Počet nalezených dokumentů: 168
Publikováno od do

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství
Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
2014 - český
South Bohemian sacral architecture of the late Gothic1450 - 1550 in the Rosenberg domain Mgr. Roman Lavička A group of late-Gothic churches, which keeps attracting our attention, was built in the Rosenberg domain during the reign of the Jagiellon dynasty. Limited archival material, results of dendrochronologic analyses and preserved buildings suggest that it was mainly building maintenance that was in progress in the Rosenberg domain in the second half of the 15th century. In the early 1480s the building of the new pilgrimage church in Kájov (1471/1474- 1485) was coming to its end. And it was only then that big town parish churches in Trhové Sviny, Dolní Dvořiště, Hořice na Šumavě, Chvalšiny and Nové Hrady started being rebuild or constructed anew almost simultaneously. Around 1485 almost twenty religious buildings were being built in the Rosenberg domain. They reflect the increasing economic prosperity and self-confidence of the town and village municipalities, corporations as well as individuals manifesting their wealth, success and strength. From a formal and ideological point of view it is possible to trace down a group of related buildings directly in this initial phase. They were probably designed by a single architect who is referred to as Master of Hořice presbytery. However, around 1495 we can... Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla dynastie Jagellonců a dodnes budí zaslouženou pozornost. Nemnoho archivních zpráv, výsledky dendrochronologických analýz a zachované stavby napovídají, že v druhé polovině 15. století probíhala na rožmberském panství především běžná stavební údržba. Počátkem 80. let se chýlila ke konci stavba nového poutního kostela v Kájově (1471/1474-1485) a teprve tehdy se prakticky současně začínají přestavovat nebo znovu budovat velké městské farní kostely v Trhových Svinech, Dolním Dvořišti, Hořicích na Šumavě, Chvalšinách a Nových Hradech. Kolem roku 1485 se na rožmberském panství staví téměř dvě desítky církevních staveb. Odrážejí vzrůstající ekonomickou prosperitu a sebevědomí městských i venkovských obcí, korporací i jednotlivců, manifestujících vlastní bohatství, úspěch a sílu. Z formálního a ideového hlediska lze hned v této počáteční etapě vysledovat skupinu příbuzných staveb, které zřejmě navrhl jediný architekt, označovaný jako Mistr Hořického presbytáře. Někdy kolem roku 1495 však pozorujeme na několika stavbách zřetelný předěl a nové tvarosloví, což dokládá, že zmíněný mistr buď zemřel a nebo z nějakého důvodu opustil... Klíčová slova: pozdně gotické kostely; kláštery a kaple; Rožmberkové; jižní Čechy; Horní Rakousko; kameník; kamenická značka; kroužená; sklípková; síťová klenba; H. Getzinger; M. Rubik; Mistr hořického presbytáře; kněžiště; sakristie; kostnice; depozitář; loď; věž; late-Gothic churches; monastery; chapel; Rosenberg; South Bohemia; Upper Austria; stonemason; mason's mark; flying ribs; cell- and net-vaulting; H. Getzinger; M. Rubik; Master of Hořice presbytery; sacristy; charnel-house; depository; nave; tower Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450-1550 na rožmberském panství

Jihočeská sakrální architektura pozdní gotiky 1450 - 1550 na rožmberském panství Mgr. Roman Lavička Skupina pozdně gotických kostelů vznikala na panství Rožmberků v době, kdy naší zemi vládla ...

Lavička, Roman; Kuthan, Jiří; Jarošová, Markéta
Univerzita Karlova, 2014

Násilí a agresivita v nemocnicích Jihočeského kraje
KUBEŠOVÁ, Hana
2021 - český
Hlavním cílem rigorózní práce bylo zmapovat problematiku násilí a agresivity v nemocnicích Jihočeského kraje. The main goal of the rigorous thesis was to map the issue of violence and aggression in hospitals in the South Bohemian region. Klíčová slova: agresivita; násilí; agresivní pacient; sestra; stres; aggression; violence; aggressive patient; nurse; stress Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Násilí a agresivita v nemocnicích Jihočeského kraje

Hlavním cílem rigorózní práce bylo zmapovat problematiku násilí a agresivity v nemocnicích Jihočeského kraje.

KUBEŠOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2021

Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy
MORAWETZ, Michal
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Romantik in Böhmen. Die Grundlagen des philosophischen Denkens des Grafen Georg von Buquoy

MORAWETZ, Michal
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Přírodniny v učení o přírodě
PETR, Jan
2017 - český
Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí analýzy videozáznamu třiceti vyučovacích hodin prvouky a přírodovědy provést sondu zjišťující aktuální stav využívání přírodnin nebo jejich zprostředkované prezentace ve vybraných tematických celcích. Práce má charakter případové studie, která sice nepostihuje statisticky významnější vzorek vyučovacích hodin nebo konkrétních učitelů, avšak umožňuje hlouběji poznat problematiku využívání přírodnin ve vybraných tématech, kde by se využití reálných přírodnin dalo očekávat nebo předpokládat. Current state-of-the-art in the use of living things in primary science education has not been studied in detail in the Czech Republic. This thesis presents the paper published a short time ago and accompanied by the brief commentary. The aim is to evaluate data gained by the video-research of thirty (integrated) science classes and to give an analysis of the use of living things in selected science units. The paper has a character of case study containing not very large amount of lessons but it enables to describe the use of living things in the framework of selected thematic units in which the use of living things is possible or expectable. Klíčová slova: Přírodniny; přírodovědné vzdělávání; videovýzkum; Living things; science education; video research Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Přírodniny v učení o přírodě

Stav využívání přírodnin v konkrétních hodinách, situacích nebo tématech na 1. stupni ZŠ nebyl dosud detailněji popsán. Tato rigorózní práce se opírá o již publikovaný článek, jehož cílem bylo pomocí ...

PETR, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596
MAREŠ, Petr
2017 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Korespondence Albrechta Pětipeského z Chýš a Erberku z let 1570-1596

MAREŠ, Petr
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Návrh obsahu modulů specializačního vzdělávání zaměřeného na celiakii
ZIMMELOVÁ, Hana
2014 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Návrh obsahu modulů specializačního vzdělávání zaměřeného na celiakii

ZIMMELOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus
PROVAZNÍK, Jan
2015 - český
The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we tested the role of JH in the linden bug (Pyrrhocoris apterus) by removal of the corpus allatum gland and thus the JH source. We then proceeded to study the lifespan of mated animals vs. virgin animals. Virgin animals without JH live longer as was expected. The effect on mated animals is however different between males and females. Surprisingly in females, JH seems to lower the cost of mating. In males, on the other hand, the cost of mating seems to be independent on JH levels. Another surprising conclusion is that the level of JH in females affects the lifespan of males that mate with such females. Klíčová slova: diapauza; juvenilni hormon; hmyz; délka života; lifespan; diapause; juvenile hormone; insect; lifespan; longevity Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Novel roles for the corpus allatum hormone in the cost of sexual interactions in the linden bug Pyrrhocoris apterus

The decrease of lifespan by mating is a common, yet poorly understood occurrence. Juvenile hormone (JH) is widely believed to mediate shortened lifespan in insect, caused by mating. In this study we ...

PROVAZNÍK, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Cyklin-dependentní kinasy v buněčném cyklu zelené řasy Scenedesmus quadricauda
BIŠOVÁ, Kateřina
2008 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cyklin-dependentní kinasy v buněčném cyklu zelené řasy Scenedesmus quadricauda

BIŠOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

A novel function of red pigment-concentrating hormone in crustaceans: \kur{Porcellio scaber} (Isopoda) as a model species
ZRALÁ, Jana
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
A novel function of red pigment-concentrating hormone in crustaceans: \kur{Porcellio scaber} (Isopoda) as a model species

ZRALÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze