Počet nalezených dokumentů: 20
Publikováno od do

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
Mikeš, Zdeněk
2012 - český
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Diploma thesis is a sequel of my bachelor´s thesis. I have written about associational activity in Blatná region. I have chosen the towns Blatná and Sedlice. I have lived in Sedlice since I was born. I have described theatre, fire fighter and sport organizations. In my diploma thesis, I focused on a town Sedlice that is in the south part of Bohemia. I have written about the history of the town that everybody knows but also about the history that was forgotten. I looked the information up in the library and archive. I also heard some stories from the contemporary witnesses. At the beginning of the thesis, I focused on the history of this small town. I started in prehistoric times, continued to the Middle Ages and finished in these days. I described not only the evolution of Sedlice but also a nearby region. The mystery stories were substantiated by momentous places and archeological discoveries. I focused on the stories and also on heritage from the past times in the following chapters. I described the historical buildings which can be found in attachment. Some of the buildings are really old and damaged but they still have a really high historical value. After the chapter about relics I elaborated my bachelor´s thesis. I described the associational life in more details. I put some new information I haven´t described before about the culture life in Sedlice. Klíčová slova: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství; Sedlice; associtional activity; described theatre; fire fighter; sport organizations; contemporary witnesses; archeological discoveries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Mikeš, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
2012 -
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Klíčová slova: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Branding organizace destinačního marketingu
2021 -
Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku brandingu organizace destinačního marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. První kapitola je věnována přehledu řešené problematiky, konkrétněji se zaobírá destinací, destinačním managementem/marketingem, organizacemi destinačního marketingu, brandingem, marketingovým mixem destinace a marketingovou komunikací destinace. Po stručném představení vybrané organizace a její náplni činnosti následuje vyhodnocení provedeného dotazníkového šetření zaměřeného na téma Povědomí podnikatelských subjektů o brandingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. Ze získaných výsledků a s přispěním poznatků ředitele Jihočeské centrály cestovního ruchu jsou navržena vhodná opatření ke zlepšení vnímání a hodnoty značky JCCR. Klíčová slova: branding; značka; marketingová komunikace; jihočeská centrála cestovního ruchu Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Branding organizace destinačního marketingu

Předložená diplomová práce je zaměřena na problematiku brandingu organizace destinačního marketingu Jihočeské centrály cestovního ruchu. První kapitola je věnována přehledu řešené ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2021

Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války
2020 -
Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží se na pozadí archeologie a stavebně-historických průzkumů přiblížit raně novověkou podobu hradů se zřetelem na jejich fortifikační úroveň. Práce současně řeší, jak se do podoby hradů promítly vojenské události třicetileté války. Klíčová slova: hrad; raný novověk; fortifikace; třicetiletá válka Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Úloha západočeských a jihočeských hradů v období třicetileté války

Práce se zabývá výzkumem hradů západních a jižních Čech, které se zapojily do třicetileté války. Práce představuje historii objektů se zaměřením na jejich vojenské využití ve sledovaném období a snaží ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Proměny českého a bavorského trhu práce v letech 2015-2022 na příkladu vybraných okresů v krajích Plzeňský, Jihočeský a Oberpfalz, Niederbayern
2023 -
Diplomová práce se zabývá proměnou česko-bavorského trhu práce v letech 2015-2022. Po teoretickém vymezení společného česko-bavorského prostoru následuje prakticky zaměřená část zabývající se výběrem zkoumaných českých (Domažlice, Klatovy a Prachatice) a bavorských okresů (Cham, Regen a Freyung-Grafenau). Výběr okresů byl motivován geograficky - sousedící české a bavorské okresy podél státní hranice. Zvolené období 2015-2022 bylo motivováno proměnami ve společnosti v souvislosti s probíhajícími krizemi: od roku 2015 - evropská migrační krize, od roku 2020 - koronavirová krize a od 24.02.2022 - ukrajinská krize. Autorka diplomové práce zkoumá, jak tyto krize ovlivnily česko-bavorský trh práce, přičemž se zaměřila na společný jmenovatel pro oba pracovní trhy - českou pracovní sílu. Klíčová slova: česko-bavorský trh práce; proměna trhu práce; čeští pendleři v bavorsku; česko-bavorská spolupráce; trh práce 2015-2022; česká pracovní síla; migrační krize; koronavirová krize; ukrajinská krize Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Proměny českého a bavorského trhu práce v letech 2015-2022 na příkladu vybraných okresů v krajích Plzeňský, Jihočeský a Oberpfalz, Niederbayern

Diplomová práce se zabývá proměnou česko-bavorského trhu práce v letech 2015-2022. Po teoretickém vymezení společného česko-bavorského prostoru následuje prakticky zaměřená část zabývající se výběrem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

NA RAMENOU OBRŮ
2023 -
Práce, která propojuje gastronomii s uměním a řemeslem. Vznikl tak jídelní servis pro restauraci Mace v Táboře, jejiž šéfkuchař je Martin Svatek. Vznikla spolupráce, která si zakládá na lokálních surovinách. Jíly které byly použity pro výrobu servisu pocházejí ze surových zdrojů. Host restaurace má tak možnost být v kontaktu s s materiálem při konzumaci pokrmů. Jílová ložiska jsou natolik kvalitní, že vydrží nápor v běžném provozu restaurace. Klíčová slova: gastronomie; řemeslo; keramika; design; lokální suroviny; jílová ložiska; jihočeský kraj; restaurace; spolupráce Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
NA RAMENOU OBRŮ

Práce, která propojuje gastronomii s uměním a řemeslem. Vznikl tak jídelní servis pro restauraci Mace v Táboře, jejiž šéfkuchař je Martin Svatek. Vznikla spolupráce, která si zakládá na lokálních ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2023

Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938
2017 -
Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu poznání regionálních dějin notářství. Klíčová slova: notářství; historie notářství; jižní čechy 1848 - 1938; dějiny notářství; ladislav brábek; otokar mokrý; františek fáček; antonín maděra; ladislav procházka; bedřich protivenský; václav šediva; notáři z jindřichova hradce; notářské pečetě Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Dějiny notářství v jižních Čechách v letech 1848-1938

Diplomová práce by měla čtenáři nastínit stručnou historii notářství, jeho vývoj v jižních Čechách, dále představit vybrané jihočeské notáře a jejich dílo. Práce by měla přispět k lepšímu ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2017

Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu
2022 -
Diplomová práce na téma "Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu" je zaměřena na analýzu strategických dokumentů Jihočeské centrály cestovního ruchu s názvem Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jihočeského kraje 2021-2030 a jejích příloh. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část práce obsahuje literární rešerši týkající se udržitelného a odpovědného cestovního ruchu, vlivů cestovního ruchu na různá prostředí či udržitelnost cestovního ruchu v destinaci. Na základě teoretických poznatků jsou vymezeny indikátory udržitelného cestovního ruchu, na které navazuje zpracování praktické části práce. Praktická část práce představuje analýzu zmíněných dokumentů na základě vymezených indikátorů. V závěru práce jsou navržena doporučení, kterým částem dokumentů by bylo ze strany Jihočeské centrály cestovního ruchu potřeba věnovat větší pozornost z hlediska udržitelného a odpovědného cestovního ruchu. Klíčová slova: cestovní ruch; udržitelnost; odpovědnost; indikátory udržitelnosti; destinace; jižní čechy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu

Diplomová práce na téma "Udržitelnost a odpovědnost v marketingu destinace cestovního ruchu" je zaměřena na analýzu strategických dokumentů Jihočeské centrály cestovního ruchu s názvem ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2022

Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.
2016 -
Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných plochých střech. Pozornost je věnována jednotlivým variantám dodatečného zateplení. Pro hodnocení již zrealizovaných úprav je použita diagnostická metoda měření termovizní kamerou. Za použití výpočetních programů stavební tepelné techniky, byly provedeny výpočty tepelně technického posouzení stavebních konstrukcí a simulační modely teplotního pole dvourozměrných detailů. Klíčová slova: panelová soustava ps 69; plochá střecha; dvouplášťová střecha; termokamera; atika; tepelná izolace; tepelně technické posouzení; teplotní pole; kondenzace Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Historie a vývoj panelové soustavy PS 69. Řešení komplexní obálky při revitalizaci se zaměřením na časté chyby při návrhu a provádění vybraných detailů. Možné způsoby zateplení plochých střech těchto objektů.

Tato diplomová práce řeší historii západočeské a jihočeské varianty panelové soustavy PS 69 a ploché střechy na těchto objektech. Cílem práce bylo zejména zhodnocení již zrevitalizovaných ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2016

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
2015 -
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. Klíčová slova: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze