Počet nalezených dokumentů: 25
Publikováno od do

Životní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeský
Novotná, Andrea
2012 - český
Tato bakalářská práce pojednává o životních postojích a perspektivách Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, kteří v sociálně vyloučených lokalitách žijí, dále pak ti, kteří v ní žili nebo žijí, ale zaujímají relativně vyšší sociální postavení. Práce se snažila zjistit, do jaké míry se liší nebo shodují postoje a perspektivy těchto respondentů, zda existují nějaké rozdíly mezi Romy, kteří ve výzkumu zastupují starší generaci a mladší generaci a mezi Romy žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se nesnažila podat komplexní obraz životní situace Romů, jedná se spíše o sondu do života konkrétních respondentů. This thesis deals with the attitudes and perspectives of Roma people living in the socially excluded localities. Research was attended by 10 respondents living in the socially excluded localities, as well as those who live or lived there, but have a relatively higher social position. This thesis tries to find out to what extent attitudes and perspectives of these respondents are different or identical, whether there are any differences between the Roma, who represent the older generation of research and the younger generation and among the Roma living in the Usti Region and South Bohemian Region. The research question is concerned with attitudes of Roma people to majority society and particularly with Roma perception of their own chances to succeed in majority society. Klíčová slova: Romové; Cikáni; integrace; sociálně vyloučené lokality; sociální vyloučení; identita; etnicita; romství; vyšší společenské postavení; Roma people; Gypsies; integration; socially excluded localities; social exclusion; identity; ethnicity; gypsiness; higher social position Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Životní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeský

žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se ...

Novotná, Andrea
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu
Marhounová, Simona
2015 - český
Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném území. Na základě terénního výzkumu analyzuje očekávané změny u vybraných příkladů. Úvodní kapitoly formulují cíle práce, metodiku a rozebírají základní literaturu související s tématem dopravní geografie. Následuje situační analýza zkoumaného území, na kterou navazuje problematika plánovaných změn v silniční dopravě Jihočeského kraje. Další kapitoly vyhodnocují dotazníkové šetření za jednotlivé obce. V závěru práce jsou shrnuté výsledky a vyhodnocené hypotézy práce. This bachelor thesis deals with analysis of the road transport of South Bohemian region. It examines planned changes in the road system and traffic intensity level of the backbone roads in the selected area. Based on field research it analyzes expected changes on selected examples. Introductory chapters formulate objectives of the thesis, methodology and discuss basic literature related to the topic of transport geography. Then the situational analysis of researched area is done, which is followed by the issue of planned changes in the road transport of South Bohemian region. Next chapters evaluate the questionnaire surveys for individual municipalities. In conclusion of the thesis, the results are summarized and hypotheses evaluated. Klíčová slova: Jihočeský kraj; silniční doprava; plánované změny; intenzita dopravy; South bohemian region; road traffic; planned changes; traffic intensity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Změny v dopravním systému Jihočeského kraje se zaměřením na silniční dopravu

Bakalářská práce se zabývá analýzou silniční dopravy Jihočeského kraje. Ve své podstatě zkoumá plánované změny v silniční dopravě a intenzitu zatížení daných páteřních komunikací ve vybraném ...

Marhounová, Simona
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu Jihočeského kraje
2022 -
Práce je zaměřená na spokojenost návštěvníků ve vybrané turistické oblasti Šumavsko v Jihočeském kraji. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, ve které jsou definovány základní pojmy z marketingu a managementu destinace cestovního ruchu. V druhé části je popsána metoda sběru a vyhodnocení dat. Poslední část je věnovaná zpracování dat z dotazníkového šetření, nabídce služeb v tomto regionu a návrhům marketingových opatření. Cílem práce je navrhnout taková marketingová opatření, která povedou ke zvýšení spokojenosti návštěvníků. Dotazníkové šetření probíhalo v letní sezóně 2021 v Prachaticích, Vimperku, Borové Ladě, Boubíně a Kvildě. V práci bylo zjištěno, se kterými službami jsou zákazníci méně spokojeni. Na základě výsledků z dotazníkového šetření jsou navržena marketingová opatření, které vedou ke zvyšování spokojenosti zákazníků. Klíčová slova: spokojenost návštěvníků; marketing a management destinace; turistická oblast šumavsko; dotazníkové šetření Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Spokojenost návštěvníků a její role v marketingu destinace cestovního ruchu Jihočeského kraje

Práce je zaměřená na spokojenost návštěvníků ve vybrané turistické oblasti Šumavsko v Jihočeském kraji. Práce je rozdělena na tři části. První část je teoretická, ve které jsou definovány ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji
Hochová, Tereza
2012 - český
Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části je vymezena základní terminologie a jsou zde popsána onemocnění způsobená tabákem. Dále je pojednáno o typech léčby nikotinové závislosti. Pro praktickou část byl využit vlastní dotazník obsahující 21 otázek. The topic of this work is worldwide problem - smoking. The project's objective is to determine how many pupils at Secondary Schools and Apprentice Vocational Schools smoke. Also prove their knowledge about smoking and search for their best motivation to start this habit. The work is separated into two parts: theoretical and practical. In theoretical part is defined basic terminology and described diseases caused by tobacco and types of treatment of nicotine addiction. For practical part was used own questionnaire containing 21 questions. Klíčová slova: cigarety; kouření; návyky; závislost; cigarettes; smoking; habits; addiction Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Užívání cigaret na středních školách a odborných učilištích v Jihočeském kraji

Tématem práce je celosvětový problém - kouření. Cílem práce je určit množství kuřáků mezi středoškoláky. Ověřit jejich znalosti týkající se kouření a zjistit, co bylo největší motivací k začátku. ...

Hochová, Tereza
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Motoricko-funkční příprava tenistů v předzávodním období v Jihočeském a Plzeňském kraji
Smržová, Andrea
2015 - český
Bakalářská práce je zaměřena v písemné části na motoricko-funkční přípravu tenistů-starších žáků, kde je má pozornost věnována hlavně charakteristice kondiční přípravy v předzávodním období. Dále se zabývám v této části pohybovými dovednostmi a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční přípravy tenistů v předzávodním období u starších žáků v Plzeňském a Jihočeském kraji pomocí dotazníkového šetření. This thesis is in its written part focused on the theme of motor funcional preparation of tennis players older pupils. In this part my attention is concentrated on the characteristic of condition training in the pre race period. In this part I also deal with the issue of motion and motor skills in tennis. The main aim of the practical part of this thesis is to produce a collection of photographs showing the suitable exercises to gain motor skills in tennis. The second aim is to obtain information about motor functional preparation of tennis players (older pupils) in pre race period in Pilsen and South Bohemian region. Klíčová slova: motoricko-funkční příprava; tenis; předzávodní období; starší žáci ve věku 13-14let; motoric functional scheme training; tennis; prerace period; older pupils age 13-14 years Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Motoricko-funkční příprava tenistů v předzávodním období v Jihočeském a Plzeňském kraji

a motorickými schopnostmi v tenise. Cílem praktické části práce je vytvoření fotodokumentace s výběrem vhodných cvičení z pohybových dovedností v tenise a získání informací z motoricko-funkční ...

Smržová, Andrea
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko
Kopáček, Tadeáš
2015 - český
KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje dopravy na zkoumaném území v historickém nástinu od 19. století do současnosti je v práci pojednáváno ve vztahu k utváření vnitřních a vnějších hranic pohraničních regionů prostřednictvím historické geografie. Prostorové vymezení vychází z administrativní hranice Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Vliv míry propustnosti hranice na rozvoj osídlení a ekonomiky regionů je dokumentován převážně statistickými a historickými metodami s řadou grafických a mapových ilustrací. Práce potvrdila předpoklad, že oblast dopravy umožňuje soustředit relevantní údaje sledovatelné v časových řadách, stejně jako napomáhá sledovat hospodářské a sídelní souvztažností v regionálním i mezinárodním měřítku. Působnost hranic, které na zkoumaném území prošly přeměnou snad všech vnitřních a vnějších forem včetně hranic etnických, je dobře evidovatelná a tvoří také základ navržené periodizace. V konkrétním pohraničním prostoru je patrné, jak změna tradiční severojižní orientace dopravy, daná bariérovými vnějšími hranicemi, měla dosud nepřekonané socioekonomické a sídelní dopady. Údaje o vývoji dopravy a dopravní sítě např. ukazují velmi odlišný vývoj Českých Budějovic a Lince jako tradičních regionálních center. KOPÁČEK Tadeáš, The Influence of Borders on the Transport Connection of the Southbohemian Region And the Federal Country of Upper Austria.Bachelor thesis. Plzeň, the Faculty of Economics ZČU, 45 pages. 2015. The thesis deals with the forms and development of the transport in the researched region in the historical period from the 19th century up to the present in relation to forming internal and external lines of border regions by means of historical geography. The spatial demarcation is coming from the administrative border between the region of South Bohemia and Upper Austria. The influence of the border capacity rate on the development of regional population density and economics is evidenced mostly by statistical and historical methods with series of graphics and map illustrations. The thesis proved the assumption that the field of transport enables to collect applicable data watched in time lines in common with watching the economic and settlement correlativity in both regional and international scale. The border competence which has passed through changes of all internal and external forms, including ethnic ones, is possible to record very well and makes also the base of suggested periodization. In the concrete border area there is well seen how the change of traditional north south orientation of the transport, specified by barrier external borders, has not broken down socioeconomic and settlement impacts. The information about the development of transport and its network, for instance, show very different development of towns of Ceske Budejovice and Linz as traditional regional centres. Klíčová slova: doprava; pohraničí; hranice; Jihočeský kraj; Horní Rakousko; transport; border area; border; South bohemian region; Upper Austria Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vliv funkce hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko

KOPÁČEK Tadeáš, Vliv hranic na dopravní propojení Jihočeského kraje a spolkové země Horní Rakousko. Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 45 s. 2015. Téma forem a rozvoje ...

Kopáček, Tadeáš
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013
Jára, Zdeněk
2013 - český
Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací analýzou, která je provedena pomocí projektů z vybraných operačních programů a pomocí dotazníkového šetření vybraných respondentů, které bylo realizováno v Českých Budějovicích a v Plzni. Porovnávány jsou tedy zájmové kraje a to ve stanovených kategoriích, jako jsou výše finanční podpory u projektů nebo informovanost respondentů o evropských strukturálních fondech. The thesis is focused on the comparison of South Bohemia and Pilsen region of the impact of funds of European Structural Funds in the programming period 2007 - 2013. The comparison is performed by comparative analysis which is carried out by projects of selected operational programs and by a questionnaire survey of selected respondents, which was implemented in the Czech Budweis and in Pilsen. Comparing are the regions of interest by selected categories, such as the high of financial support for projects or awareness of respondents on the European Structural Funds. Klíčová slova: evropské strukturální fondy; strukturální politika EU; dotazníkové šetření; srovnávací analýza; ROP Jihozápad; operační program Životní prostředí; operační program Doprava; Evropská unie; european structural funds; structural policy of European union; questionnaire survey; comparative analysis; ROP Southwest; operational program Transport; operational program Environmental; European union Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Srovnání dopadů financí z evropských strukturálních fondů v Jihočeském a Plzeňském kraji za programové období 2007 - 2013

Bakalářská práce je zaměřena na srovnání Jihočeského a Plzeňského kraje v dopadech financí evropských strukturálních fondů za programové období 2007 - 2013. Komparace je vykonána srovnávací ...

Jára, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Doprava na Blatensku
Viktora, Petr
2012 - český
Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se službami vyššího řádu (České Budějovice, Plzeň) z jednotlivých obcí Svazku. Dále je práce zaměřena na zjištění postavení Blatenska v rámci dopravního systému Jihočeského kraje. The work deals with teh problem of traffic cinditions on Area Blatná of interest territory Bunch community Area Blatná. Solves here available with the city Blatná as centre of Bunch from individual community, as well as the availability of service centers with higher order (Czech Budweis, Pilsen) from individual community. Further is work position of Area Blatná in the transport system of South Bohemia Klíčová slova: doprava; hromadná doprava; dostupnost; Blatensko; Jihočeský kraj; traffic; public traffic; availability; area Blatná; Southbohemian Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Doprava na Blatensku

Práce se zabývá problémem dopravní situace na Blatensku, v zájmovém území Svazku obcí Blatenska. Řeší se zde dostupnost města Blatné jako centra Svazku z jednotlivých obcí, dále dostupnost center se ...

Viktora, Petr
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
2021 -
Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku. Klíčová slova: ruská emigrace; ruskojazyčné obyvatelstvo; jihočeský kraj; okres prachatice; pohraničí; vimperk a jeho okolí; larysa henijuš Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí
2021 -
Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím popisuje také motivy, které ruskojazyčné obyvatele do města Vimperk přivedly. Teoretická část práce pojednává o hlavních vlnách ruské emigrace v kontextu světových dějin a následně o ruské emigraci na území bývalé ČSR a současné ČR, o jejich příčinách, účastnících, centrech a také o emigrační kultuře. Praktická část práce je věnována samotnému výzkumu. Práce popisuje metody a zdroje použité při výzkumu, jeho průběh a výsledky, které jsou následně porovnány s hypotézou autora a hypotézami tázaných institucí a osob. Praktická část též seznamuje s životními osudy běloruské básnířky Larysy Henijuš a jejího muže, kteří žili ve Vimperku v letech 1947-1948 a byli zde též zatčeni a následně vězněni v prostorech místního zámku. Klíčová slova: ruská emigrace; ruskojazyčné obyvatelstvo; jihočeský kraj; okres prachatice; pohraničí; vimperk a jeho okolí; larysa henijuš Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Výskyt rusky mluvícího obyvatelstva ve městě Vimperk a jeho okolí

Předkládaná bakalářská práce popisuje průběh a výsledky výzkumu, který je věnován výskytu ruskojazyčného obyvatelstva v jihočeském městě Vimperk a jeho okolí mezi lety 1918-2021. Spolu s tím ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze