Počet nalezených dokumentů: 1
Publikováno od do

Metody propagace vysokých škol
Mládková, Lenka; Chytka, Tomáš; Kincl, Tomáš
2017 - český
Cílem bakalářské práce je zhodnotit marketingové nástroje, které používají vysoké školy v rámci komunikace s potenciálními studenty. Jedná se o ekonomické vysoké školy v Jižních Čechách- Fakultu managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity a Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí praktické části je také metodologie. V rámci teoretické části jsou obecně popisovány jednotlivé nástroje a dále se konkrétně řeší jejich využívání vzdělávacími institucemi. V metodologii je specifikován cíl výzkumu spolu s definováním výzkumného vzorku a metodou zpracování dat. Praktická část je rozdělena do několika podkapitol, ve kterých jsou popsány silné a slabé stránky vybraných škol, veletrh vysokých škol Gaudeamus a promo videa, kterými se vysoké školy prezentují. The aim of the bachelor's thesis is to appraise marketing tools, which are used by universities within the communication with potential students. It concerns universities of economics in South Bohemia- The Faculty of Management (The University of Economics in Prague), The Faculty of Economics (The University of South Bohemia in České Budějovice) and The Institute of Technology and Business in České Budějovice. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical, which contains methodology at the same time. The theoretical part deals with the general descriptions of the particular tools what is more it is specifically solved its use by the educational institutions. In methodology is particularized the aim of study together with defining the study sample and the method of data processing. The practical part is divided in several chapters, which are focused on strengths and weaknesses of the chosen universities, the university fair Gaudeamus and promo videos, used by universities to present themselves. Klíčová slova: vysoká škola; marketingová komunikace; zájemci o studium; university; marketing communication; applicants for study Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Metody propagace vysokých škol

, Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity a Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž součástí ...

Mládková, Lenka; Chytka, Tomáš; Kincl, Tomáš
Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze