Počet nalezených dokumentů: 30
Publikováno od do

Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice
NAŠTICKÝ, Ĺubomír
2008 - slovenský
ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá kapitola je venovaná kríze. Obsahuje vymedzenie pojmu krízy a identifikáciu príčin tejto situácie, objasňuje typológiu jednotlivých kríz z viacerých hľadísk. V druhej kapitole je pozornosť sústredená na samotný priebeh krízy a adaptáciu na krízovú situáciu prebiehajúcu vo viacerých fázach. Tiež sú tu uvedené aj determinanty, ktoré ovplyvňujú reakciu na krízu. Tretia kapitola je zameraná na možnosti pomoci v krízovej situácii a to tak formálnej ako aj neformálnej. Najväčšia pozornosť je venovaná krízovej intervencii, to znamená formálnej pomoci v kríze, jej etapám a formám. Dôležitú úlohu v krízovej intervencii zohráva aj krízový intervent, teda pracovník v krízovej intervencii. Preto je jedna podkapitola venovaná práve kvalifikačným a osobnostným požiadavkám kladeným na týchto ľudí a rizikám, ktoré obnáša práca krízového interventa. Záverečná teoretická kapitola rozoberá krízu prameniacu z určitých strát a krízovú intervenciu pri jednotlivých aspektoch straty. Empirická časť práce je venovaná prieskumu, zameranému na zistenie informovanosti bežnej dospelej populácie o formách a možnostiach pomoci a poradenstva v krízovej situácii. Najrozsiahlejšou je podkapitola venovaná analýze a interpretácii zistených výsledkov prieskumu. ABSTRACT This bachelor´s thesis has got theoretical-empirical character. Theoretical part is divided into four chapters, the empirical part consists of one chapter. A list of literature and appendix complete this work.The first chapter is devoted to a crisis. It gives the definition of the term crisis and identification of reasons for such situation, explains the typology of various crises from several aspects. The second chapter concentrates on the course of crisis and on adaptation to the crisis in progress at different stages.Determinants affecting reaction to a crisis are mentioned here too. The third chapter is focused on the possibilities of both formal and informal.help in case of crisis. Special attention is paid to intervention in the course of crisis, i.e. to formal help in crisis, its different stages and forms. Important role in the course of crisis is played by an interventionist, a person working in crisis intervention. Therefore, one subchapter is devoted to the qualification and personality demands made on these people and the risks which the work of crisis interventionalist brings. Final theoretical chapter analyses the crisis originating from certain losses and crisis intervention during particular aspects of loss. Empirical part of this bachelor thesis is devoted to research oriented to getting information how the common adult population is informed about forms and possibilities of help and consultancy in crisis situation. The most extensive subchapter is devoted to the analysis and interpretation of established results of research work. Klíčová slova: crisis; identification of the crisis; causes of the crisis; typology of the crisis; course of the crisis; informal help in the crisis; crisis intervention; phases of the crisis intervention; crisis interventionist; aspects of the loss Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Povědomí obyvatelstva o krizové intervenci a jejímu významu v České republice v Jihočeském kraji a Slovenské republice

ABSTRACT Bakalárska práca má teoreticko-empirický charakter. Teoretická časť má štyri kapitoly, empirická časť je obsiahnutá v jednej kapitole. Prácu dopĺňa použitá literatúra a prílohy. Prvá ...

NAŠTICKÝ, Ĺubomír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch
KVASNICOVÁ, Miroslava
2008 - slovenský
Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ochrany. Pozornosť odborníkov sa postupne sústredila na osoby vyšetrované alebo liečené ionizujúcim žiarením, nakoľko tzv. lekárská expozícia pred-stavuje najvýznamnejší podiel ožiarenia človeka z umelých zdrojov žiarenia vôbec. De-finícia lekárskeho ožiarenia bola prijatá zákonom č.18/1997 Sb. (tzv. atómový zákon) a rozšírená v novele atómového zákona (zákon č.13/2002 Sb.). Lekárske ožiarenie nie je limitované, ale platia tu dva princípy radiačnej ochrany-princíp zdôvodnenia a princíp optimalizácie. Ja som zamerala svoju pozornosť na radiačnú záťaž pacientov pri selektívnej koronarografii, ktorá zatiaľ i napriek ionizačnému žiareniu zostáva zlatým diagnostic-kým štandardom na vyšetrenie koronárnych tepien. Merala som a vyhodnocovala som radiačnú dávku pacientov na dvoch angiografických prístrojoch vo Fakultnej nemocnici v Motole. Sú to angiografické prístroje PHILIPS Integris Allura (vyrobený v roku 2002) na Klinike zobrazovacích metód a PHILIPS Integris HM 3000 (vyrobený v roku 1993) v Kardiovaskulárnom centre pre dospelých. Tieto prístroje majú niektoré technické para-metre odlišné, napr. veľkosť zosilňovača obrazu. Od roku 2003 do roku 2007 bolo vyše-trených 10.087 pacientov selektívnou koronarografiou na Kardiovaskulárnom centre pre dospelých a 7.760 na Klinike zobrazovacích metód. Rozoberám celé zariadenie angiografického pracoviska, vrátane technického vybavenia RTG angioprístroja, rádiologické štandardy, ochranu pred žiarením, požia-davky na zobrazovací systém, parametre, ktoré ovplyvňujú kvalitu RTG obrazu, na možnosti zníženia radiačnej záťaže u pacientov. Hypotéza spočíva v tom, že radiačnú záťaž možno znížiť nastavením vhodných expozičných parametrov a kolimátorov. Metodika pozostáva z meraní u 100 pacientov na Klinike zobrazovaných metód a na Kardiologickom centre. Porovnávam dávku na oboch pracoviskách na zaklade roz-dielnej veľkosti zosilňovača obrazu, na rozdielnej frekvencii snímkovania a poukazujem na rôznu dávku pri rôznych projekciách. Druhá časť pozostáva z meraní na fantómoch, pri ktorých porovnávam dávku získanú na pacientoch a sledujem ďalšie parametre, ktoré ovplyvňujú výšku radiačnej záťaže. Získané výsledky sú vzájomne porovnávané a štatisticky spracované i vyhodnotené {$\omega^2$}-testom. Vyhodnotené údaje poslúžia na vytvorenie rádiologických štandardov, ktoré budú viesť k výchove personálu ako zaobchádzať so zdrojom RTG žiarenia tak, aby dávka pacienta a tým i personálu bola čo najnižšia. Abstract More than 100 years have passed since physicist W.C.Röntgen discovered X rays and their use in medicine. Knowledge about their harmful effects led to gradual im-plementing of protection rules. Attention of experts gradually focused on persons exa-mined or treated by ionizing radiation, as so-called medical exposition represents the most important part of person´s irradiation from artificial sources of radiation at all. De-finition of medical irradiation was accepted by Act No.18/1997 Coll. (Atomic Act) and extended in novel of the Act (No.13/2002 Coll.). Medical irradiation is not limited but two principles of radiation protection govern {--} principle of reasoning and principle of optimalization. I focused my attention on radiation load of patients during selective coronaro-graphy which still remains gold diagnostic standard for coronary arteries examination. I measured and evaluated the radiation dose of patients at two angiography machines in Teaching Hospital in Motol. They are angiography machines PHILIPS Integris Allura (made in 2002) at Institution of Imaging Methods and PHILIPS Integris HM 3000 (ma-de in 1993) at Cardiovascular Centre for Adults. Some technical parameters of these machines differ, e.g. the size of image amplifier. Since 2003 to 2007 10,087 patients at Cardiovascular Centre for Adults and 7,760 patients at Institution of Imaging Methods were examined by selective coronarography. I analyse all equipment of angiography work place, including technical of X-ray angiomachine, radiological standards, protection against radiation, requirements for imaging system, parameters impacting the quality of X-ray image, possibilities of lowering radiation load in patients. Hypothesis is based on idea that radiation load can be lowered by setting suita-ble exposition parameters and collimators. Methodology consists of measurements of exposition dose in 100 patients at Institution of Imaging Methods and at Cardivascular Centre. I compare the dose at both work places on the base of different size of image amplifier, different frequency of scanning and advert to different dose in different projection. Other part consists of mea-surements on phantoms, in which I compare the dose acquired in patients. I watch fur-ther parameters impacting the level of radiation load. Acquired results are mutually compared and statistically elaborated and valuated by {$\omega$}2-test. Evaluated data can serve for creating of radiologic standards which will contribute to staff education how to ma-nipulate sources of X-ray radiation to make the dose for a patient and for staff as low as possible. Klíčová slova: angiography machine; patient; radiation load; selective coronarography; technical parameters Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Radiačná záťaž u pacienta a možnosti jej zníženia u perkutánnych koronárnych výkonoch

Abstrakt Uplynulo už viac ako 100 rokov od objavenia X-lúčov fyzikom W.C. Röntge-nom a ich použitia v lekárstve. Poznatky o ich škodlivých účinkoch viedli k postupnému zavádzaniu pravidiel ...

KVASNICOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích
LIETAVCOVÁ, Martina
2015 - slovenský
Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, jejich postoje a obavy související s profesí učitele mateřské školy, přiznávané i neuvědomované. Teoretická část se zaměřuje na pojmy profese učitele mateřské školy, na otázky motivace k volbě této profese i ke studiu a°obavy související s vykonáváním profese, na zastávání rolí učitele mateřské školy. Dále jsou rozebírány tematické koláže jako technika vhodná k sebereflexi učitele, jejich charakteristika, možnosti a limity jejich interpretace. V praktické části jsou zpracovávány a interpretovány koláže studentů na téma "Já jako učitel ve všech jeho pozicích a rolích". Jsou hledány shodné momenty i rozdíly v přístupech studentů prezenční i kombinované formy studia oboru, studentů začínajících a studentů, kteří jsou již delší dobu v učitelské praxi. Hlavní akcent je kladen interpretacím profesních koláží vybraných studentů v souvislosti s jejich zkušenostmi s pedagogickou praxí. Interpretovány jsou koláže před zahájením pedagogické praxe a následující koláže vytvořené s odstupem jednoho roku praxe v mateřské škole. This bachelor thesis is focused on the profession of a preschool teacher. The aim is to monitor the students' opinions of the profession, their motivations for a chosen profession, attitude and worries related to the profession of preschool teachers. The theoretical part focuses on the concepts of the profession of a preschool teacher, motivation for choosing this profession and further studies, worries associated with the profession and the role of a preschool teacher. Furthermore, thematic collages are talked over as a technique suitable for teacher self-reflection, their characteristics, possibilities and limits of their interpretation. In the practical part, students' collages on the topic "I as a teacher in all his positions and roles" are processed and interpreted. The same features as well as differences in the approaches of present and distance students, students beginners and students who have a long history in teaching practice are sought. The main emphasis is put on the interpretation of professional collages of selected students in relation to their teaching experience. The collages made prior to the teaching experience and following collages created one year experience at nursery school later are interpreted. Klíčová slova: Teacher; preschool teacher; the role od preschool teacher; thematic collages. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pojetí profese učitele mateřské školy v kolážích

Bakalářská práce je zaměřena na profesi učitele mateřské školy. Cílem práce je sledovat pohled studentů oboru Učitelství pro mateřské školy na učitelskou profesi, jejich motivy k vybrané profesi, ...

LIETAVCOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.
SADLOŇ, Patrik
2015 - slovenský
Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch zdrojov a boli odchovávané v objektoch Pstruhařství ČRS Kaplice a Experimentální rybochovné pracoviště a pokusnictví (ERPP) Fakulty rybářství a ochrany vod JU vo Vodňanoch. Odchov prebiehal od začiatku mája do konca októbra až polovice novembra 2015. V Kaplici boli využité 3 betónové žľaby. Jeden kontrolný a na ďalšie boli inštalované technické prvky k lákaniu hmyzu: jeden so svetlom namiereným na plastovú dosku inštalovanú pod hladinu a druhý s elektrickými lapačmi hmyzu. Vo Vodňanoch boli ryby odchovávané v dvoch sádkach. Jedna bola použitá pre kontrolnú skupinu a v druhej boli spoločne otestované podvodné svetlo a lapače hmyzu. Všetky skupiny boli taktiež kŕmené komerčne vyrábaným granulovaným krmivom. Ryby boli pravidelne merané (celková dĺžka, dĺžka tela, hmotnosť) a vyšetrované veterinárnym lekárom. V priebehu experimentu bol v prvých obdobiach odchovu v Kaplici zaznamenaný lepší rast v žľabe s osvetlenou doskou. Vizuálne bolo potvrdené, že ryby prijímali hmyz v blízkosti technických prvkov v oboch lokalitách. Priebeh experimentu bol v oboch lokalitách, hlavne v období od júla do konca septembra, silne ovplyvnený zhoršením zdravotného stavu rýb s následným horším príjmom krmiva. V Kaplici došlo rovnako ku kolísaniu kvality prítokovej vody a vniknutiu dravých rýb do odchovných nádrží. To viedlo k veľmi vysokým stratám odchovávaných rýb v oboch lokalitách. I cez niektoré pozitívne zistenia sa efekt použitých prostriedkov pre odchov lipňa v zvolených objektoch nepodarilo preukázať. The aim of the experiment was to test the semi-intensive rearing of grayling (Thymallus thymallus) using technical equipment to lure flying insects. The experimental fish came from two sources and were reared in these localities: The Trout Farm ČRS Kaplice and The Experimental Fish Culture and Experimental Facility (ERPP) of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters SBU in Vodňany. The rearing was carried out between the beginning of May and the end of October or half November 2014. Three concrete troughs were used in Kaplice. One for the control group and the other ones with technical elements installed to lure insects: one with a light source pointed to a plastic board placed under the water surface and the second with electric insect traps. In Vodňany, the fish were reared in two nurseries. One was used for the control group and the second was fitted with the combination of underwater light and insect traps. All groups were fed with commercially manufactured pellet feed. The fish were regularly measured (total length, body length, weight) and examined by a veterinarian. During the experiment, better growth in the trough with the lighted board was noticed in the first period of rearing in Kaplice. It was visually confirmed that the fish took the insects in the vicinity of the technical elements in both localities. The course of the experiment was later strongly influenced by the deteriorating health condition of the fish with the subsequent bad intake of feed in both localities especially between June and the end of September. In Kaplice, the inflow water quality became unstable and some predatory fish invaded the rearing trough. This led to high losses of the reared fish in both localities. In spite of some positive findings, the effect of the applied elements on grayling rearing in the selected objects has not been successfully proved. Klíčová slova: grayling; Thymallus thymallus; rearing; young breeding fish; natural prey; self-seeded insect Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Polointenzívny odchov remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus L.) s využitím náletovej potravy.

Cieľom pokusu bolo otestovanie polointenzívneho odchovu remontných lipňov tymianových (Thymallus thymallus) s využitím technických prostriedkov k lákaniu náletovej potravy. Ryby pochádzali z dvoch ...

SADLOŇ, Patrik
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny
PORUBSKÁ, Ivana
2023 - slovenský
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ktoré sú venované tematike detskej mozgovej obrny, spasticity a možnostiam fyzioterapie v liečbe spastickej parézy. Praktická časť je tvorená kvalitatívnym výskumom, ktorého súčasťou sú kazuistiky 2 detských pacientiek so spastickou formou detskej mozgovej obrny. V závere práce sú zhodnotené výsledky výskumu a efekt zvolenej terapie. This bachelor thesis deals with the topic of spastic paresis in the context of cerebral palsy. It consists of a theoretical and a practical part. The theoretical part of the thesis is structured into several chapters, which are devoted to the topics of cerebral palsy, spasticity and the possibilities of physiotherapy in the treatment of spastic paresis. The practical part is consist of qualitative research, which includes case studies of 2 pediatric patients with spastic form of cerebral palsy. In the conclusion of the thesis the results of the research and the effect of the chosen therapy are analyzed. Klíčová slova: cerebral palsy; CP; spasticity; spastic paresis; Guided Self-Rehabilitation Concept in Spastic Paresis; Five-step clinical assessment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Možnosti fyzioterapie v liečbe spastickej formy detskej mozgovej obrny

Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou spastickej parézy v rámci detskej mozgovej obrny. Skladá sa z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť práce je rozdelená na niekoľko kapitol, ...

PORUBSKÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom
MOSNÁ, Diana
2019 - slovenský
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej triede bežnej základnej školy. Teoretická časť vymedzuje pojem pervazívnej vývinovej poruchy a bližšie špecifikuje Aspergerov syndróm a detský autizmus. Zaoberá sa charakteristickými znakmi výtvarného prejavu detí s autizmom. Poskytuje prehľad o možnostiach využívania arteterapeutických prístupov v terapii týchto jednotlivcov. V praktickej časti práce špecifikuje vplyv arteterapeutickej intervencie na zmeny výtvarného prejavu žiakov s autizmom, a to v zmysle jeho napredovania smerom k vyšším štádiám vývinu. Priebeh terapie opisuje v kazuistických štúdiách a jej efektívnosť overuje prostredníctvom interpretácie a komparácie výtvarnej produkcie u dvoch chlapcov vo veku 8 rokov, ktorí navštevovali terapeutickú skupinu. Hľadanie typických znakov tvorby týchto žiakov a sledovanie arteterapeutického pôsobenia vo výtvarnej produkcii sú jej dôležitou súčasťou. Svojím výstupom v podobe odporúčaní do praxe môže byť prínosná pre špeciálnych pedagógov a terapeutov pracujúcich s týmito žiakmi priamo vo výchovno-vzdelávacom procese. The bachelor thesis deals with the use of elements of group art therapy in the correction of problems associated with the education of individuals with pervasive developmental disorders, in a special class of ordinary primary school. The theoretical part defines the concept of pervasive developmental disorder and specifies Asperger syndrome and childhood autism. It deals with the characteristic features of art expression of children with autism. It provides an overview of the possibilities of using art therapy approaches in the therapy of these individuals. In the practical part of the work specifies the impact of art therapy intervention on the changes of art expression of pupils with autism in terms of its progress towards higher stages of development. The course of therapy is described in case studies, and its effectiveness is verified through interpretation and comparison of art production in two boys aged 8 who attended a therapeutic group. Finding the typical features of these pupils' creation and watching art therapy in art production is an important part of it. It can be beneficial for special educators and therapists working with these pupils in their educational process through their recommendations in practice. Klíčová slova: pervasive developmental disorders; creative expression; art therapeutic intervention Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Skupinová arteterapia so žiakmi s Aspergerovým syndrómom

Bakalárska práca sa zaoberá problematikou využívania prvkov skupinovej arteterapie pri náprave problémov, ktoré sú spojené so vzdelávaním jednotlivcov s pervazívnymi poruchami vývinu, v špeciálnej ...

MOSNÁ, Diana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Pojem animácia - porovnávanie súčasných pojatí animácie v České republike, na Slovensku a v zahraničí
DUDOVÁ, Anna
2009 - slovenský
Animácia ako pojem sa posledné roky často objavuje v našom voľnočasovom pedagogickom prostredí. Animácia je len charakterizovaná ako nedirektívna metóda, ale v žiadnej českej či slovenskej publikácií nenájdeme komplexne utriedení jej zrod vývoj a uplatnenie. Animácia je v Českej republike a na Slovensku je chápaná jednoliato, bez vymedzenia a vychádzania s niektorého z aktuálnych smerov animácie. Prevzatie animácie teda prináša nejasnosti v jej definovaní a jej používaniu v praxi. Cieľom práce je ujasnenie pojmu animácie vo voľnom čase. Bakalárska práca sa zaoberá interpretáciou pojmu animácia. Animáciu ako pojem sprístupňuje z pohľadu etymologického, historického a geografického. Vyznám a použitie tohto pojmu v rámci pedagogiky sa chápe v rôznych krajinách rôzne. Ide teda o akési objasnenie animácie zameranej na zapojenie jedinca do spoločenského a kultúrneho života, a kultúrneho života i animáciu zameranú na zvnútornenie hodnôt a voľnočasovú animáciu v komerčnej oblasti. In the last couple of years animation has been often presented in our leisure-time pedagogy environment. Animation is generally characterized as a non-directive method but a complex description of its origin, development and application is not found in any Czech or Slovak publication. Animation in the Czech Republic and Slovakia is understood as a general term without specific determination and without specified origin in any actual animation trend. The adoption of animation comes with unclear definition and utilization in practice. The aim of the present work is to clarify the term leisure-time animation. This bachelors work deals with interpretation of the term animation. For this purpose three aspects of animation are considered: etymological, historical and geographical. The meaning and application of the term animation within pedagogy differs depending on country. We are therefore concerned with clarification of animation focused on integration of the individual into social and cultural life as well as development of internal values and leisure-time animation in commercial area. Klíčová slova: animation; animators; socio-cultural animation; cultural animation; leisure-time animation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pojem animácia - porovnávanie súčasných pojatí animácie v České republike, na Slovensku a v zahraničí

Animácia ako pojem sa posledné roky často objavuje v našom voľnočasovom pedagogickom prostredí. Animácia je len charakterizovaná ako nedirektívna metóda, ale v žiadnej českej či slovenskej ...

DUDOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence
KOREŇOVÁ, Noemi
2020 - slovenský
Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom analýzy daného diela poukázať na to, ako autorove zážitky z cesty sprostredkovávajú historické, politické a kultúrne udalosti z Talianska danej doby a priblížiť jeho osobitý vzťah k nim. The aim of the presented bachelor thesis is to introduce Italy through the perspective of Alexandre Dumas the Elder, a Romantic writer, which he provides in a travel book dedicated to Tuscany - Une année a Florence. Based on an analysis of the set work, it deals with how the author´s experiences of the journey mediate historical, political and cultural events from contemporary Italy and to give an idea of his personal relation to them. Klíčová slova: Alexandre Dumas; travel book; Italy; Tuscany; Florence; Romanticism; Italian history; Italian art Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Taliansko očami romantického literáta Alexandra Dumasa (1802-1870): Une année a Florence

Cieľom predkladanej bakalárskej práce je predstaviť Taliansko cez pohľad Alexandra Dumasa staršieho, ktorý poskytuje v cestopise venovanom Toskánsku - Une année a Florence. Snahou je prostredníctvom ...

KOREŇOVÁ, Noemi
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ
ŠUSTEKOVÁ, Hana
2016 - slovenský
Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a praktickou. Teoretická část nejdříve vymezuje pojem socioterapie. Vzhledem k tomu, že v praktické části autorka pracuje s klienty Jiné kávy, kteří trpí duševním onemocněním, teoretická část dále přibližuje jejich psychické nemoci - konkrétně schizofrenii, depresi a sociální fobii. Třetí oddíl teoretické části vymezuje arteterapii a blíže se zabývá arteterapií u jednotlivých duševních poruch. Teoretická část končí přiblížením teoretických východisek tzv. "rožnovské arteterapie", z níž autorka práce vycházela při svém arteterapeutickém působení v Jiné kávě. V praktické části autorka přibližuje svou přímou práci s klienty Jiné kávy, kterou ilustruje na dvou kazuistikách. Jejich obrazovou produkci zpracovává dle "rožnovské" arteterapie. Zároveň se snaží prezentovat své zkušenosti ze socioterapeutické dílny a úvahy, které doprovázely její hledání nového terapeutického přístupu při práci s klienty Jiné kávy. S ohledem na svou práci autorka spatřuje arteterapii jako velmi vhodný terapeutický a resocializační postup u klientů Jiné kávy. This thesis presents one of the experimental forms of therapeutical work with mentally ill people the use of art therapy in sociotherapy. The thesis consists of a theoretical and practical part. First, the theoretical part defines sociotherapy. This part then describes mental disorders of the clients of Jiná Káva especially schizophrenia, depression and social phobia. The third part of the theoretical section defines art therapy and looks into the use of art therapy within specific mental illnesses. This section concludes with the definition of "Rožnov art therapy" approach which the author used within the therapeutical work in Jiná káva. The practical part describes the direct work between the author and klients of Jiná káva which is ilustrated with two case interpretations. The visual productions is interpreted according to the "Rožnov approach". The author also presents her experience from the socialtherapy workshops and her thoughts which accompanied her search for a new therapeutical aproach with the clients of Jiná káva. According to her work the author considers art therapy as a very convenient method of therapy and social rehabilitation. Klíčová slova: art therapy; social therapy; schizophrenia; depression; social phobia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
VYUŽITÍ ARTETERAPIE V SOCIOTERAPEUTICKÉ DÍLNĚ

Předkládaná bakalářská práce se věnuje jedné z experimentálních forem terapeutické práce s duševně nemocnými lidmi - využití arteterapie v socioterapii. Práce je členěna na část teoretickou a ...

ŠUSTEKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Umelý výter a polointenzívny odchov násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus L.)
VÝBOŠŤOK, Michal
2014 - slovenský
Cieľom pokusu bolo overiť možnosť polointenzívnej produkcie švrtročnej násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) pre zarybňovanie voľných vôd. Plôdik lipňa bol po počiatočnom rozkŕmení na žľaboch vysadený do menších rybníkov modelového hospodárstva FROV JU vo Vodňanoch a pstruhárne Kaplice. Ako potrava slúžil prirodzene sa vyskytujúci zooplanktón a zároveň boli ryby prikrmované suchým krmivom. Najvyššie dosiahnuté prežitie po 9 týždňoch odchovu v rybníku (do 12.7.) bolo 32 % pri priemernej hmotnosti vylovených rýb 2,7 g celkovej dĺžky 70 mm. Kľúčovým faktorom pre využitie tejto metódy odchovu je dodržanie hygieny a vykonávanie preventívnych liečebných zákrokov v priebehu rozkrmu na žľaboch, pri súčasnom zabezpečení dostatočnej úrovne výživy. Druhým predpokladom je dôkladná príprava a ošetrenie rybníkov slúžiacich k odchovu. Experiment taktiež preukázal širokú toleranciu lariev lipňa tymiánového k fyzikálno - chemickým parametrom vody v priebehu prvého roka života. The aim of the experiment was to verify the possibility of semi-intensive production of three month old European grayling (Thymallus thymallus) stocks for stocking into open waters. The grayling fry was stocked in small ponds in FROV JU experimental fish culture facility and trout farm Kaplice after the first feeding in shallow troughs. In ponds, the fry was fed by naturally occurring zooplankton with dry food addition. The highest level of survival was 32 %. Fish captured after 9 weeks of rearing in the pond (to 12.7.) were a mean weight of 2.7 g and mean total length of 70 mm. Preserving of hygiene, implementation of preventive therapeutic interventions and ensuring an adequate level of nutrition during firs feeding in the trough are the key factors of this method. The second requirement is thorough preparation and treatment of ponds used for rearing. The experiment also showed a wide tolerance of grayling fry to the physico-chemical parameters of water during the first year of life. Klíčová slova: European grayling; stock; rearing; troughs rearing; first feeding Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Umelý výter a polointenzívny odchov násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus L.)

Cieľom pokusu bolo overiť možnosť polointenzívnej produkcie švrtročnej násady lipňa tymiánového (Thymallus thymallus) pre zarybňovanie voľných vôd. Plôdik lipňa bol po počiatočnom rozkŕmení na žľaboch ...

VÝBOŠŤOK, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze