Počet nalezených dokumentů: 8
Publikováno od do

Aktivity místních akčních skupin posilující lokální identitu - studie z Jihočeského kraje
Vrábelová, Soňa
2019 - český
Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktivit, které posilují lokální identitu prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. První část práce je založena na teoretickém ukotvení pojmů venkova, regionální politiky, místních akčních skupin a identity území, na základě literární rešerše odborné literatury. V další části je uvedena charakteristika zkoumaného území Jihočeského kraje, kde jsou představeny místní akční skupiny (neboli MAS) nacházející se v tomto území. Hlavní kapitolou diplomové práce je analýza přístupů vybraných MAS, vedoucí k podpoře lokální identity. Nejprve jsou hodnoceny projekty, které v předchozím programovém období napomohly k podpoře zmíněné lokální identity. Dále jsou analyzovány jednotlivé přístupy vybraných MAS prostřednictvím kvalitativního výzkumu, na základě osobních rozhovorů s jejich manažerkami. V závěrečné části jsou analyzovány jednotlivé Strategie komunitně vedeného místního rozvoje, z pohledu současného zaměření místních akčních skupin na tuto problematiku. Z výsledků analýzy vyplynulo, že místní akční skupiny podporují lokální identitu na svém území, avšak každá různou měrou a odlišnými přístupy. This diploma thesis focuses on the evaluation of activities strengthening local identity through local action groups in the South Bohemian Region. The first part of the thesis is based on the theoretical anchorage of the terms regarding rural, regional policy, local action groups and the identity of the territory, based on the literary search. In the next part, there is a description of the territory of South Bohemia region, where are introduced local action groups (or LAGs) located in this area. The main chapter of thesis is the analysis of selected LAGs in support of identity in the territory. Firstly, are evaluated projects that have helped to promote local identity in the previous programming period. Furthermore, are analysed individual approaches of selected LAGs through qualitative research based on personal interviews with their managers. In the final part the individual Strategies of community-led local development are analysed from the current focus of LAGs on this issue. The results of the analysis showed that LAGs support local identity on their territory, but each with varying degrees and different approaches. Klíčová slova: identita; Jihočeský kraj; LEADER; lokální identita; místní akční skupiny Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Aktivity místních akčních skupin posilující lokální identitu - studie z Jihočeského kraje

Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení aktivit, které posilují lokální identitu prostřednictvím místních akčních skupin na území Jihočeského kraje. První část práce je založena ...

Vrábelová, Soňa
Mendelova univerzita v Brně, 2019

Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu
Kopecká, Petra
2016 - český
Předkládaná diplomová práce na téma Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje Jihočeského kraje. Cílem je charakterizovat a popsat daný region na základě vývoje vybraných indikátorů udržitelného rozvoje v referenčním období 2009-2014. Součástí práce je dotazníkové šetření, které zkoumá názory obyvatel žijících v tomto regionu na jeho současnou situaci, s cílem poukázat na problémové oblasti a silné stránky kraje. Na základě zjištěných poznatků jsou navržena opatření ke zlepšení udržitelnosti rozvoje Jihočeského kraje. The diploma thesis Evaluation of sustainable development of the selected region deals with evaluation of sustainable development of the South Bohemian Region. The aim is to characterize and describe the region in terms of the development of selected indicators of sustainable development in the reference period 2009-2014. The part of the thesis is survey that investigates the attitude of residents living in this region of its current situation, in order to highlight the problem areas and strengths of the region. Based on the findings the actions leading to sustainable development improvement of the South Bohemian Region are suggested. Klíčová slova: indikátory udržitelného rozvoje; Jihočeský kraj; udržitelný rozvoj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu

Předkládaná diplomová práce na téma Hodnocení udržitelného rozvoje vybraného regionu se zabývá hodnocením udržitelného rozvoje Jihočeského kraje. Cílem je charakterizovat a popsat daný region ...

Kopecká, Petra
Mendelova univerzita v Brně, 2016

Vybrané regionální charakteristiky ve vztahu se situací českých domácností
Hegerová, Michaela
2013 - český
Klíčová slova: Hlavní město Praha; hodnocení kvality života; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vybrané regionální charakteristiky ve vztahu se situací českých domácností

Hegerová, Michaela
Mendelova univerzita v Brně, 2013

Rozvoj lokální governance v Česku prostřednictvím podpory MAS ze strany krajů
Rubinová, Klára
2020 - český
Diplomová práce se zabývá podporou lokální governance prostřednictvím místních akčních skupin vybranými kraji České republiky, jimiž jsou kraj Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský a Ústecký. Cílem práce bylo nastínit, zda ze strany krajů dochází k podpoře místních akčních skupin a případně jakou měrou a jakým způsobem. Předkládaná práce také vykresluje podporu místních akčních skupin na základě veřejností dohledatelných informací a dokumentů kraje, a především na základě výsledků z uskutečněných semistrukturovaných rozhovorů s představiteli krajských úřadů. Získané výsledky ukazují, že místní akční skupiny jsou kraji podporovány, i když rozdílnými způsoby. Rozdíly se vyskytují především v otázce financování MAS a informování o jejich činnostech prostřednictvím informačních kanálů. V závěru práce je navržen ideální model podpory doplněný o osobní poznatky a názory autorky. This diploma thesis deals with local governance support of chosen regions of Czech Republic through local action groups. For this diploma thesis the chosen regions are Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský and Ústecký region. The goal of the thesis was to investigate if there is any kind of regional support of local action groups and if so, observe the type of support and the intensity. The thesis describes the support of local action groups based on public information and documents of the regions and most importantly based on results of semi-structured interviews with regional office representatives. The most significant differences are in the total amount of regional support of local action groups and the way the local action groups activities and support information is provided via information channels. In the final part of the thesis the optimal model of support which is based on author’s personal findings and opinions is proposed. Klíčová slova: kraje České republiky; lokální governance; Místní akční skupiny (MAS); rozvoj venkova; local action groups; local governance; regions of Czech republic; rural development Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Rozvoj lokální governance v Česku prostřednictvím podpory MAS ze strany krajů

Diplomová práce se zabývá podporou lokální governance prostřednictvím místních akčních skupin vybranými kraji České republiky, jimiž jsou kraj Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Plzeňský a ...

Rubinová, Klára
Mendelova univerzita v Brně, 2020

Vývoj odvětví ve vybraném regionu
Štefanová, Veronika
2018 - český
Diplomová práce je zaměřena na Vývoj odvětví CR. Cílem práce je zhodnocení vlivu a posouzení postavení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji s krajem Jihočeským. Pomocí nástrojů regionálního růstu a rozvoje je vytvořen základní přehled o tom, jak se jednotlivá odvětví podílí na tvorbě HPH a zaměstnanosti a ekonomické struktury. Pro komparaci byl vybrán Jihočeský kraj díky jeho obdobné nabídce cestovního ruchu. Cestovní ruch se podílí na celkové HPH více v JHČ a jeho trend má v obou krajích růstový charakter. Cestovní ruch byl hodnocen podle všech kritérii, a to jak z pohledu ekonomického, sociálního, tak i environmentálního pohledu. Lepšího přehledu a zhodnocení CR bychom dosáhli, kdyby došlo k regionalizaci satelitního cestovního ruchu v ČR, což bylo jedním z návrhů pro vývoj odvětví CR do budoucna. K dosažení komplexního pohledu sloužily i primární data z kvantitativního výzkumu. The diploma thesis focuses on the development of the tourism industry. The aim of the thesis is to evaluate the influence and asses the position of tourism in the South Moravian Region with the South Bohemia Region. Regional growth and development tools shows a basic overview of how industries are involved in the creation of GVA, employment and economic structures. The South Bohemian Region was selected for comparison because of its similar offer of tourism. The quotient of tourism in GVA is higher in the South Bohemia than in the South Moravian Region and the trend is growth-oriented in both of regions. Tourism was rated according to all criteria - economic, social and environmental aspects. A better overview and evaluation of the tourism would have been achieved if regionalization of tourism satellite account had been created, which was one of the recommendations for the development of the tourism sector in the future. Primary data from quantitative research served to obtain a comprehensive view. Klíčová slova: cestovní ruch; Jihomoravský kraj; region; regionální rozvoj; vývoj odvětví Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Vývoj odvětví ve vybraném regionu

Diplomová práce je zaměřena na Vývoj odvětví CR. Cílem práce je zhodnocení vlivu a posouzení postavení cestovního ruchu v Jihomoravském kraji s krajem Jihočeským. Pomocí nástrojů ...

Štefanová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Regionální specifika a tradiční architektura Písecka
Kofroň, Ondřej
2015 - český
Následující diplomová práce nahlíží do krajin malebného Písecka, ale i do středu jihočeských venkovských sídel. Hlavní účel - vydefinování regionálních specifik, vychází z terénních průzkumů ve více jak dvaceti obcí na Písecku. Z terénního mapování pak byla vymezena pětice sídel, nejvíce charakterizující zdejší region. Tato skupina byla následně podrobena relevantní krajinářské analýze, která napomohla vymezení zdejších jedinečných znaků. Zformulovaná specifika jsou v mnoha ohledech pevně spjatá také s tradiční architekturou. Architektura lidových staveb se tak v častých případech stává velice hodnotným ukazatelem, který nám spolu s půdorysným typem sídla poukazuje na historický vznik a využití zdejší krajiny. The following diploma thesis looks into the picturesque landscapes of Písek's region, but also into the rural settlements in the middle of South Bohemian. The main purpose -- the defining of regional specifics, based on terrain exploration in more than twenty villages in Písek's region. From the terrain exploration were defined five settlements which are most characteristic for this region. This group was subjected to the relevant landscape analysis, which helped to define the local unique characters. The formulated specifics are in many ways closely connected with the traditional architecture. Architecture of rustic structures becomes in many cases very valuable indication which together with the ground plan of residence refers to the historical origin and use of local landscape. Klíčová slova: Písecko; regionální specifika; tradiční architektura Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Regionální specifika a tradiční architektura Písecka

Následující diplomová práce nahlíží do krajin malebného Písecka, ale i do středu jihočeských venkovských sídel. Hlavní účel - vydefinování regionálních specifik, vychází z terénních průzkumů ...

Kofroň, Ondřej
Mendelova univerzita v Brně, 2015

Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Dačicko
Teclová, Veronika
2018 - český
Předmětem této diplomové práce je krajinná paměť mikroregionu Dačicko, který se nachází v jihovýchodní části Jihočeského kraje. V teoretické části – literární rešerši – jsou blíže popsány jednotlivé pojmy, které se týkají krajinné paměti venkova. Také obsahuje informace o zájmovém mikroregionu, jeho ochraně přírody a krajiny. Praktická část je věnována bližšímu popisu a porovnání dvou vybraných katastrálních území mikroregionu Dačicko. Prostřednictvím srovnávací metody jsou zde popsány přírodní poměry, vývoj využití ploch v jednotlivých katastrálních územích, dále vyhodnoceny polostandardizované rozhovory se starousedlíky a identifikovány hodnoty zdejší krajiny, které jsou následně zakreslené do map. Na závěr je zhodnocen současný stav uvedených hodnot pomocí terénního šetření a některé z těchto objektů jsou navrženy pro tvorbu, ochranu či obnovu hodnot. This diploma thesis deals with concept of landscape memory in microregion Dačicko, situated in south-eastern part of South Bohemia. The theoretical part contains a research based on relevant sources, in which the specific terms associated with landscape memory of rural area are described in detail. The essential information about the microregion, its nature protection and landscapes, is also provided in this part. The detailed description and comparison of two selected cadastral municipalities are provided in the practical part. The comparative method is used to describe natural conditions and land use development in both cadastral municipalities. It is followed by the analysis of semi-standardized interviews with long-term inhabitants and local landscape values identification. The values are subsequently drawn into maps of the cadastral municipalities. Current state of the landscape values has been explored during the field investigations. The final part is dedicated to several suggestions for creating, preserving and renewing landscape values in both areas. Klíčová slova: Červený Hrádek u Dačic; Český Rudolec; katastrální území; krajina; krajinná paměť; krajinné hodnoty; mikroregion Dačicko; terénní šetření; využití ploch Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Krajinná paměť venkova - případová studie mikroregionu Dačicko

Předmětem této diplomové práce je krajinná paměť mikroregionu Dačicko, který se nachází v jihovýchodní části Jihočeského kraje. V teoretické části – literární rešerši – jsou blíže popsány ...

Teclová, Veronika
Mendelova univerzita v Brně, 2018

Analýza ekologické farmy s chovem zvířat
Martyninková, Dajana
2016 - český
Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na farmě byli chováni kříženci masných plemen aberdeen angus, galloway, charolais a hereford. Analyzovány byly roky 2010 až 2015 a byl vyhodnocen počet porodů během roku a v jednotlivých měsících, délka březosti a mezidobí, servis perioda, inseminační index a ztráty telat. Z ukazatelů masné užitkovosti bylo vyhodno-ceno zařazení jatečně upraveného těla do výsledné třídy zmasilosti a protučnění v systému SEUROP, hmotnost jatečně upraveného těla a věk zvířete v době porážky. Následně bylo provedeno srovnání se sousední ekologickou farmou a s konvenčními chovy. Z výsledků analýzy vyplývá, že ačkoliv se jedná o malý chov, reprodukční parametry jsou nadprůměrné při srovnání s konvenčními chovy plemene aberdeen angus. V masné užitkovosti jsou v porovnání s konvenčními chovy výsledky užitkovosti relativně shodné. The aim of diploma thesis was to analyze an ecological farm in South Bohemia region with the system of beef farming with the exclusion of market milk production, and evaluation of selected reproductive and meat production parameters. Meat hybrids of aberdeen angus, galloway, charolais and hereford breed were kept on this farm. Years from 2010 to 2015 were analyzed and then following parameters were evaluated: number of births during the year and in individual months, length of gestation and calving interval, service period, insemination index and calf losses. Meat production indicators were evaluated including the resulting class of carcase classification in SEUOP system, carcase weight and the age of animals at the time of slaughtering. Subsequently, comparison with neighboring organic farm and conventional farms were made. Although it is a small farm the results of the analysis shows that the reproductive parameters are above the average compared to the conventional aberdeen angus farms. Comparing conventional farms meat production results are relatively the same. Klíčová slova: ekologické zemědělství; masná užitkovost; reprodukce; skot BTPM Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři Mendelovy univerzity v Brně.
Analýza ekologické farmy s chovem zvířat

Cílem diplomové práce byla analýza vybrané ekologické farmy s chovem skotu bez tržní produkce mléka v Jihočeském kraji a zhodnocení vybraných parametrů reprodukce a masné užitkovosti. Na ...

Martyninková, Dajana
Mendelova univerzita v Brně, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze