Počet nalezených dokumentů: 337
Publikováno od do

Kriminalromane oder psychologische Prosa? Judith W. Taschlers Sommer wie Winter und Die Deutschlehrerin.
BEYEROVÁ, Václava
2015 - německý
Tématem této bakalářské práce je literární rozbor děl Sommer wie Winter a Die Deutschlehrerin současné rakouské autorky Judith W. Taschler. Jednou ze základních otázek, na kterou je v dané práci hledána odpověď, je žánrové zařazení uvedených děl, tj. zda nesou základní znaky a charakteristiku kriminálního románu, či zda se zde jedná o výrazně psychologickou prózu. Vedle žánrového zařazení děl a jejich strukturální a obsahové analýzy přináší práce porovnání v širším literárně historickém kontextu: Nachází jistou afinitu zkoumaných děl s literárním proudem zvaným Anti-heimatliteratur a některé další paralely ve vývoji rakouské literatury, jako je použití psychoanalýzy v románu Sommer wie Winter stejně jako u románu Malina autorky Ingeborg Bachmann. The topic of this bachelor thesis is a literary analysis of books Sommer wie Winter and Die Deutschlehrerin written by Judith W. Taschler, the contemporary Austrian author. One of the essential questions, to which the thesis searches for an answer, is the genre classification of the above-mentioned books. It means whether they have basic features and characterization of a criminal novel or if they are considered a psychological prose. Besides the genre classification of the novels and their structural and content analysis, the work brings a comparison in the broader literary-historical context: It finds a certain affinity of the works, which were examined, with the literary movement named Anti-Heimatliteratur. There are some other parallels in development of Austrian literature, e.g. the use of psychoanalysis in the novel Sommer wie Winter or in the novel Malina by Ingeborg Bachmann. Klíčová slova: Judith W. Taschler; Sommer wie Winter; Die Deutschlehrerin; Anti-Heimatliteratur; criminal literature; psychoanalysis; Ingeborg Bachmann; Malina Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kriminalromane oder psychologische Prosa? Judith W. Taschlers Sommer wie Winter und Die Deutschlehrerin.

Tématem této bakalářské práce je literární rozbor děl Sommer wie Winter a Die Deutschlehrerin současné rakouské autorky Judith W. Taschler. Jednou ze základních otázek, na kterou je v dané práci ...

BEYEROVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Sprachgebrauch im Bereich Politik
PODANÁ, Alena
2016 - německý
Bakalářská práce na téma Používání jazyka v oblasti politiky je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou představeny teorie, které jsou použity na analýzu korpusu dané práce. Popis obou teorií, Griceova teorie Kooperačních principů i Leechova teorie Zdvořilostních principů, je podpořen názornými příklady z korpusu. V druhé části bakalářské práce jsou vyhodnocena data získaná analýzou korpusu. Korpus se skládá z 10 rozhovorů s německými politiky na téma ´Uprchlická krize´, které byly zveřejněny od srpna do listopadu 2015 v německém deníku ´Die Welt´. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jestli jsou, případně nejsou, dodržována pravidla Konverzačních a Zdvořilostních principů a jestli se výrazným způsobem proměnila ve zkoumaném období. The topic of the presented bachelor thesis is The Language Usage in the Field of Poli-tics. The thesis is divided into two main chapters. The Theory of Cooperative Principle by Herbert Paul Grice and Politeness Principle by Geoffrey Leech are presented in the first part of the thesis. Their description is supported by an example from the Corpus. The Corpus of the thesis consists of ten political interviews conducted in the time frame between August and November 2015 and published in the newspaper ´Die Welt´. The topic of all ten interviews is tightly connected to the ´Immigration crisis´ in Germany. The aim of this thesis is to ascertain whether the Cooperative Principles and Politeness principles in the political interviews are observed or non-observed and whether the sys-tem of their usage has changed in the given period. The analyzed data are presented in the second part of the thesis and the results are supported by the example from the cor-pus. Klíčová slova: Maxims; Interview; Cooperative Principle; Politeness Principle; political Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Sprachgebrauch im Bereich Politik

Bakalářská práce na téma Používání jazyka v oblasti politiky je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou představeny teorie, které jsou použity na analýzu korpusu dané práce. Popis obou ...

PODANÁ, Alena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Darstellungen des Zweiten Weltkriegs in westdeutscher Literatur von Autoren aus drei verschiedenen Generationen
FLORIÁN, Pavel
2016 - německý
Tato bakalářská práce prostřednictvím metody komparativního čtení textů od Wolfganga Borcherta, Uweho Timma a Julie Franckové porovnává rozdíly v historickém a kulturním povědomí o druhé světové válce uvnitř západoněmecké společnosti. Každý z autorů je příslušníkem jedné autorské generace, z nichž každá měla na válku jiný pohled. Práce proto nejprve zkoumá jednotlivé texty odděleně, přičemž si všímá jejich nejdůležitějších prvků souvisejících s druhou světovou válkou. Z dílčích poznatků, které jsou v závěru práce porovnány, následně vyplývá, v čem se pohledy jednotlivých generací shodují, nebo naopak liší. Using the comparative reading method of texts by Wolfgang Borchert, Uwe Timm and Julia Franck this bachelor thesis compares the differences in historical and cultural memory of the World War II within the West German society. Each author belongs to a different generation of authors which all have had a different opinion about the War. The thesis therefore explores the texts separately at first, noticing their most important elements related to the World War II. Consequently, the component findings are compared in the final part of the thesis and lead to conclusions about what the opinions of the respective generations have in common and where they differ. Klíčová slova: war; The World War II; dealing with the past; the question of guilt; critical approach to society; incapability of the faith in God to help man to come to terms with the earthly being; criticism of the Nazi values; criticism of the Nazi ideology Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Darstellungen des Zweiten Weltkriegs in westdeutscher Literatur von Autoren aus drei verschiedenen Generationen

Tato bakalářská práce prostřednictvím metody komparativního čtení textů od Wolfganga Borcherta, Uweho Timma a Julie Franckové porovnává rozdíly v historickém a kulturním povědomí o druhé světové válce ...

FLORIÁN, Pavel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Elemente des Heimatromans in Rudolf Slawitscheks "Der blaue Herrgott"
DITRICHOVÁ, Hana
2016 - německý
Tématem této bakalářské práce je literární rozbor románu "Der blaue Herrgott" Rudolfa Slawitscheka, německého spisovatele žijícího v Praze na počátku 20. století. Jeho román byl v době svého vydání označen jako "sudetoněmecký Heimatroman". Jednou z výzkumných otázek, na které práce hledá odpověď, je žánrové zařazení románu, tj. zda se v díle skutečně objevují prvky sudetoněmecké literatury, nebo zda se nese prvky převážně venkovské literatury a vývojového románu. Dílo je zařazeno do literárně-historického kontextu, k tzv. šumavské literatuře, kde výrazně dominuje Stifterova tvorba. Práce je doplněna o srovnání Stifterova "Pozdního léta" a Slawitschekova "Der blaue Herrgott", kde jsou zdůrazněny prvky vývojového románu. The topic of this bachelor thesis is a literary analysis of the novel "Der blaue Herrgott" written by Rudolf Slawitschek, a German author who lived in Prague during the first half of the 20th century. At the time of its publication, his book was labelled a "sudetendeutscher Heimatroman". One of the research questions this thesis seeks to answer is the genre classification of the novel, whether the work displays specific features characteristic of Sudetenland literature or whether aspects of regional fiction and Bildungsroman would be more prevalent. The novel is placed in a literary and historical context with particular reference to the literature of the Šumava district, in which the writing of Adalbert Stifter is pre-eminent. The thesis is complemented by a comparison of Stifter's "Indian Summer" with Slawitschek's "Der blaue Herrgott", and the elements of Bildungsroman in both are highlighted. Klíčová slova: Rudolf Slawitschek; Der blaue Herrgott; regional literatur; literature of the Šumava district; Bildungsroman; Adalbert Stifter; Der Nachsommer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Elemente des Heimatromans in Rudolf Slawitscheks "Der blaue Herrgott"

Tématem této bakalářské práce je literární rozbor románu "Der blaue Herrgott" Rudolfa Slawitscheka, německého spisovatele žijícího v Praze na počátku 20. století. Jeho román byl v době svého vydání ...

DITRICHOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

Numerusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Aula, Pizzeria, Sauna und Schema
SLAVÍKOVÁ, Irena
2014 - německý
Cílem této bakalářské práce je provést analýzu čtyř německých substantiv s pomocí korpusu DeReKo a jeho programu COSMAS II. Bakalářská práce je rozdělena na 2 části: praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá korpusovou lingvistikou a tendencemi tvoření plurálu u substantiv cizího původu. Praktická část se věnuje analýze substantiv Aula, Pizza, Sauna, Schema. The aim of this bachelor thesis is based on analysis of four German nouns with the aid of DeReKo corpus and its program COSMAS II. The bachelor thesis is divided into two parts: the theoretical part and the practical part. The theoretical part deals with corpus linguistics and the tendency of creating plurals of foreign nouns. The practical part deals with analysis of four nouns Aula, Pizza, Sauna, Schema. Klíčová slova: corpus; corpus linguistics; foreign word; analysis Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Numerusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Aula, Pizzeria, Sauna und Schema

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu čtyř německých substantiv s pomocí korpusu DeReKo a jeho programu COSMAS II. Bakalářská práce je rozdělena na 2 části: praktickou a teoretickou. ...

SLAVÍKOVÁ, Irena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Deutsch-tschechische Geschichte 1933 bis 1948 und das Bild dieser Ereignisse in den aktuellen tschechischen Filmen
ZVÁNOVEC, Mikuláš
2012 - německý
Práce je zaměřena na konfliktní epochu česko-německých dějin se zaměřením na léta 1933 až 1948. Na základě literární rešerše budou charakterizovány zlomové body společných dějin a s nimi související výkyvy česko-německých vztahů. Na příkladech dvou vybraných současných českých filmů(Musíme si pomáhat,Habermannův mlýn) se práce zabývá porovnáním literatury s filmovým ztvárněním dějinných událostí. Důraz je kladen na analýzu objektivity a dějinné relevance vybraných filmových titulů a na dějinný obraz, které tyto filmy poskytují mladé generaci diváků. The thesis is aimed on the conflict-era in the German-Czech history from 1933 to 1948. Critical moments and problems of the common German-Czech history should be characterized by a literature research. It is also focused on a comparison of the literature with a depiction of historical moments in two popular current Czech films (Divided we fall, Habermann). An emphasis is placed on an analysis of an objectivity and a historical relevance as well as on a historical imagination which the young generation could get from these films. Klíčová slova: Film; History; German-Czech relations; Habermann; Divided we fall; 2.nd World war Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Deutsch-tschechische Geschichte 1933 bis 1948 und das Bild dieser Ereignisse in den aktuellen tschechischen Filmen

Práce je zaměřena na konfliktní epochu česko-německých dějin se zaměřením na léta 1933 až 1948. Na základě literární rešerše budou charakterizovány zlomové body společných dějin a s nimi související ...

ZVÁNOVEC, Mikuláš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Josef Hoffmann - ein europäischer Designer
RAUSCHER, Daniel
2012 - německý
Jako téma bakalářské práce je zvolen život a dílo slavného brtnického rodáka, designéra, architekta a profesora Josefa Hoffmanna v kontextu střední Evropy. V první části se práce věnuje nejdůležitějším etapám jeho života, od jeho školních let v Čechách (Brtnice, Jihlava a Brno), přes vídeňská studia u Otto Wagnera a jeho členství v nejdůležitějších výtvarných seskupeních své doby, až po stipendijní pobyt v Itálii. Ve druhé části jsou zmiňovány zásadní architektonické stavební realizace a rozsáhlá část pojednává o proslulém období jeho designérského působení uvnitř dílny uměleckých řemesel (Wiener Werkstätte), která produkovala předměty užitého umění v neuvěřitelné šíři od módních oděvů, přes šperky, až po kompletní zařízení domů. Řada z těchto předmětů pro domácnost se dodnes vyrábí. Třetí část bakalářské práce se zabývá způsobem působení Hoffmanna na designérské scéně s jeho odkazem do současnosti. Nadčasovost jednoho z nejslavnějších designérů první poloviny 20. století se snaží zkoumat poslední část práce, která se věnuje porovnání Hoffmanna s některými dnešními umělci a potvrzuje jeho evropský přesah. The theme of the thesis is life and work of a well-known native of Brtnice, designer architect and professor Josef Hofmann in context with Mid Europe. The first part of the thesis covers the most important periods of his life since his school years in Bohemia (Brtnice, Jihlava and Brno), his studies in Vienna at Otto Wagner´s and his membership in the most important fine arts groups of that time, till a stipendiary stay in Italy. The second part deals with a fundamental architectural building realization and its large part includes the famous period of his designing work in arts and crafts workroom (Wiener Werkstätte) which had been producing applied arts items in an unbelievably wide range from fashion clothing and jewellery to complete housing equipment, group of which is being made till nowadays. The third part consists of making Hofmann´s way of influence upon designering field closer to his bequest in the present. In the last part, dealing with comparison of Hofmann with some contemporary artists, we try to prove timelessness of one of the most famous designers of the first part of the 20th century and to confirm his European crossover. Klíčová slova: DESIGN; ARCHITECTURE; JOSEF HOFFMANN; BRTNICE; WIEN; WIENER WERKSTÄTTE Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Josef Hoffmann - ein europäischer Designer

Jako téma bakalářské práce je zvolen život a dílo slavného brtnického rodáka, designéra, architekta a profesora Josefa Hoffmanna v kontextu střední Evropy. V první části se práce věnuje ...

RAUSCHER, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Die Stellung der EU zur Atomkraftenergie nach Fukushima: Reaktionen Deutschlands und der Tschechischen Republik
NEUMANNOVÁ, Nicole
2012 - německý
Práce se zabývá postojem Evropské unie resp. postojem Spolkové republiky Německo a České republiky k jaderné energii po katastrofě ve Fukušimě. Hlavním cílem práce je popsání a srovnání reakcí těchto dvou států na vzniklou situaci a to s ohledem na historický postoj států k jaderné energii před nehodou, ale zejména na politický a společenský vliv po nehodě. V první, teoretické, části autorka představuje základní informace o jaderné energii, její výhody a nevýhody. Dále je představen systém na hodnocení jaderných katastrof spolu s příklady těch nejvýznamnějších nehod v dějinách. V textu jsou také představeny instituce a orgány, které se v rámci EU jadernou energií zabývají a také základní texty, které určují oficiální postoj a politiku EU k tomuto tématu. Ve druhé, praktické, části jsou důkladně rozebrány reakce na nehodu ve Fukušimě ze stran SRN a ČR. Autorka sleduje vývoj vnímání jaderné energie v obou státech a následný vliv na společné vztahy těchto dvou zemí. The paper deals with the approach of the European Union or the approach of the Federal Republic of Germany and the Czech Republic to the nuclear disaster in Fukushima. The main aim is to describe and compare the reactions of these two states to the situation with regard to the historical position towards nuclear energy before the accident, but especially the political and social impact after the accident. In the first, theoretical, part the author presents basic information about nuclear energy, its advantages and disadvantages. This section also introduces a system for evaluation of nuclear disasters, along with examples of the most important accidents in history. The text also presents institutions and authorities which deal with nuclear power throughout the EU and the key legal texts that determine its official position and policy on this topic. In the second, practical, part the German and Czech responses to the incident in Fukushima are deeply analyzed. The author follows the development of perception of nuclear power in both states and the consequent impact on the common relations between the two countries. Klíčová slova: nuclear power; EU; Germany; Czech Republic; nuclear power plant; Temelín; Fukushima; Dukovany Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Stellung der EU zur Atomkraftenergie nach Fukushima: Reaktionen Deutschlands und der Tschechischen Republik

Práce se zabývá postojem Evropské unie resp. postojem Spolkové republiky Německo a České republiky k jaderné energii po katastrofě ve Fukušimě. Hlavním cílem práce je popsání a srovnání reakcí těchto ...

NEUMANNOVÁ, Nicole
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Die Sudetendeutschen und das verschwundene Sudentenland am Beispiel des Gratzener Gebirges (Novohradské hory)
MARCHALOVÁ, Miroslava
2012 - německý
In der Arbeit beschäftigt die Autorin sich mit dem Thema der Sudetendeutschen und des verschwundenen Sudetenlandes am Beispiel des Gratzener Gebirges. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. In dem ersten Teil werden die historischen Grundlagen und die allgemeinen Informationen, die die Aussiedlung der Sudetendeutschen betrifft, erwähnt. Der zweite Teil wird die Dörfer im Gratzener Gebirge, die aufgrund der Aussiedlung der Deutschen aus dem tschechischen Grenzgebiet nach dem 2. Weltkrieg untergegangen wurden, behandelt. Die Erkenntnisse aus der Oral History werden in dem letzten Teil der Arbeit angewendet. Mittels der Gespräche wird die Autorin die wirklichen Schicksale der Sudetendeutschen umreißen. The authoress deals in her thesis with the theme of The Sudeten Germans and the vanished Sudetenland on the example of Novohradské hory. The thesis is divided into three individual sections. The first section describes historical facts concerning the transfer of the German population. The second part deals with mountain villages in No-vohradské hory, in the former Sudetenland, which vanished on grounds of the transfer of Germans after the Second World War. In the last part the authoress deals with the oral history, analyses the interviews with the Sudeten Germans and sketches their real fates. Klíčová slova: Sudetenland; Sudeten Germans; Novohradské hory; Transfer; Vanished villages Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Sudetendeutschen und das verschwundene Sudentenland am Beispiel des Gratzener Gebirges (Novohradské hory)

In der Arbeit beschäftigt die Autorin sich mit dem Thema der Sudetendeutschen und des verschwundenen Sudetenlandes am Beispiel des Gratzener Gebirges. Die Arbeit ist in drei Teile gegliedert. In dem ...

MARCHALOVÁ, Miroslava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

RUHM VON GESTERN HEUTE AM BEISPIEL DER SÄNGERIN STANISLAVA SOUČKOVÁ-RYŠAVÁ
CÁBOVÁ, Tereza
2012 - německý
V bakalářské práci jde o zachycení života, ale hlavně úspěchů a slávy operní pěvkyně Stanislavy Součkové ? Ryšavé. Bakalářská práce je rozdělena na dvě základní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá popisem a výběrem orální historie. V praktické části se jedná o zachycení života operní pěvkyně a zdokumentování jejích úspěchů pomocí orální historie. Další část práce je věnována průzkumu, který si klade za cíl zjistit zájem mladé a starší generace o operu, ale i divadlo obecně a také znalosti o operní pěvkyni Stanislavě Součkové ? Ryšavé. Dále byl proveden rozhovor s ředitelem Jihočeského divadla panem Mgr. Jiřím Šestákem, kterým poskytl vlastní pohled na výsledky průzkumu a také pohovořil o přístupu mladé generace ke kultuře. Cílem celé práce bylo zjistit, zda v současné době existují nahrávky operní pěvkyně Stanislavy Součkové ? Ryšavé a zda je o ně stále zájem. This bachelor´s work is about a reflection of life and success and fame of the opera singer Stanislava Součková ? Ryšavá. The bachelor´s work is separated into two parts, a theoretical and a practical one. The theoretical part engages in a description and survey the Oral History. The practical part is about a reflection of the life of the singer and furthermore a documentation of her success. The chosen method is Oral History. Next part of the work is devoted to the survey in which I want to find out the interest of the young and older generation in the opera and theatre. I want to find out the knowledge of the singer Stanislava Součková ? Ryšavá. I interviewed the director of the South bohemian theatre Mister Jiří Šesták. We talked about the results of the survey and I found out his opinion of the attitude of the young generation to culture. Finally I wanted to find out if some records still exist and how the interest in this record is. Klíčová slova: Culture; theater; opera; fame; Stanislava Součková - Ryšavá Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
RUHM VON GESTERN HEUTE AM BEISPIEL DER SÄNGERIN STANISLAVA SOUČKOVÁ-RYŠAVÁ

, ale i divadlo obecně a také znalosti o operní pěvkyni Stanislavě Součkové ? Ryšavé. Dále byl proveden rozhovor s ředitelem Jihočeského divadla panem Mgr. Jiřím Šestákem, kterým poskytl ...

CÁBOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze