Počet nalezených dokumentů: 5
Publikováno od do

Občanský život v jihočeském městě Sedlice.
Mikeš, Zdeněk
2012 - český
Ve své diplomové práci navazuji na svou bakalářskou práci. V bakalářské práci jsem psal o spolkové činnosti na blatensku. Vybral jsem si města Blatnou a Sedlici, ve které žiji od narození. Postupně jsem popsal divadelní, hasičské a sportovní celky. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně a archivu. Některé příběhy se mi podařilo získat přímo do pamětníků. V počátku práce jsem se zaměřil na celkovou historii jihočeské obce. Přes pravěk a středověk jsem se postupně dopracoval až do doby nynější. Dále jsem popsal nejen vývoj Sedlice, ale i jejího blízkého okolí. Tajemné příběhy minulosti jsou doložené památnými místy a dalšími archeologickými nálezy. V dalších kapitolách jsem se zaměřil nejen na samotné příběhy městečka, ale i na viditelné pozůstalosti dob minulých. V diplomové práci jsem popsal historické budovy, které jsem zařadil do příloh v takové podobě, jak dnes vypadají. Na některých můžeme spatřit neúprosný zub času, ale ani to neubírá na jejich historické hodnotě. Diploma thesis is a sequel of my bachelor´s thesis. I have written about associational activity in Blatná region. I have chosen the towns Blatná and Sedlice. I have lived in Sedlice since I was born. I have described theatre, fire fighter and sport organizations. In my diploma thesis, I focused on a town Sedlice that is in the south part of Bohemia. I have written about the history of the town that everybody knows but also about the history that was forgotten. I looked the information up in the library and archive. I also heard some stories from the contemporary witnesses. At the beginning of the thesis, I focused on the history of this small town. I started in prehistoric times, continued to the Middle Ages and finished in these days. I described not only the evolution of Sedlice but also a nearby region. The mystery stories were substantiated by momentous places and archeological discoveries. I focused on the stories and also on heritage from the past times in the following chapters. I described the historical buildings which can be found in attachment. Some of the buildings are really old and damaged but they still have a really high historical value. After the chapter about relics I elaborated my bachelor´s thesis. I described the associational life in more details. I put some new information I haven´t described before about the culture life in Sedlice. Klíčová slova: Sedlice; historie; památky; společenský život; kulturní spolky; spolková činnost; osobnosti; tradice; tvrz; mlýn; dům; obora; rybníkářství; krajkářství; Sedlice; associtional activity; described theatre; fire fighter; sport organizations; contemporary witnesses; archeological discoveries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Občanský život v jihočeském městě Sedlice.

. V magisterské práci jsem se zaměřil na jihočeské městečko Sedlice. Psal jsem o známé historii města, ale i o té, která byla již z velké části zapomenuta. Informace jsem vyhledal v knihovně ...

Mikeš, Zdeněk
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
Vondráková, Zuzana
2015 - český
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. The task of this thesis is to design visual and print campaign of International festival of animated films Anifilm, which is traditionally held in South Bohemian town Třeboň. Parts of this work are design of logo, ideological poster, program brochure, roadmap, invitations to opening of the festival, the festival accreditations, festival prize and advertising and promotional materials. Klíčová slova: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály; corporate identity; visual and print campaign; graphic design; computer graphic; international festival of animated films; anifilm; třeboň; logos; ideological posters; program brochures; roadmaps; invations; festival accreditations; festival prizes; advertising and promotional materials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Vondráková, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
Pilný, Josef
2015 - český
První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi. This thesis describes the musical environment in Czechoslovakia before and after 1989. It deals with the replay, concerts, availability of musical instruments and music CDs. It examines the contemporary pop-rock group traces their origin and history to the present. The research section explores how teachers at the elementary school South Bohemian Region of the music pay. At the end of work provides a model for teacher preparation. Klíčová slova: přehrávky; koncert; hudební nástroj; hudební nosiče; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; modelová příprava; replay; concert; musical instrument; music media; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; model preparation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy

českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ...

Pilný, Josef
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
Tíková, Petra
2012 - český
Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. The subject of my thesis is making of handmade authorial bobbin-lace jewellery. In the theoretical part I am concerned with the history of bobbin-lace in the Czech Republic with focusing on making laces in South Bohemia and its foreign influences. In the practical part I let myself inspired by flowers as the elements of nature, and by functionalism and geometric abstraction as their opposition. I have created six pieces of bobbin-lace jewellery. In the text below I describe particular bobbin-lace making technique and the problematic of subsequent care. Didactic part is dedicated to the ways of bobbin-lace teaching at art schools. I present projects of practical exercises divided in four thematic units according to the whole-year schedule. Klíčová slova: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky; bobbin lace; bobbin; nature; geometry; jewellery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Soubor ručně paličkovaných autorských šperků

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Tíková, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nabídka komunitní péče v České republice
Vojtová, Pavla
2014 - český
Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách. This thesis deals with the range of community care in the Czech Republic. The theoretical part contains not just the history of community nursing but it also describes the importance of community and community nursing complemented by primary care. In the part of community nursing care there are described the most important areas which deal with issues of different communities in the Czech Republic. Finally community planning and home care are important part of the offer of community care in the Czech Republic. The practical part contains the set objectives and hypotheses of the thesis regarding the offer of community care in the Czech Republic. The empirical part is focused on the finding of level of knowledge and awareness about the community care in the Czech Republic within nurses in eight health care organizations in the South Bohemian region. Within the scope of research there was applied an exploratory research method a questionnaire. The collected data were analysed and presented in the tables. Klíčová slova: Česká republika; domácí péče; klient; komunita; komunitní péče; komunitní ošetřovatelství; komunitní plánování; primární péče; Czech republic; home care; client; community; community care; community nursing; community planning; primary care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nabídka komunitní péče v České republice

v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v ...

Vojtová, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze