Počet nalezených dokumentů: 152
Publikováno od do

Max Brod ve stínu
ILLYOVÁ, Lenka
2013 - německý
Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, jež byla Brodovi svěřena po Kafkově smrti, zastínila celý jeho další život i tvorbu. V celé práci je dodržena chronologická posloupnost. První část je věnována předválečné etapě Brodova života, další pak osvětluje meziválečné období, a konečně poslední je následně zaměřena na období poválečné a současnost. Jsou zkoumána nejen jednotlivá Brodova díla a jejich kritiky, ale samozřejmě také i kritiky, pocházející od tohoto německy píšícího autora Pražského kruhu samotného. Dále je pak pozornost ubírána směrem k Brodově činnosti v Prager Tagblattu, a v neposlední řadě k zahraničnímu působení v Tel Avivu. My bachelor?s thesis called ?Max Brod in the shadow? analyses and thereafter explores the life of important writer and translator Max Brod. Its aim is to find out, if the fact that Max Brod published Kafka?s books after his dead, put his next whole life and his works into the shade. Everything in the thesis builds up chronologically. The first part is dedicated to his life before the World War I., next part is about his life between the Wars and finally the last part is focused on postwar period and the present. There are examined Brod?s individual works and criticism of his works and obviously also the criticisms, which wrote this german-writing member Prag´s circle himself. There are also concerned his activity in Prager Tagblatt and his foreign working in Tel Aviv. Klíčová slova: Max Brod; publishing Kafka?s books; shade; Prag´s circle; Tel Aviv Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Max Brod ve stínu

Předkládaná bakalářská práce, nesoucí název ?Max Brod ve stínu?, zkoumá a následně analyzuje život významného spisovatele a překladatele Maxe Broda. Za cíl si klade zjistit, zda vydání Kafkových děl, ...

ILLYOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Fremdwörter in der österreichischen Presse
KOPNICKÁ, Simona
2013 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Fremdwörter in der österreichischen Presse

KOPNICKÁ, Simona
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS
HLAVÁČKOVÁ, Jana
2013 - německý
Předmětem bakalářské práce je popsání a posouzení vztahu Rakouské republiky k jejím národnostním tzv. autochtonním menšinám, které definuje menšinový zákon z roku 1976. Autorka se v teoretické části zaměří na legislativní úpravu na mezinárodní a národní úrovni ve vztahu k ochraně etnických menšin a komparuje tuto menšinovou politiku s Českou republikou. V praktické části se bude věnovat stručně historickému pozadí každé autochtonní menšiny a zároveň popíše jejich aktuální situaci, jejich každodenní problémy - zda dochází k naplnění jejich menšinových práv v každodenním životě. V závěru práce nastíní a zhodnotí autorka z nabytých poznatků předpokládaný vývoj této problematiky v budoucnosti. The subject of the Bachelor thesis is to describe and assess the relationship of the Republic of Austria to the minorities, so called the indigenous minorities, which the Minority Act of 1976 defines. In the theoretical part the author will focus on legislative changes at the international and national level in relation to the protection of the ethnic minorities and she compares this minority politics with the Czech Republic. The practical part will be devoted to the brief historical background of each indigenous minorities, and at the same time the author will describe their current situation, their everyday problems - whether there is a fulfillment of their minority rights in everyday life. In conclusion, the author will outline and evaluate the expected development of this issue in the future from the acquired knowledge. Klíčová slova: Austria; minority law; minority; indigenous minority; member; the minority language Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
DISKUSSIONEN ÜBER ETHNISCHE MINDERHEITEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS

Předmětem bakalářské práce je popsání a posouzení vztahu Rakouské republiky k jejím národnostním tzv. autochtonním menšinám, které definuje menšinový zákon z roku 1976. Autorka se v teoretické části ...

HLAVÁČKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.
SKOKANOVÁ, Klára
2013 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Der Andere" Bernharda Schlinka. Srovnání knižní a filmové podoby./Bernhard Schlinks "Der Andere". Ein Vergleich zwischen Erzählung und Film.

SKOKANOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo
DIBĎÁKOVÁ, Šárka
2013 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo bude provedena analýza kolísání rodu těchto substantiv, přičemž bude pozornost soustředěna především na diatopickou distribuci tohoto kolísání. Pro práci byl využit korpus DeReKo a jeho nástroje (COSMAS II). V teoretické části práce bude nastíněn přínos metod korpusové lingvistiky pro výzkum současného jazyka. V praktické části pak bude provedena korpusová analýza výše uvedených substantiv. This thesis deals with the newest trends in developments of morphological system of German nouns. In four examples of nouns Gulasch, Schaschlik, Cola and Limo I will accomplish the analysis of variation in gender of the nouns. Above all, the thesis will be focused on regional distribution of this variation. I have used the corpus DeReKo and its tools (COSMAS II) during writing the thesis. In the theoretical part, I further outline the benefits of methods in corpus linguistics for research of contemporary language. In the practical part I made a corpus analysis of the nouns mentioned above. Klíčová slova: German substantive; corpus linguistics; grammatical gender Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Genusvariation deutscher Substantive. Eine korpusgestützte Fallstudie am Beispiel von Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo

Tato bakalářská práce se zabývá nejnovějšími tendencemi ve vývoji morfologického systému německých substantiv. Na příkladu čtyř substantiv Gulasch, Schaschlik, Cola und Limo bude provedena analýza ...

DIBĎÁKOVÁ, Šárka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency
DUBEC, David
2014 - německý
Tématem bakalářské práce je marketingová strategie a její vysvětlení na příkladu společnosti Student Agency se zaměřením na již probíhající i plánovanou spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. V první části práce se bude student věnovat teoretickému zpracování problematiky, definuje pojem marketing a jeho funkce, vymezí jeho význam pro společnost a charakterizuje základní marketingové pojmy. V druhé části práce pak nastíní výše zmíněnou spolupráci s německým dopravcem a naváže kapitolami, ve kterých aplikuje teoretické poznatky vysvětlené v první části práce na společnost Student Agency. The thesis is concerned on the problematic of marketing strategy and its explanation on the example of the company Student Agency with focus on already ongoing as well as just intended cooperation with the German carrier Deutsche Bahn. The first part of the thesis is devoted to the theoretical explanation. It will clarify the basic terms of marketing such as function, significance for the society, marketing strategy etc. In the second part is the above described situation outlined and the theoretical knowledge from the first part on the company Student Agency applied. Klíčová slova: Marketing; marketing strategy; marketing process; modern marketing; Student Agency; Regio Jet; Deutsche Bahn Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Marketingstrategie am Beispiel des Unternehmens Student Agency

Tématem bakalářské práce je marketingová strategie a její vysvětlení na příkladu společnosti Student Agency se zaměřením na již probíhající i plánovanou spolupráci s německým dopravcem Deutsche Bahn. ...

DUBEC, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag
VOTÝPKOVÁ, Zuzana
2014 - německý
Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und die Organisation des Parlaments beschrieben. Der praktische Teil beschäftigt sich mit dem Vergleich der Wahlen 2008 und 2013, mit dem Rücksicht auf die Situation in der Wahlperiode 2008-2013. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind die Wahlprogramme der CSU und SPD. The work focuses on the politically system of The Free State of Bavaria, particularly on the Bavarian parliament. In this work is described the development of the parlamentarism in Bavaria, the election system and organization of the parliament. The practical part deals with the comparison of the election in 2008 and 2013. Important parts of this work are the election program of CSU and SPD. Klíčová slova: The Free State of Bavaria; politically system; Bavarian parliament; election period 2008-2013 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das politische System des Freistaates Bayern- Der Bayerische Landtag

Diese Arbeit konzentriert sich auf das politische System des Freistaats Bayern, vor allem auf den Bayerischen Landtag. In dieser Arbeit werden die Entwicklung des Parlamentarismus, das Wahlsystem und ...

VOTÝPKOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Wenzel Jaksch und seine politischen Diskurse
PRŠÍN, Marek
2015 - německý
V této práci se zaměřuji na osobnost Wenzela Jaksche, jednu z významných, leč zapomenutých regionálních osobností 20. století. Cílem této práce je zmapovat vývoj jeho politické linie. Především se v této práci zaměřuji na zlomové body v jeho kariéře a vymezení jeho politiky vůči politickým aktérům, kteří hráli významnou historickou roli a současně se střetávali s politikou Wenzela Jaksche. Důležitou součástí této práce je vylíčení událostí londýnského exilu a zdůvodnění Jakschova neúspěchu v jednání s Edvardem Benešem na pozadí Jakschovy politické koncepce. Jakschův vnitřní politický program, který se formoval již v době, kdy jeho autor stál na startovní čáře své politické kariéry, nebyl přiměřený době svého vzniku. Na pozadí historických událostí se pokouším vylíčit tento nadčasový a demokratický politický program tohoto politika, který do jisté míry utvářel moderní sociální demokracii. In dieser Arbeit widme ich mich Wenzel Jaksch, einer der bedeutenden, aber vergessenen regionalen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung seiner politischen Linie zu schildern. Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt in der Beschreibung der wichtigsten Wendepunkte in seiner Karriere und der Abgrenzung seiner Politik gegenüber den politischen Akteuren, die eine wichtige historische Rolle spielten und gleichzeitig in eine Auseinandersetzung mit der Politik von Wenzel Jaksch traten. Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist die Schilderung der Ereignisse vom Londoner Exil und die Begründung des Misserfolges von Wenzel Jaksch in seinen Verhandlungen mit Edvard Beneš vor dem Hintergrund Jakschs politischer Konzeption. Jakschs inneres politisches Programm, das sich schon zu einer Zeit gestaltete, als sein Autor auf der Startlinie seiner politischen Karriere stand, war nicht zeitgemäß. Vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse versuche ich, das demokratische Programm dieses Politikers zu schildern, welches in gewissem Maße die moderne Sozialdemokratie mitgestaltet und bis heute nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Klíčová slova: Wenzel Jaksch; Sudeten German social democracy; Edvard Beneš; exile in London; expulsion of Sudeten Germans; Czechoslovakia; federalism; people´s socialism Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Wenzel Jaksch und seine politischen Diskurse

V této práci se zaměřuji na osobnost Wenzela Jaksche, jednu z významných, leč zapomenutých regionálních osobností 20. století. Cílem této práce je zmapovat vývoj jeho politické linie. Především se v ...

PRŠÍN, Marek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN IN DER KARLSBADER REGION
SCHRÖCKOVÁ, Anna Maria
2015 - německý
Práce se zabývá vývojem Němců v Karlovarském regionu. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají vývojem od prvního osídlení až po odsun. Cíle této bakalářské práce jsou přiblížení jednotlivých časových období, které Němci strávili na území dnešní České Republiky a upřesnění jednotlivých spojitostí během tohoto období. První opravdu důležité osídlení proběhlo ve 12. a 13. století. Od této doby se Němci v Karlovarském regionu dále více usazovali. V průběhu doby žili Němci a Češi v sousedství, ale od poloviny 19. století se začala čím dál tím častěji objevovat národnostní otázka a nápad jednoho samostatného státu. Ve 20. letech 20. století došlo k úplnému mentálnímu oddělení sudetských Němců od České republiky. V roce 1939 začala II. Světová válka, jejíž konec v roce 1945 vyústil v odsun sudetských Němců z republiky. Tato doba je doplněna šesti rozhovory, které byly vedeny se šesti sudetskými Němci z Karlovarského regionu, čímž jsou osudy sudetských Němců více přiblíženy. My bachelor thesis deals with the development of Germans living in the region of Karlovy Vary. The following thesis is divided into four main chapters that process the development from the first settlement till the expulsion. The first aim of this bachelor thesis are to describe the particular periods the Germans spent on the territory which now belongs to the Czech Republic. The other aim is to specify particular relations during this period. The first really important populating took place in the 12th and 13th century. Since then the Germans kept settling in the region of Karlovy Vary. Till the beginning of the 19th century Czechs and Germans lived peacefully as neighbors. Approximately in the middle of the 19th century the question of nationality and establishing a new state started showing up. In the 1920s the Sudeten Germans and the Czech Republic totally mentally split up. In 1939 the Second World War started and the consequences of its end led to the expulsion of the Sudeten Germans from the Czech Republic. This time period is supplemented by six interviews with Sudeten Germans form the Karlovy Vary region which helps to understand the stories of the Germans. Klíčová slova: Development; Germans; Sudeten Germans; Sudeten; expulsion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
ENTWICKLUNG DER DEUTSCHEN IN DER KARLSBADER REGION

Práce se zabývá vývojem Němců v Karlovarském regionu. Tato bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol, které se zabývají vývojem od prvního osídlení až po odsun. Cíle této bakalářské práce ...

SCHRÖCKOVÁ, Anna Maria
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Faux amis im Deutschen und im Englischen
KALOVÁ, Michaela
2016 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Faux amis v německém a anglickém jazyce". Práce je zaměřena především na sémantické faux amis, se kterými se žáci a studenti v České republice mohou setkat. V teoretické části je objasněna základní terminologie související s tzv. "falešnými přáteli". Dále je popsán vznik a klasifikace faux amis. V praktické části jsou shromážděny příklady sémantických faux amis, které jsou rozděleny do referenčních úrovní podle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Seznamy faux amis, rozdělené podle úrovní, jsou v praktické části ještě dále analyzovány. This bachelor thesis deals with the topic "Faux amis in German and in English". This thesis is primarily focused on the semantic faux amis which could pupils in the Czech Republic meet with. The theoretical part defines the basic terminology related to so called false friends. Furthermore, the theoretical part clarifies the formation and classification of faux amis. The practical part contains the gathered semantic faux amis which are classified in the reference levels according to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The lists of faux amis of individual levels are in the practical part further analysed. Klíčová slova: faux amis; German; English; interference; Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Faux amis im Deutschen und im Englischen

Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Faux amis v německém a anglickém jazyce". Práce je zaměřena především na sémantické faux amis, se kterými se žáci a studenti v České republice mohou setkat. V ...

KALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze