Počet nalezených dokumentů: 57
Publikováno od do

Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji
TOMKOVÁ, Blanka
2007 - francouzský
Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové hodnocení úrovně cestovního ruchu v regionu a vytvoření návrhu strategie cestovního ruchu kraje s cílem zvýšit atraktivitu regionu a přilákat tak zvolené segmenty turistů. The target of this diploma thesis with the topic {\clqq}The prospects of tourism in the region of South Bohemia`` is to analyze the region with regard on tourism and its both sides - supply and demand. The basis of this analysis suggests products of tourism that would increase the attraction of the region and draw attention of more tourists to this place. Klíčová slova: tourism; the region of South Bohemia; SWOT analysis; field research; strategy; agrocultural tourism Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce na téma {\clqq}Perspektivy cestovního ruchu v Jihočeském kraji`` bylo analyzovat oblast z pohledu cestovního ruchu. To bylo následně základním východiskem pro celkové ...

TOMKOVÁ, Blanka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)
LISÝ, Bohumír
2008 - francouzský
Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). The diploma thesis aims at the books of the French writer and philosopher of the 18th century, François-Marie Aroeutte, Voltaire, that have been preserved in book collections of the chosen castle libraries (Budíškovice, Český Krumlov, Dačice, Hluboká nad Vltavou, Nové Hrady). Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les livres de Voltaire dans les bibliotheques aristocratiques en Boheme du Sud (Voltairovy knihy v jihočeských zámeckých knihovnách)

Tématem diplomové práce jsou knihy francouzského spisovatele a filozofa 18. století François-Marie Arouetta, Voltaira, které jsou dochovány v knižních sbírkách vybraných zámeckých knihoven ...

LISÝ, Bohumír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.
BERNARDO, Cécile
2009 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Delmon Industrie.

BERNARDO, Cécile
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies
LE FLECHER, Damien
2013 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SIBJET Technologies

LE FLECHER, Damien
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.
DEMAY, Anais
2008 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Schneider Electric a.s.

DEMAY, Anais
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Odborná praxe ve společnosti SENS Foods
LUCAS, Manon
2016 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SENS Foods

LUCAS, Manon
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)
ČERNÁ, Renata
2015 - francouzský
Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část práce, jejíž kapitoly jsou zaměřené na rozbory jednotlivých novel z hlediska kompozičního a výrazového a jejich komparaci. Na základě tohoto se práce zároveň snaží zjistit, jakou funkci zaujímají v celku autorovy umělecké tvorby. The aim of the thesis is to introduce two fantastics novellas of french author Prosper Méerimée La Vénus d´Ille (1837) and Lokis (1868). After an introduction and short portrait of author follows the major part of the thesis whose chapters aim at analysis of individuals works from the point of view of composition and expression and their comparision. On the basis of this the thesis tries to find their function in the whole of the author´s work. Klíčová slova: Mérimée Prosper; Lokis; La Vénus d´Ille; fantasy prose literature; fantastic novella; biography; literary scientific analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La couleur locale, le fantastique et le jeu dans les nouvelles de Prosper Mérimée " La Vénus d'Ille " (1837) et " Lokis " (1868)

Cílem této práce je představit dvě fantastické novely francouzského autora Prospera Mériméeho La Vénus d´Ille (1837) a Lokis (1868). Po úvodu a krátkém představení autora následuje stěžejní část ...

ČERNÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Predikát s podpůrným slovesem ve francouzštině a v češtině
KOTTOVÁ, Šárka
2008 - francouzský
Tato diplomová práce se zabývá verbálně-nominálními konstrukcemi, které ve funkci predikátu přijaly podobu typu tzv. kategoriální sloveso (verbe support) + jméno. Cílem práce je srovnání daných konstrukcí v češtině a ve francouzštině. Práce je rozdělena do tří stěžejních částí. První dvě části se věnují teoretickému výkladu zkoumané konstrukce především ze syntakticko-sémantického hlediska. První z nich je zaměřena na teorii českou, druhá pak podává výklad z pohledu francouzského. Třetí část je věnována vlastnímu výzkumu, který byl realizován za pomoci elektronického korpusu CORTE. Cílem výzkumu bylo odhalit výskyt paralelních nominálních konstrukcí v autentických textech právnické oblasti v obou jazycích. This dissertation deals with verbo-nominal constructions that in the function of a predicate assumed the form of the so-called cathegorical verb (support verb) + noun. The goal is to compare French constructions to Czech constuctions. The thesis is divided into three parts. The first two parts are devoted to the theoretical presentation of the examined construction mainly from the syntactic and semantic point of view. The first part focuses on the theory of the Czech language. The second part presents the theory of the French language. The third part is devoted to the research that was done with the assistance of the electronic corpus CORTE. The goal of the research was to display in both languages the occurance of the parallel nominal constructions found in authentic legal texts. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Predikát s podpůrným slovesem ve francouzštině a v češtině

Tato diplomová práce se zabývá verbálně-nominálními konstrukcemi, které ve funkci predikátu přijaly podobu typu tzv. kategoriální sloveso (verbe support) + jméno. Cílem práce je srovnání daných ...

KOTTOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza
HÁJKOVÁ, Aneta
2017 - francouzský
Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou nejprve popsána specifika novinářského žánru a jeho normy. Následně je teoretická část zaměřena na novinové titulky samotné- jejich tvorbu a funkce. Poslední kapitola teoretické části je věnována textové lingvistice, zejména vysvětlení základních pojmů textové lingvistiky pro účely textové analýzy na úrovni dávkování informace (téma, réma, tematické posloupnosti). V části praktické je vypracován korpus novinových článků, který je následně analyzován. The aim od this thesis is to describe and to analyse the position of headlines in relation to their articles in French contemporary newpapers. The thesis is divide into two parts - theoretic part and practical part. The theoretic part describes particularities of the journalistic-style writing and his norms. Then the thesis focuses on headlines iself- their creation and functions. The last chapter is devoted to the textual linguistics, especially to explanation of basic terms for textual analysis purpose (theme, rheme, thematic successions). In the practical part, the corpus of newspaper articles is elaborated and thi corpus is analysed. Klíčová slova: journalism; headline; thematic succession; paragraph theme Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Novinové titulky v současném francouzském tisku - textově lingvistická analýza

Cílem práce je popsat a analyzovat postavení novinových titulků vzhledem k textu v současném francouzském tisku. Práce je rozdělena na dvě části- teoretickou a praktickou. V části teoretické jsou ...

HÁJKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale
GOIZET, Léa
2018 - francouzský
Klíčová slova: globalisation; social exclusion; interculturality; radicalisation; competences; volunteering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Comment le volontariat peut lutter contre l'exclusion sociale

GOIZET, Léa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze