Počet nalezených dokumentů: 949
Publikováno od do

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
2012 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Helena; Benešovská, Klára
Univerzita Karlova, 2012

Kriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitě
BLÁHA, Roman
2011 - český
Klíčová slova: nezletilí; mladiství; trestný čin; trestná činnost; prevence; skutek; nápad; statistika; underage; adolescent; delict; criminal act; preventiv; act; idea; statistics Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kriminalita dětí a mládeže s přihlédnutím ke specifikám v jihočeské komunitě

BLÁHA, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje
CÍLEK, Tomáš
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Konkurenceschopnost a inovační procesy v regionálním rozvoji Jihočeského kraje

CÍLEK, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách jihočeského kraje
KASTNEROVÁ, Markéta
2009 - český
Klíčová slova: Kouření; alkohol; děti; prevence.; Smoking; alcoholism; children; prevention. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kouření a konzumace alkoholu u dětí na základních školách jihočeského kraje

KASTNEROVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Potravní ekologie vydry říční (\kur{Lutra Lutra}) vybraných Evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji.
BRŮČKOVÁ, Marie
2015 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Potravní ekologie vydry říční (\kur{Lutra Lutra}) vybraných Evropsky významných lokalitách v Jihočeském kraji.

BRŮČKOVÁ, Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Omezování církevního života ze strany československého státu v období 1945-1989 se zvláštním zřetelem ke slavení liturgie v jihočeském regionu
DEMEL, Zdeněk
2007 - český
Předložená disertační práce se zabývá omezováním církevního života ze strany československého státu v období 1948 - 1989, přičemž je zvláštní pozornost věnována omezování slavení liturgie v oblasti jižních Čech. Fakta shromážděná z literatury a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že orgány státní správy plánovitě omezovaly život, pastoraci a slavení liturgie církví. The dissertation concerns with the restrictions on the church life by the State of Czechoslovakia during the years of 1945-1989 with a special regard to restrictions on the celebration of liturgy in South Bohemian Region. Facts that have been gathered from the literature and primarily from the secretaries for the church affairs reports, that have been preserved in the archive funds of Regional National Committee and the South Bohemian Regional National Committee, prove convincingly that the state authorities imposed restrictions on life, pastoral ministry, and the church liturgical celebrations systematically. Klíčová slova: církevní život; slavení liturgie; omezování; československý stát; jihočeský region; hlášení církevních tajemníků; Church life; the celebration of liturgy; restrictions; the State of Czechoslovakia; South Bohemian Region; reports by the secretaries for the church affairs. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Omezování církevního života ze strany československého státu v období 1945-1989 se zvláštním zřetelem ke slavení liturgie v jihočeském regionu

a především z hlášení církevních tajemníků, dochovaných v v archivních fondech Krajského národního výboru a Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, jasně dokládají, že ...

DEMEL, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Požadavky podniků na odbornost studentů týkající se environmentálních znalostí a nabídka nových odborníků na trhu práce - příklad Jihočeského kraje
BUCHTELE, Roman
2023 - český
Předmětem předkládané disertační práce je popis pozice absolventů a pracovníků s environmentálními znalostmi na trhu práce, která je odvozena od environmentálního vzdělávání na univerzitách a požadavků podniků po pracovnících nového typu s přesahem do environmentálních souvislostí. Hlavními cíli práce bylo zjistit dopad výuky environmentálních témat a udržitelného rozvoje a vliv proenvironmentálních postojů studentů na jejich rozhodování o budoucí profesi. Další cílem práce bylo zjistit míru zařazených prvků zelené ekonomiky do podnikových strategií, a zda změna strategie podniku ovlivňuje jejich poptávku po nové environmentální kvalifikaci pracovních sil. Jinými slovy, zda existuje poptávka po odbornících nového typu s přesahem do environmentálních souvislostí. Hlavní výzkum je členěn na dvě části a výzkumné metody se opírají o kvantitativní i kvalitativní přístup. Základem kvantitativního výzkumu je dotazníkové šetření na úrovni studentů vysokých škol, kteří studují obory s environmentálním zaměřením. Kvalitativní výzkum je použit mezi podniky. Respondenty jsou manažeři a jiní představitelé podniků, které lze řadit do tzv. zelené ekonomiky. Metodou pro kvalitativní výzkum je Zakotvená teorie. The subject of the presented dissertation thesis is a description of the position of graduates and workers with environmental knowledge in the labour market, which is derived from environmental education at universities and the demands of companies for a new type of employees with an overlap into environmental contexts. The main objectives of the thesis aimed to determine the impact of teaching environmental and sustainable development topics and the influence of students' pro-environmental attitudes on their future career decisions. A further aim of the thesis was to determine the extent to which elements of the green economy are incorporated into corporate strategies, and whether a change in corporate strategy affects their demand for new environmental qualifications of the workforce. In other words, whether there is a demand for new types of professionals with an overlap into environmental contexts. The main research is divided into two parts and the research methods are based on both quantitative and qualitative approaches. The basis of the quantitative research represents a questionnaire survey at the level of university students studying fields with an environmental focus. The qualitative research is applied among businesses. The respondents are managers and other representatives of enterprises that can be classified as green economy. The method used for the qualitative research is Grounded Theory. Klíčová slova: Environmentální vzdělávání; Nové ekologické paradigma; Studenti VŠ; Udržitelný rozvoj; Zakotvená teorie; Zelená ekonomika; Environmental education; New ecological paradigm; University students; Sustainable development; Grounded theory; Green economy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Požadavky podniků na odbornost studentů týkající se environmentálních znalostí a nabídka nových odborníků na trhu práce - příklad Jihočeského kraje

Předmětem předkládané disertační práce je popis pozice absolventů a pracovníků s environmentálními znalostmi na trhu práce, která je odvozena od environmentálního vzdělávání na univerzitách a ...

BUCHTELE, Roman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Archeobotanická charakteristika rostlinných makrozbytků z uloženin doby bronzové a železné z jihočeských sídlištních a pohřebních kontextů
ŠÁLKOVÁ, Tereza
2023 - český
Práce se zabývá archeobotanickou analýzou a jejím možným přínosem v různých typech archeologických kontextů doby bronzové a železné. Využitím této metody na vybraných výzkumech sledovaného období v jižních Čechách se podařilo zachytit druhovou strukturu pěstovaných rostlin a její vývoj během sledovaného období. V kontextu střední Evropy starší a střední doby bronzové byly jižní Čechy složením pěstovaných rostlin blíže alpské oblasti. V mladší a pozdní době bronzové bylo druhové složení ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ovšem typické i pro oblast Alp a alpského podhůří stejně jako pro jádrové oblasti Čech. Oba porovnávané regiony i jižní Čechy se ale lišily od východních regionů (především malým množstvím pšenice jednozrnky). Archeobotanika také umožnila rekonstruovat otevřenou zemědělskou krajinu s velkou mírou odlesnění jak v zázemí jihočeských hradišť a rovinných sídlišť starší a střední doby bronzové, tak v zázemí modelových sídlišť mladší doby bronzové na Bechyňsku - Hvožďan a Březnice. Odlesněná krajina se odrážela i v pohřbu v mohyle na samém okraji osídleného území starší doby železné v Zahrádce na Českokrumlovsku. Během sledovaného období bylo doložené čerpání rostlinných zdrojů a ekonomický význam sběru rostlin v zázemí sídlišť a okolí pohřebišť. Archeobotanika umožnila rovněž rekonstruovat detaily v procesech, které souvisely s ukládáním kovových depotů v době bronzové, procesy související s pohřebním ritem a využíváním krajiny v okolí pohřebišť i procesy ukládání odpadu na sídlištích. The thesis deals with archaeobotanical analysis and its possible contribution in different types of Bronze Age and Iron Age archaeological contexts. Using this method on selected excavations of the period under study in southern Bohemia, it was possible to capture the species structure of cultivated plants and its development during the studied period. In the context of central Europe, the composition of the plants cultivated in southern Bohemia was closer to the Alpine region in the Early and Middle Bronze Age. In the Late and Final Bronze Age, the composition of the spectrum of cultivated plants in southern Bohemia was distinctive, but closer to the core areas of Bohemia. In the Iron Age, the individual South Bohemian assemblages were different, which was, however, also typical for the Alpine and core areas of Bohemia. However, both of these regions differed from the eastern regions. Archaeobotany made it possible to reconstruct open agricultural landscapes with a high deforestation in the hinterland of hillforts and settlements of the Early and Middle Bronze Age, as well as in the hinterland of model settlements of the Late Bronze Age in the Bechyně region - Hvožďany and Březnice. The deforested landscape was also reflected in the burial on the fringe of the Iron Age settled area in Zahrádka by Český Krumlov. During the period under study the use of plant resources and the economic importance of plant foraging in the hinterland of settlements and around burial sites has been documented. Archaeobotany allowed reconstructing details of the processes related to the deposition of metal hoards in the Bronze Age, processes related to the burial rite and the use of the landscape in the vicinity of the burial sites, as well as processes of waste disposal in the settlements. Klíčová slova: archeobotanika; doba bronzová; doba železná; jižní Čechy; užitkové rostliny; archaeobotany; Bronze Age; Iron Age; South Bohemia; crops Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Archeobotanická charakteristika rostlinných makrozbytků z uloženin doby bronzové a železné z jihočeských sídlištních a pohřebních kontextů

ekonomicky stěžejních pěstovaných rostlin v jižních Čechách specifické, bližší však bylo spíše jádrovým oblastem Čech. V době železné byly jednotlivé jihočeské soubory variabilní, což bylo ...

ŠÁLKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Problematika úrazů v rámci specializované zdravotní péče poskytované dětem a mládeži v Jihočeském kraji
KUČEROVÁ, Božena
2008 - český
Klíčová slova: Úrazy dětí; náklady na zdravotní péči; četnost výskytu úrazů; struktura úrazů dětí; Úmluva o právech dítěte.; Injuries in children; medical care cost; number of occurrence of injuries; structure of injuries in children; Convention on the rights of the child. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Problematika úrazů v rámci specializované zdravotní péče poskytované dětem a mládeži v Jihočeském kraji

KUČEROVÁ, Božena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Hlavní příčiny změn ve využívání krajiny v rozdílných zemědělských výrobních oblastech Jihočeského kraje
PEČENKA, Jiří
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Hlavní příčiny změn ve využívání krajiny v rozdílných zemědělských výrobních oblastech Jihočeského kraje

PEČENKA, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze