Počet nalezených dokumentů: 94
Publikováno od do

Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky
TESAŘOVÁ, Iva
2010 - německý
Tato diplomová práce se zabývá problematikou internacionalismů a možností jejich využití v jazykové výuce. Jde o rozšiřování slovní zásoby o internacionalismy u německých mluvčích učících se česky. Teoretická část se věnuje historii, perspektivám českého jazyka a především jeho slovní zásobě. Přináší informace o současném stavu výuky cizích jazyků, je zde zmíněn Společný evropský referenční rámec pro jazyky, který udává směr modernímu jazykovému vyučování. Dále se práce zajímá o problémy a obtíže při osvojování internacionalismů. Jedna z kapitol pojednává také o tzv. ?zrádných slovech?, jež komplikují vzájemné porozumění mezi mluvčími různých jazyků. Praktická část se skládá z několika tematických kapitol, do nichž jsou internacionalismy rozděleny. V každé části se nacházejí modelová cvičení, která lze uplatnit ve výuce češtiny pro cizince. Při výběru cvičení je nutné zvážit gramatickou zdatnost studentů. Na konci práce je přiložen slovníček internacionalismů sesbíraný ze slovní zásoby různých učebnic češtiny pro cizince. This diploma thesis deals with the problematic of internationalisms and the possibility of their utilization in language education. It concerns broadening the vocabulary by internationalisms of German speakers learning Czech. The theoretical section is devoted to the history and perspectives of Czech language and especially it?s vocabulary. This section provides information about the current condition of foreign language education, and mentions The Common European Framework of Reference for Languages, which determines the modern schooling of languages. Furthermore, the work is interested in the problems and difficulties of adopting internationalisms. One chapter is dedicated to the, so called ?false friends? that complicate understanding between speakers of different languages. The practical section consists of a couple of thematic chapters into which the internationalisms are divided. In each section, there are model exercises that can be applied in Czech language schooling of foreigners. When selecting exercises, it is necessary to consider the grammatical ability of students. The work is concluded with a vocabulary of internationalisms gathered from the lexicon of different textbooks of Czech language for foreigners. Klíčová slova: internacionalisms; vocabulary; Czech learning; false friends Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Internacionalismy jako možnost rozvíjení slovní zásoby u neměckých mluvčích učících se česky

Tato diplomová práce se zabývá problematikou internacionalismů a možností jejich využití v jazykové výuce. Jde o rozšiřování slovní zásoby o internacionalismy u německých mluvčích učících se česky. ...

TESAŘOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr
PAVLIČÍKOVÁ, Magda
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Antike Sehenswürdigkeiten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, deren Zugänglichkeit und Potential im Fremdenverkehr

PAVLIČÍKOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur
KELBLOVÁ, Nikola
2011 - německý
Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je cílem práce zodpovědět otázku, existuje-li jednotná topika či dokonce poetika převratu z roku 1989. Analytické části předchází charakteristika literárně-historického kontextu tohoto období. Další kapitoly se zabývají konkrétními romány, kde je pomocí citací z textu poukazováno na ztvárnění společenských poměrů a událostí okolo převratu. Důraz je zde především kladen na autory ?druhé vlny?, kteří se tematice roku 1989 podrobně věnovali, neboť převrat osobně zažili a mohli tak čerpat z vlastních zkušeností. V závěru jsou shrnuty poznatky z rozborů jednotlivých děl ohledně literalizace doby převratu. Anottation The topic of this dissertation is the motif of social revolution of the year 1989, in selected articles of German written literature. Through the specific analysis of individual novels and the search for common characteristics, the aim of this work is to answer the question whether there is some unifying topic or poetics of the 1989 revolution. The characteristics of the literary ? historical contexts of this period preceed the analytical part. Following chapters deal with concrete novels, with the help of citations from the text, to the depiction of social conditions and events around the revolution. The focus is mainly on the authors of the "second wave?, who were specifically dealing with the issue of the year 1989, because they personally witnessed the revolution so they were able to derive from their own experiences. The conclusion is a summary of the findings from the analysis of individual writings regarding the literalization of the era of the revolution. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zwischen Verklärung und Verhängnis. Die Wende von 1989 in der deutschsprachigen Literatur

Anotace Tématem této diplomové práce je motiv společenského převratu roku 1989 ve vybraných textech německy psané literatury. Na základě dílčích analýz jednotlivých románů a hledání společných rysů je ...

KELBLOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

"TÜCKISCHE WÖRTER"
SVOBODOVÁ, Andrea
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"TÜCKISCHE WÖRTER"

SVOBODOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Der Funke Leben". Darstellungen des Konzentrationslagers in Erich Maria Remarques Roman
JANDOVÁ, Tereza
2012 - německý
Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung des ausgedachten Konzentrationslagers Mellern, das in Deutschland liegt, das E.M.Remarque ausgedacht und beschrieben hat. Der hat diesen Roman seiner Schwester Elfriede gewidmet, die von den Nazis getötet wurde. Ich möchte zeigen, wie das KZ während des zweiten Weltkrieges ausgesehen hat, wie es geteilt wurde. Weiter beschreibe und interpretiere ich die Hauptfiguren des Romans. Ich beschäftige mich auch mit den Gefühlen, die die Häftlinge erlebt haben. Zu den wichtigsten gehört die Hoffnung, ohne die die Gefangenen nicht überleben konnten. Die Hoffnung, die ihnen am Leben hält und die ihnen den Mut und das Selbstbewusstsein gibt. Sie können sich nicht ergeben. My thesis describes a fictional concentration camp Mellern, that lies in Germany, and that made up and described E.M.Remarque. He donated this novel to his sister Elfriede, who was killed by Nazis. I wanted to show how the concentration camp looked like during the World War Two, in which parts it was divided and how it was divided. Then I describe and interpret the main characters of the novel. I occupy with the prisoners? feelings. The most important feeling is the hope. The prisoners would probably not have survived without the hope. The hope that keeps them alive and gives them courage and self-confidence to fight and not to give up. Klíčová slova: concentration camp Mellern; the description of the buildings; "small camp"; double wire; Block 46; veterans; love; childhood in the concentration camp; people are only pieces; the numbers of the prisoners; permanent x lost hope; lost freedom; necessary help; excuse yourself; hungry people; opened future; dangerous revenge; resistance of the prisoners Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Der Funke Leben". Darstellungen des Konzentrationslagers in Erich Maria Remarques Roman

Meine Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Beschreibung des ausgedachten Konzentrationslagers Mellern, das in Deutschland liegt, das E.M.Remarque ausgedacht und beschrieben hat. Der hat diesen Roman ...

JANDOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.
ČERVENKOVÁ, Nikola
2014 - německý
Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und Englisch verglichen, es folgt die Beschreibung der Situation des Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen in der Tschechischen Republik wie auch eine Analyse von dem Spracherwerb. Der zweite Teil der Arbeit konzentriert sich darauf, wie man die schon erworbenen Englischkenntnisse beim Erlernen der deutschen Sprache positiv nutzen kann. This diploma thesis deals with two Germanic languages English and German with regards to linguistic and didactic spheres. This work consists of two parts. In the theoretical part there is comparison of the English and German language and the description of the situation of learning foreign language at primary schools in the Czech Republic. The language acquisition is also mentioned. The second part is based on quantitative survey of how learners can use the acquired English knowledge during the learning of German and benefit from it. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Linguodidaktische Bemerkungen zum DaF-Unterricht an der Grundschule. Deutsch nach Englisch.

Die Diplomarbeit widmet sich zwei germanischen Sprachen Englisch und Deutsch auf der linguistischen und didaktischen Ebene. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil werden Deutsch und ...

ČERVENKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Analyse der Ursachen für die wachsende Jugendkriminalität in Deutschland und Entwurf einer möglichen Lösung
RAKUŠANOVÁ, Renata
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analyse der Ursachen für die wachsende Jugendkriminalität in Deutschland und Entwurf einer möglichen Lösung

RAKUŠANOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache und ihre Übersetzung ins Tschechische
PRINCOVÁ, Helena
2007 - německý
Diplomová práce se zabývá německými binomiály a jejich českými ekvivalenty. Teo-retický úvod je zaměřen na problémy frazeologie jako jazykovědné disciplíny nové a stále se vyvíjející a rozdělení frazeologismů podle různých kritérií a teorií z hlediska morfologického, syntaktického, sémantického a stylistického na základě studia odborné literatury k danému tématu. Základem praktické části je práce s korpusem ně-meckého jazyka Mannheimského institutu pro německý jazyk. Dalším úkolem je pře-klad výrazů do češtiny a jejich utřídění do skupin podle vzájemné shody mezi odpovídajícími slovními spojeními v obou jazycích a procentuální zhodnocení výsledků. The work concerns with the research of the binomials in contemporary German and with their Czech equivalents. The theoretical part focuses on phraseology as a language discipline, which is quite new and steadily developing science, and on division of phraseologisms based on different criteria and theories from morphological, syntactic, semantic and stylistic points of view. This all is based on studying of scientific literature to this theme. In the practical part I work with German corpus by Mannheim Institute for German Language. The final task is to translate the expressions into Czech and order them into groups according to their correspondence with the bino-mials in Czech. It is possible that there will be no equivalent to a particular binomial in Czech. The results will be percentually evaluated. Klíčová slova: binomials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache und ihre Übersetzung ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá německými binomiály a jejich českými ekvivalenty. Teo-retický úvod je zaměřen na problémy frazeologie jako jazykovědné disciplíny nové a stále se vyvíjející a rozdělení ...

PRINCOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Türkische Liebe in Deutschland. Ein interkultureller Konflikt im Medium des Romans und des Filmes
ČASTOVÁ, Jana
2010 - německý
Das Thema der Diplomarbeit ist die Darstellung und Auffassung der Liebe in der deutsch-türkischen Umgebung. Die Arbeit ist in zwei Grundteile geteilt. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen Informationen über das Leben der Türken in Deutschland. Dieser Beschreibung geht die Übersicht zur Migration nach Deutschland voran. In diesem theoretischen Teil wird weiter der Begriff der Interkulturalität, der interkulturellen Literatur und des interkulturellen Films erklärt. Dieser Teil der Arbeit ist also besonders auf der durchforschten Literatur begründet. Der andere Teil der Diplomarbeit erfasst die Analyse des literarischen Werkes und des Films unter dem Gesichtspunkt der Charakteristik der Hauptfiguren und ihres Verstehens des Begriffs ?Liebe?. Das Ziel der Diplomarbeit ist die Darstellung der Interkulturalität im Kontext zu dem elementarsten menschlichen Gefühl, also im Kontext zur Liebe. Tématem diplomové práce je zobrazení lásky v německo-tureckém prostředí. Láska je chápána subjektivně a každý člověk jí prožívá jinak. Z tohoto důvodu byla zvolena dvě díla, která se sice pojmem ?láska? zabývají, ale každé jej zobrazuje svým osobitým způsobem. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část obsahuje obecné informace o životě Turků v Německu. Tomuto popisu předchází přehled dějin migrace do Německa. V této teoretické části je dále popsán pojem interkulturality, interkulturní literatury a filmu. Tato část práce je tedy založena zejména na prostudované literatuře. Druhá část diplomové práce zahrnuje rozbor literárního díla a filmu z hlediska charakteristiky postav a jejich chápání základního pojmu ?láska?. Cílem diplomové práce je zobrazení interkulturality v kontextu s tím nejzákladnějším lidským citem, tedy v kontextu lásky. The topic of dissertation is the view and the understanding of term ?love? in Turkish-German coexistence. The dissertation is divided into two main sections. The first one contains general information about life of Turks in Germany. The history-overview of migration to Germany precedes this description. In the theoretical section there is also described the meaning of intercultural life, intercultural literature and intercultural movie. This section is based especially on the studied literature. The second section of dissertation includes analysis of literature work and movie from the view of characters-characteristic and their understanding of term ?love?. Also we can find here the description, how each character copes with the feeling ?to be in love?. The goal of the dissertation is to show intercultural life in the context of the basic human feeling?in the context of love. Klíčová slova: Turks in Germany; intercultural life; intercultural literature in Germany; intercultural movie in Germany; Fatih Akin; Gegen die Wand; Feridun Zaimoglu; Liebesbrand; love; sex; religion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Türkische Liebe in Deutschland. Ein interkultureller Konflikt im Medium des Romans und des Filmes

Das Thema der Diplomarbeit ist die Darstellung und Auffassung der Liebe in der deutsch-türkischen Umgebung. Die Arbeit ist in zwei Grundteile geteilt. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen ...

ČASTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Kinder- und Jugenderziehung in muslimischen bzw. gemischten Familien in Deutschland. Eine Studie zu ihrem Alltagsleben.
MOUNTASIR LIMBERSKÁ, Lenka
2010 - německý
Tato diplomová práce se zabývá výchovou dětí a mládeže v muslimských resp. smíšených rodinách v Německu a klade si za cíl vytvoření celkové představy o jejich každodenním životě. Jádro práce tvoří kapitoly teoretické a praktické. Teoretická část zprostředkuje základní informace o islámu a o výchově dětí v muslimských rodinách. Tato fakta se opírají o poznatky vycházející z Koránu a o výroky proroka Mohameda. Následující teoretické kapitoly obsahují pojednání o životě muslimských dětí ve škole a o funkci islámské komunity. Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníku, který byl vytvořený za účelem studie o každodenním životě těchto rodin. Na základě tohoto výzkumu budou vyvozeny obecné závěry. This diploma deals with children and the youth upbringing in Muslim or mixed families in Germany and tries to form a picture of their everyday life. This work?s heart consists of theoretical and practical chapters. The theoretical part provides basic information about Islam and children upbringing in Islamic families. These facts are grounded on knowledge emanating from the Koran and statements of Mohammed the prophet. Following theoretical chapters include an essay on the school life of the Muslim children and the role of the Islamic community. The practical part is composed of the evaluation of a questionnaire which was created for purposes of the study of the everyday life of these families. On this study basis, general conclusions will be drawn. Klíčová slova: Islam; Koran; Islamic upbringing; Upbringing of children and juveniles; Upbringing of children in Germany; Islamic religion minority; Islamic family; Mixed family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kinder- und Jugenderziehung in muslimischen bzw. gemischten Familien in Deutschland. Eine Studie zu ihrem Alltagsleben.

Tato diplomová práce se zabývá výchovou dětí a mládeže v muslimských resp. smíšených rodinách v Německu a klade si za cíl vytvoření celkové představy o jejich každodenním životě. Jádro práce tvoří ...

MOUNTASIR LIMBERSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze