Počet nalezených dokumentů: 138
Publikováno od do

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF
FRAŇKOVÁ, Eva
2016 - německý
Tato diplomová práce se zabývá zapojením etymologie jako možného motivačního prvku ve výuce cizích jazyků na druhém stupni základních škol se zřetelem k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce se věnuje etymologii jako jedné z lingvistických disciplín, genealogické příbuzností angličtiny a němčiny a otázkou motivace ve výuce cizích jazyků. Praktická část práce se soustředí na tvorbu vlastních didaktických materiálů, které využívají příbuznosti obou jazyků a kladou si za cíl motivovat žáky na druhém stupni základních škol k mnohojazyčnosti. This diploma thesis deals with the integration of etymology as one of the possible motivational component in language learning at the second stage of primary schools with regard to German as a foreign language after English. The theoretical part of this thesis deals with etymology as one of the linguistic disciplines, genealogical relation of English and German language and the issue of motivation in learning a foreign language. The practical part concentrates on creation of the author´s own didactical materials and the application of the discovered relations within these two languages. The aim of these materials is to motivate the pupils at the primary schools to multilingualism. Klíčová slova: German after English; motivation in learning foreign languages; German as the second foreign language after English; multilingualism; etymology in teaching foreign languages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF

Tato diplomová práce se zabývá zapojením etymologie jako možného motivačního prvku ve výuce cizích jazyků na druhém stupni základních škol se zřetelem k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po ...

FRAŇKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.
STEHLÍKOVÁ, Martina
2016 - německý
Diplomová práce se zabývá problematikou anglicismů v současné němčině. Teoretická část pojednává o lingvistických aspektech anglicismů z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část obsahuje korpus anglicismů vytvořený excerpcí internetového časopisu pro mládež YAEZ na onomasiologickém základě. Následuje korpusová analýza zvolených anglicismů, jejíž výsledky jsou na závěr zapracovány do didaktických materiálů. Cílem práce je provést korpusově podložený výzkum anglicismů a odhalit jejich možné využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. K ověření lexikálních a gramatických charakteristik zvolených slov jsou využity metody korpusové lingvistiky korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. The diploma thesis deals with anglicisms in the contemporary German. The theoretical part concerns the linguistic aspects of the anglicisms in the phonetic, grammatical and lexicological field. The empirical part contains the corpus of anglicisms, which is created by the means of excerption of the internet magazine for young people YAEZ. It is followed by the corpus analysis of the chosen anglicisms. These results are incorporated into the didactic material at the end of the thesis. The aim of the thesis is to carry out the corpus-based analysis of the anglicisms and to discover the possible use of the anglicisms in the teaching German as a foreign language. The author applies the methods of corpus linguistic corpus DeReKo und its program COSMAS II in order to verify the lexical and grammatical features of the chosen words. Klíčová slova: anglicism; corpus; corpus analysis; loanword; foreign word; German as a foreign language; didactic material Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.

Diplomová práce se zabývá problematikou anglicismů v současné němčině. Teoretická část pojednává o lingvistických aspektech anglicismů z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická ...

STEHLÍKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2015 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht
MELICHEROVÁ, Petra
2014 - německý
Tato diplomová práce se zabývá rozborem reprezentativních próz německé popové literatury 90. let, a sice Faserland Christiana Krachta, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot Sibylle Berg, Königinnen Elke Naters a Soloalbum Benjamina von Stuckrad-Barre. První část práce je zaměřena na charakteristiku popové literatury, na niž navazuje stručné shrnutí důležitých literárních mezníků, jež vedly ke vzniku moderního popu. Následuje krátký vhled do dělení německého jazyka, charakteristika anglicizmů a triviální literatury, jejichž objasnění je nezbytnou součástí pro budoucí analýzu popových děl. Na tu se zaměřuje hlavní část práce, ve které dochází nejen k rozboru literárních znaků a jazykových prostředků, ale i ke shrnutí životopisných dat výše zmíněných autorů. Cílem analýzy je zjistit, zda existuje jednotná poetika literárního popu. Diplomovou práci pak uzavírají úvahy k didaktizaci textů a konkrétní návrhy práce s nimi ve výuce němčiny jako cizího jazyka. This thesis deals with analysis of representative works of German pop literature from 1990s Faserland by Christian Kracht, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot by Sibylle Berg, and Königinnen Elke Naters and Soloalbum by Benjamin von Stuckrad-Barre. The first part of the thesis contains characterization of pop literature followed by brief summary of significant milestones which led to the foundation of modern pop. In the next chapter varieties of the German language are discribed and characteristics of Anglicisms and trivial literature are introduced. The main part of the thesis is based on the analysis of the above mentioned books with focus on literary and linguistic features, including biographical data of the authors. The aim of this analysis is to find out whether there are similarities in the poetics of pop literature. The thesis also includes suggestions and concrete examples for using the literary texts in the process of teaching German as a foreign language. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Popliteratur der 1990er Jahre: Christian Kracht, Sibylle Berg, Elke Naters a Benjamin von Stuckrad-Barre. Analyse einzelner Werke und Vorschläge zur Didaktisierung im DaF-Unterricht

Tato diplomová práce se zabývá rozborem reprezentativních próz německé popové literatury 90. let, a sice Faserland Christiana Krachta, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot Sibylle Berg, ...

MELICHEROVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre
DVOŘÁKOVÁ, Jitka
2014 - německý
Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové nechává pocit cizího objevovat se nejen v románu Větší naděje, ale také ve sbírce povídek Řeč pod šibenicí, Spoutaný a v rozhlasové hře Knoflíky. Na základě výše zmíněných děl, jejího života a působení ve Skupině 47 je zkoumán jev odcizení. Je provedena analýza pojmu odcizení, aby byl objasněn vliv existencialistické filosofie, tak jako autorčina způsobu myšlení a psaní v časných poválečných letech. Dále je také v souvislosti s životní zkušeností Aichingerové objasněn pojem "větší naděje", podle kterého byl nazván její částečně autobiografický román. This thesis deals with the following topic: Kafkas Erbin? The Phenomenon of estrangement is widely presented in the work of an Austrian author Ilse Aichinger from the 50´s of the last century. Ilse Aichinger 's unique way of writing lets the feeling of strangeness appear not only in the novel Die Gröere Hoffnung but also in the collection of short stories Rede unter dem Galgen, Der Gefesselte and in the radio play Knöpfe. The analysis of the phenomenon are carried out on the basis of the work mentioned above, the author's life and her appearance in Group 47. To reveal the influence of existentialist philosophy as well as the author´s way of thinking and writing in early post-war era, the analysis of the term 'estrangement' are conducted here. Furthemore, relating to Aichinger's life experience, the term 'higher hope' is explained. Her semi-autobiographical novel was named after it. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kafkas Erbin? Das Phänomen der Entfremdung in Ilse Aichingers Werken der 1950er Jahre

Tato diplomová práce se zabývá tématem: Kafkova dědička? V díle rakouské autorky Ilse Aichingerové z 50. let minulého století se významně vyskytuje jev odcizení. Jiný způsob psaní Ilse Aichingerové ...

DVOŘÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Aktuelle Migrationspolitik in Österreich
ČERMÁKOVÁ, Lenka
2009 - německý
Tato diplomová práce se zabývá aktuální migrační politikou Rakouska a klade si za cíl vytvoření celkové představy o rakouské přistěhovalecké politice v posledních dvaceti letech. V úvodu práce budou formulovány cíle a teze, které budou blíže rozvedeny v hlavní části práce. Hlavní část bude jak teoretická i praktická. Jednotlivé kapitoly budou věnovány fenoménu migrace, dějinám rakouské migrace ve 20. století, zákonům a předpisům, podle nichž se migrace řídí, problematice udělování státního občanství, integraci cizinců na rakouském území a postavě bývalého rakouského politika Jörga Haidera. Praktickou část bude tvořit dotazník, který bude sledovat vztah vybrané malé skupinky Rakušanů k cizincům. Výsledky pak mohou sloužit jako východisko k dalším sociologickým výzkumům. V závěru práce budou veškeré poznatky shrnuty. This study sets out to consider current migration policy in Austria. The intention is to give an overall view of Austrian immigration policy over the last twenty years. In the introduction, aims will be set and hypotheses formulated, which will be enlarged on in the main body of the study. The main body will be characterised by both theoretical and practical approaches. Part of the study will be devoted to the history of migration policy, to laws and legal terms, and to naturalisation and integration policy, as well as Jörg Haider{\crq}s policies; for the practical side of the study, a questionnaire will drawn up to research xenophobic and nationalistic tendencies amongst Austrians. At the end of the study, all of the findings obtained will be summarised. Klíčová slova: migration policy; history of migration; Austria; integration; xenophobic tendencies Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Aktuelle Migrationspolitik in Österreich

Tato diplomová práce se zabývá aktuální migrační politikou Rakouska a klade si za cíl vytvoření celkové představy o rakouské přistěhovalecké politice v posledních dvaceti letech. V úvodu práce ...

ČERMÁKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KALOVÁ, Michaela
2018 - německý
Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána definice a klasifikace binomiálů. Praktická část je rozdělena na tři části. V první části jsou shromáţděny německé binomiály, které jsou srovnávány s jejich českými a anglickými ekvivalenty metodami kontrastivní frazeologie, která je popsána v teoretické části. Frazeologismy jsou porovnávány na základě klasifikace typů ekvivalence podle Helgunde Henschelové (1993). V druhé části jsou prezentovány výsledky analýzy učebnic a pracovních sešitů na úrovních A1 B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Cílem této části je shromáţdění binomiálů a jejich následná analýza. Třetí část je zaměřena na vypracování přípravy na jednu vyučovací hodinu, do které jsou bionimály začleněny. This diploma thesis deals with the topic Binomials in German, Czech and English. The theoretical part defines the basic terminology related to phraseology and phraseologisms. Furthermore, the theoretical part describes the definition and classification of binomials. The first part contains the gathered German binomials which are compared with their Czech and English equivalents using methods of contrastive phraseology which is described in the theoretical part. The expressions are compared on the basis of the classification of types of equivalence according to Helgunde Henschel (1993). In the second part are introduced results of analysis of textbooks and workbooks that correspond to reference levels A1 B1 according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The aim of this part is to gather binomials and further analyse them. The third part focuses on presentation of preparation of one teaching lesson that includes binomials. Klíčová slova: binomials; phraseology; contrastive phraseology; types of equivalence; Common European Framework of Reference for Languages; analysis of textbooks and workbooks; preparation of a teaching lesson Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zwillingsformeln im Deutschen, Tschechischen und Englischen

Tato diplomová práce se zabývá tématem Binomiály v němčině, češtině a angličtině. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s frazeologií a frazeologismy. Dále je popsána ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Phraseologismen in der deutschsprachigen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische na základě románu Libuše Moníkové "Die Fassade"
SÝKOROVÁ, Radka
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Phraseologismen in der deutschsprachigen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische na základě románu Libuše Moníkové "Die Fassade"

SÝKOROVÁ, Radka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Jazykové, hodnotové a kulturní rozdíly a shody v německé a české reklamě na pivo
ABELOVÁ, Klára
2007 - německý
budik Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jazykové, hodnotové a kulturní rozdíly a shody v německé a české reklamě na pivo

budik

ABELOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze