Použitá omezení (4)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 342
Publikováno od do

Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.
NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
2006 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vergangenheit und Gegenwart der bayerischen Universitäten/Minulost a současnost bavorských univerzit.

NOVÁKOVÁ LINDOVÁ, Magda
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Entlehnungen aus romanischen Sprachen im Deutschen im Bereich der Architektur, der Mode und des Bankwesens
SASSMANNOVÁ, Lenka
2017 - německý
Předložená bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z románských jazyků v německém jazyce. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní terminologii výpůjček, dále proces a příčiny přejímání slov do německého jazyka. V praktické části se nachází vyhledané výpůjčky z francouzštiny, italštiny a španělštiny v německém jazyce oblasti bankovnictví, módy a architektury. Výpůjčky jsou blíže analyzovány podle morfologických, fonetických a ortografických změn. This bachelor's thesis deals with loanwords from the Romance languages in German. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the basic terminology of loanwords and the process and causes of the adoption of words into the German language. The practical part includes some examples of the loanwords adopted into the German language from the French, Italian, and Spanish languages and related to the fields of banking industry, fashion and architecture, which were looked up in the Pfeifer's Etymologisches Wörterbuch (1993) or in the DWDS dictionary. The loanwords are analyzed as regards the morphological, phonetic and orthographic changes. Klíčová slova: loanword; foreign word; adoption; Romance languages; German language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Entlehnungen aus romanischen Sprachen im Deutschen im Bereich der Architektur, der Mode und des Bankwesens

Předložená bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z románských jazyků v německém jazyce. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje základní terminologii výpůjček, dále ...

SASSMANNOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio
KAKOS, Filip
2018 - německý
Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, jeviště, postava atd. Pracuje se s originálním textem od Büchnera a přepracovaném textu divadelního uskupení Budweiser Theatergruppe. Práce se konfrontuje s přepracovanou verzí a ukazuje na konkrétních příkladech scén, co se děje s originálním textem při inscenaci, které modernizace a redukce se musí provést a také které pasáže z originálu jsou důležité, aby byl zachován kontext děje a neztratilo se také spojení s originálem. This work is about interpretation of the Leonce und Lena, comedy drama, by George Büchner. In the first part are explained the basic concepts of drama, essential for interpretation, like stage mediums, stage, figure etc. The original text by Büchner is confronted with the revised version of the theater group Budweiser Theatergruppe. This shows on concrete examples of scenes what is happening with the original text in an inscenation, which modernizations and reductions must happen and which parts of the original text are important for preservation of the essential elements of the play. Klíčová slova: Theatre; Büchner; Leonce a Lena; inscenation; modernization; scenes Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Vom Buch zur Bühne - Realisierung einer literarischen Figur am Beispiel von Büchners Valerio

Tato práce pojednává o interpretaci komedie Leonce und Lena od Georga Büchnera. V první části jsou vyjmenovány základní pojmy dramatu, které jsou klíčovými pro interpretaci, jako jevištní prostředky, ...

KAKOS, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF
FRAŇKOVÁ, Eva
2016 - německý
Tato diplomová práce se zabývá zapojením etymologie jako možného motivačního prvku ve výuce cizích jazyků na druhém stupni základních škol se zřetelem k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Teoretická část práce se věnuje etymologii jako jedné z lingvistických disciplín, genealogické příbuzností angličtiny a němčiny a otázkou motivace ve výuce cizích jazyků. Praktická část práce se soustředí na tvorbu vlastních didaktických materiálů, které využívají příbuznosti obou jazyků a kladou si za cíl motivovat žáky na druhém stupni základních škol k mnohojazyčnosti. This diploma thesis deals with the integration of etymology as one of the possible motivational component in language learning at the second stage of primary schools with regard to German as a foreign language after English. The theoretical part of this thesis deals with etymology as one of the linguistic disciplines, genealogical relation of English and German language and the issue of motivation in learning a foreign language. The practical part concentrates on creation of the author´s own didactical materials and the application of the discovered relations within these two languages. The aim of these materials is to motivate the pupils at the primary schools to multilingualism. Klíčová slova: German after English; motivation in learning foreign languages; German as the second foreign language after English; multilingualism; etymology in teaching foreign languages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Etymologie als mögliche Motivationskomponente im DaF

Tato diplomová práce se zabývá zapojením etymologie jako možného motivačního prvku ve výuce cizích jazyků na druhém stupni základních škol se zřetelem k výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po ...

FRAŇKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.
STEHLÍKOVÁ, Martina
2016 - německý
Diplomová práce se zabývá problematikou anglicismů v současné němčině. Teoretická část pojednává o lingvistických aspektech anglicismů z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická část obsahuje korpus anglicismů vytvořený excerpcí internetového časopisu pro mládež YAEZ na onomasiologickém základě. Následuje korpusová analýza zvolených anglicismů, jejíž výsledky jsou na závěr zapracovány do didaktických materiálů. Cílem práce je provést korpusově podložený výzkum anglicismů a odhalit jejich možné využití ve výuce němčiny jako cizího jazyka. K ověření lexikálních a gramatických charakteristik zvolených slov jsou využity metody korpusové lingvistiky korpus DeReKo a jeho nástroj COSMAS II. The diploma thesis deals with anglicisms in the contemporary German. The theoretical part concerns the linguistic aspects of the anglicisms in the phonetic, grammatical and lexicological field. The empirical part contains the corpus of anglicisms, which is created by the means of excerption of the internet magazine for young people YAEZ. It is followed by the corpus analysis of the chosen anglicisms. These results are incorporated into the didactic material at the end of the thesis. The aim of the thesis is to carry out the corpus-based analysis of the anglicisms and to discover the possible use of the anglicisms in the teaching German as a foreign language. The author applies the methods of corpus linguistic corpus DeReKo und its program COSMAS II in order to verify the lexical and grammatical features of the chosen words. Klíčová slova: anglicism; corpus; corpus analysis; loanword; foreign word; German as a foreign language; didactic material Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Anglizismen im gegenwärtigen Deutsch und deren Rolle im DaF-Unterricht.

Diplomová práce se zabývá problematikou anglicismů v současné němčině. Teoretická část pojednává o lingvistických aspektech anglicismů z fonetického, gramatického a lexikálního hlediska. Empirická ...

STEHLÍKOVÁ, Martina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.
BARÁKOVÁ, Karolína
2016 - německý
Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude analyzovat, jak je vybudován vztah mezi realitou a fikcí v díle. Studentka také bude zkoumat, jakými prostředky se snaží literární dílo v době, kdy je knižní próza pro děti a mládež spíše na ústupu, poutat pozornost čtenáře v konkurenci nových médií. Bachelor thesis Tintenwelt-trilogy Fictional world in modern literature for children and young people will focus on the popular trilogy. It will map the fictional world of the novel as a model and will analyze how the relationship is built between reality and fiction in the work. The student will also examine how the literary work is trying to attract the attention of the reader in times when fiction books for children and young people are retreating. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tintenwelt-Trilogie? Eine fiktive Welt in der modernen Kinder- und Jugendliteratur.

Bakalářská práce Tintenwelt-Trilogie Fikční svět v moderní literatuře pro děti a mládež se zaměří na populární románovou trilogii. Zmapuje fikční svět těchto románů jako modelový příklad a bude ...

BARÁKOVÁ, Karolína
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2015 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Variabilität im Genussystem des gegenwärtigen Deutsch und deren Vermittlung im DaF

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Komparative Phraseologismen im Deutschen, Tschechischen und Englischen
KAREŠOVÁ, Denisa
2016 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Komparative Phraseologismen im Deutschen, Tschechischen und Englischen

KAREŠOVÁ, Denisa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Interjektionen in der Presse
MARTÍNKOVÁ, Klára
2015 - německý
Práce je zaměřena na výskyt a užívání citoslovcí v německy psaném tisku. V teoretické části jsou citoslovce charakterizována a rozdělena na základě jejich chování a funkcí podle dostupných odborných literatur. V praktické části jsou vybrané excerpty dále analyzovány z fonetického, morfologického a syntaktického hlediska i z hlediska jejich jednotlivých významů a v celkovém kontextu na základě konkrétního článku. Jako stěžejní zdroj výskytu citoslovcí byl zvolen jeden z největších a nejznámějších německých deníků bulvárního charakteru Bild. Vybraná citoslovce pochází z různých rubrik. Práce je vypracována v německém jazyce. The work focuses on the occurrence and the usage of interjections in the German written press. In the theoretical part the interjections are characterised and sorted on the basis of their behaviour and functions according to accessible professional literature. In the practical part the selected excerpts are further analysed from a phonetic, morphological and syntactical point of view, and from the point of view of their separate meanings and in context on the basis of a particular article. One of the biggest and most famous German dailies of a boulevard character the Bild was chosen as the main source of the occurrence of the interjections. The selected interjections come from various sections. The work is written in the German language. Klíčová slova: the German language; the press; the Bild; linguistics; phonetics; morphology; syntax; meanings; interjections Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Interjektionen in der Presse

Práce je zaměřena na výskyt a užívání citoslovcí v německy psaném tisku. V teoretické části jsou citoslovce charakterizována a rozdělena na základě jejich chování a funkcí podle dostupných odborných ...

MARTÍNKOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Tschechisch und Deutsch im Kontakt - Germanismen im Tschechischen
PECHOVÁ, Ivana
2016 - německý
Die Bachelorarbeit Tschechisch und Deutsch im Kontakt Germanismen im Tschechischen beschäftigt sich mit Germanismen in der tschechischen Sprache. Im theoretischen Teil beschreibt man die Begriffe Germanismus, Internationalismus, Lehnwort und Fremdwort. Weiter widmet man sich der Geschichte der Germanismen in der tschechischen Sprache. Der praktische Teil enthält ein Korpus von Germanismen, die mit dem Buchstaben "P" beginnen. Die Germanismen sortiert man in Gruppen nach ihrer Stellung im tschechischen Wortschatz. Bakalářská práce Čeština a němčina v kontaktu germanismy v češtině se zabývá germanismy v českém jazyce. V teoretické části je popisován pojem germanismus, internacionalismus, výpůjčka a cizí slovo. Dále se věnuje historii germanismů v našem jazyce. Praktická část obsahuje korpus germanismů, které začínají na písmeno "P". Germanismy jsou roztříděny do skupin podle postavení v české slovní zásobě. This bachelor's thesis Czech and German language in contact Germanisms in the Czech language, deals with Germanisms in the Czech language. The theoretical part of the thesis describes the terms Germanism, international word, loan word and foreign word. This thesis also deals with the history of Germanisms in Czech language. The practical part of the thesis incorporates the corpus of Germanisms that begin with the initial letter "P". The Germanisms are divided into groups according to their position in the Czech vocabulary. The groups which contain the German-Inspired words are in this thesis subsequently described. Klíčová slova: Germanisms; history of the Geranisms; corpus of the Germanisms Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tschechisch und Deutsch im Kontakt - Germanismen im Tschechischen

Die Bachelorarbeit Tschechisch und Deutsch im Kontakt Germanismen im Tschechischen beschäftigt sich mit Germanismen in der tschechischen Sprache. Im theoretischen Teil beschreibt man die Begriffe ...

PECHOVÁ, Ivana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze