Počet nalezených dokumentů: 22
Publikováno od do

Činohra Divadla J. K. Tyla v Plzni v letech 1963-1971
ČERMÁKOVÁ, Šárka; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana; ŠTEFANIDES, Jiří
2014 - český
Hlavním cílem a předmětem bakalářské práce bylo vyhodnotit dramaturgii plzeňské činohry v šedesátých letech minulého století. Důraz byl kladen především na první provedení soudobé tuzemské dramatiky a na československé a světové premiéry autorů západní provenience. Postavení plzeňské dramaturgické koncepce bylo určeno komparativní analýzou s produkcí jiných tehdejších repertoárových divadel. Ke komparativní analýze byla vybrána divadla z Liberce, Českých Budějovic, Olomouce a Ostravy. Plzeňská dramaturgie nevykazovala výraznou objevnost a progresivitu, byla orientována na požadavky publika a stavěla repertoár vzhledem k souboru a zaměření režisérských osobností působících na plzeňské scéně. The main object of the bachelor's work was to evaluate the dramaturgy of the pilsner theatre in the 6th decade of 20th century. The accent was focused on the first performances of today's inland drama and the Czechoslovakian and the world premieres of the western provenance. The state of the pilsner dramaturgical conception was figured out with the comparative analytics with another repertoire theatres production at that time. The theaters of Liberec, České Budějovice, Olomouc and Ostrava were chosen for the comparative analytics. Pilsner dramaturgy was not showing any revealing, neither progressivity. It was orientated for the audience requirements. Its repertoire was built according to the theatre company and the directors as its leaders Klíčová slova: Divadlo F. X. Šaldy v Liberci; Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích; Divadlo Oldřicha Stibora v Olomouci; Státní divadlo v Ostravě; Divadlo J. K. Tyla v Plzni; dramaturgie.; The F. X. ŠALDA Theatre Liberec; South Bohemian Theatre in České Budějovice; The Theatre Oldřicha Stibora in Olomouc; The National Theatre in Ostrava; The Theatre J. K. Tyla in Pilsen; dramaturgy. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Činohra Divadla J. K. Tyla v Plzni v letech 1963-1971

Hlavním cílem a předmětem bakalářské práce bylo vyhodnotit dramaturgii plzeňské činohry v šedesátých letech minulého století. Důraz byl kladen především na první provedení soudobé tuzemské dramatiky a ...

ČERMÁKOVÁ, Šárka; LAZORČÁKOVÁ, Tatjana; ŠTEFANIDES, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Výživové zvyklosti studentek Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
HÁJKOVÁ, Lucie; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
2017 - český
Bakalářská práce je zaměřena na výživové zvyklosti u studentek pedagogickým oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci. Cílem práce bylo přehledně popsat výživová doporučení dle Společnosti pro výživu a správné stravovací zvyklosti, na základě kterých byly porovnávány návyky studentek. V první části této práce je popsáno několik základních pojmů souvisejících s danou problematikou jako je životní styl a faktory jej ovlivňující. Dále základní výživová doporučení, které by měly být dodržovány v rámci správným výživových zvyklostí, kategorizace BMI dle Světové zdravotnické organizace, také onemocnění plynoucí z nesprávných stravovacích zvyklostí. V další částí práce byly vyhodnoceny výsledky pravidelnosti jednotlivých jídel v průběhu dne, získané formou dotazníkového šetření. Stravovací zvyklosti byly zjišťovány u studentek pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci dle kategorizace BMI. Výživové zvyklosti respondentů byly následně porovnány s výsledky studentek z Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Výsledky šetření jsou uvedeny v tabulkách a pro přehlednost znázorněné v jednotlivých grafech. Thesis is focuses on the Nutritional habits of students of the Faculty of Education of Palacky University in Olomouc. The aim was to clearly describe the nutritional recommendations by the Company for nutrition and proper dietary habits which were compaired to the nutritional habits of students. In the first part of this thesis were described some basic concepts related to the issue, such as lifestyle and factors which can influence this. Hereafter basic nutritional recommendations that should be kept within the proper dietary habits, BMI classification according to the World Health Organization, also diseases result from improper nutritional habits. In other part of thesis were evaluated the results of periodicity of particular meals during the day collected by questionnaire. Dietary habits were detected from students of the Faculty of Education of Palacky University in Olomouc according to the BMI classification. The nutritional habits of the respondents were compared with the results of students from the Univerzity od South Bohemia in České Budějovice. The results are shown in tables and for lucidity are graphically shown in individual graphs. Klíčová slova: Životní styl; režim jídla; výživové doporučení; stravování; BMI index.; Lifestyle; food mode; nutritional recommendations; diet; BMI index. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Výživové zvyklosti studentek Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

, získané formou dotazníkového šetření. Stravovací zvyklosti byly zjišťovány u studentek pedagogických oborů Univerzity Palackého v Olomouci dle kategorizace BMI. Výživové zvyklosti ...

HÁJKOVÁ, Lucie; SOFKOVÁ, Tereza; HŘIVNOVÁ, Michaela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Aplikace aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na středních zdravotnických školách
BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
2015 - český
Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem bylo vypracovat soubor aktivizačních metod na konkrétní témata z předmětu ošetřovatelství a tyto metody evaluovat žáky. Zjištěné výsledky jsou zpracovány graficky a porovnány mezi sebou. The work deals with the application of activation methods in teaching of nursing at Secondary medical schools. The main aim of the thesis was to explore the use of activation methods in selected schoools in the South Bohemia Region. Another object was to create a set of activation methods related to specific topics from subject nursing and ask the students to evaluate them. Results of the research are presented in graphs and compared with each other. Klíčová slova: aktivita; výuková metoda; aktivizační metoda; předmět ošetřovatelství; zdravotnický asistent; activity; teaching method; activation method; subject nursing; medical assistant Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Aplikace aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na středních zdravotnických školách

Práce se zabývá aplikací aktivizačních metod do výuky ošetřovatelství na SZŠ. Hlavním cílem bylo zmapovat používání aktivizačních metod na vybraných školách v Jihočeském kraji. Dalším cílem ...

BERKOVÁ, Michaela; MAJEROVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2015

Případové studie zaměřené na děti a žáky se sluchovým postižením, zaměřené na integrovanou edukaci
DOUBKOVÁ, Klára
2007 - český
Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 integrováni žáci se sluchovým postižením. Podrobněji byly zpracovány čtyři případové studie, které jsou dále doplněny o volné rozhovory s integrovanými žáky, jejich třídními učiteli a řediteli příslušných škol. Součástí kasuistik je i pozorování žáka ve školním prostředí. The empirical part contains summary, which was based on forms given out to all of the primary schools of South {--} Bohemian Region, where should be, by the database of SPC from school year 2006/2007, the integrated pupils with hearing impairment. In details were worked out four of case studies, which were topped up by interviewing the integrated pupils with hearing impairment by their Class Teachers and Headteachers of their schools. As a part of each case was an observation of the pupil in the school environment. Klíčová slova: speciální vzdělávací potřeby; sluchové postižení; integrace; inkluzivní vzdělávání; případová studie; special educational needs; hearing impairment; integration; inclusive education; case study Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Případové studie zaměřené na děti a žáky se sluchovým postižením, zaměřené na integrovanou edukaci

Empirická část obsahuje výsledky šetření, které bylo prováděno formou dotazníků, zaslaných na základní školy v Jihočeském kraji, kde měli být podle údajů SPC ve školním roce 2006/2007 ...

DOUBKOVÁ, Klára
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea)
JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
2011 - český
Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro potravní analýzu, určenou k popisu variability potravy a zjištění preference rosniček, bylo k dispozici 359 výplachů obsahu žaludků, z toho 11 skokana krátkonohého (Rana lessonae). Zbytky potravy byly objeveny ve 312 žaludcích. Z obsahu žaludků bylo získáno 2178 položek patřících do 23 taxonomických skupin. Práce je dále zaměřena na data týkající se velikosti populace, poměru pohlaví (sex ratio) i hmotnosti jedinců, která slouží jako vstupní a cenná data k navržení managementu ochrany studovaného druhu. Tree Frogs (Hyla arborea) feeding ecology was studied in Malý Horusický pond in south Bohemia in 1987 and in Strach pond in east Bohemia in 2010. For dietary analysis aimed at describe of food variability and its preferences by tree Frogs were available 359 lavages of stomach contents, 11 of them from Rana lesonae. Dietary residue were found in 312 stomachs. From the contents of stomachs were obtained 2178 Item belonging to 23 Taxonomic Groups. The thesis is focused on data concerning population size, sex ratio and weight of individuals, which serve as input and valuable data for design of conservation management of studied species. Klíčová slova: Potravní ekologie; trofická struktura; sezónnost; populace; management; rosnička zelená; Food ecology; Trophic structure; Seasonal variation; Population; Management; Hyla arborea Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea)

Potravní ekologie rosničky zelené (Hyla arborea) byla studována v roce 1987 na jihočeském rybníku Malý Horusický a v roce 2010 na rybníku Strach, nacházející se ve Východních Čechách. Pro ...

JANÍČKOVÁ, Bronislava; RULÍK, Martin; UVÍRA, Vladimír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2011

Život a dílo Petra Chelčického
FUNDOVÁ, Veronika; ZIMA, Petr; KOPEČEK, Pavel
2017 - český
Diplomová práce je zaměřena na život a dílo jihočeského myslitele Petra Chelčického. Ve třetí kapitole je nastíněno husitství, které jej výrazně ovlivnilo. Detailněji se však práce zabývá jeho myšlenkami a názory, týkající se víry, morálky, společnosti. Předmětem zájmu je tedy osobnost Petra Chelčického, jeho život, doba, ve které žil, či jeho tvorba. Samozřejmě také ujasnění jeho základních myšlenek a ohlas v dějinách českého i evropského myšlení. Závěrečná část se věnuje využití tématu v předmětu Občanské výchovy pro základní školy a Základu společenských věd pro střední školy. V přílohách jsou uvedené fotografie pořízené v obci Chelčice. This thesis focuses on the life and work of a South Bohemian thinker called Petr Chelčický. In the third chapter Hussitism is outlined as it has influenced him greatly. In more detail; however, this work deals with his ideas and thoughts on religion, morality and society. The subject matter is the figure Petr Chelčický, his life, the era in which he lived and his work as well as clarification of his basic ideas and the reception in the history of Czech and European thought. The concluding part focuses on the utilization of this topic in the subject of civics at primary schools and the subject of social sciences at high schools. Attached, there are photographs taken in Chelčice. Klíčová slova: Petr Chelčický; život Petra Chelčického; díla Petra Chelčického; husitství; Jednota bratrská; literatura v době husitské; víra; morálka; církev; společnost; Petr Chelčický; life of Petr Chelčický; work of Petr Chelčický; Hussitism; The Unity of Brethren; Literature during the Hussite; faith; morality; church; society. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Život a dílo Petra Chelčického

Diplomová práce je zaměřena na život a dílo jihočeského myslitele Petra Chelčického. Ve třetí kapitole je nastíněno husitství, které jej výrazně ovlivnilo. Detailněji se však práce zabývá ...

FUNDOVÁ, Veronika; ZIMA, Petr; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako metoda sebepoznání
TENKL, Tomáš; NEUSAR, Aleš; FRIEDLOVÁ, Martina
2016 - český
Dialogické jednání s vnitřním partnerem je původní disciplína, prof. Ivana Vyskočila, která vede k rozvoji psychosomatické kondice k veřejnému vystupování. Cílem výzkumu je popsat a kategorizovat zkušenost s Dialogickým jednáním s vnitřním partnerem a její vliv na sebepoznání. Na základě této deskripce a kategorizace kriticky zhodnotit využitelnost Dialogického jednání s vnitřním partnerem v rámci terapie, osobnostního rozvoje a vzdělávacích činností. Dalším cílem bylo zvážit aplikovatelnost teorie Dialogického self na tuto disciplínu. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou zakotvené teorie. Jako data byly použity písemné sebereflexe studentů Dialogického jednání na Jihočeské univerzitě. Výzkumný soubor byl vytvořen záměrným stratifikovaným výběrem. Výsledkem je popis jedenácti základních kategorií a vytvoření paradigmatického modelu zkušenosti s Dialogickým jednáním, který vyjadřuje, jak prostřednictvím této disciplíny dochází k sebepoznání. Dialogical Acting with the Inner Partner is the original discipline, of prof. Ivan Vyskočil, which leads to the development of psychosomatic condition to perform in public. The aim of the research is to describe and categorize the experience of dialogical acting with inner partner and its influence on self-knowledge. Based on this description and categorization critically evaluate the usability of the dialogic acting with inner partner in the therapy, personal development and educational activities. Another objective was to consider the applicability of the Dialogic self theory on this discipline. Qualitative research was conducted using grounded theory. Written reflections of students of Dialogical Acting at University of South Bohemia were used as data. The research group created by intentional stratified sampling. The result is a description of the eleven basic categories and creation of the paradigmatic model of experience with dialogical acting that expresses how this discipline leads to self-knowledge. Klíčová slova: Dialogické jednání s vnitřním partnerem; Dialogické self; zakotvená teorie; sebepoznání; Dialogical acting with the inner partner; Dialogical self; grounded theory; self-knowledge Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Dialogické jednání s vnitřním partnerem jako metoda sebepoznání

teorie Dialogického self na tuto disciplínu. Kvalitativní výzkum byl proveden metodou zakotvené teorie. Jako data byly použity písemné sebereflexe studentů Dialogického jednání na Jihočeské ...

TENKL, Tomáš; NEUSAR, Aleš; FRIEDLOVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2016

Její pastorkyně Gabriely Preissové v režii Martina Františáka
KOLIBAČOVÁ, Jaroslava; SPURNÁ, Helena; ŠTEFANIDES, Jiří
2014 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na inscenaci Její pastorkyně v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě v režii Martina Františáka z roku 2011. Poukazuje na Františákovy inscenační prvky použité ve zpracování vesnických dramat. Práce se věnuje analýze všech složek zmiňované inscenace a jejího zařazení do kontextu Františákovy režijní tvorby vesnických dramat, které vychází z hledání společných prvků v inscenacích dramat z vesnického prostředí Maryši a Ďáblice z Městského divadla Zlín a Advent z Jihočeského divadla. Dále je v ní obsažena komparace videozáznamu pořízeného Národním divadlem moravskoslezským s televizním záznamem České televize v režii Janusze Klimszy. Největší důraz je kladen na samotnou analýzu inscenace Její pastorkyně a vystopování specifických režijních postupů. V závěru jsou vymezeny styčné body Františákovy inscenační poetiky vesnických dramat a jeho aplikace na inscenaci Její pastorkyně. This bachelor thesis is focus on the production Jenufa from 2011 by Martin Františák in National Moravian-Silesian Theatre at Ostrava. It points out Františák´s staging elements used in productions of rural plays. On the basis of the searching the common elements in the productions of plays from rural environs (Marysha and The She Devil in Town Theatre Zlín along with Advent in South Bohemian Theatre), the thesis is devoted to an analysis of all theatre components in Jenufa and its subsumption into the context of the stagings of rural plays by Františák. Furthermore there is a comparision of videorecording made by National Moravian-Silesian Theatre and telecord by Czech Television in directory of Janusz Klimsza. The emphasis is put on the analysis of production Jenufa and the definition of particular staging methods. In the conclusion there are main points of Františák staging poetics of rural plays and its application on production Jenufa. Klíčová slova: Její pastorkyně; Jenůfa; vesnické drama; Martin Františák; televizní záznam; Jenůfa; Jenufa; rural plays; Martin Františák; telecord Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Její pastorkyně Gabriely Preissové v režii Martina Františáka

a Advent z Jihočeského divadla. Dále je v ní obsažena komparace videozáznamu pořízeného Národním divadlem moravskoslezským s televizním záznamem České televize v režii Janusze Klimszy. ...

KOLIBAČOVÁ, Jaroslava; SPURNÁ, Helena; ŠTEFANIDES, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Osobnostní a myšlenkové inspirace učení Petra Chelčického
REK, Tomáš; PAPAJÍK, David; STEJSKAL, Jan
2017 - český
Cílem této práce je analyzovat traktáty a polemické spisy Petra Chelčického a snaha najít osobnostní a myšlenkové inspirace jeho ideálů. Studie je rozdělena do sedmi kapitol. První představuje nejdůležitější, nejfrekventovanější nebo unikátní myšlenky jihočeského středověkého myslitele Petra Chelčického. Další kapitoly pojednávají o filozofech jako Tomáš ze Štítného, John Wyclif, Jan Hus a Jakoubek ze Stříbra, v kterých srovnávám jejich pohled na svět s pohledem Chelčického. Tyto kapitoly mají většinou podkapitoly věnující se historiografii, spojitostí s Petrem Chelčickým a odlišnostmi mezi jeho názory a ostatních myslitelů a náboženských reformátorů pozdně středověkých Čech. V šesté a sedmé kapitole je nastíněn vztah mezi Chelčickým, Prahou a Táborem, dvěma dominantními politickými silami v husitských Čechách. Petr Chelčický je někdy označován za nadčasového autora, jindy za pouhého plagiátora. Pravda leží někde uprostřed. V prvním období své tvůrčí činnosti čerpal opravdu dlouhé pasáže z děl Tomáše ze Štítného nebo Jana Husa. Ale od druhé poloviny dvacátých let 15. století můžeme mluvit o Petru Chelčickém jako o svébytném filozofovi a spisovateli užívajícího citací pouze k obraně názorů vlastních. Aim of this thesis is to analyse Peter Chelčický´s tracts and polemics and effort to find personality and thought inspirations of his ideals. The study is divided into seven chapters. First part shows the most important and the most frequent or unique ideas of South Bohemian medieval thinker Peter Chelčický. Next chapters deal with others philosophers like Tomas of Štítné, John Wyclif, John Hus and Jacob of Mies, in which I compare Chelčický´s view of the world with theirs. These chapters have often subchapters about historiography, connection with Peter Chelčický and differences between his opinions and from other thinkers and theological reformators in the late medieval Bohemia. The sixth and seventh chapters deal with relationship between Peter Chelčický, Prague and Tábor, two dominant political forces in Hussite Bohemia. Peter Chelčický is sometimes referred to as an timeless author for another time only as a plagiarist. The truth is somewhere in the middle. In the first period of his creative activity he copied really long passages from works of Tomas of Štítný or John Hus. But since the second half of the 1420s we can speak about Peter Chelčický as a individual philosopher and writer who uses quotations only to defend own opinions. Klíčová slova: Petr Chelčický; Tomáš ze Štítného; John Wyclif; Jan Hus; Jakoubek ze Stříbra; Jan Rokycana; Tábor; česká reformace; středověké myšlení; pacifismus; husitské Čechy; Peter Chelčický; Tomas of Štítné; John Wyclif; John Hus; Jacob of Mies; John of Rokycany; Tabor; Czech Reformation; medieval philosophy; pacifism; Hussite Bohemia Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Osobnostní a myšlenkové inspirace učení Petra Chelčického

myšlenky jihočeského středověkého myslitele Petra Chelčického. Další kapitoly pojednávají o filozofech jako Tomáš ze Štítného, John Wyclif, Jan Hus a Jakoubek ze Stříbra, v kterých srovnávám ...

REK, Tomáš; PAPAJÍK, David; STEJSKAL, Jan
Univerzita Palackého v Olomouci, 2017

Didaktika první pomoci na středních odborných školách.
NEUMANNOVÁ ŠTECHOVÁ, Jana; CICHÁ, Martina
2007 - český
Diplomová práce se zabývá výukou první pomoci na středních odborných školách.Je členěna do úvodu, kapitol zpracovávajících vlastní problematiku diplomové práce a závěru. Součástí diplomové práce jsou i přílohy.Na začátku diplomové práce jsou zařazeny dvě empiricky orientované kapitoly, ve kterých je analyzován současný stav výuky první pomoci na středních odborných školách v Jihočeském kraji. Z těchto poznatků, získaných dotazníkovým šetřením, je následně vycházeno při další tvorbě diplomové práce. Čtvrtá kapitola se věnuje požadavkům na učitele první pomoci, jeho přípravě na vyučování a také vstupním a výstupním požadavkům na žáka. Obsahově nejrozsáhlejší je kapitola zabývající se vyučovacím procesem jako systémem a jeho aplikací ve výuce první pomoci. Samostatnou kapitolu diplomové práce tvoří i metodické balíčky, zpracovávající tři stěžejní témata z učebního plánu předmětu první pomoc, a to resuscitaci, krvácení a termická poranění.Cílem diplomové práce bylo vytvoření didaktiky první pomoci na středních odborných školách, která by byla praktickou příručkou pro všechny učitele, mnohdy bez zdravotnického vzdělání, kteří vyučují nebo kdy budou vyučovat první pomoc. This diploma paper is focused on the first aid education at secondary vocatioal schools.The structure is following: the introduction, the chapters, studying the problematics of the diploma paper and the conclusion. Encloser added.Two empirical chapters are opening the study which analyze existing methods of the first aid education at secondary vocational schools in the South Bohemia region. The empirical evidences, gathered through a questionaire are a background for the further progress of the diploma work.The fourth chapter studies the qualification of a first aid teacher, his training for the classes and the initial- and output requirements on the students. The most extensive part is dealing with the details of the system of the teaching process as well as its application in the first aid education. An individual chapter contains systematic guideline packages processing the three main themes of the educational plan of the first aid subject: resuscitation, bleeding and thermal injuries. The goal of the diploma paper is to create didactics of first aid education at secondary vocational schools that could be a useful manual for all teachers, including those without special medical education, who teach or might be teaching the subject of first aid. Klíčová slova: Didaktika; první pomoc; střední odborné školy; výuka; příprava na vyučování; vyučovací proces; fáze vyučovacího procesu; výukové cíle; motivace; obsah učiva; výukové metody; materiální didaktické prostředky; organizační formy výuky; hodnocení; metodické balíčky; resuscitace; krvácení; termická poranění.; Didactics; first aid; secondary vocational school; teaching /education; qualification/preparation for the classes; phases of the educational process; goals of the educational process; motivation; the content of the subject matter; educational methods; material didactic utilities; forms of organization of the teaching; evaluation; methodic packages; resuscitation; bleeding; thermal injuries. Plné texty jsou dostupné v knihovně UPOL.
Didaktika první pomoci na středních odborných školách.

jsou zařazeny dvě empiricky orientované kapitoly, ve kterých je analyzován současný stav výuky první pomoci na středních odborných školách v Jihočeském kraji. Z těchto poznatků, získaných ...

NEUMANNOVÁ ŠTECHOVÁ, Jana; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2007

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze