Počet nalezených dokumentů: 7
Publikováno od do

Marketing a propagace Jihočeského divadla
Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
2014 - český
Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. První část přibližuje teoretické poznatky problematiky kultury a divadla a otázku marketingu v kul-turních institucích, konkrétně divadel. Definuje specifika marketingu v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ko-munikační mix. V souladu s výsledky uskutečněného výzkumu (dotazníkového šetření) formuluji vlastní návrhy na změnu a inovaci komunikace s předplatiteli divadla. Klíčová slova: Marketing; propagace; marketingový mix; komunikační mix; divadlo; marketing kultury; předplatné; výzkum; Jihočeské divadlo; promotion; marketing mix; communication mix; theatre; culture marketing; subscription; research; South Bohemian Theatre Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Marketing a propagace Jihočeského divadla

v divadlech a charak-terizuje marketingový a komunikační mix divadla. Praktická část nejprve charakterizuje vybrané divadlo (Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích) a jeho marketingový a ...

Ondrová, Věra; Bačuvčík, Radim; Gregarová, Magda
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014

Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji
Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
2012 - český
Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním zařízení začlenit se do majoritní společnosti. Jsou popsány příprava a úkony, které musel Domov Pístina zajistit, aby mohl být schválen a do procesu transformace začleněn. Klíčová slova: Transformace; klient; osoba s mentálním postižením; sociální služby; ústav sociální péče; společnost; Transformation; client; mentally afflicted person; social services; insane hospital; community Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Příprava transformace sociálních služeb v Jihočeském kraji

Moje bakalářská práce se zabývá procesem transformace pobytových zařízení sociálních služeb v České republice. Procesem, který umožní osobám s mentálním postižením žijících převážně v ústavním ...

Železná, Marcela; Jilčík, Tomáš; Vavřík, Michal
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečných chemických látek v Jihočeském kraji
Svozilová, Jana; Sviták, Martin; Lošek, Václav
2009 - český
V teoretické části diplomové práce jsem popsala vybrané složky IZS a ochranu obyvatelstva. Popsala jsem chemické a fyzikální vlastnosti vybraných chemických látek. V Praktické části jsem charakterizovala Jihočeský kraj a uvedla zdroje nebezpečných chemických látek v kraji. Provedla jsem průzkum znalostí příslušníků IZS pomocí dotazníků, zhodnotila jsem míru zásahů, provedených cvičení a školení v oblasti nebezpečných chemických látek. Zjišťovala jsem kvalitu a dostupnost věcných prostředků vybraných složek IZS. V závěru jsem zhodnotila celkovou připravenost IZS na zásah s výskytem nebezpečné chemické látky a vyjádřila doporučení. Klíčová slova: nebezpečná chemická látka; integrovaný záchranný systém; zkušenosti; schopnosti; znalosti; věcné prostředky; hazardous chemicals; integrated rescue system; experience; skills; knowledge; material resources Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Připravenost složek IZS na zásah s výskytem nebezpečných chemických látek v Jihočeském kraji

V teoretické části diplomové práce jsem popsala vybrané složky IZS a ochranu obyvatelstva. Popsala jsem chemické a fyzikální vlastnosti vybraných chemických látek. V Praktické části jsem ...

Svozilová, Jana; Sviták, Martin; Lošek, Václav
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

Projekt zlepšování image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v očích veřejnosti
Havlová, Marie; Staňková, Pavla; Sasínková, Martina
2012 - český
Cílem diplomové práce je vytvoření projektu zlepšení image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. První teoretická část na základě poznatků z odborné literatury objasňuje význam firemní image a nástrojů jeho tvorby, jako je firemní identita, firemní kultura, firemní komunikace, firemní design a firemní produkt. Druhá praktická část představuje firmu a její postavení jako příspěvkové organizace, analyzuje současný stav firemní kultury a firemní komunikace vnější i vnitřní. Na základě stanovených pracovních hypotéz a provedeného výzkumu hodnotí vnímání organizace ze strany veřejnosti i zaměstnanců. Třetí část diplomové práce stanoví postupy při zlepšování image organizace prostřednictvím vyšší informovanosti potencionálních klientů i široké veřejnosti s cílem minimalizovat případné negativní jevy ve vztahu ke zdravotnické záchranné službě a zavedení interních pravidel jako součást posilování etických principů na základě tvorby vlastního etického kodexu záchranné služby a praktického uplatňování zásad společenské odpovědnosti firmy. Na závěr jsou stanoveny časové, nákladové, kontrolní a rizikové faktory. Klíčová slova: Image; firemní identita; firemní kultura; firemní komunikace; firemní design; příspěvková organizace; corporate identity; corporate culture; corporate communication; corporate design; contributory organisation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Projekt zlepšování image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje v očích veřejnosti

Cílem diplomové práce je vytvoření projektu zlepšení image Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. První teoretická část na základě poznatků z odborné literatury objasňuje význam ...

Havlová, Marie; Staňková, Pavla; Sasínková, Martina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012

Marjánka Kupcojic
Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
český
Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná stylizace byla vytvářena v duchu jihočeského lidového umění. Je zde tak možno rozpoznat charakteristické prvky stavebního slohu selského baroka, zdobnost dekoru blatských výšivek či typickou siluetu lidového oděvu z této oblasti. Výtvarná technika i barevnost, ve které převládá bílá, červená a růžová, odráží náladu příběhu. Technika animace kombinuje klasickou kreslenou animaci s ploškovou. Jednotlivé fáze či zdrojové obrazy byly kresleny ručně a později upravovány v počítači. Hudební úprava, kterou vytvořil Jaroslav Krček, pochází z kompaktu "Žito, žitečko" skupiny Musica Bohemica Prague. Tato skladba je velmi inspirativní a ponechává možnost k zapojení vlastní fantazie. Díky náhlé inspiraci vznikl i námět na příběh o Marjánce Kupcojic. Děj je zasazen do období letních dnů, kdy zrají jahody a rodí se motýli. A právě jahody a motýli se celým příběhem prolínají a spolu s hlavní hrdinkou hrají tyto atributy klíčovou roli. Příběh je plný kontrastů, nečekaných proměn a překvapí svým závěrem. Celé pojetí filmu - příběh, výtvarná složka i výběr hudby se nese v duchu poetiky lidových písní. Klíčová slova: lidová píseň; Marjánka Kupcojic; Marjánka Součkojic; poetika lidové písně; jihočeský folklor; selské baroko; lidová výšivka; lidový oděv; stylizace lidového oděvu; symbolika barev; dobová tabu v lidové písni; traditional folk song; Marjanka Kupcojic; Marjanka Souckojic; poetics of folk song; folklore from south Bohemia; rustic baroque; folk needlework; folk costume; stylization of folk costume; colour symbology; contemporary taboo in folk song Plné texty jsou dostupné v knihovně UTB.
Marjánka Kupcojic

Krátký animovaný film Marjánka Kupcojic je inspirován textem stejnojmenné lidové písně, která pochází z jižních Čech z oblasti Prácheňska. Tato skutečnost ovlivnila i výtvarnou složku filmu.Výtvarná ...

Šobáňová, Jana; Slivka, Ondrej
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.
Menčík, Vladislav; Kovárník, Libor; Zelinka, Jan
2010 - český
Cílem této diplomové práce je v teoretické části charakterizovat integrovaný záchranný systém jako celek, okolnosti jeho vzniku, právní vymezení, jednotlivé složky integrovaného záchranného systému z pohledu obecné legislativy, jejich organizaci a strukturu, charakterizovat úkoly, které plní na místě mimořádné události, a zaměřit se na činnost Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje při mimořádných událostech v uplynulých letech. Praktická část diplomové práce je zaměřena na rozhodovací proces velitele akce, možnosti využití manažerských informačních systémů a prováděné činnosti v rámci Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a složek integrovaného záchranného systému při mimořádných událostech. Současně upozorňuji na negativní skutečnosti, které komplikují součinnost složek integrovaného záchranného systému při zákrocích na místě mimořádné události. V závěru práce navrhuji některá, byť i částečná řešení, která mohou přispět ke zlepšení a zkvalitnění součinnosti složek integrovaného záchranného systému České republiky na místě mimořádné události. Klíčová slova: Integrovaný záchranný systém; hasičský záchranný sbor; zdravotnická záchranná služba; policie České republiky; mimořádná událost; Integrated rescue service; a fire brigade; rescue service; police of the Czech Republic; emergency dealing Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Součinnost policie ČR se složkami IZS při mimořádných událostech.

a strukturu, charakterizovat úkoly, které plní na místě mimořádné události, a zaměřit se na činnost Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje při mimořádných ...

Menčík, Vladislav; Kovárník, Libor; Zelinka, Jan
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010

Ochrana obyvatelstva a Integrovaný záchranný systém se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu
Tomášková, Lucie; Lošek, Václav; Mrkvička, Vladimír
2009 - český
Cílem práce je shromáždění, zpracování a vyhodnocení veškerých mě dostupných informací o činnosti vybraných Jihočeských zdravotnických záchranných služeb různých úrovní jako vzorek krajského uspořádání s jednou centrální zdravotnickou záchrannou službou a následně vše konfrontovat s odbornými názory a mými hypotézami. Teoretická část je věnována jednotlivým oblastem činnosti Ochrany obyvatelstva a ochraně obyvatelstva na mezinárodní úrovni v rámci NATO a EU, základním a ostatním složkám, typu řízení a dokumentaci Integrovaného záchranného systému a organizační struktuře, vybavení a činnosti zdravotnické záchranné služby za běžného provozu a při mimořádné události. Praktická část je zaměřena na zpracování, vyhodnocení a grafické znázornění od-povědí z dotazníku položeného vedoucím lékařům vybraných zdravotnických záchranných služeb a následnou konfrontaci výsledků s odbornou literaturou věnovanou dlouho vznika-jícímu zákonu o zdravotnické záchranné službě, neindikovaným výjezdům a návaznosti přednemocniční neodkladné péče a nemocniční neodkladné péče spolu s cvičením zdra-votnické záchranné služby. Závěr práce je určen pro zhodnocení stávající situace na základě získaných poznatků a navržení možných řešení. Klíčová slova: Ochrana obyvatelstva; civilní ochrana; Integrovaný záchranný systém; základní a ostatní složky IZS; zdravotnická záchranná služba; přednemocniční neodkladná péče; traumatická plán; cvičení IZS; zákon o ZZS; neindikovaný výjezd; kontaktní místo; urgentní příjem; třídění; triage; mimořádná událost; hromadné neštěstí; Citizen protection; civic protection; Integrated Rescue System; main and comple-mentary IRS units; medical emergency service; pre-hospital emergency care; traumatic plan; IRS training; Medical Emergency Service Act; not indicated ascent; contact site; emergency reception; emergency event; mass accident Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UTB.
Ochrana obyvatelstva a Integrovaný záchranný systém se zaměřením na zdravotnickou záchrannou službu

Cílem práce je shromáždění, zpracování a vyhodnocení veškerých mě dostupných informací o činnosti vybraných Jihočeských zdravotnických záchranných služeb různých úrovní jako vzorek krajského ...

Tomášková, Lucie; Lošek, Václav; Mrkvička, Vladimír
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze