Počet nalezených dokumentů: 203
Publikováno od do

Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.
LEŠTINA, Jakub
2014 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza přechodu těchto substantiv od smíšené ke slabé (či silné) deklinaci, přičemž bude pozornost soustředěna na sémantickou a diatopickou distribuci tohoto fenoménu. Během práce bude využit korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. V teoretické části bude nastíněn přínos korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. In this bachelor paper, the author will be dealing with the latest trends in the evolution of morphological system of German nouns. The author will analyze these five examples of nouns: Auge, Ohr, Interesse, Nerv and Typ in case of their transition from mixed to weak (or strong) declination, focusing primarily on the semantic and diatopic distribution of this phenomenon. During his research, the author exploits the DeReKo corpus and its tools (COSMAS II). In the theoretical part, the author outlines the benefits of methods of corpus linguistics research of contemporary language. In the practical part he provides the corpus analysis, of the nouns mentioned above. Klíčová slova: corpus linguistik; corpus; german substantiv; paradigma Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Flexionsparadigmenwechsel im Bereich der deutschen gemischten Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Auge, Ohr, Interesse, Nerv und Typ.

Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu pěti substantiv Auge, Ohr, Interesse, Nerv a Typ bude provedena analýza ...

LEŠTINA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr
HEJNOVÁ, Ludmila
2016 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým studentům strávit rok na hostitelském gymnáziu v Německu. První část práce se krátce zabývá významem přeshraniční spolupráce a vznikem Euroregionů. Druhá část je věnována projektu Gastschuljahr. Nejprve je popsán vznik projektu od první myšlenky, poté je podrobně popsán vývoj a problémy projektu, financování, proces výběru žáků a doprovodné akce v průběhu roku. Další důležitou součástí práce je také rozbor závěrečných zpráv zúčastněných žáků a pohled českých a německých gymnázií na tento projekt. This bachelor thesis deals with the development and importance of Czech German Cross - border cooperation. The thesis is focused on a specific project "Gastschuljahr hosting school year", which enables Czech students to spend a year at a host secondary school in Germany. The first part briefly discusses the importance of cross-border cooperation and the creation of Euroregions. The second part is devoted to the Gastschuljahr project. First, it describes the history of the project from the initial idea, then the development, problems, the funding, the process of selecting students and accompanying events throughout the year are described. Another important part of the thesis is also an analysis of the final reports of the participating pupils and the view of the Czech and German grammar schools to this project. Klíčová slova: the Czech - German cooperation; Cross-border cooperation; projects; Euroregion; Gastschuljahr; Hosting school year Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Tschechien am Beispiel des Bezirkes Süd-und Westböhmen und des Bezirkes Niederbayern - Projekt Gastschuljahr

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem a významem česko-německé přeshraniční spolupráce. Práce je z orientována na konkrétní projekt "Gastschuljahr - hostující školní rok", který umožňuje českým ...

HEJNOVÁ, Ludmila
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien
HLAVÁČKOVÁ, Šárka
2017 - německý
Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané Linguistic Landscape. V teoretické části práce je objasněna teorie této sociolingvistické disciplíny, vývoj příhraničních regionů či přeshraniční spolupráce a charakteristika Jižních Čech a Horního Rakouska. V praktické části jsou analyzovány vícejazyčné tabule a nápisy, které se v blízkosti hranic vyskytují a jsou rozděleny na základě výskytu v daných oblastech. This bachelor thesis deals with the comparison of tourism in the border area of Austria and the Czech Republic. The author focuses mainly on Linguistic Landscape in the South Bohemian Region and Upper Austria. The theoretical part defines the theory of this sociolinguistic discipline, the development of the border areas or the border cooperation and the characteristics of the South Bohemian Region and Upper Austria. In the practical part, multilingual boards and signs, which occur in close proximity to the border are analysed and divided on the basis of their occurrence in particular areas. Klíčová slova: Linguistic Landscape; South Bohemian Region; Upper Austria; tourism; border areas Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Terminologie des Tourismus im Vergleich zwischen Österreich und Tschechien

Tato práce se zabývá srovnáním turismu v příhraniční oblasti Rakouska a České republiky. Zvláštní pozornost věnovala autorka jazykové oblasti Jihočeského kraje a Horního Rakouska, takzvané ...

HLAVÁČKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Migrationsliteratur oder Antiheldenroman. Michael Stavaričs \kur{Stillborn}.
MARYŠKOVÁ, Kateřina
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení rakouského spisovatele Michaela Stavariče a jeho děl do migrační literatury. Vzhledem k autorovu přestěhování se v raném věku z Brna do Vídně bude zmíněna problematika změny jazyka. Následuje podrobný rozbor Stavaričova románu stillborn, který se věnuje především charakteristice hlavní postavy, strategiím vyprávění a možnostem interpretace tohoto díla. Ve stejné kapitole se pokusím vyvrátit obecné tvrzení, že zmiňované dílo patří pouze do migrační literatury. Budou předloženy důkazy o tom, že tato kniha vykazuje i znaky antihrdinského románu. Práce je zakončena kritikou českého překladu Radky Denemarkové (Mrtvorozená Eliška Frankensteinová), která se zaměřuje na rozdíly mezi originálem a překladem. This bachelor´s thesis deals with the issue of classifying the Austrian writer Michael Stavarič and his works as migrant literature. Due to the author´s moving in early age from Brno to Vienna the problem of language change will be mentioned. A detailed analysis of Stavarič´s novel stillborn follows. It pursues especially the characteristic of the main character, the narrative strategy and possibilities of interpretation of this work. In the same chapter I will try to disprove the general claim that the mentioned work classifies only as migrant literature. Evidence that this book shows also signs of an anti-heroic novel will be submitted. This task is concluded with a critique of the Czech translation by Radka Denemarková (Mrtvorozená Eliška Frankensteinová) which focuses on the differences between the original and translation. Klíčová slova: stillborn; Michael Stavarič; Frankenstein; Radka Denemarková; Mrtvorozená Eliška Frankensteinová; anti-heroic novel; migrant literature Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Migrationsliteratur oder Antiheldenroman. Michael Stavaričs \kur{Stillborn}.

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zařazení rakouského spisovatele Michaela Stavariče a jeho děl do migrační literatury. Vzhledem k autorovu přestěhování se v raném věku z Brna do Vídně ...

MARYŠKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Der substantivische Genitiv in der deutschen Presse
PAPOUŠKOVÁ, Jana
2014 - německý
Cílem práce je komplexní analýza stupně odbourávání flexe substantivního genitivu v současné němčině. V teoretické části je vycházeno ze základní odborné literatury k problematice klasifikace genitivů a flexe substantivních genitivů v současné spisovné němčině. V praktické části je zpracována problematika eventuálních změn ve flexi německých substantiv, přednostně mizení genitivu a popř. jeho nahrazování jinými konstrukcemi. Genitivy jsou excerpovány z vlastního korpusu dvaceti textů ze zvolené rubriky německého časopisu "Bild der Wissenschaft". Získaná data jsou podrobena analýze, srovnána s údaji v relevantních vědeckých dílech/gramatikách a statisticky vyhodnocena. Práce je vypracována v německém jazyce. The aim of this work is an exhaustive analysis concerning the extent of the decrease of the substantive genitive occurrence in the contemporary German language. In the theoretical part the basic professional literature dealing with the genitives' classification and the substantive genitive flexion in the contemporary standard German are applied. In the practical part it is focused on the area of the potential inflective changes in the contemporary language, preferentially the decreasing occurrence of the genitive or, possibly, its replacement by other constructions. The genitives are excerpted from my own corpus consisting of twenty texts originally published in the chosen section of the German magazine "Bild der Wissenschaft". The gained data are analyzed, compared with the information in the relevant scientific pieces/grammars and statistically evaluated. The work is written in the German language. Klíčová slova: contemporary standard German; replacement genitive by other constructions; substantive genitive; genitives' classification; substantive genitive flexion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der substantivische Genitiv in der deutschen Presse

Cílem práce je komplexní analýza stupně odbourávání flexe substantivního genitivu v současné němčině. V teoretické části je vycházeno ze základní odborné literatury k problematice klasifikace genitivů ...

PAPOUŠKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Die Märchen der Brüder Grimm. Eine psychologische Analyse.
STRUČOVSKÁ, Jana
2014 - německý
Pohádky bratří Grimmů patří k nejznámějším a nejpopulárnějším textům německé literatury. Původně byly čteny a využívány pouze k didaktickým a pedagogickým účelům. Později přichází Bruno Bettelheim s novým pojetím pohádek, které je zpřístupňuje psychologické analýze. Bakalářská práce prezentuje na několika vybraných pohádkách, které aspekty z oblasti psychologie jsou určující ve vztahu k dětem a dospělým. Na základě teorie Bruna Bettelheima budou zkoumány aspekty jako strach, sexualita a dětství v pohádkách. Tím budou objasněny dvě roviny vnímání - poučení pro běžný život a oblast hlubinné psychologie. Práce bude vypracována v německém jazyce. The brothers Grimm's fairy tales belong to the most famous and popular texts of the German literature. Originally, they were read and used only for didactic and educational purposes. Subsequently, Bruno Bettelheim comes with his new conception of the fairy tales which makes them accessible for a psychological analysis. This bachelor thesis presents on a few selected fairy tales which aspects from the area of psychology are decisive in the relationship to the children and adults. The aspects as fear, sexuality and childhood in fairy tales will be investigated on the basis of the Bruno Bettelheim's theory. This research will clarify two levels of perception the moral one for the ordinary life and the level of depth psychology. The bachelor thesis will be written in German language. Klíčová slova: fairy tales; psychology; fear; childhood; sexuality Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Märchen der Brüder Grimm. Eine psychologische Analyse.

Pohádky bratří Grimmů patří k nejznámějším a nejpopulárnějším textům německé literatury. Původně byly čteny a využívány pouze k didaktickým a pedagogickým účelům. Později přichází Bruno Bettelheim s ...

STRUČOVSKÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Kriminalromane oder psychologische Prosa? Judith W. Taschlers Sommer wie Winter und Die Deutschlehrerin.
BEYEROVÁ, Václava
2015 - německý
Tématem této bakalářské práce je literární rozbor děl Sommer wie Winter a Die Deutschlehrerin současné rakouské autorky Judith W. Taschler. Jednou ze základních otázek, na kterou je v dané práci hledána odpověď, je žánrové zařazení uvedených děl, tj. zda nesou základní znaky a charakteristiku kriminálního románu, či zda se zde jedná o výrazně psychologickou prózu. Vedle žánrového zařazení děl a jejich strukturální a obsahové analýzy přináší práce porovnání v širším literárně historickém kontextu: Nachází jistou afinitu zkoumaných děl s literárním proudem zvaným Anti-heimatliteratur a některé další paralely ve vývoji rakouské literatury, jako je použití psychoanalýzy v románu Sommer wie Winter stejně jako u románu Malina autorky Ingeborg Bachmann. The topic of this bachelor thesis is a literary analysis of books Sommer wie Winter and Die Deutschlehrerin written by Judith W. Taschler, the contemporary Austrian author. One of the essential questions, to which the thesis searches for an answer, is the genre classification of the above-mentioned books. It means whether they have basic features and characterization of a criminal novel or if they are considered a psychological prose. Besides the genre classification of the novels and their structural and content analysis, the work brings a comparison in the broader literary-historical context: It finds a certain affinity of the works, which were examined, with the literary movement named Anti-Heimatliteratur. There are some other parallels in development of Austrian literature, e.g. the use of psychoanalysis in the novel Sommer wie Winter or in the novel Malina by Ingeborg Bachmann. Klíčová slova: Judith W. Taschler; Sommer wie Winter; Die Deutschlehrerin; Anti-Heimatliteratur; criminal literature; psychoanalysis; Ingeborg Bachmann; Malina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kriminalromane oder psychologische Prosa? Judith W. Taschlers Sommer wie Winter und Die Deutschlehrerin.

Tématem této bakalářské práce je literární rozbor děl Sommer wie Winter a Die Deutschlehrerin současné rakouské autorky Judith W. Taschler. Jednou ze základních otázek, na kterou je v dané práci ...

BEYEROVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Sprachgebrauch im Bereich Politik
PODANÁ, Alena
2016 - německý
Bakalářská práce na téma Používání jazyka v oblasti politiky je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou představeny teorie, které jsou použity na analýzu korpusu dané práce. Popis obou teorií, Griceova teorie Kooperačních principů i Leechova teorie Zdvořilostních principů, je podpořen názornými příklady z korpusu. V druhé části bakalářské práce jsou vyhodnocena data získaná analýzou korpusu. Korpus se skládá z 10 rozhovorů s německými politiky na téma ´Uprchlická krize´, které byly zveřejněny od srpna do listopadu 2015 v německém deníku ´Die Welt´. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli jsou, případně nejsou, dodržována pravidla Konverzačních a Zdvořilostních principů a jestli se výrazným způsobem proměnila ve zkoumaném období. The topic of the presented bachelor thesis is The Language Usage in the Field of Poli-tics. The thesis is divided into two main chapters. The Theory of Cooperative Principle by Herbert Paul Grice and Politeness Principle by Geoffrey Leech are presented in the first part of the thesis. Their description is supported by an example from the Corpus. The Corpus of the thesis consists of ten political interviews conducted in the time frame between August and November 2015 and published in the newspaper ´Die Welt´. The topic of all ten interviews is tightly connected to the ´Immigration crisis´ in Germany. The aim of this thesis is to ascertain whether the Cooperative Principles and Politeness principles in the political interviews are observed or non-observed and whether the sys-tem of their usage has changed in the given period. The analyzed data are presented in the second part of the thesis and the results are supported by the example from the cor-pus. Klíčová slova: Maxims; Interview; Cooperative Principle; Politeness Principle; political Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sprachgebrauch im Bereich Politik

Bakalářská práce na téma Používání jazyka v oblasti politiky je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou představeny teorie, které jsou použity na analýzu korpusu dané práce. Popis obou ...

PODANÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Darstellungen des Zweiten Weltkriegs in westdeutscher Literatur von Autoren aus drei verschiedenen Generationen
FLORIÁN, Pavel
2016 - německý
Tato bakalářská práce prostřednictvím metody komparativního čtení textů od Wolfganga Borcherta, Uweho Timma a Julie Franckové porovnává rozdíly v historickém a kulturním povědomí o druhé světové válce uvnitř západoněmecké společnosti. Každý z autorů je příslušníkem jedné autorské generace, z nichž každá měla na válku jiný pohled. Práce proto nejprve zkoumá jednotlivé texty odděleně, přičemž si všímá jejich nejdůležitějších prvků souvisejících s druhou světovou válkou. Z dílčích poznatků, které jsou v závěru práce porovnány, následně vyplývá, v čem se pohledy jednotlivých generací shodují, nebo naopak liší. Using the comparative reading method of texts by Wolfgang Borchert, Uwe Timm and Julia Franck this bachelor thesis compares the differences in historical and cultural memory of the World War II within the West German society. Each author belongs to a different generation of authors which all have had a different opinion about the War. The thesis therefore explores the texts separately at first, noticing their most important elements related to the World War II. Consequently, the component findings are compared in the final part of the thesis and lead to conclusions about what the opinions of the respective generations have in common and where they differ. Klíčová slova: war; The World War II; dealing with the past; the question of guilt; critical approach to society; incapability of the faith in God to help man to come to terms with the earthly being; criticism of the Nazi values; criticism of the Nazi ideology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Darstellungen des Zweiten Weltkriegs in westdeutscher Literatur von Autoren aus drei verschiedenen Generationen

Tato bakalářská práce prostřednictvím metody komparativního čtení textů od Wolfganga Borcherta, Uweho Timma a Julie Franckové porovnává rozdíly v historickém a kulturním povědomí o druhé světové válce ...

FLORIÁN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Elemente des Heimatromans in Rudolf Slawitscheks "Der blaue Herrgott"
DITRICHOVÁ, Hana
2016 - německý
Tématem této bakalářské práce je literární rozbor románu "Der blaue Herrgott" Rudolfa Slawitscheka, německého spisovatele žijícího v Praze na počátku 20. století. Jeho román byl v době svého vydání označen jako "sudetoněmecký Heimatroman". Jednou z výzkumných otázek, na které práce hledá odpověď, je žánrové zařazení románu, tj. zda se v díle skutečně objevují prvky sudetoněmecké literatury, nebo zda se nese prvky převážně venkovské literatury a vývojového románu. Dílo je zařazeno do literárně-historického kontextu, k tzv. šumavské literatuře, kde výrazně dominuje Stifterova tvorba. Práce je doplněna o srovnání Stifterova "Pozdního léta" a Slawitschekova "Der blaue Herrgott", kde jsou zdůrazněny prvky vývojového románu. The topic of this bachelor thesis is a literary analysis of the novel "Der blaue Herrgott" written by Rudolf Slawitschek, a German author who lived in Prague during the first half of the 20th century. At the time of its publication, his book was labelled a "sudetendeutscher Heimatroman". One of the research questions this thesis seeks to answer is the genre classification of the novel, whether the work displays specific features characteristic of Sudetenland literature or whether aspects of regional fiction and Bildungsroman would be more prevalent. The novel is placed in a literary and historical context with particular reference to the literature of the Šumava district, in which the writing of Adalbert Stifter is pre-eminent. The thesis is complemented by a comparison of Stifter's "Indian Summer" with Slawitschek's "Der blaue Herrgott", and the elements of Bildungsroman in both are highlighted. Klíčová slova: Rudolf Slawitschek; Der blaue Herrgott; regional literatur; literature of the Šumava district; Bildungsroman; Adalbert Stifter; Der Nachsommer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Elemente des Heimatromans in Rudolf Slawitscheks "Der blaue Herrgott"

Tématem této bakalářské práce je literární rozbor románu "Der blaue Herrgott" Rudolfa Slawitscheka, německého spisovatele žijícího v Praze na počátku 20. století. Jeho román byl v době svého vydání ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze