Počet nalezených dokumentů: 14
Publikováno od do

Alois Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků
KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
2012 - český
Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní Čechy, ale pro celou českou výtvarnou scénu 20. století. Detailně se věnuje Moravcovu životu a tvorbě ilustrátorské, grafické a malířské. V kapitole o Sdružení jihočeských výtvarníků se zaměřuje na historii spolku, jeho fungování, výstavní, ediční a další činnosti. Thesis deals with the figure of universal fine artist Alois Moravec and with him also with regional Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists). It tries to point out their significance not only for the region of South Bohemia, but also for the czech scene of fine arts in the 20th century. In detail it pays attention to Moravec´s life and his graphic, painting, illustrative production. In chapter about Sdružení jihočeských výtvarníků it focuses on the history of the association, its running, exhibitions, activities of edition and other activities. Klíčová slova: Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků; jižní Čechy; 20. století; grafika; malba; ilustrace; Alois Moravec; Sdružení jihočeských výtvarníků (The Association of South Bohemia Artists); South Bohemia; 20th century; graphics; painting; illustration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Alois Moravec a Sdružení jihočeských výtvarníků

Diplomová práce se zabývá osobností všestranného umělce Aloise Moravec a společně s ním také regionálnímu Sdružení jihočeských výtvarníků. Snaží se upozornit na jejich význam nejen pro jižní ...

KRUBNEROVÁ, Hana; KAVČÁKOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2012

Profil lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje
MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
2016 - český
Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora Třeboň, v Bertiných lázních Třeboň a v Lázních Bechyně. The main goal of the master thesis is the creation of the profile of a typical spa client in selected spa of the Region of South Bohemia. The profile was created upon the data of the primary investigation in Aurora Spa in Třeboň, Berta's Spa in Třeboň and Bechyně Spa. Klíčová slova: cestovní ruch; lázeňství; wellness; profil klienta; Jihočeský kraj; Tourism; balneology; wellness; client's profile; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Profil lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje

Hlavním cílem předkládané práce je vytvoření profilu typického lázeňského klienta ve vybraných lázních Jihočeského kraje. Profil byl vytvořen na základě primárního výzkumu v Lázních Aurora ...

MALÁ, Magdaléna; SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.
POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
2008 - český
Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti. Development of the Tourism in the Region of the South Bohemia since 2000 and its perspectives. Klíčová slova: turistický ruch; Jihočeský kraj; turisme; South Bohemian region Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

Rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji od r. 2000 s výhledem do budoucnosti.

POLANSKÁ, Tereza; UVÍROVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2008

Otáčivé hlediště Český Krumlov - historie a současnost
BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
2010 - český
Příjmení a jméno: Eva Bínová Katedra: hudební výchovy PdF UP Olomouc Název práce: Otáčivé hlediště Český Krumlov, historie a současnost Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. Počet stran: 65 Počet příloh: 11 Tématem práce je historie a současnost ve světě ojedinělého unikátu, otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Cílem této práce je komplesní pojednánío problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě v šiřším kontextu včetně dvou anket, které mají za úkol zmapovat názory jak osob problému znalých, tak široké veřejnosti. The subject of this work is The Open-Air Theatre with the revolving auditorium of Český Krumlov, history and today. Also the life of the famous theatre architect and stage designer Joan Brehms (1907-1995) was presented. The czech Open-Air Theatre is confronted with the simmilar one in Tampere, Finnland. Klíčová slova: otáčivé hlediště; Joan Brehms; Český Krumlov; Jihočeské divadlo; Tampere; Revolving auditorium; Joan Brehms; Český Krumlov; Southbohemian theatre; Tampere Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Otáčivé hlediště Český Krumlov - historie a současnost

Příjmení a jméno: Eva Bínová Katedra: hudební výchovy PdF UP Olomouc Název práce: Otáčivé hlediště Český Krumlov, historie a současnost Vedoucí práce: PaedDr. Jaroslav Vraštil, Ph.D. ...

BÍNOVÁ, Eva; VRAŠTIL, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regionálně příznakové prvky v mluvě obyvatel na Táborsku
NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
2010 - český
Tato magisterská diplomová práce navazuje na práci bakalářskou (Návarová, R.: Regionálně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře. Olomouc 2008.). V dané práci jsou zpracovány výsledky výzkumu mluvy obyvatel na Táborsku. Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou (částečně metodou nahrávek) u mladé, střední a nejstarší generace. Dotazník zahrnoval regionálně příznakové prvky hláskoslovné, tvaroslovné a lexikální. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulkách, komentovány a porovnány jednak mezi jednotlivými generacemi, jednak s dalšími dialektologickými pracemi z dané oblasti. The master thesis takes up the bachelor thesis (Návarová, R.: Regionally Marked Elements in the Speech of the Young Generation. Olomouc 2008.) The results of the research of the speech of the Inhabitants in Tábor Region are carried out in this work. For the research of the speech of the young, middle and oldest generation was used questionare method, partly recording method. The questionnaire contains phonetic, morphological and lexical regionally marked elements. The results of the research are shown in tables, commented and compared both the generations among each other and with other dialectical works from the region. Klíčová slova: dialektologie; jihozápadočeská nářeční podskupina; dotazníkový výzkum; Jihočeský kraj; Táborsko; mluva mladé generace; mluva střední generace; mluva nejstarší generace; hláskoslovné nářeční jevy; tvaroslovné nářeční jevy; lexikální nářeční jevy; dialectology; south-western dialectal subgroup; questionnaire research; South Bohemian Region; Tábor Region; speech of the young generation; speech of the middle generation; speech of the oldest generation; dialectical phonetic elements; dialectical morphological elements; dialectical lexical elements Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Regionálně příznakové prvky v mluvě obyvatel na Táborsku

Tato magisterská diplomová práce navazuje na práci bakalářskou (Návarová, R.: Regionálně příznakové prvky v mluvě mladé generace v Táboře. Olomouc 2008.). V dané práci jsou zpracovány výsledky výzkumu ...

NÁVAROVÁ, Radka; JODAS, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2010

Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace
DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
2018 - český
Práce se zabývá regionální identitou obyvatel Pelhřimovska v závislosti na procesu deinstitucionalizace. V práci bude zjišťováno, jak obyvatelé Pelhřimovska vnímají změnu krajské hranice vytvořením nové krajské soustavy v roce 2000. Analýza vychází z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským krajem a Krajem Vysočina. The diploma thesis deals with regional identity of inhabitants of district Pelhřimov, depending on the process of deinstitutionalization. The thesis will investigate how the inhabitants of district Pelhřimov perceive the change of regional border by creating a new regional system in 2000. The analysis is based on the data from a questionnaire survey carried out among the inhabitants of district Pelhřimov. The thesis also contains mental maps expressing the idea of the respondents about the course of regional border between Jihočeský region and Vysočina region. Klíčová slova: Pelhřimovsko; region; regionální identita; deinstitucionalizace; Pelhřimov district; region; regional identity; deinstitutionalization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace

z dat získaných z dotazníkového šetření mezi obyvateli Pelhřimovska. Práce také obsahuje mentální mapy vyjadřující představu dotázaných o průběhu současné krajské hranice mezi Jihočeským ...

DAŇKOVÁ, Marcela; ŠERÝ, Miloslav; ŠIMÁČEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2018

Aplikace aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na středních zdravotnických školách
BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
2015 - český
Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem bylo vypracovat soubor aktivizačních metod na konkrétní témata z předmětu ošetřovatelství a tyto metody evaluovat žáky. Zjištěné výsledky jsou zpracovány graficky a porovnány mezi sebou. The work deals with the application of activation methods in teaching of nursing at Secondary medical schools. The main aim of the thesis was to explore the use of activation methods in selected schoools in the South Bohemia Region. Another object was to create a set of activation methods related to specific topics from subject nursing and ask the students to evaluate them. Results of the research are presented in graphs and compared with each other. Klíčová slova: aktivita; výuková metoda; aktivizační metoda; předmět ošetřovatelství; zdravotnický asistent; activity; teaching method; activation method; subject nursing; medical assistant Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aplikace aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na středních zdravotnických školách

Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem ...

BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Případové studie zaměřené na děti a žáky se sluchovým postižením, zaměřené na integrovanou edukaci
DOUBKOVÁ, Klára
2007 - český
Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 integrováni žáci se sluchovým postižením. Podrobněji byly zpracovány čtyři případové studie, které jsou dále doplněny o volné rozhovory s integrovanými žáky, jejich třídními učiteli a řediteli příslušných škol. Součástí kasuistik je i pozorování žáka ve školním prostředí. The empirical part contains summary, which was based on forms given out to all of the primary schools of South {--} Bohemian Region, where should be, by the database of SPC from school year 2006/2007, the integrated pupils with hearing impairment. In details were worked out four of case studies, which were topped up by interviewing the integrated pupils with hearing impairment by their Class Teachers and Headteachers of their schools. As a part of each case was an observation of the pupil in the school environment. Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby; sluchové postižení; integrace; inkluzivní vzdělávání; případová studie; special educational needs; hearing impairment; integration; inclusive education; case study Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Případové studie zaměřené na děti a žáky se sluchovým postižením, zaměřené na integrovanou edukaci

Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 ...

DOUBKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako metoda sebepoznání
TENKL, Tomáš; NEUSAR, Aleš; FRIEDLOVÁ, Martina
2016 - český
Dialogické jednání s vnitřním partnerem je původní disciplína, prof. Ivana Vyskočila, která vede k rozvoji psychosomatické kondice k veřejnému vystupování. Cílem výzkumu je popsat a kategorizovat zkušenost s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a její vliv na sebepoznání. Na základě této deskripce a kategorizace kriticky zhodnotit využitelnost Dialogického jednání s vnitřním partnerem v rámci terapie, osobnostního rozvoje a vzdělávacích činností. Dalším cílem bylo zvážit aplikovatelnost teorie Dialogického self na tuto disciplínu. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou zakotvené teorie. Jako data byly použity písemné sebereflexe studentů Dialogického jednání na Jihočeské univerzitě. Výzkumný soubor byl vytvořen záměrným stratifikovaným výběrem. Výsledkem je popis jedenácti základních kategorií a vytvoření paradigmatického modelu zkušenosti s Dialogickým jednáním, který vyjadřuje, jak prostřednictvím této disciplíny dochází k sebepoznání. Dialogical Acting with the Inner Partner is the original discipline, of prof. Ivan Vyskočil, which leads to the development of psychosomatic condition to perform in public. The aim of the research is to describe and categorize the experience of dialogical acting with inner partner and its influence on self-knowledge. Based on this description and categorization critically evaluate the usability of the dialogic acting with inner partner in the therapy, personal development and educational activities. Another objective was to consider the applicability of the Dialogic self theory on this discipline. Qualitative research was conducted using grounded theory. Written reflections of students of Dialogical Acting at University of South Bohemia were used as data. The research group created by intentional stratified sampling. The result is a description of the eleven basic categories and creation of the paradigmatic model of experience with dialogical acting that expresses how this discipline leads to self-knowledge. Klíčová slova: Dialogické jednání s vnitřním partnerem; Dialogické self; zakotvená teorie; sebepoznání; Dialogical acting with the inner partner; Dialogical self; grounded theory; self-knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako metoda sebepoznání

teorie Dialogického self na tuto disciplínu. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou zakotvené teorie. Jako data byly použity písemné sebereflexe studentů Dialogického jednání na Jihočeské ...

TENKL, Tomáš; NEUSAR, Aleš; FRIEDLOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea)
JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
2011 - český
Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro potravní analýzu, určenou k popisu variability potravy a zjištění preference rosniček, bylo k dispozici 359 výplachů obsahu žaludků, z toho 11 skokana krátkonohého (Rana lessonae). Zbytky potravy byly objeveny ve 312 žaludcích. Z obsahu žaludků bylo získáno 2178 položek patřících do 23 taxonomických skupin. Práce je dále zaměřena na data týkající se velikosti populace, poměru pohlaví (sex ratio) i hmotnosti jedinců, která slouží jako vstupní a cenná data k navržení managementu ochrany studovaného druhu. Tree Frogs (Hyla arborea) feeding ecology was studied in Malý Horusický pond in south Bohemia in 1987 and in Strach pond in east Bohemia in 2010. For dietary analysis aimed at describe of food variability and its preferences by tree Frogs were available 359 lavages of stomach contents, 11 of them from Rana lesonae. Dietary residue were found in 312 stomachs. From the contents of stomachs were obtained 2178 Item belonging to 23 Taxonomic Groups. The thesis is focused on data concerning population size, sex ratio and weight of individuals, which serve as input and valuable data for design of conservation management of studied species. Klíčová slova: Potravní ekologie; trofická struktura; sezónnost; populace; management; rosnička zelená; Food ecology; Trophic structure; Seasonal variation; Population; Management; Hyla arborea Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea)

Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro ...

JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze