Počet nalezených dokumentů: 29
Publikováno od do

Početnost a přežívání mláďat potápivých kachen v jihočeských rybničních soustavách
Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
2016 - český
Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly jihočeské rybniční soustavy na Třeboňsku, Soběslavsku, Jindřichohradecku a Českobudějovicku. V letech 2014 a 2015 bylo zaznamenáno 139 rodinek a 963 mláďat poláka velkého (Aythya ferina), 140 rodinek a 948 mláďat poláka chocholačky (Aythya fuligula) a 47 rodinek a 312 mláďat zrzohlávky rudozobé (Netta rufina). Nejvýznamnějším faktorem prostředí podmiňujícím jejich výskyt na rybníku byla průhlednost vody. Bylo zjištěno působení i některých dalších environmentálních charakteristik na počty rodinek a mláďat jako je rozloha vodní plochy, průměrná hloubka, počet ostrovů, zastoupení mokřadů a otevřené krajiny v okolí. Sledování individuálně značených samic poláka velkého a poláka chocholačky s jejich mláďaty proběhlo v letech 2004 až 2015. Bylo zjištěno, že přežití je nejnižší od vylíhnutí do 1 až 10 dne, celková pravděpodobnost přežití byla 0.395 pro poláka velkého a 0.383 pro poláka chocholačku. Přežití bylo negativně korelováno se vzdáleností přesunů kachňat, kdy nejčastější pohyb byl do 2 km od hnízdního rybníka a maximální vzdálenost, kterou mláďata překonala, bylo 5 km. Vlivy vnějších faktorů a vnitrodruhových rozdílů na přežívání kachňat neměly statisticky průkazný vliv. This paper is aimed at investigation of numbers of broods and ducklings of diving ducks and the individual reproductive success of marked females expressed by survival of ducklings. The studied area was located in fishpond systems of South Bohemian in the region of Třeboň, Soběslav, Jindřichův Hradec and České Budějovice. Between years 2014 and 2015, there were recorded 139 broods and 963 ducklings of Common Pochard (Aythya ferina), 140 broods and 948 ducklings of Tufted Duck (Aythya fuligula) and 47 broods and 312 ducklings of Red-crested Pochard (Netta rufina). The most important environmental factor influencing their occurrence on the fishpond was water transparency. Brood numbers and numbers of ducklings are affected also by other environmental characteristics, such as water surface area, mean depth, number of islands and presence of surrounding wetlands and open landscape. Monitoring individually marked females Common Pochard and Tufted Duck was carried out between years 2004 and 2015. It was found that the survival rate is the lowest in the hatchlings (from 1 to 10 day after hatching), overall survival probability was 0.395 for Common Pochard ducklings and 0.383 for Tufted Duck ducklings. Survival was negatively correlated with distance of duckling movements. The most frequent movements were within 2 km from the breeding fishpond, the maximum distance passed by broods was 5 km. The impact of environmental factors and intraspecific differences on surviving ducklings was not confirmed. Klíčová slova: potápivé kachny; reprodukční úspěšnost; rodinky; nabídka potravy dostupnost_czu
Početnost a přežívání mláďat potápivých kachen v jihočeských rybničních soustavách

Tato práce se zabývá zkoumáním početnosti rodinek a mláďat potápivých kachen a individuální reprodukční úspěšností značených samic vyjádřenou jako přežívání mláďat. Studovaným územím byly ...

Čehovská, Markéta; Musil, Petr; Bílý, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje
Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
2017 - český
Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou analyzována ze tří subjektů státní správy lesů, které jsou kompetenčně příslušné pro výkon státní správy lesů. Na rozbor rozhodovací činnosti orgánu státní správy lesů bylo zvoleno období od roku 2011 do roku 2015 včetně, tedy pět let. Dále je v práci možné nalézt návrhy změn stávající legislativy s cílem zlepšení současného stavu. The paper deals with the activities of the first instance state administration of forests, which relates to the activities of the state forestry authorities relating to individual sections and paragraphs of the Forest Act. The analysed data are from three entities of the state forest administration, competent and relevant for the state administration of forests. A period of five years from 2011 till 2015 was selected for the analysis of a decision-making activity of the state forest administration body. The study also contains possible proposals for amendments to existing legislation in order to improve the current situation. Klíčová slova: Orgán státní správy lesů; Lesní zákon; Obec s rozšířenou působností; Lesní právo; Lesnická politika; Odborný lesní hospodář dostupnost_czu
Analýza činnosti vybraných místně příslušných prvostupňových orgánů státní správy lesů se zaměřením na rozhodovací činnost v regionu Jihočeského kraje

Práce se zabývá analýzou činnosti prvostupňového orgánu státní správy lesů, která se týká činnosti státní správy lesů vztahující se k jednotlivým paragrafům a odstavcům lesního zákona. Data jsou ...

Maršík, Jaroslav; Hrib, Michal; Veselá, Michaela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnota turistické destinace
Dokulilová, Petra; Havlíková, Michaela; Hálová, Pavlína
2016 - český
Bakalářská práce se zabývá vybranými metodami měření postojů, Likertovou škálou a Q-metodologií, a jejich komparací na základě vlastního výzkumu vnímání turistických atraktivit v destinaci Jihočeský kraj. V teoretických východiscích je vymezen postoj, charakterizována Likertova škála a Q-metodologie včetně postupu při jejich aplikaci a výhod a nevýhod jejich použití. Zároveň jsou zde uvedeny základy cestovního ruchu a vysvětlen pojem destinace. Druhá část práce je zaměřena na vlastní výzkum, který probíhal formou dotazníkového šetření s využitím obou metod. Výsledky z jednotlivých metod byly mezi sebou dle několika hledisek komparovány. Ačkoli měly metody stejný předmět zkoumání, bylo zjištěno, že se výsledky mezi nimi statisticky významně liší. V samostatné kapitole Diskuse jsou uvedeny vlastní poznatky o metodách z průběhu celého šetření, od sestavení dotazníku po jeho vyhodnocení, a vlastní doporučení. This bachelor thesis is focused on selected methods used for measuring attitudes, Likert scale and Q-methodology, and their comparison based on own research of perception of tourism attractiveness of South Bohemian Region destination. In theoretical part an attitude is defined, Likert scale and Q-methodology are characterized including procedures to their application along with advantages and disadvantages of their use. There are also listed basics of tourism and the term of "destination" is explained. The second part is composed by own research, which was conducted through a questionnaire survey using both methods. The results of each method were compared between each other according to several criteria. Even though the methods had the same subject of research, it was found that the results differ significantly. In a separate chapter Discussions own knowledge about methods from the course of the whole survey, from its preparation to its evaluation, is given, as well as own recommendations. Klíčová slova: Likertova škála; Q-metodologie; postoj; cestovní ruch; destinace; atraktivita; národní kulturní památka; Jihočeský kraj dostupnost_czu
Hodnota turistické destinace

Bakalářská práce se zabývá vybranými metodami měření postojů, Likertovou škálou a Q-metodologií, a jejich komparací na základě vlastního výzkumu vnímání turistických atraktivit v destinaci ...

Dokulilová, Petra; Havlíková, Michaela; Hálová, Pavlína
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

ICT pro podporu regionálního rozvoje
Očenášek, Vladimír; Havlíček, Zdeněk; Vostrovský, Václav
2015 - český
Ve světě se opakovaně uskutečňuje množství různých hodnocení, která se vztahují k oblasti informačních a komunikačních technologií. Např. Organizace spojených národů (United Nations e-Government survey) hodnotí ve dvouletých cyklech rozvoj elektronizace státní správy ve 193 zemích naší zeměkoule a vydává celosvětový žebříček úrovně indexu e-governmentu, EGDI (e-government developement index). Mezi základní oblasti dnes bezesporu patří hodnocení webových portálů, kde je značná pozornost věnována regionům a sídelním útvarům. Od roku 2003 se ve dvouletých cyklech uskutečňuje nejznámější hodnocení webových portálů hlavních měst největších států světa - Digital Governance in Municipalities Worldwide Hodnocení je organizováno institutem "The E-Governance Institute", který je součástí Rutgers University v Newarku. V roce 2007 byla poprvé do hodnocení zařazena i Praha (15 místo), v roce 2009 obsadila v hodnocení vynikající 2. místo, v období 2011 - 2012 byla na 4. místě a za období 2013 -- 2014 se Praha umístila na 10. místě. Právě z hodnocení Digital Governance in Municipalities Worldwide vychází metodika našeho hodnocení, které je zaměřeno na regionální internetové portály. Hodnotili jsme 6 regionálních portálů pomocí 40 parametrů v kategoriích Soukromí a bezpečnost, Přístupnost a použitelnost, Obsah, Služby a Zapojení občanů. Hodnotili jsme např., zda internetový portál poskytuje: publikace online, vícejazyčný přístup, možnosti GIS, kalendář akcí, prohledávatelné databáze článků, rezervaci ubytování atd. Pro hodnocení regionálních internetových portálů jsme zvolili 2 regionální centrály cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), Jihočeská centrála cestovního ruchu www.jccr.cz)), jeden regionální turistický server (Posázaví - vítejte v turistickém regionu kolem řeky Sázavy (www.posazavi.com)), 2 rakouské portály, představující příhraniční spolupráci Rakouska a České republiky (Urlaub am Bauerhof -- dovolená na selském statku (www.agroturistika-v-rakousku.cz), Rakousko -- přijeďte a ožijete (www.austria.info/cz)) a oficiální švýcarský turistický portál (Officielle Website von Schweiz Tourismus (www.mojesvycarsko.com)). Při modelovém využití pěti významných oblastí hodnocení se prokázalo, že úroveň regionálních portálů je značně odlišná. Některá kritéria jsou plněna všeobecně, v řadě případů je naopak některý pohled zcela nebo částečně potlačen. Jednotlivá řešení tedy často upřednostňují jiná kritéria, a tím poskytují odlišné pohledy na region a jeho problematiku. Využitím všech možností by se zvýšil informační obsah a tím i užitná hodnota jednotlivých portálů. Teoreticky by tedy došlo k "obsahové kompatibilitě" jednotlivých řešení, což by v konečné fázi přineslo profit uživatelům a následně i návštěvníkům stránek nebo příslušných regionů. There are many of different rankings in the world, which relate to information and communications technology. For example, United Nations e-Government survey evaluates expansion of e-government administration in 193 countries in the world every two years and publishes worldwide ranking of EGDI (e-government development index). Since 2003 web portals of the capitals of the largest countries in the world are evaluated evaluated by - Digital Governance in Municipalities Worldwide (Holzer et al., 2014) every two years. This rating is organized by the "The E-Governance Institute" which is part of Rutgers University Newark. Prague (15 in) was included for the first time in 2007. Prague was ranked in excellent 2nd place in 2009, in the period 2011 - 2012 was in 4th place and in the period 2013 - 2014, Prague ranked 10th. Our methods of evaluation are based on methods of Digital Governance in Municipalities Worldwide, which is focused on regional web portals. We evaluated 6 regional web portals using 40 parameters in the area privacy, usability, content, services, citizen and social engagement. For instance, we evaluated if web portal provides: online publications, multilingual access, GIS, calendar of events, searchable database of articles, accommodation reservation etc. For evaluation of regional web portals, we chose two regional touristic headquarters (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), Jihočeská centrála cestovního ruchu www.jccr.cz)), one regional touristic web (Posázaví - vítejte v turistickém regionu kolem řeky Sázavy (www.posazavi.com)), two Austrian web portals, which represents cross-border cooperation between Austria and Czech republic (Urlaub am Bauerhof -- dovolená na selském statku (www.agroturistika-v-rakousku.cz), Rakousko -- přijeďte a ožijete (www.austria.info/cz)) and official touristic web portal of Switzerland (Officielle Website von Schweiz Tourismus (www.mojesvycarsko.com)). As it turned out during our model usage, which took into account five important areas, level of regional web portals significantly differ. Some criteria are fulfilled across the all sites, but some of them are partly or completely missing. Individual solutions therefore often prefer different criteria, thus providing different perspectives on the region and its issues. If all criteria were met, the informational content and thus even usefulness of the individual portals would rise. Theoretically, this would lead to a "content compatibility" of individual solutions, which would ultimately bring profit to users and consequently the visitors of their respective regions. Klíčová slova: informační a komunikační technologie; region; hodnocení webových portálů dostupnost_czu
ICT pro podporu regionálního rozvoje

, rezervaci ubytování atd. Pro hodnocení regionálních internetových portálů jsme zvolili 2 regionální centrály cestovního ruchu (Centrála cestovního ruchu -- Jižní Morava (www.ccrjm.cz), ...

Očenášek, Vladimír; Havlíček, Zdeněk; Vostrovský, Václav
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce
Gabrielová, Jitka; Jirsáková, Jitka; Nataša, Nataša
2016 - český
Bakalářská práce sleduje Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se nezaměstnanosti a popisuje vývoj i současný stav nezaměstnanosti v České republice, především se zaměřením na Jihočeský kraj. Následně shrnuje možnosti vzdělávání nezaměstnaných a charakterizuje potřeby trhu práce v daném regionu. Též informuje o proběhlých projektech pro nezaměstnané v Jihočeském kraji financových ESF. Cíl práce je naplněn v praktické části zpracováním případových studií (kazuistik), kde je popsáno 5 příběhů klientů, kteří se účastnili některého projektu pro nezaměstnané v Jihočeském kraji. U každého klienta je uvedena osobní i rodinná anamnéza a jeho situace na trhu práce před vstupem do projektu. Pomocí metody rozhovoru byly zjištěny důvody, jež je vedly k zapojení do projektu, jakých vzdělávacích aktivit se účastnil, které nové dovednosti získal a jaké důsledky mělo absolvování tohoto vzdělávání na jeho uplatnitelnost na trhu práce i osobní rozvoj, především z dlouhodobého hlediska. This bachelor thesis examines the impact of unemployed education on their applicability in the labour market. The theoretical section delimits the basic terms concerning unemployment and describes its development and state of present-day in the Czech Republic, especially focusing on the South Bohemian Region. Afterwards it summarizes possibilities of unemployment education a characterizes demands of labour market in the region in question. It informs as well about former projects for the unemployed in the South Bohemian Region funded by the European Social Fund. The aim of this thesis is attained in the practical section through several case studies, where five stories of clients who participate on some project for the unemployed in the South Bohemia are described. For each of these clients there are personal and family analyses and the situation in the labour market before the beginning of project. Using an interview method, reasons contributing to taking part in the project, educational activities attended and skills acquired during it, and finally the impacts of this education on clients' applicability in the labour market and their personal development from the long-term view are discussed. Klíčová slova: nezaměstnanost; trh práce; vzdělávání nezaměstnaných; kazuistika; klienti; znalosti; dovednosti; schopnosti; osobní rozvoj dostupnost_czu
Dopad vzdělávání nezaměstnaných na jejich uplatitelnost na trhu práce

se zaměřením na Jihočeský kraj. Následně shrnuje možnosti vzdělávání nezaměstnaných a charakterizuje potřeby trhu práce v daném regionu. Též informuje o proběhlých projektech pro ...

Gabrielová, Jitka; Jirsáková, Jitka; Nataša, Nataša
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Písek
Sádlová, Iva; Vlasák, Josef; Kottová, Blanka
2016 - český
Tato bakalářská práce se zabývá společnými zařízeními, která byla realizovaná v rámci komplexních pozemkových úprav na území okresu Písek. Hlavním cílem práce je zpracování nových záznamů v Katalogu společných zařízení pozemkových úprav na základě podkladů získaných od Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj pobočka Písek. V teoretické části práce je přiblížena problematika pozemkových úprav, jejich průběh a cíle. Součástí jsou i informace o společných zařízení. Další část práce se věnuje samotným výsledkům zpracování podkladů a jejich zhodnocení z různých hledisek. This bachelor´s thesis deals with common measures which was put into practice in comprehensive land consolidation in Písek District. Main target of this thesis is created new records in Catalogue of common measures of land consolidation based on materials from Regional Land Office for South Bohemian Region, Písek branch office. Theoretical part of the thesis is focused on land consolidation´s issues, the procedure and goals. Information about common measures is included. Next section is dedicated to results of processed data and their evaluation in different terms. Klíčová slova: komplexní pozemkové úpravy; polní cesty; společná zařízení dostupnost_czu
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Písek

podkladů získaných od Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj pobočka Písek. V teoretické části práce je přiblížena problematika pozemkových úprav, jejich průběh a cíle. Součástí ...

Sádlová, Iva; Vlasák, Josef; Kottová, Blanka
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
2016 - český
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Klíčová slova: katastr nemovitostí; nemovitost; deklaratorní právo; konstitutivní právo; vklad; záznam; vkladové řízení; účastník dostupnost_czu
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí

tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí
Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
2016 - český
S účinností nového občanského zákoníku stoupla důležitost zásady dobré víry ve veřejné seznamy. Na tuto zásadu reagoval i nově přijatý zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), kdy byla realizována podstatná rekodifikace práva týkající se provádění zápisů práv do katastru nemovitostí. Za předchozí právní úpravy způsobovaly značnou právní nejistotu, ve vztahu k dobré víře v údaje katastru nemovitostí, zápisy deklaratorních práv vzniklých na základě právních skutečností či událostí. Novou právní úpravou katastrálního zákona jsou zápisy deklaratorních práv již posuzovány v rámci vkladového řízení, a tudíž je zde větší možnost přezkumu ze strany katastrálních úřadů oproti záznamovému řízení. V rámci diplomové práce bude provedeno zhodnocení jakých právních skutečností či událostí se problematika deklaratorních práv týká a s tím souvisejících změn v postupu při posuzování listin předkládaných katastrálním úřadům k zápisu práv. Dále bude zhodnoceno, jaký vliv měly tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Klíčová slova: katastr nemovitostí; nemovitost; deklaratorní právo; konstitutivní právo; vklad; záznam; vkladové řízení; účastník dostupnost_czu
Vklad deklaratorních práv do katastru nemovitostí

tyto změny v organizaci činností na katastrálních úřadech. Posuzované údaje budou vycházet z praxe Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.

Malecová, Pavla; Hájková, Ivana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Postindustriální stonoviště v ČR
Decheťová, Kristína; Hendrychová, Markéta; Martin, Martin
2016 - český
Těžba ničí stávající ekosystémy a vytváří degradovaná stanoviště po celé republice. Po ukončení těžby nám vznikají postindustriální stanoviště, která se ukázala být nenahraditelným územím pro mnohé ohrožené druhy rostlin a živočichů. V České republice existuje mnoho míst, která jsou dotčená těžebním a energetickým průmyslem. Pro tato stanoviště jsou charakteristická raná sukcesní stádia. Dokud nejsou zničena technickou rekultivací, stávají se tyto lokality později útočištěm pro konkurenčně slabé druhy. I když vědci v České republice už pár desítek let vyzdvihují ekologii obnovy jako vhodný a levný způsob obnovy, technické rekultivace nejsou na ústupu. V Jihočeském a Ústeckém kraji je zaměřeno na lokality, na kterých byla ukončena těžba, které začínají podléhat sukcesi a jsou potenciálně vhodným stanovištěm pro mnohé ohrožené druhy. Dále jsou v práci prezentovány přehledy o činných těžebnách, které byly podle těžených surovin statisticky zhodnocené z hlediska velikosti a zásahu do ZCHÚ v rámci České republiky. Mining destroys ecosystems and creates degraded lands all over the Czech Republic. After mining are post-industrial sites created, which are likely to be an irreplaceable area for endangered plant and animal species. In the Czech Republic exist a lot of places, which are affected by mining and energetic industries. For these kinds of sites, early successional stages are characteristic. By the times that are not destroyed by technical restoration, these sites are later beginning a refuge for competitively weak species. Although researches in our country are highlighting the restoration ecology for a few decades like a suitable and cheap way to recovery, technical restorations are not decreasing. In the Jihočeský and Ústecký regions focused on sites, on which the mining was finished. These sites are going under succession and they are potentially suitable sites for many endangered species. Furthermore, in this work are outlines about active extractions presented, which were by raw mining material statistically evaluated from the size and their interference to SPA point of view within Czech Republic. Klíčová slova: těžba surovin; rekultivace; sukcese; ekologie obnovy; přírodě blízká obnova dostupnost_czu
Postindustriální stonoviště v ČR

slabé druhy. I když vědci v České republice už pár desítek let vyzdvihují ekologii obnovy jako vhodný a levný způsob obnovy, technické rekultivace nejsou na ústupu. V Jihočeském a Ústeckém ...

Decheťová, Kristína; Hendrychová, Markéta; Martin, Martin
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Nezaměstnanost v okrese Písek v letech 2004 – 2014 a role úřadu práce
Maximová, Karina; Borská, Jana; Pavla, Pavla
2016 - český
Diplomová práce se zabývá nezaměstnaností v okrese Písek v letech 2004 - 2014. Analýza nezaměstnanosti je rozdělena dle jednotlivých kategorií - věk, pohlaví, vzdělání aj. Zároveň jsou provedeny analýzy vybraných ukazatelů v České republice a Jihočeském kraji. Na základě jednotlivých analýz je provedena komparace stavu nezaměstnanosti v jednotlivých kategoriích. Dále se diplomová práce zabývá nástroji aktivní politiky zaměstnanosti, které zvyšují uplatnitelnost uchazečů o zaměstnání na trhu práce. V závěru diplomové práce jsou navržena doporučení, která by mohla zefektivnit procesy v rámci úřadu práce. This diploma thesis deals with unemployment in Písek district in 2004 - 2014. The analysis of unemployment is divided into individual categories - age, sex, education, and others. At the same time, analyzes of selected categories of job seekers in the Czech Republic and South Region. Based on the individual analysis is the comparison of the unemployment situation in the various categories. Furthermore, the thesis deals with the instruments of active employment policies that enhance employability of job seekers in the labor market. In conclusion, the thesis are proposed recommendations that could streamline processes within the Labour Office. Klíčová slova: okres Písek; právní normy; nezaměstnanost; úřad práce; nezaměstnanosti; aktivní politika zaměstnanosti; uchazeč o zaměstnání dostupnost_czu
Nezaměstnanost v okrese Písek v letech 2004 – 2014 a role úřadu práce

Jihočeském kraji. Na základě jednotlivých analýz je provedena komparace stavu nezaměstnanosti v jednotlivých kategoriích. Dále se diplomová práce zabývá nástroji aktivní politiky ...

Maximová, Karina; Borská, Jana; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze