Počet nalezených dokumentů: 4
Publikováno od do

Orientační ichtyologický průzkum nádrže Láz v roce 2020
Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
2020 - český
Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům hydrobiologické exkurze pořádané Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. The aim of the study was to determine the abundance, biomass, spatial distribution, species composition and size distribution of the fish community in the Láz reservoir and at the same time demonstrate fishing methods to participants in Hydrobiological excursion organized by the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice. Klíčová slova: Laz; Brdy; Fish Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Orientační ichtyologický průzkum nádrže Láz v roce 2020

Cílem průzkumu bylo zjištění početnosti, biomasy, prostorového rozmístění, druhového a velikostního složení společenstva ryb v nádrži Láz a současně demonstrování lovných metod účastníkům ...

Bartoň, Daniel; Blabolil, Petr; Kočvara, Luboš; Soukalová, Kateřina
Biologické centrum, 2020

Zoologické dny České Budějovice 2008: sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008
Bryja, Josef; Nedvěd, Oldřich; Sedláček, František; Zukal, Jan
2008 - český
Do Českých Budějovic se sjelo 400 zoologů z Čech a Moravy, významná byla i účast odborníků ze Slovenské republiky. Konference byla věnovaná nedožitým osmdesátým narozeninám prof. Zdeňka Veselovského. Předseda Zoologické společnosti Dr. Václav Pižl vzpomenul i osmdesátých narozenin významného ornitologa prof. Karla Hudce. Na konferenci zazněly tři plenární přednášky: doc. Daniel Frynta z Karlovy univerzity na úvod přednášel o evoluci chování, proč je zajímavá a zda ji vůbec lze studovat. Prof. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na začátek druhého dne o vymírání hmyzu ve střední Evropě a selhávání ochrany přírody. Dr. Devetter vybídl účastníky konference ke členství v nově zakládané České společnosti pro ekologii. Dále zaznělo 103 krátkých přednášek řazených do sekcí podle taxonomického zaměření. Host ze Spolkové republiky Německo, profesor Hynek Burda z univerzity Duisburg-Essen představil nový objev týkající se zvířecího vnímání magnetického pole. Ve čtvrtek odpoledně byly dvě hodiny věnovány plakátové sekci – v chodbách ústavů Biologického centra Akademie věd viselo 159 posterů. Klíčová slova: zoology; conference Dokument je dostupný na externích webových stránkách.
Zoologické dny České Budějovice 2008: sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008

. Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity seznámil v podvečer posluchače s fylogenezí mnohobuněčných živočichů na úsvitu fylogenomiky. Dr. Konvička z Entomologického ústavu hovořil na ...

Bryja, Josef; Nedvěd, Oldřich; Sedláček, František; Zukal, Jan
Ústav biologie obratlovců, 2008

Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka
Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
2020 - český
Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v rámci kurzu Terénní praxe II. Hlavním účelem byla demonstrace použití lovných metod, používaných pro zjištění rybích společenstev vodních těles. Zjištěné výsledky včetně jejich hodnocení jsou obsahem zprávy. The aim of the study was to demonstrate fishing using various sampling methods, practical determination of fish species and other aquatic animals for students of the Faculty of Science of the University of South Bohemia in České Budějovice within the course Field Practice II. The main purpose was to demonstrate the use of fishing methods to detect fish communities. The obtained results, including their evaluation, are included in the report. Klíčová slova: Bagr; Fish; Pond Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Zpráva z demonstračního odlovu vodních ploch veřejného lesoparku Stromovka

Cílem odlovu byla ukázka lovu ryb za použití různých lovných metod, praktické určení druhů ryb a dalších ulovených vodních živočichů pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské ...

Blabolil, Petr; Kolář, Vojtěch; Bartoň, Daniel
Biologické centrum, 2020

Využití odběrových filtrů z atmosférické stanice Křešín pro další analýzu
Vítková, Gabriela; Kahoun, D.; Strnadová, G.; Hanuš, Vlastimil; Petrov, M.; Tříska, Jan; Holoubek, Ivan
2017 - český
Atmosférická stanice Křešín u Pacova slouží jako monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových plynů, vybraných atmosférických polutantů a základních meteorologických charakteristik. Stanovení koncentrace skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, CO) se provádí ve vzduchu kontinuálně vzorkovaném ve výškách 10, 50, 125 a 250 m. Samotná analýza probíhá u paty vysokého stožáru, kam je vzduch veden pomocí trubic z materiálu Synflex 1300. Vzorkovací linky a jednotlivé analyzátory jsou před mechanickým znečištěním chráněny vstupními filtry, které jsou měněny v pravidelných intervalech v rámci rutinní údržby zařízení, nebo dříve, dojde-li k jejich neočekávanému ucpání. Analýza těchto filtrů může poskytnout další informace o prostředí v okolí stanice. Jedná se o nerezové filtry (Swagelog „T“ filtr) s porozitou 40 μm. Před nimi je předsazena odběrová hlava sloužící k ochraně před hrubými nečistotami a kapkami vody. Objemový průtok prosávaného vzduchu činí cca 15 l/min, interval výměny je obvykle 3 měsíce. Potřeba výměny těchto filtrů se v posledních měsících zvýšila, neboť průtok na vzorkovacích linkách poklesl. Vyvstává otázka, jak dlouho filtry zůstávají plně průchozí a jak dobře slouží svému účelu, aniž by zatěžovaly vzorkovací systém a snižovaly kvalitu měření. K odpovědi na tuto otázku by mohly být nápomocny výsledky analýz polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) prováděné na filtrech na Ústavu chemie a biochemie Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity a také snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu (SEM). Na základě předběžných výsledků zde navrhujeme rozsáhlejší studii pro využití tohoto odpadního materiálu k analýze pevných částic z ovzduší v okolí AS Křešín u Pacova a optimalizaci postupů QA/QC vzorkovacího systému analyzátorů skleníkových plynů. The Kresin At Pacov Atmospheric Station serves as a monitoring point for the occurrence and remote transmission of greenhouse gases, selected atmospheric pollutants and basic meteorological characteristics. The determination of the GHG concentration (CO2, CH4, N2O, CO) is carried out in air continuously sampled at 10, 50, 125 and 250 m heights. The analysis itself takes place at the foot of a high mast where the air is drawn through the tubes of Synflex 1300. lines and individual analyzers are protected from mechanical pollution by input filters that are changed at regular intervals as part of the routine maintenance of the device or earlier when unexpected clogging occurs. Analyzing these filters can provide additional information about the surrounding area. These are stainless filters (Swagelog „T“ filter) with a porosity of 40 μm. A sampling head is provided in front of them to protect them from rough dirt and water drops. The volume flow of the scrubbed air is about 15 l / min, the exchange interval is usually 3 months. The need to replace these filters has increased in recent months as the flow rate on the sampling lines has fallen. The question arises as to how long the filters remain fully passable and how well they serve their purpose without burdening the sampling system and lowering the measurement quality. The results of analyzes of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) carried out on filters at the Institute of Chemistry and Biochemistry of the Faculty of Science of South Bohemian University as well as images from the Scanning Electron Microscope (SEM) could be helpful in answering this question. On the basis of the preliminary results, we propose a more extensive study for the use of this waste material for the analysis of solid particles from the atmosphere in the surroundings of AS Křešín near Pacov and the optimization of the QA / QC sampling systems of greenhouse gas analyzers. Klíčová slova: filters; greenhouse gases; polycyclic aromatic hydrocarbons; scanning electron microscope Plné texty jsou dostupné na jednotlivých ústavech Akademie věd ČR.
Využití odběrových filtrů z atmosférické stanice Křešín pro další analýzu

systém a snižovaly kvalitu měření. K odpovědi na tuto otázku by mohly být nápomocny výsledky analýz polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs) prováděné na filtrech na Ústavu chemie a biochemie ...

Vítková, Gabriela; Kahoun, D.; Strnadová, G.; Hanuš, Vlastimil; Petrov, M.; Tříska, Jan; Holoubek, Ivan
Ústav výzkumu globální změny , 2017

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze