Počet nalezených dokumentů: 183
Publikováno od do

Kostelní Radouň - Jihočeská vesnice: Tradiční a současné rodinné a společenské rituály
Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
2016 - český
The thesis is devoted to village society. The main theme of the work is the issue of annual customs and traditions, amateur sports and cultural associations and activities, their tradition and importance for the South Bohemian village Kostelní Radouň. The main aim is to map the current state of the annual customs and rituals and other collective activities. Further attention is paid to their role and function in social and cultural life of the village inhabitants. The work is divided into several chapters, with the introducory chapters is devoted to the development of interest in traditional folk culture within the study area and the changes in village society in the second half of the 20th century, which affected the annual customs and habits. The next chapter describes the atmosphere of the village and its facilities. The following chapters deal with local associations and organizations, which are the main organizers of collective entertainment. Another chapter describes the annual traditions and customs, their traditional form and the current state in the village Kostelní Radouň. Based on data collected during field research realized in the village, and the study of existing sources was found out that in the village Kostelní Radouň currently maintain several annual traditions and customs that... Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a významu pro jihočeskou obec Kostelní Radouň. Cílem práce je zmapovat současný stav dochovaných výročních zvyků a obyčejů a dalších kolektivních aktivit. Dále je věnována pozornost jejich roli a funkci ve společenském a kulturním životě obyvatel obce. Práce je rozčleněna do několika kapitol, přičemž v úvodních kapitolách je věnována pozornost vývoji zájmu o tradiční lidovou kulturu ve zkoumané oblasti a proměnám obce ve 2. polovině 20. století, které měly vliv na výroční zvyky a obyčeje. V následující kapitole je popsáno prostředí obce a její občanská vybavenost. Následují kapitoly věnující se místní spolkům a organizacím, které jsou hlavními organizátory kolektivních zábav. Další kapitola popisuje výroční zvyky a obyčeje, jejich tradiční podobu a současný stav v obci Kostelní Radouň. Na základě dat, získaných při terénním výzkumu uskutečněném v obci,a studiu dosavadních pramenů se podařilo zjistit, že v obci Kostelní Radouň se do současnosti udrželo několik výročních zvyků a obyčejů, které přes změnu funkčních souvislostí, mají své místo ve společenském životě obce. Dále bylo zjištěno, že v současné době je... Klíčová slova: vesnice,výroční rituál; společnost; spolky; zvyky; village; annual rituals; community; associations; customs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kostelní Radouň - Jihočeská vesnice: Tradiční a současné rodinné a společenské rituály

Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a ...

Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
Univerzita Karlova, 2016

Kostelní Radouň - Jihočeská vesnice: Tradiční a současné rodinné a společenské rituály
Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
2016 - český
The thesis is devoted to village society. The main theme of the work is the issue of annual customs and traditions, amateur sports and cultural associations and activities, their tradition and importance for the South Bohemian village Kostelní Radouň. The main aim is to map the current state of the annual customs and rituals and other collective activities. Further attention is paid to their role and function in social and cultural life of the village inhabitants. The work is divided into several chapters, with the introducory chapters is devoted to the development of interest in traditional folk culture within the study area and the changes in village society in the second half of the 20th century, which affected the annual customs and habits. The next chapter describes the atmosphere of the village and its facilities. The following chapters deal with local associations and organizations, which are the main organizers of collective entertainment. Another chapter describes the annual traditions and customs, their traditional form and the current state in the village Kostelní Radouň. Based on data collected during field research realized in the village, and the study of existing sources was found out that in the village Kostelní Radouň currently maintain several annual traditions and customs that... Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a významu pro jihočeskou obec Kostelní Radouň. Cílem práce je zmapovat současný stav dochovaných výročních zvyků a obyčejů a dalších kolektivních aktivit. Dále je věnována pozornost jejich roli a funkci ve společenském a kulturním životě obyvatel obce. Práce je rozčleněna do několika kapitol, přičemž v úvodních kapitolách je věnována pozornost vývoji zájmu o tradiční lidovou kulturu ve zkoumané oblasti a proměnám obce ve 2. polovině 20. století, které měly vliv na výroční zvyky a obyčeje. V následující kapitole je popsáno prostředí obce a její občanská vybavenost. Následují kapitoly věnující se místní spolkům a organizacím, které jsou hlavními organizátory kolektivních zábav. Další kapitola popisuje výroční zvyky a obyčeje, jejich tradiční podobu a současný stav v obci Kostelní Radouň. Na základě dat, získaných při terénním výzkumu uskutečněném v obci,a studiu dosavadních pramenů se podařilo zjistit, že v obci Kostelní Radouň se do současnosti udrželo několik výročních zvyků a obyčejů, které přes změnu funkčních souvislostí, mají své místo ve společenském životě obce. Dále bylo zjištěno, že v současné době je... Klíčová slova: vesnice,výroční rituál; společnost; spolky; zvyky; village; annual rituals; community; associations; customs Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kostelní Radouň - Jihočeská vesnice: Tradiční a současné rodinné a společenské rituály

Diplomová práce se věnuje prostředí vesnické společnosti. Hlavním tématem práce je problematika výročních zvyků a obyčejů, amatérských sportovních a kulturních spolků a aktivit, jejich tradici a ...

Štrosová, Lenka; Janeček, Petr; Štěpánová, Irena
Univerzita Karlova, 2016

Vliv řízení školy na její klima se zaměřením na Plzeňský a Jihočeský kraj
Sládková, Marie; Trunda, Jiří; Lisnerová, Romana
2013 - český
The diploma thesis deals with a concept of school climate in relationship to its leading with emphasis on personality of a headmaster and his style of leading. The aim of this work is to reveal what role has the school management in relationship to climate on the basis of theoretical and practical information and own experience. The work should show that the influence of the headmaster, his style of conducting, builds the school climate among other attributes. The literature review is divided into several parts. In the first part there is spoken about the concept of school climate. The other part is devoted to the relationship between the leading of school and the school climate. The work offers the current view on everything what from the sociable aspect influences the work of headmaster and this way it also influences the school climate. The part of a research problem is also to determine hypotheses. In the conclusion of the work there is determined whether the hypotheses were proved or not. The diploma thesis develops the conclusions especially for beginning headmasters for creation and support of strong climate of educational institution. The conclusion can be also used by ordinary teachers to find out their function in support of school climate and internal school environment. The work can... Diplomová práce se zabývá pojmem klima školy ve vztahu k jejímu řízení s důrazem na osobnost ředitele a jeho styl řízení. Cílem práce je odhalit to, jakou roli má řízení školy ve vztahu ke klimatu na základě teoretických i praktických informací, vlastních zkušeností. Práce by měla prokázat, že vliv osobnosti ředitele, jeho styl řízení, vytváří kromě jiných atributů klima školy. Literární rešerše je rozdělena do několika částí. V první části se hovoří o vývoji samotného pojmu klima školy. Další část se věnuje vztahu mezi řízením školy a klimatem školy. Práce nabízí aktuální pohled na vše, co ze společenského hlediska ovlivňuje práci ředitele a tím potažmo ovlivňuje klima školy. Součástí výzkumného problému je také stanovení hypotéz. V závěru práce je stanoveno, zda byly hypotézy výzkumným šetřením prokázány či ne. Diplomová práce vypracovává závěry pro zejména začínající ředitele škol při tvorbě a podpoře silného klimatu vzdělávací instituce. Závěry mohou využít i řadoví pedagogové pro zjištění své funkce při podpoře klima školy a vnitřního prostředí školy. Práce by se mohla stát "průvodcem" pro zřizovatele škol, kteří by měli mít zájem o to, jak pracuje zřizovaná škola, jaké má podmínky pro svoji práci, jaké podmínky má ředitel,a tak by mohla být pomocníkem pro prohloubení spolupráce vedení školy... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Vliv řízení školy na její klima se zaměřením na Plzeňský a Jihočeský kraj

The diploma thesis deals with a concept of school climate in relationship to its leading with emphasis on personality of a headmaster and his style of leading. The aim of this work is to reveal what ...

Sládková, Marie; Trunda, Jiří; Lisnerová, Romana
Univerzita Karlova, 2013

ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOČESKÉM KRAJI
Kokoš, Roman; Blažek, Jiří; Vojtěch, Vladimír
2019 - český
This paper will examine the economic and geographical analysis of companies in the manufacturing industry, located in the South Bohemia region. The theoretical concept chosen to examine this paper will be the Global Production Networks (GPN). This is used for the comparison of states and firms in the world economy. A decision was made to select a quantitative approach of studying selected GPNs. The subject area is to, analyse the economic activity and their results of 11 groups of companies according to their position in the GPN in reference to their hierarchy, ownership, function and size. Three data indicators will be used to support this analysis, Returns on Assets (ROA), Wages to Turnover (WTT) and Capital Expenditures to Turnover (CTT). This paper will find out which company type produces the best results and which can positively affect local development. This paper will also explore if there is any pattern on location, company category and its economical results. Key words: global production networks, manufacturing industry, South Bohemia, economical structure Tato diplomová práce se věnuje ekonomické a geografické analýze firem ve zpracovatelském průmyslu působících v Jihočeském kraji. Jako teoretický koncept byla vybrána teorie globálních produkčních sítí (GPN). Netradičně byl zvolen kvantitativní přístup ke studiu vybraných GPN. Cílem práce je analyzovat ekonomickou aktivitu a výsledky 11 skupin společností v závislosti na jejich pozici v GPN při ohledu na hierarchii, formu vlastnictví, funkci a velikost. Jako ukazatele budou použity indikátory ROA (rentabilita aktiv), WTT (mzdové výdaje vztažené k obratu) a CTT (kapitálové výdaje vztažené k obratu). Tato práce předkládá výsledky, která skupina firem nejlépe ekonomicky skóruje a příznivě tak ovlivňuje regionální rozvoj. Práce také zkoumá, jestli existuje vzorec rozmístění firem dle jejich typu a ekonomických výsledků. Klíčová slova: globální produkční sítě, zpracovatelský průmysl, Jihočeský kraj, ekonomická struktura Klíčová slova: globální produkční sítě; zpracovatelský průmysl; Jihočeský kraj; ekonomická struktura; global production networks; manufacturing industry; South Bohemia; economical structure Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
ANALÝZA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU V JIHOČESKÉM KRAJI

Tato diplomová práce se věnuje ekonomické a geografické analýze firem ve zpracovatelském průmyslu působících v Jihočeském kraji. Jako teoretický koncept byla vybrána teorie globálních ...

Kokoš, Roman; Blažek, Jiří; Vojtěch, Vladimír
Univerzita Karlova, 2019

Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Dubská, Linda; Tumová, Anna; Tušková, Eva
2017 - český
This thesis on the topic of health promotion programs in primary schools in the South Bohemian Region deals with projects that focus on the health of pupils attending primary school. The aim of the study was to find out what is the attitude of directors selected primary schools in the South Region to programs promoting health. Another objective was to evaluate the attitudes and assessment of Directors to use the effectiveness of these programs. The research is divided into theoretical and practical part, the theoretical focuses on the basic concepts, such as e.g. health, healthy lifestyles, health promotion programs, prevention, health determinants like. In other parts of the work are described individual health promotion programs, which schools are offered in the South Bohemian region, which surveyed schools also utilize. In the practical part is based on research, which is divided into two blocks. The first block is focused on the director of elementary schools and one block refers to providers of health promotion programs. In connection with the set goals, it was found that the level of implementation varies widely because headmasters somewhere implementation have been very sophisticated and large number of programs elsewhere is only a few programs and implementation lags. Following the partial... Tato diplomová práce na téma Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji pojednává o projektech, které jsou zaměřeny na zdraví žáků navštěvujících základní školy. Cílem práce bylo jednak zjistit, jaký je přístup ředitelů vybraných základních škol v Jihočeském kraji k programům podpory zdraví a dalším cílem bylo zhodnocení a také posouzení postojů ředitelů k účinnosti využívání těchto programů. Práce je za účelem naplnění cílů rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická je zaměřena na vymezení základních pojmů, jako jsou např. zdraví, zdravý životní styl, programy podpory zdraví, prevence, determinanty zdraví apod. V dalších částech práce jsou popsány jednotlivé programy podpory zdraví, které jsou školám v Jihočeském kraji nabízeny a které zkoumané školy také využívají. V praktické části vycházím z výzkumného šetření, které je rozděleno do dvou bloků. První blok je zaměřen na ředitele základních škol a druhý blok se týká poskytovatelů programů podpory zdraví. V návaznosti na stanovené cíle bylo zjištěno, že úroveň implementace se do značné míry liší, neboť ředitelé škol někde mají implementaci již velmi propracovanou a velký počet programů, jinde je programů jen pár a implementace pokulhává. V návaznosti na dílčí cíl bylo zjištěno, že pohled na účinnost se... Klíčová slova: Jihočeský kraj; program; podpora zdraví; základní škola; zdraví; South Bohemian Region; program; health promotion; primary school; health Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji

Tato diplomová práce na téma Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji pojednává o projektech, které jsou zaměřeny na zdraví žáků navštěvujících základní školy. Cílem ...

Dubská, Linda; Tumová, Anna; Tušková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji
Kortánová, Nikola; Šámalová, Kateřina; Šťastná, Jaroslava
2021 - český
This diploma thesis deals with the topic of supported employment of people with disabilities in the South Bohemian region. Its aim is to describe how social workers, employers' representatives and service users view the current state of supported employment of people with disabilities in the South Bohemian Region. The work also identifies the course of supported employment, its strengths and benefits, weaknesses, threats and opportunities for further development. The research was conducted on the basis of 16 structured interviews. The obtained data are divided into 5 categories - an overview of the current state of supported employment, its course, strengths and benefits, weaknesses, threats, and opportunities for further development. Research shows that social workers, employers' representatives and users perceive the supported employment service as very beneficial and useful in many respects. The strengths of individual respondents predominate, while the weaknesses and threats tend to be in the background. Respondents see opportunities for further development mainly as an extension of the wage contribution period of employers employing persons with disabilities within the supported employment service. Tato diplomová práce se zabývá tématem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Jejím cílem je popsat, jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé služby nahlížejí na současný stav podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Práce dále zjišťuje průběh podporovaného zaměstnávání, jeho silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby a příležitosti dalšího rozvoje. Výzkum probíhal na základě 16 - ti polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data jsou rozdělena do 5 kategorií - náhled na současný stav podporovaného zaměstnávání, jeho průběh, silné stránky a přínosy, slabé stránky, hrozby, a příležitosti dalšího rozvoje. Výsledky výzkumu ukazují, že sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a uživatelé vnímají službu podporovaného zaměstnávání jako velmi přínosnou a užitečnou, a to v mnoha ohledech. U jednotlivých respondentů převažují silné stránky, naopak slabé stránky a hrozby staví spíše do pozadí. V příležitostech dalšího rozvoje vidí respondenti zejména prodloužení doby mzdového příspěvku zaměstnavatelů zaměstnávající osoby se zdravotním postižením v rámci služby podporovaného zaměstnávání. Klíčová slova: zdravotní postižení|zaměstnávání osob se zdravotním postižením|podporované zaměstnávání|Jihočeský kraj; disability|employment of disabled persons|supported employment|South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji

Tato diplomová práce se zabývá tématem podporovaného zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Jihočeském kraji. Jejím cílem je popsat, jak sociální pracovníci, zástupci zaměstnavatelů a ...

Kortánová, Nikola; Šámalová, Kateřina; Šťastná, Jaroslava
Univerzita Karlova, 2021

Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji
Dubská, Linda; Zelinková, Anna; Tušková, Eva
2017 - český
Tato diplomová práce se věnuje tématu podpory zdraví na základních školách Jihočeském kraji. Pozornost je věnována současné situaci v dále jsou zkoumány jednotlivé programy. Text dále sleduje, jak ředitelé základních škol a pracovníci Státního zdravotního ústavu hodnotí účinnost programů podpory zdraví. Na základě kvalitativního šetření mezi zmíněnými aktéry jsou identifikována se do značné míry liší úrovní propracovanosti. Přínosem práce by mělo být zjištění aktuální situace při implementaci vybraných programů podpory zdraví, zhodnocení efektivnosti a návrhy opatření na zlepšení zjištěné situace. Klíčová slova: Jihočeský kraj; program; podpora zdraví; základní škola; zdraví; South Bohemian Region; program; health promotion; primary school; health Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Programy podpory zdraví na základních školách v Jihočeském kraji

Tato diplomová práce se věnuje tématu podpory zdraví na základních školách Jihočeském kraji. Pozornost je věnována současné situaci v dále jsou zkoumány jednotlivé programy. Text dále ...

Dubská, Linda; Zelinková, Anna; Tušková, Eva
Univerzita Karlova, 2017

Současný stav veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji
Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
2009 - český
Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit činnost vybraných knihoven. V úvodu je stručná charakteristika vymezené oblasti, nastíněn zdejší vývoj knihoven a knihovnictví, ale také vývoj národnostního uspořádání, protože otázka vztahu soužití českého a německého obyvatelstva zde vždy hrála významnou roli a ovlivňovala rozvoj tohoto kraje. Poté následuje popis současného stavu veřejného knihovnictví z pohledu plnění regionálních funkcí a následně je rozebírána činnost pěti vybraných městských knihoven - dvou z vnitrozemí a tří z pohraničních regionů. U všech knihoven je pojednáno o jejich historii, jednotlivých odděleních a službách v nich poskytovaných a zajímavých akcích, které knihovny pořádají pro dětské i dospělé čtenáře, případně příklady zajímavé spolupráce knihovnen s ostatními kulturními, vzdělávacími a občanskými organizacemi. U knihoven z pohraničních regionů je ještě zmiňována jejich přeshraniční spolupráce s německými a hornorakouskými knihovnami. V analýze jednotlivých knihoven je převážně zohledňováno časové období posledních dvou až tří let. Součástí práce je také zhodnocení současného stavu internetizace knihoven v kraji v rámci Projektu internetizace... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Současný stav veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji

Diplomová práce pojednává o současném stavu veřejného knihovnictví v Jihočeském kraji. Cílem práce je podat přehled o současném stavu veřejných knihoven v kraji a analyzovat a zhodnotit ...

Kubišová, Michaela; Černá, Milena; Stöcklová, Anna
Univerzita Karlova, 2009

Informovanost veřejnosti v Jihočeském kraji o kardiopulmonální resuscitaci
Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
2019 - český
INTRODUCTION: One of the most frequent causes of sudden death in Europe is a sudden cardiac arrest. First above all providing urgent cardio-pulmonary resuscitation (CPR) is necessary for rescue of life. One of preconditions of successful resuscitation is its early start and knowledge of basic techniques. The level of knowledge of urgent resuscitation techniques, its proper performance, skillfulness and willingness of non-professional rescuers can decide about next life of people affected by sudden cardiac arrest. Every minute that the resuscitation is not performed a chance of survival of people affected with sudden cardiac arrest decreases by 10 - 12%. GOALS AND METHODOLOGY: The main research problem was an evaluation of the level of knowledge of techniques of cardio-pulmonary resuscitation with public in South Bohemia. The next goal was to map the interest of the public in South Bohemia in education in CPR. For working out of the empirical part the method of quantitative research was chosen in the form of a questionnaire which I made. The questionnaire contained 35 questions. The research sample was made of nonselected public in South Bohemia and the choice of informants was random. The collection of data was performed by direct questioning of passers-by in streets, shopping centres, in towns and... ÚVOD: Jednou z nejvýznamnějších příčin náhlých úmrtí v Evropě je náhlá zástava oběhu. K záchraně života je potřeba na prvním místě poskytnutí neodkladné kardiopulmonální resuscitace (KPR). Jedním z předpokladů úspěšné resuscitace je její včasné zahájení a znalost základních postupů. Úroveň znalosti postupů neodkladné resuscitace, její správné provádění, zručnost a ochota laických zachránců může rozhodovat o dalším osudu osob stižených náhlou zástavou oběhu. Každou minutou, kdy není prováděna resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o postupu laické kardiopulmonální resuscitace. Dále bylo cílem zmapovat zájem jihočeské veřejnosti o vzdělávání v problematice KPR. Pro vypracování empirické části byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, formou dotazníku vlastní tvorby. Dotazník obsahoval 35 otázek. Výzkumný vzorek byl tvořen neselektovanou veřejností v Jihočeském kraji a výběr informantů byl náhodný. Sběr dat byl prováděn přímým dotazováním kolemjdoucích osob na ulicích, v nákupních střediscích, ve městech a vesnicích. Výzkumného šetření se zúčastnilo 100 respondentů. Získaná data byla zpracována deskriptivní analýzou. VÝSLEDKY A IMPLEMENTACE DO PRAXE: Z... Klíčová slova: Doporučené postupy pro resuscitaci 2015; Kardiopulmonální resuscitace; Srdeční zástava; Řetězec přežití; Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace; Guidelines for resuscitation 2015; Cardiopulmonary resuscitation; Cardiac arrest; Chain of survival; Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Informovanost veřejnosti v Jihočeském kraji o kardiopulmonální resuscitaci

resuscitace, se šance na přežití osob se zástavou oběhu snižuje o 10 - 12 %. CÍLE A METODOLOGIE: Hlavním výzkumným problémem bylo zhodnocení míry informovanosti jihočeské veřejnosti o ...

Mikšíčková, Věra; Vrábelová, Petra; Maffei Svobodová, Ludmila
Univerzita Karlova, 2019

Lezení na umělých stěnách na ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji
Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
2017 - český
Klíčová slova: horolezectví; tělesná výchova; prožitek; lezení dětí; bezpečnost; mountaineering; physical education; experience; children climbing; safety Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Lezení na umělých stěnách na ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji

Brázda, David; Vomáčko, Ladislav; Kalkusová, Lucie
Univerzita Karlova, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze