkolaudovaných v letech 1995--2015. V první (teoretické) části proběhlo seznámení se dřevem jako s konstrukčním materiálem, dále seznámení s různými konstrukčními systémy dřevostaveb. Práce také obsahuje stručný popis informací o Jihočeském kraji. V druhé (praktické) části práce proběhlo vyhodnocení samotného průzkumu. Informace od uživatelů dřevostaveb jsou zpracovány do přehledných grafů a jsou opatřeny stručným komentářem. The Bachelor Thesis deals with a research of satisfaction of the wooden building users in the South Bohemian Region. Information from the users was obtained by a previously defined questionnaire, which was split into four parts. The respondents -- the owners -- answered the questions related to their wooden houses, their interest in wooden houses and their own practical experiences as well. The research was performed for the houses approved for occupancy between 1995--2015. In the first (theoretical) part, wood was introduced as a constructional material, hereafter various construction systems were introduced as well. Here are mentioned as well as brief description of the South Bohemian Region. In the second -- practical part, an assessment of the research was done. The collected data from the wooden house users were compiled and are shown in the charts with short comments. Klíčová slova: dřevostavba; marketingová studie; průzkum; spokojenost; uživatel Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Marketingová studie spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji

Tato práce se zabývá průzkumem spokojenosti uživatelů dřevostaveb v Jihočeském kraji. Informace od uživatelů byly zjišťovány pomocí předem sestaveného dotazníku, který byl rozdělen na čtyři ...

Prokop, Pavel
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Podpora rozvoje venkovského turismu v Jihočeském kraji prostřednictvím PRV
Vrábelová, Soňa
2017 - český
Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského turismu prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013 na území Jihočeského kraje. Práce obsahuje teoretické ukotvení pojmů cestovního ruchu, venkovského turismu a jeho jednotlivých forem na základě literární rešerše. Dále následuje přehled finanční podpory této formy cestovního ruchu z fondů Evropské unie. Vlastní praktická část zahrnuje charakteristiku zkoumaného území, jeho potenciál pro rozvoj venkovského turismu, a především analýzy podpořených projektů v rámci osy III. oblast podpory 1.3 Podpora cestovního ruchu. V programovém období 2007 až 2013 bylo pro Jihočeský kraj schváleno celkem 89 projektů, ale pouze 70 z nich bylo dohledáno. Tento počet je následně analyzován podle stanovených kritérií. Z výsledků analýz vyplynulo, že celkem 40 projektů splňuje ideje venkovského turismu. This bachelor thesis focuses on the evaluation of the rural tourism support funded from the Rural Development Programme in period from 2007 to 2013 in the South Bohemian region. The thesis includes a theoretical anchorage of terms regarding tourism, rural tourism and its various forms based on literary search. Furthermore, it includes an overview of the financial support for this type of rural tourism funded from the European funds. The practical part of this thesis consists characteristics of the examined area, its possibilities for rural tourism development and especially the analysis of the projects supported within axis III. field of support 1.3 Encouragement of tourism activities. In the programming period from 2007 to 2013 89 projects were approved for the South Bohemian region, however, only 70 of them were traced back. This number has been analysed according to established criteria. The results of the analysis show that just 40 projects meet the concept of rural tourism. Klíčová slova: cestovní ruch; Jihočeský kraj; Program rozvoje venkova; venkov; venkovský turismus Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Podpora rozvoje venkovského turismu v Jihočeském kraji prostřednictvím PRV

Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením podpory venkovského turismu prostřednictvím Programu rozvoje venkova v období 2007 až 2013 na území Jihočeského kraje. Práce obsahuje teoretické ...

Vrábelová, Soňa
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd
Pišta, František
český
Klíčová slova: podzolové půdy; jihočeské lesy; studie Dostupné registrovaným uživatelům v knihovně Mendelovy univerzity v Brně.
Příspěvek ke studiu jihočeských lesních podzolových půd

Pišta, František
Mendelova univerzita v Brně

Aktivity místních akčních skupin posilující lokální identitu - studie z Jihočeského kraje
Vrábelová, Soňa
2019 - český
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktivit, které posilují lokální identitu prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. První část práce je založena na teoretickém ukotvení pojmů venkova, regionální politiky, místních akčních skupin a identity území, na základě literární rešerše odborné literatury. V další části je uvedena charakteristika zkoumaného území Jihočeského kraje, kde jsou představeny místní akční skupiny (neboli MAS) nacházející se v tomto území. Hlavní kapitolou diplomové práce je analýza přístupů vybraných MAS, vedoucí k podpoře lokální identity. Nejprve jsou hodnoceny projekty, které v předchozím programovém období napomohly k podpoře zmíněné lokální identity. Dále jsou analyzovány jednotlivé přístupy vybraných MAS prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na základě osobních rozhovorů s jejich manažerkami. V závěrečné části jsou analyzovány jednotlivé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, z pohledu současného zaměření místních akčních skupin na tuto problematiku. Z výsledků analýzy vyplynulo, že místní akční skupiny podporují lokální identitu na svém území, avšak každá různou měrou a odlišnými přístupy. This diploma thesis focuses on the evaluation of activities strengthening local identity through local action groups in the South Bohemian Region. The first part of the thesis is based on the theoretical anchorage of the terms regarding rural, regional policy, local action groups and the identity of the territory, based on the literary search. In the next part, there is a description of the territory of South Bohemia region, where are introduced local action groups (or LAGs) located in this area. The main chapter of thesis is the analysis of selected LAGs in support of identity in the territory. Firstly, are evaluated projects that have helped to promote local identity in the previous programming period. Furthermore, are analysed individual approaches of selected LAGs through qualitative research based on personal interviews with their managers. In the final part the individual Strategies of community-led local development are analysed from the current focus of LAGs on this issue. The results of the analysis showed that LAGs support local identity on their territory, but each with varying degrees and different approaches. Klíčová slova: identita; Jihočeský kraj; LEADER; lokální identita; místní akční skupiny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Aktivity místních akčních skupin posilující lokální identitu - studie z Jihočeského kraje

Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktivit, které posilují lokální identitu prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. První část práce je založena ...

Vrábelová, Soňa
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Analýza produktivity práce nábytkářských podniků
Šimková, Sylva
2012 - český
Klíčová slova: Jihočeský kraj; nábytkářské podniky; produktivita práce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza produktivity práce nábytkářských podniků

Šimková, Sylva
Mendelova univerzita v Brně, 2012

Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu
Kopecká, Petra
2016 - český
Předkládaná diplomová práce na téma Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje Jihočeského kraje. Cílem je charakterizovat a popsat daný region na základě vývoje vybraných indikátorů udržitelného rozvoje v referenčním období 2009-2014. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá názory obyvatel žijících v tomto regionu na jeho současnou situaci, s cílem poukázat na problémové oblasti a silné stránky kraje. Na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření ke zlepšení udržitelnosti rozvoje Jihočeského kraje. The diploma thesis Evaluation of sustainable development of the selected region deals with evaluation of sustainable development of the South Bohemian Region. The aim is to characterize and describe the region in terms of the development of selected indicators of sustainable development in the reference period 2009-2014. The part of the thesis is survey that investigates the attitude of residents living in this region of its current situation, in order to highlight the problem areas and strengths of the region. Based on the findings the actions leading to sustainable development improvement of the South Bohemian Region are suggested. Klíčová slova: indikátory udržitelného rozvoje; Jihočeský kraj; udržitelný rozvoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu

Předkládaná diplomová práce na téma Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje Jihočeského kraje. Cílem je charakterizovat a popsat daný region ...

Kopecká, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vybrané regionální charakteristiky ve vztahu se situací českých domácností
Hegerová, Michaela
2013 - český
Klíčová slova: Hlavní město Praha; hodnocení kvality života; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vybrané regionální charakteristiky ve vztahu se situací českých domácností

Hegerová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Kvalita poskytovaných služeb Hotelu u Tří lvů
Miková, Veronika
2017 - český
Miková, V. Kvalita poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů. Bakalářská práce. Brno, 2017. Bakalářská práce je zaměřena na kvalitu poskytovaných služeb Hotelu U Tří lvů v Českých Budějovicích. Cílem práce je sestavení návrhu doporučení pro zvýšení kvality poskytovaných služeb a povědomí o Hotelu U Tří lvů v Jihočeském kraji v České republice, s ohledem na společenskou odpovědnost firem. K dosažení výsledků bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo cíleno na osoby žijící v Jihočeském kraji. Výsledek dotazníku informuje o povědomí a spokojenosti s Hotelem U Tří lvů, po němž následuje vytvoření SWOT analýzy a návrhu doporučení zahrnujícího společenskou odpovědnost firem. Miková, V. Quality of services provided at Hotel U Tří lvů. Bachelor thesis. Brno, 2017. The bachelor thesis is focused on the quality of services provided at Hotel U Tří lvů in České Budějovice. The aim of the thesis is the compilation of draft recommendation for the improvement of quality providing services and awareness of the Hotel U Tří lvů in the South Bohemia in the Czech Republic with regard to corporate social responsibility. For the achievement of results, it has been made research by questionnaire, which was aimed to people living in South Bohemia. The result of research informs about awareness and satisfaction with Hotel U Tří lvů followed by the compilation of SWOT analysis and draft recommendation including corporate social responsibility. Klíčová slova: cestovní ruch; Jihočeský kraj; kvalita služeb; služby; společenská odpovědnost firem; SWOT analýza; ubytovací zařízení Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Kvalita poskytovaných služeb Hotelu u Tří lvů

kvality poskytovaných služeb a povědomí o Hotelu U Tří lvů v Jihočeském kraji v České republice, s ohledem na společenskou odpovědnost firem. K dosažení výsledků bylo provedeno dotazníkové ...

Miková, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2017

Rozvoj lokální governance v Česku prostřednictvím podpory MAS ze strany krajů
Rubinová, Klára
2020 - český
Diplomová práce se zabývá podporou lokální governance prostřednictvím místních akčních skupin vybranými kraji České republiky, jimiž jsou kraj Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský a Ústecký. Cílem práce bylo nastínit, zda ze strany krajů dochází k podpoře místních akčních skupin a případně jakou měrou a jakým způsobem. Předkládaná práce také vykresluje podporu místních akčních skupin na základě veřejností dohledatelných informací a dokumentů kraje, a především na základě výsledků z uskutečněných semistrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských úřadů. Získané výsledky ukazují, že místní akční skupiny jsou kraji podporovány, i když rozdílnými způsoby. Rozdíly se vyskytují především v otázce financování MAS a informování o jejich činnostech prostřednictvím informačních kanálů. V závěru práce je navržen ideální model podpory doplněný o osobní poznatky a názory autorky. This diploma thesis deals with local governance support of chosen regions of Czech Republic through local action groups. For this diploma thesis the chosen regions are Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský and Ústecký region. The goal of the thesis was to investigate if there is any kind of regional support of local action groups and if so, observe the type of support and the intensity. The thesis describes the support of local action groups based on public information and documents of the regions and most importantly based on results of semi-structured interviews with regional office representatives. The most significant differences are in the total amount of regional support of local action groups and the way the local action groups activities and support information is provided via information channels. In the final part of the thesis the optimal model of support which is based on author’s personal findings and opinions is proposed. Klíčová slova: kraje České republiky; lokální governance; Místní akční skupiny (MAS); rozvoj venkova; local action groups; local governance; regions of Czech republic; rural development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Rozvoj lokální governance v Česku prostřednictvím podpory MAS ze strany krajů

Diplomová práce se zabývá podporou lokální governance prostřednictvím místních akčních skupin vybranými kraji České republiky, jimiž jsou kraj Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský a ...

Rubinová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze