Počet nalezených dokumentů: 3
Publikováno od do

Polifonia en textos dialógicos
MACHULOVÁ, Magdaléna
2020 - španělský
Práce se zabývá analýzou reklamních textů a audiovizuálních nahrávek se zaměřením na jejich argumentaci a polyfonii. Teoretická část charakterizuje reklamní žánr z lingvistického hlediska, zaměřuje se na jeho strukturu a argumentaci. V praktické části se pak analyzuje šest reklamních sdělení, z čehož jsou tři statické a tři audiovizuální povahy. Na závěr se zhodnotí přínos a průběh práce a jsou navrženy další možnosti budoucího výzkumu. The thesis deals with the analysis of advertising texts and audio-visual recordings with a focus on their argumentation and polyphony. The theoretical part characterizes the advertising genre from a linguistic point of view, focusing on its structure and argumentation. In the practical part, six advertising messages are analysed, three of them are static and three are audio-visual. Finally, the contribution and conclusions of the Theses are evaluated and further possibilities for future research are proposed. Klíčová slova: polyphony; argumentation; advertising; Spanish language; semantics; rhetoric; linguistics; analysis; language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Polifonia en textos dialógicos

Práce se zabývá analýzou reklamních textů a audiovizuálních nahrávek se zaměřením na jejich argumentaci a polyfonii. Teoretická část charakterizuje reklamní žánr z lingvistického hlediska, zaměřuje se ...

MACHULOVÁ, Magdaléna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

El papel de la mujer en los manuales de espanol como lengua extranjera: estereotipos lingüísticos
NIKITÍNSKÁ, Klára
2024 - španělský
El objetivo de este Trabajo Final de Grado es investigar la representación de las mujeres en los manuales ELE, en particular, en Aventura Nueva 1 y Nuevo Prisma A1. Concretamente, se le da importancia a la presencia de los estereotipos lingüísticos conectados con el género femenino y, además, a la representación visual de las mujeres. En primer lugar, se describen principales cuestiones sobre la diferencia entre el género y el sexo. Asimismo, se explica el significado del lenguaje inclusivo, el masculino genérico, el currículo oculto y la percepción de la igualdad de género en el Marco común europeo, en el Plan curricular de Cervantes y, también, la visión del Ministerio de Educación, Juventud y Deporte checo. A continuación, se presenta un análisis de la presencia del lenguaje sexista y de los estereotipos en las instrucciones, en el contenido de los ejercicios y en la comunicación visual de los libros mencionados. Los datos obtenidos sirven de fuente informativa para la elaboración posterior de una propuesta didáctica, cuyo objetivo es evitar la representación estereotípica de las mujeres y resaltar su posición en la sociedad. The objective of this bachelor's thesis is to investigate the representation of women in ELE textbooks, specifically in Aventura Nueva 1 and Nuevo Prisma A1. The focus is on the presence of linguistic stereotypes related to the female gender and the visual representation of women. The project begins by describing the main differences between gender and sex. Additionally, it explains the meaning of inclusive language, the generic masculine, the hidden curriculum, and the perception of gender equality in the Common European Framework, the Cervantes Curriculum Plan, and the vision of the Czech Ministry of Education, Youth and Sport. The text presents an analysis of the presence of sexist language and stereotypes in the instructions, content of exercises, and visual communication of the books mentioned. The obtained data serves as a source of information for the subsequent development of a didactic proposal. The proposal aims to avoid stereotypical representations of women and highlight their position in society. Klíčová slova: ELE; woman; inclusive language; stereotype; hidden curriculum Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
El papel de la mujer en los manuales de espanol como lengua extranjera: estereotipos lingüísticos

El objetivo de este Trabajo Final de Grado es investigar la representación de las mujeres en los manuales ELE, en particular, en Aventura Nueva 1 y Nuevo Prisma A1. Concretamente, se le da importancia ...

NIKITÍNSKÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině (kontrastivní korpusová analýza)
NAGY, Natália
2022 - španělský
Předmětem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině a jejich následná korpusová analýza. Cílem práce je provedení analýzy výrazových prostředků, které ve španělštině odpovídají významům vyjadřovaným v slovenštině příslovci míry. Dále, práce je zaměřena na podobnosti a rozdíly mezi zkoumanými výrazy v daných jazycích. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Část teoretická je zaměřena zejména na pojetí daného tématu v použitých španělsky i slovensky psaných gramatikách a část praktická je zaměřena na provádění analýzy vybraných příslovcí míry v korpusu Slovenský národný korpus. Na základě korpusové analýzy je následně učiněn závěr. The subjects of the present bachelor thesis are the respondents of Slovak adverbs of degree in Spanish, followed by their analysis in the Slovak National Corpus. The purpose of this thesis is to perform a detailed analysis of the Spanish means of expression that correspond with the meanings of the Slovak adverbs of degree. Moreover, the work focuses on the possible similarities and differences between the examined expressions of the given languages. The thesis is divided into two main parts, the first being the theoretical, and the second the practical. The theoretical part is focused on the concept of the stated topic in certain Slovak and Spanish grammars. Meanwhile, the practical part is focused on the analysis of selected adverbs of degree in the Slovak National Corpus. Lastly, a conclusion is performed based on the corpus analysis. Klíčová slova: adverbs; adverbs of degree; corpus analysis; belletristic text Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině (kontrastivní korpusová analýza)

Předmětem této bakalářské práce jsou respondentní prostředky slovenských příslovcí míry ve španělštině a jejich následná korpusová analýza. Cílem práce je provedení analýzy výrazových prostředků, ...

NAGY, Natália
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2022

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze