Počet nalezených dokumentů: 80
Publikováno od do

Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji
Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
2023 - český
Population development of district towns in the South Bohemian Region Abstract The aim of the thesis is to analyse and describe the population development in the seven largest cities of the South Bohemia Region in the period 1997-2021. The thesis draws on individual and anonymised data to analyse the basic demographic indicators of fertility, mortality and migration. The work compares the cities with each other as well as compares the development with the national average. Among other things, the thesis examines the development documents of cities, especially their efforts to address demographic issues. Moreover, the analysis shows that most cities, with the exception of Písek, tend to lose population, but with different intensity and timing. In all cities fertility intensity and mortality evolve similarly with minimal differences. Finally, the city management is currently trying to address demographic issues in most cities. Keywords: population development, towns, fertility, mortality, migration Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce čerpá z poskytnutých individuálních a anonymizovaných dat na jejichž základě analyzuje základní demografické ukazatele plodnosti, úmrtnosti a migrace. V práci jsou porovnávána města mezi sebou, přičemž dochází i ke komparaci vývoje s celorepublikovým průměrem. Mimo jiné práce zkoumá angažovanost vedení měst, především jejich snahu řešit demografické problematiky. Z analýzy vyplývá, že většina měst s výjimkou Písku má tendence ke ztrátovosti obyvatel, avšak s jinou intenzitou a časováním. U všech sledovaných měst se intenzita plodnosti i úroveň úmrtnosti vyvíjí ve všech městech podobně s minimálními odlišnostmi. Vedení měst se demografické problematiky ve většině městech snaží aktuálně řešit. Klíčová slova: populační vývoj, města, plodnost, úmrtnost, migrace Klíčová slova: populační vývoj; města; plodnost; úmrtnost; migrace; population development; towns; fertility; mortality; migration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji

Populační vývoj okresních měst v Jihočeském kraji Abstrakt Cílem práce je analyzovat a popsat populační vývoj v sedmi největších městech Jihočeského kraje v letech 1997-2021. Práce ...

Votavová, Kateřina; Šídlo, Luděk; Brázová, Kateřina
Univerzita Karlova, 2023

Sportovní aktivity v rámci lázeňství Jihočeského kraje
Baťková, Markéta; Kydlíčková, Hana; Navrátilová, Miroslava
2009 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Sportovní aktivity v rámci lázeňství Jihočeského kraje

Baťková, Markéta; Kydlíčková, Hana; Navrátilová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2009

Houslová hra v jihočeském regionu - tradice a současnost
Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Houslová hra v jihočeském regionu - tradice a současnost

Žureková, Manuela; Tomášek, Jiří; Perglerová, Marka
Univerzita Karlova, 2010

Život a dílo jihočeského malíře Jana Kojana
Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
2016 - český
This thesis focuses on the life and work of Jan Kojan, the painter from South Bohemia who lived and created in 1886 - 1951. The thesis is divided into seven chapters. The first six chapters are focused on the personal life of the artist - his childhood, education, marriage, influences which affected him, including war and educational stay in Paris and it is also focused on detailed description of his creative artistic activity. The final seventh chapter deals with inclusion of the Kojan's work to the wide context of the Czech landscape painting. The basic resources for writing this thesis were archives from Kojan's personal fund which is placed in State Regional Archives in Třeboň. The aim of this work is to summarize the state of the previous research and to provide for the reader as much as possible information related to Kojan's character and his visual work. Klíčová slova: Jan Kojan, painter, life, work, landscape, South Bohemia Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je věnováno osobnímu životu tohoto umělce - jeho dětství, vzdělání, vstupu do manželství, vlivům, které na něho působily, včetně války a studijního pobytu v Paříži a samozřejmě také podrobnému popisu jeho tvůrčí umělecké činnosti. Závěrečná sedmá kapitola pojednává o tom, jak se Kojanovo dílo řadí do širšího kontextu české krajinomalby. Základním podkladem pro napsání této práce byly archivní dokumenty z Kojanova osobního fondu, který je uložen ve Státním oblastním archivu v Třeboni. Cílem práce je shrnout stav dosavadního bádání a poskytnout tak čtenáři co nejvíce informací týkajících se Kojanovy osobnosti a jeho výtvarného díla. Klíčová slova: Jan Kojan, malíř, život, dílo, krajinomalba, jižní Čechy Klíčová slova: Jan Kojan; malíř; život; dílo; krajinomalba; jižní Čechy; Jan Kojan; painter; life; work; landscape; South Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Život a dílo jihočeského malíře Jana Kojana

Tato bakalářská práce se zabývá životem a dílem jihočeského malíře Jana Kojana, který žil a tvořil v letech 1886 - 1951. Práce se člení celkem do sedmi kapitol, z nichž prvních šest je ...

Kalátová, Marie; Půtová, Barbora; Hoftichová, Petra
Univerzita Karlova, 2016

Konstruovaná tradice jako prostředek konstruování identit? Etnografická studie občanského sdružení Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
2011 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Konstruovaná tradice jako prostředek konstruování identit? Etnografická studie občanského sdružení Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Sedakovová, Barbora; Novotná, Hedvika; Zandlová, Markéta
Univerzita Karlova, 2011

Jihočeské Hrazansko v době druhé světové války
Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
2023 - český
Klíčová slova: druhá světová válka; Protektorát Čechy a Morava; Hrazany; osvobození; Rudá armáda; World War II; Protectorate of Bohemia and Moravia; Hrazany; liberation; Red Army Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Jihočeské Hrazansko v době druhé světové války

Švehlová, Kateřina; Koura, Petr; Zdichynec, Jan
Univerzita Karlova, 2023

Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - český
The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity Klíčová slova: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje
Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
2012 - český
The aim of this bachelor thesis is internal differentiation of South Bohemia region. Mainly this work is considering possibilities of rating the regional differentiation of rural areas in terms of stability of local elites and to attest newly created methodology of rating the stability of local elites in the region. Based on this rating was found that in the model area of South Bohemia region the stability of local elites is territorially differentiated in dichotomy of continually developing inland versus borderland inhabited after the second world war. The main result of this work is relationship of differentiation of local elites with settlement structure. Key words: Development of the rural regions - periphery/core - rural areas - local players - elites Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ověřit nově navrženou metodiku hodnocení stability lokálních elit v zájmovém území. Na základě tohoto hodnocení jsme zjistili, že v modelovém území Jihočeského kraje dochází k územní diferenciaci stability lokálních elit a to v dichotomii kontinuálně se vyvíjející vnitrozemí versus pohraniční oblasti dosídlené po druhé světové válce. Hlavním zjištěním této práce je však souvislost diferenciace stability lokálních elit se sídelní strukturou obcí. Klíčová slova: Rozvoj venkova - periferie/jádro - venkov - lokální aktéři - elity Klíčová slova: Rozvoj venkova; periferie; jádro; venkov; lokální aktéři; elity; Jihočeský kraj; Development of the rural regions; periphery; core; rural areas; local players; elites; South Bohemia region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Diferenciace stability lokálních elit v obcích a mikroregionech Jihočeského kraje

Tato bakalářská práce pojednává o vnitřní diferenciaci Jihočeského kraje. Podstatou celé práce je posoudit možnosti hodnocení územní diferenciace venkovů z hlediska stability lokálních elit a ...

Řezníčková, Pavla; Chromý, Pavel; Váně, Petr
Univerzita Karlova, 2012

Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku
Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
2022 - český
Klíčová slova: Dialekt; jihočeské nářečí; doudlebský okrajový úsek; suprasegmentální rovina jazyka; kladení přízvuku; Dialect; south Bohemian dialect; Doudleby area; suprasegmental level of a language; stress placement Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Kladení přízvuku v autentických textech mluvčích jihočeského nářečí v doudlebském okrajovém úseku

Jirovec, Karel; Sojka, Pavel; Vlčková, Jana
Univerzita Karlova, 2022

Krajina, modernita a religiozita v dílech vybraných autorů z jihočeského regionu
Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
2010 - český
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Krajina, modernita a religiozita v dílech vybraných autorů z jihočeského regionu

Leskovjan, Martin; Putna, Martin; Kunca, Tomáš
Univerzita Karlova, 2010

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze