Počet nalezených dokumentů: 38
Publikováno od do

Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce
CORRIEU, Hélene
2013 - francouzský
Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. She described her own course of practice, her position and the individual activities that she performed during practice. In the end, she commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Wexford Chamber of Industry and Commerce

Autorka stručně představila společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsala vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonávala. V závěru se vyjádřila k ...

CORRIEU, Hélene
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Viadeo
LE MEUT, Francois
2013 - francouzský
Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům z absolvované praxe. The author briefly introduced the company and its Czech sales representative. He described his own course of practice, his position and the individual activities that he performed during practice. In the end, he commented on the benefits from the completed practice. Klíčová slova: the company; Czech sales representative; the individual activities; the benefits from the completed practice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Viadeo

Autor stručně představil společnost a jejího českého obchodního zástupce. Popsal vlastní průběh praxe, svoji pozici a jednotlivé aktivity, které během praxe vykonával. V závěru se vyjádřil k přínosům ...

LE MEUT, Francois
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.
LE BACON, Alice
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti Anheuser-Busch InBev Czech s.r.o.

LE BACON, Alice
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.
AMIAUT, Louise
2019 - francouzský
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Odborná praxe ve společnosti SOPHIA, jazykové služby s.r.o.

AMIAUT, Louise
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

La francophonie dans les pays de Visegrad
HANZLÍKOVÁ, Linda
2006 - francouzský
Tato bakalářská práce se zabývá tématem frankofonie v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Cílem je poukázat na organizaci a na systém výuky francouzštiny v těchto zemích, přičemž hlavním podnětem je poukázat na současnou situaci. Bakalářská práce se také snaží objasnit historické vazby mezi Francií a zeměmi Visegrádské čtyřky. Okrajově se tato práce také zabývá ekonomickými vztahy mezi Českou republikou a Francií. The aim of this thesis is to precise the cooperation between France and the Visegradgoup (Czech republic, Slovakia, Poland, Hunggary). This work is especially focused on the structure of organisation and on the possibilities of learning French language in these countries. One part of the thesis develops the historical subject of French influence in this area. The cooperation between the Czech republic and France in the economical field has been treated as well in this work. Klíčová slova: Czech republic; Slovakia; Hunggary; Poland Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La francophonie dans les pays de Visegrad

Tato bakalářská práce se zabývá tématem frankofonie v zemích Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko). Cílem je poukázat na organizaci a na systém výuky francouzštiny v těchto ...

HANZLÍKOVÁ, Linda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant
JODLOVÁ, Veronika
2018 - francouzský
Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické povídky 19. století, ale také s vlastním životem Guy de Maupassanta. Na začátku práce je představen Maupassantův život a jeho literární tvorba. Poté se práce zaměřuje na žánr fantastických povídek a novel. Nejdůležitější částí práce je podrobná analýza textů, které obsahují prvky šílenství. Tato analýza identifikuje motivy, které jsou typické pro postavy, prostředí a děje vybraných textů. Získané poznatky jsou shrnuty v závěru práce. Práce je psaná ve francouzském jazyce. The main aim of this bachelor's thesis is to determine by which literary means Guy de Maupassant (1850 1893) portrays the theme of madness in his tales. This theme is associated with the genre of fantastic novel in the 19th century, but also with his own life. At the beginning, his life and his literary creation are presented. Then it is focused on the genre of the fantastic tales and novellas. The most important part of this thesis is the analysis of the selected texts which contain the element of madness. This analysis identifies motives typical for the characters, settings and plots of the selected texts. The obtained knowledge is summarised in the conclusion of the thesis. The whole thesis is written in French. Klíčová slova: Guy de Maupassant; fantastic literature; tales; madness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant

Hlavním cílem této bakalářské práce je určit, jakými literárními prostředky zobrazuje Guy de Maupassant (1850 1893) téma šílenství ve svých povídkách. Toto téma je spojené s žánrem fantastické ...

JODLOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Etat actuel du processus de l´élargissement de l´Union européenne
HANZLOVÁ, Tereza
2008 - francouzský
Cílem mé bakalářské práce je detailně přiblížit proces rozšiřování Evropské unie o nové členské státy z hlediska použití právních, ale i finančních nástrojů. Dále ve své práci představuji všechny kandidátské země, stejně tak i potenciální kandidátské země. Má práce je rozdělena do šesti hlavních kapitol, které jsou nadále členěny do menších podkapitol. První kapitola pojednává vzniku a o rozšiřování Evropských společenství v minulosti. Druhá část je věnována procesu rozšiřování obecně, tedy jak se kandidátský stát stává členskou zemí a jaké podmínky v tomto procesu musí splnit. Ve třetí kapitole se zaměřuji na předvstupní právní a politické nástroje užívané Evropskou unií (EU) k podpoře kandidátského státu. Dále se věnuji finanční předvstupní pomoci, kterou EU umožňuje kandidátským a potenciálním kandidátským zemím uskutečnit kroky k přiblížení se k EU. V páté kapitole se věnuji kandidátským zemým a v závěrečné šesté kapitole popisuji potenciální kandidátské země. The aim of my bachelor thesis is to present the process of enlargement of the European Union with a view to the pre-accession instruments used to help the associated country to enter the union, as well as to present these associated countries so called candidate and potential candidate countries. My thesis is divided into six chapters. The first one describes briefly the history of expansion of the European Communities and the European Union. The second one is about the enlargement process in general. The two following chapters depict the pre-accession instruments {--} political, juridical and financial used to support the efforts of the associated countries. Finally the last two chapters present in detail the candidate and the potential candidate countries. Klíčová slova: European union; enlargement; pre-accession instruments; candidate countries; potential candidate countries Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Etat actuel du processus de l´élargissement de l´Union européenne

Cílem mé bakalářské práce je detailně přiblížit proces rozšiřování Evropské unie o nové členské státy z hlediska použití právních, ale i finančních nástrojů. Dále ve své práci představuji všechny ...

HANZLOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)
DUCHOŇOVÁ, Ivana
2019 - francouzský
Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty autorových deníků a korespondence, v kterých rozebíráme důležité motivy a následně sledujeme, jak se odráží v jeho básnické tvorbě, především v bánické sbírce Květy zla. V této práci nejdříve představíme autorův životopis a literární tvorbu společně s publikovanými texty oobní povahy, následně se věnujeme zásadní části této práce, kterým jsou témata v zmiňovaných denících a korespondenci společně s jejich odrazem v autorově básnickém díle. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v samotném závěru práce. The aim of this thesis is to analyze published texts of personal nature of Charles Baudelaire, an important poet of the 19th century, whom we rank among the so-called Cursed Poets. We focus on the texts of the author's diaries and correspondence, in which we analyze important motifs and subsequently observe how it is reflected in his poetic work, especially in the collection of the Flowers of Evil. In this work, we first introduce the author's biography and literary work together with published texts of personal nature, then we focus on the essential part of this work, which are the topics in the aforementioned diaries and correspondence together with their reflection in the author's poetic work. The results of this analysis are summarized in the very conclusion of the thesis. Klíčová slova: Charles Baudelaire; poetry; diaries; correspondence Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)

Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty ...

DUCHOŇOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

La stratégie européenne pour l'emploi - son lancement et son application
KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
2007 - francouzský
Cílem mé bakalářské práce je popsání vzniku Evropské strategie zaměstnanosti, její vývoj a cíle, prostředky k dosažení těchto cílů a také dosažené výsledky a pokrok v oblasti zaměstnanosti v Evropské unii v posledních letech.. Zmiňuji Výbor pro zaměstnanost, poradní výbor, který spolupracuje s členskými státy a připravuje vše, co se týká Evropské strategie zaměstnanosti. Finančním nástrojem je Evropský sociální fond, který přispívá ke zlepšování a zvyšování zaměstnanosti v Evropské unii. Zvláště pak uvádím dosažený pokrok v České republice a ve Francii a srovnávám tyto dvě země. The aim of my thesis is to describe the launch of the European employment strategy, its development and its targets, the means used to achieve them and also the attained results and the progress in the domain of employment in the European Union over the last few years. I mention the Employment Committee, the consultative committee that cooperates with the Member States and prepares everything which is related to the European employment strategy. The financial instrument is the European social fund that contributes to the amelioration and to the increase of employment in the European Union. Particularly, I introduce the reached progress in the Czech Republic and in France and I compare these two countries Klíčová slova: employment strategy; employment; unemployment; European social fund; Employment Comitee; Treaty of Amsterdam Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
La stratégie européenne pour l'emploi - son lancement et son application

Cílem mé bakalářské práce je popsání vzniku Evropské strategie zaměstnanosti, její vývoj a cíle, prostředky k dosažení těchto cílů a také dosažené výsledky a pokrok v oblasti zaměstnanosti v Evropské ...

KOŠŤÁLOVÁ, Marcela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Postavení a role francouzštiny v institucích Evropské unie
SMEJKALOVÁ, Kateřina
2010 - francouzský
Bakalářská práce Postavení a role francouzštiny v institucích Evropské unie psaná ve francouzštině je rozdělena do 5 kapitol. Teoretické části je věnována první kapitola, která popisuje historický vývoj jazykové politiky EU a fungování francouzštiny od roku 1958 podle právního ujednání. Jádro práce tvoří charakteristika fungování jazykového systému v institicích. Zvláštní důraz je kladen na analýzu snah o posílení francouzšiny v EU, jak ze strany institucí, tak i Francie a dalších organizací. Součástí práce je resumé v češtině a dvojjazyčný glosář. Bachelor's thesis The position and the role of the French Language in the Institutions of European Union was written in french split into five chapters. The first chapter consists of theoretical analysis, describing the historical development of language policy from the 1958 treaty. This work is based on characteristic of function of language system in institutions. Special emphasis is given to an analysis of the reinforcement of the French language in the EU, both from institutions and from France and other organisations. A summary in Czech and a bilingual glossary are included. Klíčová slova: plurilingualism; language policy; official language; working language; authentically language; french language; language regime; policy of plurilingualism; diplomatic language; action plan for french language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Postavení a role francouzštiny v institucích Evropské unie

Bakalářská práce Postavení a role francouzštiny v institucích Evropské unie psaná ve francouzštině je rozdělena do 5 kapitol. Teoretické části je věnována první kapitola, která popisuje historický ...

SMEJKALOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze