Počet nalezených dokumentů: 342
Publikováno od do

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.
LEŠTINA, Jakub
2014 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza přechodu těchto substantiv od smíšené ke slabé (či silné) deklinaci, přičemž bude pozornost soustředěna na sémantickou a diatopickou distribuci tohoto fenoménu. Během práce bude využit korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. V teoretické části bude nastíněn přínos korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. In this bachelor paper, the author will be dealing with the latest trends in the evolution of morphological system of German nouns. The author will analyze these five examples of nouns: Auge, Ohr, Interesse, Nerv and Typ in case of their transition from mixed to weak (or strong) declination, focusing primarily on the semantic and diatopic distribution of this phenomenon. During his research, the author exploits the DeReKo corpus and its tools (COSMAS II). In the theoretical part, the author outlines the benefits of methods of corpus linguistics research of contemporary language. In the practical part he provides the corpus analysis, of the nouns mentioned above. Klíčová slova: corpus linguistik; corpus; german substantiv; paradigma Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.

Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza ...

LEŠTINA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr
HEJNOVÁ, Ludmila
2016 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým studentům strávit rok na hostitelském gymnáziu v Německu. První část práce se krátce zabývá významem přeshraniční spolupráce a vznikem Euroregionů. Druhá část je věnována projektu Gastschuljahr. Nejprve je popsán vznik projektu od první myšlenky, poté je podrobně popsán vývoj a problémy projektu, financování, proces výběru žáků a doprovodné akce v průběhu roku. Další důležitou součástí práce je také rozbor závěrečných zpráv zúčastněných žáků a pohled českých a německých gymnázií na tento projekt. This bachelor thesis deals with the development and importance of Czech German Cross - border cooperation. The thesis is focused on a specific project "Gastschuljahr hosting school year", which enables Czech students to spend a year at a host secondary school in Germany. The first part briefly discusses the importance of cross-border cooperation and the creation of Euroregions. The second part is devoted to the Gastschuljahr project. First, it describes the history of the project from the initial idea, then the development, problems, the funding, the process of selecting students and accompanying events throughout the year are described. Another important part of the thesis is also an analysis of the final reports of the participating pupils and the view of the Czech and German grammar schools to this project. Klíčová slova: the Czech - German cooperation; Cross-border cooperation; projects; Euroregion; Gastschuljahr; Hosting school year Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým ...

HEJNOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien
HLAVÁČKOVÁ, Šárka
2017 - německý
Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané Linguistic Landscape. V teoretické části práce je objasněna teorie této sociolingvistické disciplíny, vývoj příhraničních regionů či přeshraniční spolupráce a charakteristika Jižních Čech a Horního Rakouska. V praktické části jsou analyzovány vícejazyčné tabule a nápisy, které se v blízkosti hranic vyskytují a jsou rozděleny na základě výskytu v daných oblastech. This bachelor thesis deals with the comparison of tourism in the border area of Austria and the Czech Republic. The author focuses mainly on Linguistic Landscape in the South Bohemian Region and Upper Austria. The theoretical part defines the theory of this sociolinguistic discipline, the development of the border areas or the border cooperation and the characteristics of the South Bohemian Region and Upper Austria. In the practical part, multilingual boards and signs, which occur in close proximity to the border are analysed and divided on the basis of their occurrence in particular areas. Klíčová slova: Linguistic Landscape; South Bohemian Region; Upper Austria; tourism; border areas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien

Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané ...

HLAVÁČKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse
RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
2016 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entwicklungstendenzen in der gegenwärtigen deutschen Sprache im Bereich der Grammatik am Beispiel der Syntax und das Vorkommen oder das Vermeiden dieser Tendenzen in der deutschen Presse

RYCHTAŘÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Migrationsliteratur oder Antiheldenroman. Michael Stavaričs \kur{Stillborn}.
MARYŠKOVÁ, Kateřina
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení rakouského spisovatele Michaela Stavariče a jeho děl do migrační literatury. Vzhledem k autorovu přestěhování se v raném věku z Brna do Vídně bude zmíněna problematika změny jazyka. Následuje podrobný rozbor Stavaričova románu stillborn, který se věnuje především charakteristice hlavní postavy, strategiím vyprávění a možnostem interpretace tohoto díla. Ve stejné kapitole se pokusím vyvrátit obecné tvrzení, že zmiňované dílo patří pouze do migrační literatury. Budou předloženy důkazy o tom, že tato kniha vykazuje i znaky antihrdinského románu. Práce je zakončena kritikou českého překladu Radky Denemarkové (Mrtvorozená Eliška Frankensteinová), která se zaměřuje na rozdíly mezi originálem a překladem. This bachelor´s thesis deals with the issue of classifying the Austrian writer Michael Stavarič and his works as migrant literature. Due to the author´s moving in early age from Brno to Vienna the problem of language change will be mentioned. A detailed analysis of Stavarič´s novel stillborn follows. It pursues especially the characteristic of the main character, the narrative strategy and possibilities of interpretation of this work. In the same chapter I will try to disprove the general claim that the mentioned work classifies only as migrant literature. Evidence that this book shows also signs of an anti-heroic novel will be submitted. This task is concluded with a critique of the Czech translation by Radka Denemarková (Mrtvorozená Eliška Frankensteinová) which focuses on the differences between the original and translation. Klíčová slova: stillborn; Michael Stavarič; Frankenstein; Radka Denemarková; Mrtvorozená Eliška Frankensteinová; anti-heroic novel; migrant literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Migrationsliteratur oder Antiheldenroman. Michael Stavaričs \kur{Stillborn}.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení rakouského spisovatele Michaela Stavariče a jeho děl do migrační literatury. Vzhledem k autorovu přestěhování se v raném věku z Brna do Vídně ...

MARYŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň
FABIÁNOVÁ, Nikol
2014 - německý
Diplomová práce Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň se zabývá zmapováním dějin této pošumavské obce. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně dějinám Šumavy a oblasti Sudet. Prostudování specifik historického vývoje této části země zasazuje události, k nimž došlo po 2. světové válce, do jasnějšího kontextu. Práce se soustřeďuje především na události 20. století, kdy došlo k výrazné a nezvratné proměně celého regionu z důvodu odsunu německy mluvícího obyvatelstva. Ke sběru materiálů pro tuto práci byla použita odborná literatura a vzpomínky pamětníků nebo jejich potomků. The diploma thesis called A Contribution to the History of the Locality of Zátoň deals with mapping of the historical background of this Šumava village. The opening chapters of the thesis concern the description of the history of Šumava and Sudety in general. The study of the particularities of this region and its development in the history puts the occurence into the period-context. The thesis deals with the events of the 20th century, when the German population was transfered out of their homes. The region was changed significantly by this step. The technical literature and memories of the contemporary witnesses were used in the thesis. Klíčová slova: the locality of Zátoň; Sudety; the transfer of german-speaking inhabitants; memories of a witness of the transfer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň

Diplomová práce Ein Beitrag zur Geschichte der Gemeinde Zátoň se zabývá zmapováním dějin této pošumavské obce. Úvodní kapitoly jsou věnovány obecně dějinám Šumavy a oblasti Sudet. Prostudování ...

FABIÁNOVÁ, Nikol
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht
MATOUŠKOVÁ, Hana
2014 - německý
Tato diplomová práce se zabývá substantivy s problematickou flexí a jejich výskytem v učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V teoretické části jsou zanalyzovány tři vybrané skupiny těchto substantiv, praktická část pak nabízí přehled jejich výskytu ve třech třísvazkových učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Wir, Planet a Spaß mit Max. Na základě těchto analýz jsou v poslední části práce navrženy didaktické pokyny pro výuku zvolených skupin substantiv a didaktické materiály vhodné pro praktickou výuku. This thesis addresses nouns with problematic inflection and their presence in the textbooks of German language for senior classes in primary schools. In the theoretical part three chosen groups of these nouns have been analyzed, the practical part then offers a record of their occurrence in three three-volume textbooks of German language for senior classes in primary schools, Wir, Planet and Spaß mit Max. Based on these analyses the last part contains didactic instructions for teaching chosen groups of nouns and didactic materials suitable for practical teaching. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Schwierige substantivische Flexionsklassen im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá substantivy s problematickou flexí a jejich výskytem v učebnicích německého jazyka pro 2. stupeň ZŠ. V teoretické části jsou zanalyzovány tři vybrané skupiny těchto ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Der substantivische Genitiv in der deutschen Presse
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2014 - německý
Cílem práce je komplexní analýza stupně odbourávání flexe substantivního genitivu v současné němčině. V teoretické části je vycházeno ze základní odborné literatury k problematice klasifikace genitivů a flexe substantivních genitivů v současné spisovné němčině. V praktické části je zpracována problematika eventuálních změn ve flexi německých substantiv, přednostně mizení genitivu a popř. jeho nahrazování jinými konstrukcemi. Genitivy jsou excerpovány z vlastního korpusu dvaceti textů ze zvolené rubriky německého časopisu "Bild der Wissenschaft". Získaná data jsou podrobena analýze, srovnána s údaji v relevantních vědeckých dílech/gramatikách a statisticky vyhodnocena. Práce je vypracována v německém jazyce. The aim of this work is an exhaustive analysis concerning the extent of the decrease of the substantive genitive occurrence in the contemporary German language. In the theoretical part the basic professional literature dealing with the genitives' classification and the substantive genitive flexion in the contemporary standard German are applied. In the practical part it is focused on the area of the potential inflective changes in the contemporary language, preferentially the decreasing occurrence of the genitive or, possibly, its replacement by other constructions. The genitives are excerpted from my own corpus consisting of twenty texts originally published in the chosen section of the German magazine "Bild der Wissenschaft". The gained data are analyzed, compared with the information in the relevant scientific pieces/grammars and statistically evaluated. The work is written in the German language. Klíčová slova: contemporary standard German; replacement genitive by other constructions; substantive genitive; genitives' classification; substantive genitive flexion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der substantivische Genitiv in der deutschen Presse

Cílem práce je komplexní analýza stupně odbourávání flexe substantivního genitivu v současné němčině. V teoretické části je vycházeno ze základní odborné literatury k problematice klasifikace genitivů ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Die Märchen der Brüder Grimm. Eine psychologische Analyse.
STRUČOVSKÁ, Jana
2014 - německý
Pohádky bratří Grimmů patří k nejznámějším a nejpopulárnějším textům německé literatury. Původně byly čteny a využívány pouze k didaktickým a pedagogickým účelům. Později přichází Bruno Bettelheim s novým pojetím pohádek, které je zpřístupňuje psychologické analýze. Bakalářská práce prezentuje na několika vybraných pohádkách, které aspekty z oblasti psychologie jsou určující ve vztahu k dětem a dospělým. Na základě teorie Bruna Bettelheima budou zkoumány aspekty jako strach, sexualita a dětství v pohádkách. Tím budou objasněny dvě roviny vnímání - poučení pro běžný život a oblast hlubinné psychologie. Práce bude vypracována v německém jazyce. The brothers Grimm's fairy tales belong to the most famous and popular texts of the German literature. Originally, they were read and used only for didactic and educational purposes. Subsequently, Bruno Bettelheim comes with his new conception of the fairy tales which makes them accessible for a psychological analysis. This bachelor thesis presents on a few selected fairy tales which aspects from the area of psychology are decisive in the relationship to the children and adults. The aspects as fear, sexuality and childhood in fairy tales will be investigated on the basis of the Bruno Bettelheim's theory. This research will clarify two levels of perception the moral one for the ordinary life and the level of depth psychology. The bachelor thesis will be written in German language. Klíčová slova: fairy tales; psychology; fear; childhood; sexuality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Märchen der Brüder Grimm. Eine psychologische Analyse.

Pohádky bratří Grimmů patří k nejznámějším a nejpopulárnějším textům německé literatury. Původně byly čteny a využívány pouze k didaktickým a pedagogickým účelům. Později přichází Bruno Bettelheim s ...

STRUČOVSKÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze