Počet nalezených dokumentů: 507
Publikováno od do

Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji
ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
2008 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Rozvojové zóny a možnosti investování v Jihočeském kraji

ŠTRBÁŇOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)
RÁŽOVÁ, Eva
2008 - anglický
Tématem bakalářské práce je {\clqq}Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)``. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola se zabývá styčnými body kultury a historie Česka a anglickojazyčných zemí a uvádí stručný výčet osobností, které takové styčné body mohou představovat. Následuje úvaha o významu cestovního ruchu pro národní hospodářství i pro ekonomiku Jihočeského kraje a rešerše nejznámějších průvodců po České republice. V další kapitole jsou uvedeny vybrané subregiony Jihočeského kraje, které mají vazby na anglickojazyčný svět. V poslední kapitole uvádíme vybraná místa v Jihočeském kraji jako doporučenou nabídku pro určité skupiny návštěvníků i jako možnou formu využití např. v rámci webové prezentace. The subject of the paper is the Czech cultural landscapes and icons perceived as bearing national/cultural significance to English-speaking nations: the tourism industry perspectives (with a special regard to the South Bohemia region). The paper is divided into five chapters. The first chapter presents certain ties between culture and history of the Czech lands and the English-speaking countries and briefly lists those individuals in history and/or culture who could be considered as such ties, followed by reflections on the importance of tourism for the national economy and the economy of the South Bohemia region. It includes also the results of research performed in guidebooks in relation to the cultural landscapes and icons perceived as bearing national/cultural significance to English-speaking nations. The next chapter describes some sub-regions of South Bohemia that feature cultural or historical ties between the Czech lands and the English-speaking countries. The last chapter recommends certain places as an offer for specific groups of visitors, as well as an example of possible use in a web presentation/tourism information database Klíčová slova: styčné body; cestovní ruch; Jihočeský kraj; anglicky mluvící země; kultura; historie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)

Tématem bakalářské práce je {\clqq}Využití styčných bodů kultury a historie Česka a anglickojazyčného světa v oblasti cestovního ruchu (se zvláštním zřetelem k možnostem Jihočeského kraje)``. ...

RÁŽOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Understanding Space and Landscape in Jack Kerouac's Novels
HANISCHOVÁ, Sandra
2018 - anglický
Práce v úvodu představí hlavní autory beatnické generace a jejich myšlenkový odkaz. Práce se dále soustředí na pojetí prostoru a popis krajiny v románech Jacka Kerouaca (On the Road, Big Sur) v souvislosti s tematikou tvorby beatnické generace (hledání smyslu lidské existence, motiv cesty, spiritualismus a vztah k náboženství). Jedna z kapitol práce porovná životopisná fakta představitelů beatnické generace (Kerouac, Ferlinghetti) a autobiografické rysy tvorby Jacka Kerouaca, především v románu Big Sur. Závěr práce shrne Kerouacův obraz literární Kalifornie a jeho prostorové vnímání Ameriky jako celku. In the introduction of this thesis I will introduce the main authors of the beat generation and their thought reference. The thesis then focuses on the understanding of space and the landscape in Jack Kerouac's novels (On the Road, Big Sur) in connection with the theme of the creation of the Beat Generation (search for the meaning of human existence, the motif of the road, spiritualism and the relation to religion). One of the chapters of this thesis compares the biographical facts of the representatives of the beat generation (Kerouac, Ferlinghetti) and the autobiographical features of Jack Kerouac's work, especially in the novel Big Sur. The conclusion of the thesis summarizes Kerouac's image of literary California and its space perception of America as an unit. Klíčová slova: literatura; beatnická generace; americká literatura; Jack Kerouac; Allen Ginsberg; William Burroughs; Lawrence Ferlinghetti; Neal Cassady; prostor; krajina; Amerika; Severní Amerika; Kalifornie; náboženství; Na cestě; Big Sur Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Understanding Space and Landscape in Jack Kerouac's Novels

Práce v úvodu představí hlavní autory beatnické generace a jejich myšlenkový odkaz. Práce se dále soustředí na pojetí prostoru a popis krajiny v románech Jacka Kerouaca (On the Road, Big Sur) v ...

HANISCHOVÁ, Sandra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

An investigation into English and Vietnamese idioms
LE, Thao Anh
2019 - anglický
Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým znakům, klasifikaci a rozdílům mezi anglickými a vietnamskými idiomy. V praktické části jsou porovnány anglické a vietnamské idiomy, které jsou rozdělené podle stupně ekvivalence. This bachelor's thesis deals with the comparison of English and Vietnamese idioms. The thesis is divided into the theoretical and practical section. The theoretical section deals with the definition of idiom, its characteristic features, its classification and the differences between English and Vietnamese idioms. In the practical section, the English and Vietnamese idioms are compared, divided according to their degree of equivalence. Klíčová slova: porovnávání; ekvivalence; idiomy; idioms; equivalence; contrastive Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
An investigation into English and Vietnamese idioms

Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým ...

LE, Thao Anh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Comparison of language teaching methods
KUČEROVÁ, Alžběta
2019 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá vyučovacími metodami a tím jako jsou aplikovány v praxi. Zaměřuje se především na jejich vývoj a popisuje techniky a principy, které jsou pro ně charakteristické. Praktická část vychází z poznatků získaných při pozorování hodin v jazykových školách a zkušenosti jedné účastnice, která absolvovala sugestopedický kurz. V každém kurzu jsou pozorovány stejné aspekty, které hrají důležitou roli, co se týče úspěšnosti přístupu ve vyučování. Tato práce si klade za cíl poukázat na silné a slabé stránky jednotlivých metod a porovnat výsledky z pozorovacích hodin. Abstract This thesis is concerned with language teaching methods and how they there are applied in practise. It focuses mainly on their development and description of techniques and principles that are characteristic for these methods. The practical part is patterned on findings gained from observation of classes in different language schools and also on experience of one student who attended the suggestopedic course. In each course the same aspects are observed, which play an important role in a success rate of an approach to teaching. The thesis sets out to show the advantages and disadvantages of particular methods and compared the results of classroom observation. Klíčová slova: vyučování; metody; jazyková škola; techniky a principy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Comparison of language teaching methods

Tato bakalářská práce se zabývá vyučovacími metodami a tím jako jsou aplikovány v praxi. Zaměřuje se především na jejich vývoj a popisuje techniky a principy, které jsou pro ně charakteristické. ...

KUČEROVÁ, Alžběta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Changes in plant composition and diversity depending on previous and current management types in riparian forests at the confluence of rivers Morava and Dyje: phytocenological analysis at the gradients of light and moisture conditions
HORNYCH, Ondřej
2014 - anglický
Effects of various past and present management types on plant composition and diversity were examined in the species rich area at the confluence of rivers Morava and Dyje. A phytocenological analysis was supplemented with information about water and light conditions. Plant composition regarding residence time and invasive statuses was also examined for each management type. Effects of various past and present management types on plant composition and diversity were examined in the species rich area at the confluence of rivers Morava and Dyje. A phytocenological analysis was supplemented with information about water and light conditions. Plant composition regarding residence time and invasive statuses was also examined for each management type. Klíčová slova: Soutok; Morava; Dyje; les; management; fytocenologie Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Changes in plant composition and diversity depending on previous and current management types in riparian forests at the confluence of rivers Morava and Dyje: phytocenological analysis at the gradients of light and moisture conditions

Effects of various past and present management types on plant composition and diversity were examined in the species rich area at the confluence of rivers Morava and Dyje. A phytocenological analysis ...

HORNYCH, Ondřej
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

The Search for Identity and Creating Parallel Worlds in The House of Sleep by J. Coe
KRPALOVÁ, Michaela
2014 - anglický
Předmětem této práce je analýza románu Jonathana Coea The House of Sleep (Dům spánku) v kontextu současné britské experimentální prózy. V teoretické části se práce zaměří na hlavní rysy a vývoj britského postmoderního románu a zanalyzuje roli a funkce spánku. Dále se bude zabývat tématy hledání vlastní identity a budování paralelních světů. V praktické části rozpracuje dominantní motiv šílenství, zaměří se na nejednoznačnost postav včetně nejednoznačnosti jejich sexuální orientace a v neposlední řadě provede tematickou analýzu hlavních postav v kontextu absence či nenaplněnosti jejich touhy. Práce se rovněž pokusí vysledovat základní rysy narativní techniky typické pro postmoderní román. The subject matter of this thesis is to analyse the novel The House of Sleep by Jonathan Coe in the context of the contemporary British experimental prose. In the theoretical part the work will focus on the main features and the development of the British postmodern novel and it will analyse the role and functions of sleep. Additionally, it will deal with the topics the search for identity and creating parallel worlds. In the practical part it will elaborate the dominant motif of insanity and it will focus on the ambiguity of the chief protagonists including the ambiguity of their sexual orientation. Last but not least, this thesis will provide a thematic analysis of the main characters in the context of the absence or the unfulfillment of their desires. Besides, this thesis will attempt to find out the basic traits of the narrative technique typical of postmodern novels. Klíčová slova: Jonathan Coe; Dům spánku; britská experimentální próza; postmoderní román; spánek; šílenství; identita. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
The Search for Identity and Creating Parallel Worlds in The House of Sleep by J. Coe

Předmětem této práce je analýza románu Jonathana Coea The House of Sleep (Dům spánku) v kontextu současné britské experimentální prózy. V teoretické části se práce zaměří na hlavní rysy a vývoj ...

KRPALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Novels by Chaim Potok, Philip Roth, and I.B. Singer Responding to the State of Israel
SENKOVÁ, Anna
2016 - anglický
Tématem této bakalářské práce je literární analýza tří románů amerických židovských spisovatelů Chaima Potoka, Philipa Rotha a Isaaca Bashevise Singera a pohled těchto autorů na vznik a vývoj židovského státu Izrael. Úvodní teoretická část definuje základní pojmy a historické události nezbytné pro další postup.V následující části je každému autorovi věnována jedna kapitola, přičemž po krátkém úvodu následuje analýza jednotlivých děl, jejich jazykových prostředků a přístupu jednotlivých postav k danému tématu.Závěrečná čast se pokouší porovnat společné a rozdílné prvky románů a definovat jejich vliv na čtenáře. Každý román se odehrává v jiném období, poukazují tedy na proměnu veřejného mínění a pohledu na Izrael jako takový. The topic of this bachelor thesis is the analysis of novels of three Jewish American authors Chaim Potok, Philip Roth and Isaac Bashevis Singer and their respective approach to the establishment and development of the State of Israel. The theoretical part of the thesis considers the historical events and summarizes basic terms necessary for further research. In the following part the novels are analyzed in terms of their devices and the various perspectives of Israel provided by the protagonists. The final part of the thesis attempts to compare the novels in terms of common and individual features and their respective impact on the reader. As each of the novels covers a different period, they are eventually used to demonstrate how the public approach to the State of Israel has changed over time. Klíčová slova: Židé; literatura; Izrael; Chaim Potok; Philip Roth; I.B. Singer; judaismus; sionismus; diaspora Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Novels by Chaim Potok, Philip Roth, and I.B. Singer Responding to the State of Israel

Tématem této bakalářské práce je literární analýza tří románů amerických židovských spisovatelů Chaima Potoka, Philipa Rotha a Isaaca Bashevise Singera a pohled těchto autorů na vznik a vývoj ...

SENKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Compound Nouns and Noun Phrases
BARTUŠOVÁ, Michaela
2017 - anglický
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou složených substantiv v anglickém jazyce, konkrétně jejich tvořením a užitím. Teoretická část je zaměřena na popis a výskyt kompozit v angličtině a jejich zvláštnosti. Stěžejním jevem práce jsou substantivní kompozita, jejich druhy a způsoby jejich tvoření. Praktická část zjišťuje, jak velký problém činí zkoumaná kategorie kompozitních substantiv žákům druhého stupně základní školy a žákům nižšího stupně gymnázia. Na základě dotazníku zkoumá, jak se dokážou vypořádat s pravidly tvoření kompozit a s výjimkami při tvoření složených substantiv v současné angličtině. The thesis deals with the rules of compound nouns in English language, specifically with their formation and usage. The theoretical part focuses on the description and occurrence of compounds in English and their specific features. The focus is given to compound nouns, their types and ways of formation. The practical part investigates how complicated these issues are for pupils of primary schools and for pupils of eight-year grammar schools. Based on a questionnaire, it explores how pupils can understand the rules of the compound formation and the exceptions connected to the formation of compound nouns in English language. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Compound Nouns and Noun Phrases

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou složených substantiv v anglickém jazyce, konkrétně jejich tvořením a užitím. Teoretická část je zaměřena na popis a výskyt kompozit v angličtině a jejich ...

BARTUŠOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Nature and Naturalism in the Works of John Steinbeck/Příroda a naturalismus v dílech Johna Steinbecka
BENEŠOVÁ, Lucie
2013 - anglický
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Nature and Naturalism in the Works of John Steinbeck/Příroda a naturalismus v dílech Johna Steinbecka

BENEŠOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze