Počet nalezených dokumentů: 9
Publikováno od do

Horské a podhorské oblasti Jižních Čech očima místních obyvatel
2008 -
„Time accessibility“ – an example of spatial deformation generated by transport. Transport belongs to the most dynamical landscape units. Its spatial speed generates time-space compression. Growing speed of movement causes „reducing“ of geographical space which also leads to its alternative perception. By using weighted time accessibility a spatial deformation formula was created. In the research area both regions deforming space positively (time-space convergence) and regions deforming space negatively (time-space divergence) were defined and by using GIS tools these deformations were also expressed cartographically. Klíčová slova: časová dostupnost; prostorová deformace; časově-prostorová komprese; časově-prostorová konvergence; Jihočeský kraj Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Horské a podhorské oblasti Jižních Čech očima místních obyvatel

„Time accessibility“ – an example of spatial deformation generated by transport. Transport belongs to the most dynamical landscape units. Its spatial speed generates time-space compression. Growing ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2008

Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice
2019 -
Kněží hora u Katovic (okr. Strakonice) patří mezí největší jihočeská raně středověká hradiště z 9. až počátku 10. století. Dosavadní poznání tohoto hradiště vycházelo především z výzkumu B. Dubského z roku 1946. V posledních letech je hradiště systematicky zkoumáno katedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni prostřednictvím nedestruktivních a málo destruktivních metod. V letech 2016-2017 proběhly na akropoli hradiště vzorkovací sondáže vyvolené porušením lokality lesním hospodářstvím a nelegálními aktivitami hledačů kovů. Z výzkumu byly získány stratifikované a početněji výraznější soubory raně středověké keramiky, jejíž podrobný rozbor významně přispívá k datování lokality do středohradištního období s těžištěm v 9. století, které podporuje i radiokarbonové datování uhlíků pocházejících z horní destrukce dřevohliněné hradby. Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Raně středověká keramika z hradiště Kněží hora u Katovic, okr. Strakonice

Kněží hora u Katovic (okr. Strakonice) patří mezí největší jihočeská raně středověká hradiště z 9. až počátku 10. století. Dosavadní poznání tohoto hradiště vycházelo především z výzkumu B. ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2019

Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority
Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana
2015 - český
Nadváha a obezita patří k civilizačním onemocněním s velmi vysokou prevalencí. Jejich výskyt neustále v celosvětovém měřítku stoupá. Dopad tohoto trendu lze zaznamenat ve zvyšujících se nákladech na léčbu onemocnění samotných či jejich komplikací, stejně jako ve změně jednotlivých oblastí kvality života těchto lidí. V přímé péči o jedince s nadváhou či obezitou se proto začínají rozvíjet aktivity, které vycházejí ze specifických potřeb jednotlivců (komunit) s cílem dosáhnout zlepšení celkového stavu. Do ošetřovatelského procesu tak vstupuje i faktor vnímání sebe sama v kontextu kultury, jakožto prvku ovlivňujícího efektivnost realizovaných intervencí. Předkládaný příspěvek vychází z analýzy dat získaných při řešení grantového projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou roli v chápání významu rizikovosti nevhodného životního stylu ve vztahu ke zmíněným diagnózám. Pro úplnost uvádíme, že příspěvek vychází z dat zjištěných na vzorku jedinců žijících v Jihočeském kraji. Proto jej nelze jej vztahovat na celou Českou republiku. Klíčová slova: nadváha; obezita; Romové; overweight; obesity; Gypsies Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority

projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou ...

Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority
2015 -
Nadváha a obezita patří k civilizačním onemocněním s velmi vysokou prevalencí. Jejich výskyt neustále v celosvětovém měřítku stoupá. Dopad tohoto trendu lze zaznamenat ve zvyšujících se nákladech na léčbu onemocnění samotných či jejich komplikací, stejně jako ve změně jednotlivých oblastí kvality života těchto lidí. V přímé péči o jedince s nadváhou či obezitou se proto začínají rozvíjet aktivity, které vycházejí ze specifických potřeb jednotlivců (komunit) s cílem dosáhnout zlepšení celkového stavu. Do ošetřovatelského procesu tak vstupuje i faktor vnímání sebe sama v kontextu kultury, jakožto prvku ovlivňujícího efektivnost realizovaných intervencí. Předkládaný příspěvek vychází z analýzy dat získaných při řešení grantového projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou roli v chápání významu rizikovosti nevhodného životního stylu ve vztahu ke zmíněným diagnózám. Pro úplnost uvádíme, že příspěvek vychází z dat zjištěných na vzorku jedinců žijících v Jihočeském kraji. Proto jej nelze jej vztahovat na celou Českou republiku. Klíčová slova: nadváha; obezita; Romové Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority

projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou
Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
2015 - český
Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito kvantitativní šetření, v rámci kterého byly respondentům předloženy dva standardizované dotazníky – WHOQOL-100 a HAQ. Výzkumný soubor tvořilo 200 pacientů trpících revmatoidní artritidou z celé České republiky. Sebraná data byla následně statisticky zpracována v programech SASD a SPSS. Na základě výsledků bylo zjištěno, že únavou v různé intenzitě trpí 94 % pacientů s revmatoidní artritidou, a že tento příznak může negativním způsobem zasahovat do vykonávání každodenních činností nemocného. Na základě analýzy zkoumaných vztahů byla prokázána střední lineární závislost mezi všemi veličinami. V rámci komplexní ošetřovatelské péče by proto neměla být problematika únavy opomíjena. Klíčová slova: revmatoidní artritida; únava; každodenní činnosti; soběstačnost; ošetřovatelství; rheumatoid arthritis; tiredness; daily activities; self-sufficiency; nursing Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou

agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito ...

Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Příspěvek k roli národohospodářských sborů v První Československé republice
2022 -
Příspěvek klade důraz na hospodářský regionalismus, který se dostal do popředí zájmu krátce po vzniku první Československé republiky. Jeho hlavním záměrem bylo využití hospodářských podmínek regionů a jejich vzájemná spolupráce v hospodářské, kulturní a sociální oblasti, v této souvislosti bude stručně představen vznik Národohospodářského sboru jihočeského, který byl první nejvýznamnější regionalistickou organizací a uznávaným vzorem pro další národohospodářské sbory v celém Československu. Následující část bude zaměřena na obecné vysvětlení principů a hlavních cílů národohospodářských sborů. Ve druhé polovině třicátých let 20. století se regionalismus uplatnil jako vysoce ceněný národohospodářský systém a regionální hospodářské spolky se nacházely téměř na celém území Československa. Například v Bratislavě bylo zřízeno Národohospodářské ústředí Slovenska, které vytvořilo 6 významných regionálních organizací v této oblasti. Klíčová slova: národohospodářské sbory; meziválečný český (československý) hospodářský regionalismus Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Příspěvek k roli národohospodářských sborů v První Československé republice

, kulturní a sociální oblasti, v této souvislosti bude stručně představen vznik Národohospodářského sboru jihočeského, který byl první nejvýznamnější regionalistickou organizací a uznávaným ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou
2015 -
Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito kvantitativní šetření, v rámci kterého byly respondentům předloženy dva standardizované dotazníky – WHOQOL-100 a HAQ. Výzkumný soubor tvořilo 200 pacientů trpících revmatoidní artritidou z celé České republiky. Sebraná data byla následně statisticky zpracována v programech SASD a SPSS. Na základě výsledků bylo zjištěno, že únavou v různé intenzitě trpí 94 % pacientů s revmatoidní artritidou, a že tento příznak může negativním způsobem zasahovat do vykonávání každodenních činností nemocného. Na základě analýzy zkoumaných vztahů byla prokázána střední lineární závislost mezi všemi veličinami. V rámci komplexní ošetřovatelské péče by proto neměla být problematika únavy opomíjena. Klíčová slova: revmatoidní artritida; únava; každodenní činnosti; soběstačnost; ošetřovatelství Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou

agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie
2015 - český
Úvod: Kvalita života se v posledních letech stává stále častěji součástí ošetřovatelské profese. Koncept kvality života zahrnuje i hodnocení zdravotního stavu, včetně chronických onemocnění, mezi která patří i chronická obstrukční plicní nemoc, jež je velmi závažným a progredujícím onemocněním. Příznaky tohoto onemocnění nejsou transformovány pouze na dýchání, ale také na psychické prožívání. Cíl práce: Cílem příspěvku je představit dílčí výsledky výzkumu, které mapují doménu psychické prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s využitím standardizovaného dotazníku - WHOQOL 100. Výzkumný soubor tvořilo 503 respondentů trpících CHOPN z celé České republiky. Sběr dat probíhal v období březen – říjen 2013. Prezentace a interpretace výsledků: Respondenti v nadpoloviční většině prožívají pozitivní pocity a těší je život, zároveň však pohlížejí do budoucna spíše středně (51, 9%), než hodně a maximálně (27,1%). Necelá polovina (47,5%) respondentů uvádí svou spokojenost s životem v střední linii, tzn., že nejsou ani spokojení a ani nespokojení. Závěr: Z výsledků jasně vyplynulo, že největší část pacientů není ani spokojena a ani nespokojena se svým životem, byť uvádí, že je život těší a že prožívají pozitivní pocity. Klíčová slova: ošetřovatelská péče; kvalita života; chronická onemocnění; nursing care; quality of life; chronic diseases Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ...

Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
2015 -
Úvod: Kvalita života se v posledních letech stává stále častěji součástí ošetřovatelské profese. Koncept kvality života zahrnuje i hodnocení zdravotního stavu, včetně chronických onemocnění, mezi která patří i chronická obstrukční plicní nemoc, jež je velmi závažným a progredujícím onemocněním. Příznaky tohoto onemocnění nejsou transformovány pouze na dýchání, ale také na psychické prožívání. Cíl práce: Cílem příspěvku je představit dílčí výsledky výzkumu, které mapují doménu psychické prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s využitím standardizovaného dotazníku - WHOQOL 100. Výzkumný soubor tvořilo 503 respondentů trpících CHOPN z celé České republiky. Sběr dat probíhal v období březen – říjen 2013. Prezentace a interpretace výsledků: Respondenti v nadpoloviční většině prožívají pozitivní pocity a těší je život, zároveň však pohlížejí do budoucna spíše středně (51, 9%), než hodně a maximálně (27,1%). Necelá polovina (47,5%) respondentů uvádí svou spokojenost s životem v střední linii, tzn., že nejsou ani spokojení a ani nespokojení. Závěr: Z výsledků jasně vyplynulo, že největší část pacientů není ani spokojena a ani nespokojena se svým životem, byť uvádí, že je život těší a že prožívají pozitivní pocity. Klíčová slova: ošetřovatelská péče; kvalita života; chronická onemocnění Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze