Počet nalezených dokumentů: 455
Publikováno od do

Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje
SRBOVÁ, Martina
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika přílivu investic do Jihočeského kraje

SRBOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Tržní hodnota nemovitostí v jihočeském regionu
MACHÁČKOVÁ, Lenka
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Tržní hodnota nemovitostí v jihočeském regionu

MACHÁČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity
ŠÍMOVÁ, Michaela
2006 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Problematika interrupce z pohledu studentů Jihočeské univerzity

ŠÍMOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Trh práce v horských oblastech Jihočeského kraje
DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Trh práce v horských oblastech Jihočeského kraje

DVOŘÁKOVÁ, Zdeňka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Možnosti trvale udržitelného rozvoje v horských oblastech Jihočeského kraje
ŘÍHA, Karel
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Možnosti trvale udržitelného rozvoje v horských oblastech Jihočeského kraje

ŘÍHA, Karel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Demografická situace v horských a podhorských oblastech Jihočeského kraje (se zaměřením na obec Jistebnice)
ČERMÁKOVÁ, Markéta
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Demografická situace v horských a podhorských oblastech Jihočeského kraje (se zaměřením na obec Jistebnice)

ČERMÁKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Cestovní ruch v Jihočeském kraji
Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
2016 - český
Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji novodobého cestovního ruchu, službám v rámci cestovního ruchu a podpoře cestovního ruchu na území České republiky. Druhá část teoretické části je věnována obecné charakteristice, přírodnímu bohatství, popisu poskytovaných služeb a podpoře cestovního ruchu na regionální úrovni tedy v rámci Jihočeského kraje. Praktická část je věnována vývoji návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti je členěn dle zemí původu jednotlivých návštěvníků, dále dle vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení a dle vývoje počtu přenocování v období let 2000 - 2013. Práce obsahuje predikci vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení pro období 2014 - 2015. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro úspěšný rozvoj Jihočeského kraje. Pro zpracování a analyzování časových řad byly použity odborné postupy vycházející ze statistických metod. This bachelor thesis is focused on tourism in South Bohemian region. The theoretical part deals on the general specification of tourism, individual types and forms of tourism, development of the modern tourism, services within of tourism and support of tourism in Czech Republic. The second part of the theoretical part is focused on general characteristics, natural beauty, description of provided services and support of tourism on regional level in South Bohemian region. The practical part is dedicated to tourism development. The development of turnout is divided by country of arrival, progression of number of collective accommodation establishments and of number of overnight stays between years 2000 and 2013. Prognosis of development of number of collective accommodation establishments was calculated for years 2014 - 2015. Conclusion of this bachelor is focused on suggestions and recommendations for further development of regional tourism in South Bohemia. For the underlying data processing were used the professional process from statistical methods. Klíčová slova: cestovní ruch; destinace; Jihočeský kraj; vývoj; časová řada; hromadná ubytovací zařízení dostupnost_czu
Cestovní ruch v Jihočeském kraji

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji ...

Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
2004 - český
Cílem této práce je popsat příležitosti a výzvy pro Českou republiku jako nového člena EU v kontextu regionální politiky EU. Je zde uveden přehled zdrojů předvstupní finanční pomoci a nové možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU, se současnými nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem jejího zvyšování a nástrojům a aktivitám tomu učeným. Na příkladu regionů Burgenland (Rakousko) a Saska (Německo) je provedeno srovnání možností čerpání strukturálních peněz jako možné inspirace pro Jihočeský kraj. Práce je zakončena rekapitulací závěrů a souborem doporučení pro zvyšování absorpční kapacity Jihočeského kraje a zvyšování jeho schopnosti využití strukturálních fondů EU. The aim of the thesis is to describe the opportunities and challenges of the Czech Republic as a new member of the EU in context of the regional policy of the EU. An overview of pre-accession financial help and the newly available structural funds´ sources are given, along with the description of the procedures neccesary for the Czech Republic to follow in order to receive the financial support. The second part of the thesis analyzes the region of South Bohemia by course of its current position and further development potential. Special attention is devoted to the absorptive capacity of the region and activities devoted to support its increase. As an example two foreign regions, Burgenland in Austria and Sachsen in Germany, are given and present a potential inspiration of the possibilities for South Bohemia to acquire the newly available financial sources from the EU. The thesis is concluded with a set of recommendations for the South Bohemia region to help it acquire a higher absorptive capacity in order to effectively draw from the available EU funds. Klíčová slova: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem ...

Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
Univerzita Karlova, 2004

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,
2004 - český
Klíčová slova: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

Kubešová, Marie,
Univerzita Karlova, 2004

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze