Počet nalezených dokumentů: 249
Publikováno od do

Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky
TESAŘOVÁ, Iva
2010 - německý
Tato diplomová práce se zabývá problematikou internacionalismů a možností jejich využití v jazykové výuce. Jde o rozšiřování slovní zásoby o internacionalismy u německých mluvčích učících se česky. Teoretická část se věnuje historii, perspektivám českého jazyka a především jeho slovní zásobě. Přináší informace o současném stavu výuky cizích jazyků, je zde zmíněn Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který udává směr modernímu jazykovému vyučování. Dále se práce zajímá o problémy a obtíže při osvojování internacionalismů. Jedna z kapitol pojednává také o tzv. ?zrádných slovech?, jež komplikují vzájemné porozumění mezi mluvčími různých jazyků. Praktická část se skládá z několika tematických kapitol, do nichž jsou internacionalismy rozděleny. V každé části se nacházejí modelová cvičení, která lze uplatnit ve výuce češtiny pro cizince. Při výběru cvičení je nutné zvážit gramatickou zdatnost studentů. Na konci práce je přiložen slovníček internacionalismů sesbíraný ze slovní zásoby různých učebnic češtiny pro cizince. This diploma thesis deals with the problematic of internationalisms and the possibility of their utilization in language education. It concerns broadening the vocabulary by internationalisms of German speakers learning Czech. The theoretical section is devoted to the history and perspectives of Czech language and especially it?s vocabulary. This section provides information about the current condition of foreign language education, and mentions The Common European Framework of Reference for Languages, which determines the modern schooling of languages. Furthermore, the work is interested in the problems and difficulties of adopting internationalisms. One chapter is dedicated to the, so called ?false friends? that complicate understanding between speakers of different languages. The practical section consists of a couple of thematic chapters into which the internationalisms are divided. In each section, there are model exercises that can be applied in Czech language schooling of foreigners. When selecting exercises, it is necessary to consider the grammatical ability of students. The work is concluded with a vocabulary of internationalisms gathered from the lexicon of different textbooks of Czech language for foreigners. Klíčová slova: internacionalisms; vocabulary; Czech learning; false friends Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky

Tato diplomová práce se zabývá problematikou internacionalismů a možností jejich využití v jazykové výuce. Jde o rozšiřování slovní zásoby o internacionalismy u německých mluvčích učících se česky. ...

TESAŘOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Juli Zehs \kur{Spieltrieb}: Jenseits der Werte
DUSILOVÁ, Tereza
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá motivem úpadku hodnot v románu \kur{Spieltrieb} německé autorky Juli Zeh. Jejím těžištěm je pak komparace tohoto díla s romány rakouského spisovatele přelomu 19. a 20. století, Roberta Musila, a sice \kur{Die Verwirrungen des Zöglings Törleß} a \kur{Der Mann ohne Eigenschaften}. Formální i myšlenková paralela mezi nimi je opodstatněna autorčiným studiem literárního psaní na Německém literárním institutu v Lipsku. The aim of this thesis is to deal with the motive of the decay of moral values in the novel \kur{Spieltrieb}/ \kur{Gaming Instinct} by the German author Juli Zeh. Its focus is to compare this work with the novels of the early 20th century Austrian writer, Robert Musil, namely \kur{Die Verwirrungen des Zöglings Törleß}/ \kur{The Confusions of Young Torless} and \kur{Der Mann ohne Eigenschaften}/ \kur{The Man Without Qualities}. The formal as well as ideological analogy between Zeh?s and Musil?s works is justified by Zeh?s study of literary writing at The German Creative Writing Program Leipzig. Klíčová slova: Juli Zeh; Gaming Instinct; Decay of moral values; Robert Musil; The Man Without Qualities; The Confusions of Young Torless Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Juli Zehs \kur{Spieltrieb}: Jenseits der Werte

Tato bakalářská práce se zabývá motivem úpadku hodnot v románu \kur{Spieltrieb} německé autorky Juli Zeh. Jejím těžištěm je pak komparace tohoto díla s romány rakouského spisovatele přelomu 19. a 20. ...

DUSILOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Von Votava zu Jiráček. Zur Problematik tschechischer Spieler im deutschen Profifußball
VANĚČEK, Petr
2013 - německý
Působení zahraničních hráčů v německé bundeslize má nejen sportovní či finanční, ale také interkulturní aspekt. Zejména v německé společnosti, ve které se setkávají mnohé kultury a národní identity, hraje sport důležitou roli v integraci a má nezanedbatelný přínos pro interkulturní komunikaci, což pro fotbal jako nejoblíbenější sportovní odvětví v zemi platí obzvláště. Za posledních čtyřicet let v německé nejvyšší soutěži zanechalo větší či menší stopu několik desítek českých fotbalistů, kteří zde tvořili a i nadále tvoří jednu z největších ?kolonií?. Tato bakalářská práce bude mapovat působení těch nejlepších, popř. nejvýraznějších z nich a rozkrývat, jaké představy o České republice tito hráči zprostředkovávali v dřívějších letech i v současnosti. Involvement of foreign players in the German Bundesliga has not only sporting or financial aspect, but also the intercultural one. Especially in german society there are many cultures and national identities and sport plays big role in integration and intercultural communication, which is particularly valid for football as the most popular sport in the country. Over the last forty years there has been a lot of czech footballers in the highest level of german football and they have formed one of the biggest foreign groups there. This bachelor work will chronicle involvement of the most outstanding of them and it will disclose, which imaginations of Czech Republic this players have been transmited in the past and present. Klíčová slova: sport; football; bundesliga; foreigners; Czechs; Germany; integration; intercultural communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Von Votava zu Jiráček. Zur Problematik tschechischer Spieler im deutschen Profifußball

Působení zahraničních hráčů v německé bundeslize má nejen sportovní či finanční, ale také interkulturní aspekt. Zejména v německé společnosti, ve které se setkávají mnohé kultury a národní identity, ...

VANĚČEK, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Překlad a analýza odborného textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví
VAISOVÁ, Kristina
2010 - německý
Cílem této bakalářské práce je překlad a translatologický rozbor odborného německého textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví. Práce se skládá ze čtyř částí. Úvodní teoretická část obsahuje obecný úvod do oblasti překladu. Následující část se věnuje teorii překladu odborného textu s důrazem na specifické znaky a zvláštnosti odborného jazyka a odborné komunikace. Třetí část práce tvoří teoretická analýza textu. Text je rozebírán z morfologického, syntaktického, lexikalního a stylistického hlediska. V poslední části je zkoumán výskyt jednotlivých jazykových jevů typických pro odborný text. Jevy jsou doplněny o praktické příklady z překládaného textu. Součástí této práce je i samostatná příloha, kterou tvoří originalní text, jeho překlad a česko-německý glosář odborných pojmů vyskytujících se v textu. The goal of the submitted thesis is the translation and analysis of a technical text concerning banking and finance. The thesis is divided into 4 parts. The first part contains general introduction to the theory of translation. The next part concerns the theory of translation of a technical text with emphasis on special figures and particularities of the technical language and communication. The third part forms theoretical analysis of the text from morphological, syntactic, lexical and stylistic view. The last part examines the occurrence of particular language phenomena that are typical for a technical text. This is completed by examples from the translated text. The thesis is completed by appendix that is made by original text, its translation and a glossary. Klíčová slova: Translation of a technichal text; analysis; banking; finance; theory of translation; special figures of the technical language. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Překlad a analýza odborného textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví

Cílem této bakalářské práce je překlad a translatologický rozbor odborného německého textu z oblasti bankovnictví a peněžnictví. Práce se skládá ze čtyř částí. Úvodní teoretická část obsahuje obecný ...

VAISOVÁ, Kristina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PAVLIČÍKOVÁ, Magda
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

PAVLIČÍKOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur
KELBLOVÁ, Nikola
2011 - německý
Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je cílem práce zodpovědět otázku, existuje-li jednotná topika či dokonce poetika převratu z roku 1989. Analytické části předchází charakteristika literárně-historického kontextu tohoto období. Další kapitoly se zabývají konkrétními romány, kde je pomocí citací z textu poukazováno na ztvárnění společenských poměrů a událostí okolo převratu. Důraz je zde především kladen na autory ?druhé vlny?, kteří se tematice roku 1989 podrobně věnovali, neboť převrat osobně zažili a mohli tak čerpat z vlastních zkušeností. V závěru jsou shrnuty poznatky z rozborů jednotlivých děl ohledně literalizace doby převratu. Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and the search for common characteristics, the aim of this work is to answer the question whether there is some unifying topic or poetics of the 1989 revolution. The characteristics of the literary ? historical contexts of this period preceed the analytical part. Following chapters deal with concrete novels, with the help of citations from the text, to the depiction of social conditions and events around the revolution. The focus is mainly on the authors of the "second wave?, who were specifically dealing with the issue of the year 1989, because they personally witnessed the revolution so they were able to derive from their own experiences. The conclusion is a summary of the findings from the analysis of individual writings regarding the literalization of the era of the revolution. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur

Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je ...

KELBLOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

FRAUEN IM MANAGEMENT - DEUTSCHLAND UND TSCHECHISCHE REPUBLIK IN VERGLEICH
PÍCHOVÁ, Barbora
2013 - německý
Autorka se bude ve své práci zabývat problémem zaměstnání žen v oblasti managementu v České republice a v Německu. V bakalářské práci se zaměří na úskalí a výhody, se kterými se ženy na vedoucích pozicích setkávají. V první části autorka vysvětlí pojem management a dále se bude zabývat postavením žen podle zákonů vybraných zemí. Pozornost zde bude také věnována kontroverznímu tématu kvót pro ženy. Představeny budou ženy manažerky, stereotypy bránící jim v řízení a rozdílné zacházení s muži a ženami. Druhá část bude věnována spíše soukromému životu žen, kde autorka představí pojem Work-Life Balance a možnosti, které v tomto směru ženy mají. Na příkladu dvou manažerek budou objasněny zjištěné poznatky. V závěru práce se autorka pokusí nastínit, jak se daná situace bude dále vyvíjet. The author of this thesis deals with the problem of employing women in the position of managers of companies in the Czech Republic and Germany. In her thesis, she focuses on difficulties and advantages that women engaged in management face. In the first part, the author explains what management really means and then describes the current position of women according to the law systems of chosen countries. Attention is also paid to the controversial topic of quotas for women. The author further introduces women in management, the stereotypes preventing them from managing organizations and the differences in treatment of men and women. The second part of the thesis is dedicated to women?s private life, the author introduces the concept of ?Work ? Life balance? and possibilities which women have regarding this concept. The findings of the thesis are shown as an example of two women managers. At the end of the thesis, the author indicates how this situation might develop henceforward. Klíčová slova: women; quotas for women; Work-Life Balance; management; discrimination; gender; equality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
FRAUEN IM MANAGEMENT - DEUTSCHLAND UND TSCHECHISCHE REPUBLIK IN VERGLEICH

Autorka se bude ve své práci zabývat problémem zaměstnání žen v oblasti managementu v České republice a v Německu. V bakalářské práci se zaměří na úskalí a výhody, se kterými se ženy na vedoucích ...

PÍCHOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

"TÜCKISCHE WÖRTER"
SVOBODOVÁ, Andrea
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"TÜCKISCHE WÖRTER"

SVOBODOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Podnikání v kontextu různých národních kultur
KOPECKÁ, Tereza
2012 - německý
Každá firma má svůj soubor hodnot, norem a vzorů jednání, které určují způsob a chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek. Podniková kultura ovlivňuje styl práce každého pracovníka v rámci firmy, ale i jeho chování na veřejnosti, a říká, jak podnik zamýšlí podnikat a často i jak odráží uznání sociální odpovědnosti. Díky globalizaci, existuje na našem území mnoho podniků, kde pracují lidé různých národností. Teoretická část práce se proto zaměřuje na prolínání národní a podnikové kultury a obsahuje rešerši odborné literatury z oblasti podnikové kultury a interkulturního managementu. Cílem bakalářské práce je analyzovat podnikovou kulturu ve vybraném mezinárodním podniku a navrhnout možná řešení pro zlepšení současného stavu. Each company has its set of values, norms and behavioural patterns that determine the manners of its employees, their relationships within the social structure of the organization, as well as the company?s public relations. The company culture influences the style of work of every employee in the firm and consequently their behaviour in the public. It reveals the way the entrepreneurs want to do their business and often shows how much or in what way they acknowledge social responsibility. Due to globalization, there are many multinational companies in our country. The theoretical part of the thesis thus focuses on the combination of company and national cultures at a workplace; furthermore it contains a summary of some of the main literature on the subject of company culture and intercultural management. The aim of the bachelor thesis is to analyze the company culture of a chosen international firm and to propose solutions for some improvements to the current situation in the company. Klíčová slova: Culture; company culture; intercultural management; communication; intercultural communication Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Podnikání v kontextu různých národních kultur

Každá firma má svůj soubor hodnot, norem a vzorů jednání, které určují způsob a chování zaměstnanců, jejich vztahy uvnitř sociálního systému organizace i vztahy navenek. Podniková kultura ovlivňuje ...

KOPECKÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Der Funke Leben". Darstellungen des Konzentrationslagers in Erich Maria Remarques Roman
JANDOVÁ, Tereza
2012 - německý
Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung des ausgedachten Konzentrationslagers Mellern, das in Deutschland liegt, das E.M.Remarque ausgedacht und beschrieben hat. Der hat diesen Roman seiner Schwester Elfriede gewidmet, die von den Nazis getötet wurde. Ich möchte zeigen, wie das KZ während des zweiten Weltkrieges ausgesehen hat, wie es geteilt wurde. Weiter beschreibe und interpretiere ich die Hauptfiguren des Romans. Ich beschäftige mich auch mit den Gefühlen, die die Häftlinge erlebt haben. Zu den wichtigsten gehört die Hoffnung, ohne die die Gefangenen nicht überleben konnten. Die Hoffnung, die ihnen am Leben hält und die ihnen den Mut und das Selbstbewusstsein gibt. Sie können sich nicht ergeben. My thesis describes a fictional concentration camp Mellern, that lies in Germany, and that made up and described E.M.Remarque. He donated this novel to his sister Elfriede, who was killed by Nazis. I wanted to show how the concentration camp looked like during the World War Two, in which parts it was divided and how it was divided. Then I describe and interpret the main characters of the novel. I occupy with the prisoners? feelings. The most important feeling is the hope. The prisoners would probably not have survived without the hope. The hope that keeps them alive and gives them courage and self-confidence to fight and not to give up. Klíčová slova: concentration camp Mellern; the description of the buildings; "small camp"; double wire; Block 46; veterans; love; childhood in the concentration camp; people are only pieces; the numbers of the prisoners; permanent x lost hope; lost freedom; necessary help; excuse yourself; hungry people; opened future; dangerous revenge; resistance of the prisoners Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Der Funke Leben". Darstellungen des Konzentrationslagers in Erich Maria Remarques Roman

Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung des ausgedachten Konzentrationslagers Mellern, das in Deutschland liegt, das E.M.Remarque ausgedacht und beschrieben hat. Der hat diesen Roman ...

JANDOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze