Počet nalezených dokumentů: 43548
Publikováno od do

Tvorba business plánu a návrh jeho využití v podnikání
HRABÁČOVÁ, Veronika
2016 - český
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou business plánu a jeho návrhu pro využití v podnikání. Pomocí teoretických poznatků byl podnikatelský plán zpracován pro konkrétní projekt Miss Jihočeské univerzity. This thesis deals with creating a business plan and proposal of its practical usage in entrepreneurship. With the help of theoretical knowledge, the concrete business plan Miss University of South Bohemia was created. Klíčová slova: podnikatelský plán; business model; SWOT analýza; zákazníci; událost; Jihočeská univerzita; business plan; business model; SWOT analysis; customers; event; University of South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tvorba business plánu a návrh jeho využití v podnikání

Tato diplomová práce se zabývá tvorbou business plánu a jeho návrhu pro využití v podnikání. Pomocí teoretických poznatků byl podnikatelský plán zpracován pro konkrétní projekt Miss Jihočeské ...

HRABÁČOVÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Současná jihočeská jazzová scéna
HLAVÁČKOVÁ, Iva
2009 - český
Tato diplomová práce se zabývá aktuální jazzovou scénou Jihočeského regionu. Podává informace o současných jazzových kapelách, hudebních festivalech a klubech, v širším kontextu tedy o jazzovém dění. This thesis deals with the contemporary jazz scene of the region of South Bohemia. It informs about bands, music festivals or clubs etc. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Současná jihočeská jazzová scéna

Tato diplomová práce se zabývá aktuální jazzovou scénou Jihočeského regionu. Podává informace o současných jazzových kapelách, hudebních festivalech a klubech, v širším kontextu tedy o ...

HLAVÁČKOVÁ, Iva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Jihočeská příroda v díle Ludvíka Mühlsteina
KREJSOVÁ, Monika
2016 - český
Tato bakalářská práce analyzuje způsob vykreslení jihočeské přírody, vztah mezi ní a člověkem - tedy civilizací, a témata jako láska, život a smrt ve zvířecím království v knihách Ludvíka Mühlsteina. Také se pokouší charakterizovat žánr umělecké reportáže srovnáním s knihami Zdeňka Veselovského, Jaromíra Tomečka a Ladislava Stehlíka. Určí hlavní rysy věcné a umělecké literatury a také prozkoumá světy reality a fikce. This bachelor work analyses the way of depiction of South Bohemian Landscape, the relation between it and man, and themes like love, life and death in the animal kingdom in books written by Ludvík Mühlstein. It also tries to characterize the genre of reportage by comparison with books of Zdeněk Veselovský, Jaromír Tomeček and Ladislav Stehlík. It identifies the main features of factual literature and fiction, and explores the worlds of reality and fiction as well. Klíčová slova: L. Mühlstein; příroda; svět; realita; fikce; reportáž; L. Mühlstein; nature; world; reality; fiction; report Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeská příroda v díle Ludvíka Mühlsteina

Tato bakalářská práce analyzuje způsob vykreslení jihočeské přírody, vztah mezi ní a člověkem - tedy civilizací, a témata jako láska, život a smrt ve zvířecím království v knihách Ludvíka ...

KREJSOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

PROSTORY ČLOVĚKA. Moderní jihočeská figurální tvorba.
FRAJMAN, Vladimír
2006 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
PROSTORY ČLOVĚKA. Moderní jihočeská figurální tvorba.

FRAJMAN, Vladimír
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006

Mediální obraz Jihočeské univerzity v regionálním tisku
NAVAROVÁ, Eva
2013 - český
Bakalářská práce na téma "Mediální obraz Jihočeské univerzity v regionálním tisku" je rozdělena do několika částí. V první, historické části se zabývám vznikem, historií a okolnostmi, které vedly k založení Jihočeské univerzity jako samostatné, veřejné vysoké školy a jejím následujícím rozvojem. V další části se zabývám pozicí veřejné vysoké školy na trhu a její marketingovou komunikací s okolím. Představuji různé druhy marketingové komunikace a jejich význam a dopad. Poslední část je praktická. Zde se snažím přiblížit a zjistit mediální obraz Jihočeské univerzity v sedmi periodikách za dobu posledních pěti let, tedy od roku 2008 do roku 2012. The bachelor thesis on the topic "The Media Image of the University of South Bohemia in Regional Press" is divided in a couple of parts. In the first, historical part I focus on the history and circumstances that led to a foundation of the University of South Bohemia as an independent, public university and its following growth. The next part focuses on the position of a public university on the market and its marketing communication with surroundings. I demonstrate different types of marketing communication, its importance and the repercussion. The last part is practical. I try to introduce and examine the media image of the University of South Bohemia in seven journals in last five years 2008 - 2012. Klíčová slova: Jihočeská; univerzita Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Mediální obraz Jihočeské univerzity v regionálním tisku

Bakalářská práce na téma "Mediální obraz Jihočeské univerzity v regionálním tisku" je rozdělena do několika částí. V první, historické části se zabývám vznikem, historií a ...

NAVAROVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Malé regionální pivovary (Jihočeský kraj)
POKORNÁ, Lenka
2020 - český
Pivovarnictví v České republice má velmi dlouhou tradici a právem se Česká republika řadí mezi světově nejuznávanější výrobce piva. V poslední letech, také díky pozitivní ekonomické situaci a rozvinutému cestovnímu ruchu, dynamicky roste vznik a obliba malých řemeslných pivovarů. Minipivovarnictví tak patří v České republice k nejvíce se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím. Tato bakalářská práce se zaměřuje na malé pivovary v Jihočeském kraji, na jejich produkci a formy distribuce. Dotazníkové šetření v praktické části této práce se zaměřují na získání základních informacích od majitelů a sládků o celkovém řízení a produkci pivovarů. Malé pivovary v Jihočeském kraji jsou jednotlivě představeny. Druhé dotazníkové šetření se zaměřuje na pohled a názory spotřebitele ohledně produkce malých regionálních pivovarů, a to i ve spojení s cestovním ruchem. Brewing in the Czech Republic has a very long tradition and the Czech Republic rightly ranks among the world's most respected beer producers. In recent years, also due to the posi-tive economic situation and developed tourism, the popularity and the development of small craft breweries has been dynamically growing. Therefore, microbrewery is one of the most developing industries in the Czech Republic. This bachelor thesis focuses on small breweries in the South Bohemia, on their production and forms of distribution. The questionnaire survey in the practical part of this thesis focuses on obtaining basic information from the owners and head brewers about the management and production of breweries. Small breweries in the South Bohemia are presented individually. The second questionnaire survey focuses on the consumer's view and opinions regarding the production of small regional breweries, also in connection with tourism. Klíčová slova: pivovarnický průmysl; pivovarnictví; malé pivovary; řemeslné pivovary; řemeslné pivo; produkce piva; brewing industry; brewing; small breweries; craft breweries; craft beer; beer production Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Malé regionální pivovary (Jihočeský kraj)

a obliba malých řemeslných pivovarů. Minipivovarnictví tak patří v České republice k nejvíce se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím. Tato bakalářská práce se zaměřuje na malé pivovary v ...

POKORNÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2020

Jihočeská vrcholová cyklistika a její proměny v letech 1948-1989
ŠULÁKOVÁ, Eva
2019 - český
Předkládaná práce se zabývá jihočeskou vrcholovou cyklistickou a jejími proměnami v letech 1948-1989. Mapuje vývoj jednotlivých oddílů v tomto období v Českých Budějovicích, Táboře a Milevsku s ohledem na vnitřní, ale i vnější podmínky. Kromě oddílového života se soustředí také na každodennost cyklisty v socialistickém Československu. Analyzuje vývoj cyklistického vybavení, tréninkových metod a stravovacích návyků, a jejich vliv na výkonnost závodníků. Stranou pozornosti nezůstala ani základní vojenská služba, která byla důležitým článkem v systému socialistického sportu. The submitted thesis deals with South Bohemian cycle sport and its transformations between 1948 and 1989. It examines the development of individual clubs in České Budějovice, Tábor and Milevsko with regard to internal and external factors. Beside the club activities, it also focuses on cyclist´s everyday life in socialist Czechoslovakia and analyses the development of cycling equipment, training methods, eating habits and their effect on the performance of the cyclists. Another important factor the thesis investigates is compulsory military service as it played an important part in forming the cycle sport in socialist Czechoslovakia. Klíčová slova: Cyklistika; dějiny sportu; České Budějovice; Tábor; Milevsko; jižní Čechy.; Cycle sport; sport history; České Budějovice; Tábor; Milevsko; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeská vrcholová cyklistika a její proměny v letech 1948-1989

Předkládaná práce se zabývá jihočeskou vrcholovou cyklistickou a jejími proměnami v letech 1948-1989. Mapuje vývoj jednotlivých oddílů v tomto období v Českých Budějovicích, Táboře a Milevsku ...

ŠULÁKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Jihočeský korespondenční matematický seminář 1999 - 2002
BAŠTÁŘ, Jan
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeský korespondenční matematický seminář 1999 - 2002

BAŠTÁŘ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Jihočeský korespondenční matematický seminář 1993 - 1996
ŠTĚRBOVÁ, Kateřina
2009 - český
Obsahem této práce jsou vyřešené úlohy Jihočeského matematického korespondenčního semináře z let 1993 -- 1996, které mohou být využity jako materiál pro další práce s podobnými typy úloh. Jsou vhodné zejména pro studenty středních škol. This thesis contains solved problems from South Bohemia correspondence mathematical competition from Years 1993 -- 1996, which can be used as a material for another work with similar types of problems. They are useful especially for intermediate school students. Klíčová slova: Didaktika; práce s nadanými studenty; metody řešení úloh; Didactics; work with talented students; methods of promblems solutions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeský korespondenční matematický seminář 1993 - 1996

Obsahem této práce jsou vyřešené úlohy Jihočeského matematického korespondenčního semináře z let 1993 -- 1996, které mohou být využity jako materiál pro další práce s podobnými typy úloh. ...

ŠTĚRBOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Historie stadionu Jihočeské univerzity
PISKAČ, Tomáš
2016 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historie stadionu Jihočeské univerzity

PISKAČ, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze