Počet nalezených dokumentů: 20
Publikováno od do

Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu
Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
2006 - český
Úroveň bydlení je úzce propojena s ekonomickým růstem a rozvojem regionu. Vzájemné vazby mezi bydlením a celkovým vývojem území jsou ovlivňovány technickými, přírodními, sociálními a kulturními podmínkami. Článek se zabývá rozborem cen dosahovaných na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem Jihočeského kraje a bytovou výstavbou v regionu a cenami nemovitostí pro bydlení. Klíčová slova: Jihočeský kraj; ceny nemovitostí; bytová výstavba; ekonomický růst; South Bohemia; real estate prices; residential construction; economic growth Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Hodnocení Jihočeského kraje z hlediska cen nemovitostí určených pro bydlení v návaznosti na ekonomický růst regionu

na trhu nemovitostí určených pro bydlení na sledovaném území Jihočeského kraje za pomocí ukazatelů bytové výstavby. V příspěvku je též sledován vztah mezi ekonomickým růstem ...

Staňková, Ivana; Volek, Tomáš
Univerzita Pardubice, 2006

Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století
Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
2010 - český
Úvodní část předložené diplomové práce se zabývá náboženskými poměry v západní Evropě a v českých zemích v rychle se měnící a modernizující době 19. a první poloviny 20. století (všímá si zejména procesu deetatizace náboženství, sekularizace a dechristianizace, respektive takzvané druhé konfesionalizace). Důraz je přitom položen na ženskou formu katolicismu. Ženská zbožnost byla i v této době více citově zaměřená, obětavá a sentimentální. Mariánská úcta, ženské řeholní kongregace a laické ženské mariánské družiny tvořily důležitou část katolické religiozity v tomto takzvaném "Mariánském století" (1854-1950). Následující část práce přibližuje tyto procesy na příkladu převážně agrárních, tradičně náboženských a konzervativních jižních Čech, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských periodik. Poslední a nejvýznamnější kapitola práce je věnována rozboru šesti vybraných dobových katolických náboženských periodik, jejichž prostřednictvím se autorka snaží nastínit roli a postavení žen v katolické církvi této doby. Vybraná náboženská periodika byla určena duchovním v činné službě (Časopis katolického duchovenstva), členkám laických náboženských společenství, zejména mariánských družin (Květy mariánské, Svatá Hora, Ve službách Královny) i prostým věřícím ženám (Česká žena, Ludmila). Klíčová slova: České země; českobudějovická diecéze; sekularizace a druhá konfesionalizace; Mariánské století; 1854-1950; feminizace katolicismu; Czech lands; secularization; Marian century; 1854-1950; feminization of the Catholicism Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Boj katolické církve o ženskou duši v českých zemích v 19. a první polovině 20. století

, neboť jihočeská (českobudějovická) diecéze se stala v této době místem vzniku či působení celé řady řeholních i laických náboženských společenství i místem vydávání řady náboženských ...

Novotná, Lucie; Lenderová, Milena; Stoklasová, Hana
Univerzita Pardubice, 2010

Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.
Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
2006 - český
Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji. Klíčová slova: železniční doprava; tratě; modernizace; elektrifikace; dálkové ovládání; zabezpečovací zařízení; České Budějovice Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Změna technologie a řízení dopravy na trati České Budějovice - České Velenice v souvislosti s elektrifikací a zavedením dálkového řízení.

Přínosy elektrifikace a rekonstrukce tratě České Budějovice - České Velenice a možnosti dalšího rozvoje železniční dopravy v Jihočeském kraji.

Křemen, Jan; Mojžíš, Vlastislav
Univerzita Pardubice, 2006

Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region
Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
2017 - český
Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá část charakterizuje vybrané prvky podnikatelské infrastruktury. Další část popisuje hlavní činnost a hospodaření Jihočeské agentury pro inovační podnikání. Poslední část je věnována analýze efektivnosti a vlivu agentury na region. Součástí této kapitoly je zhodnocení činnosti a navrhované doporučení. Klíčová slova: regionální rozvoj; podnikatelská infrastruktura; regionální rozvojová agentura; vědeckotechnický park; podnikatelský inkubátor; regional development; business infrastructure; regional development agency; science and technology park; business incubator Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region

Tato práce se zabývá analýzou efektivnosti Jihočeské agentury pro inovační podnikání a jejím vlivem na region. První část je věnována zejména regionálnímu rozvoji a regionální politice. Druhá ...

Zvárová, Markéta; Stejskal, Jan; Linhartová, Veronika
Univerzita Pardubice, 2017

Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích
Rýdl, David; Fišer, Ondřej
2010 - český
Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. Práce popisuje metodu zpracování dat v MS Excel, výpočet útlumů mikrovlnného spoje i následné vyhodnocení všech zpracovávaných dat. Klíčová slova: Srážkový úhrn; intenzita srážek; radioreléový spoj; ombrograf; útlum deštěm; Rainfall content; rainfall intensity; radio-relay link; attenuation caused by rain; pluviograph Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Zpracování dlouhodobých srážkových údajů (z hlediska denního a sezonního chodu) pro využití v radiokomunikacích

Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dlouhodobých srážkoměrných údajů z jihočeské meteorologické stanice v Třeboni a jejich následným zpracováním z hlediska útlumu mikrovlnného spoje. ...

Rýdl, David; Fišer, Ondřej
Univerzita Pardubice, 2010

Řízení dopravního systému města Písek
Brož, Marcel; Čáp, Jiří
2012 - český
Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v prostředcích městské hromadné dopravy s ohledem na návaznost na vlakové spoje a ekologii. Klíčová slova: městská hromadná doprava; systém linek; dopravní prostředky; dopravní komunikace; mobilita; town mass transport; line system; means of transport; transportation; mobility Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Řízení dopravního systému města Písek

Práce se zabývá současným systémem městské hromadné dopravy. Analyzuje současný stav dopravního systému v jihočeském městě Písek a navrhuje opatření ke zlepšení podmínek dopravy cestujících v ...

Brož, Marcel; Čáp, Jiří
Univerzita Pardubice, 2012

Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí
Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
1998 - český
Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a obytná pohoda, předpokládaný rozvoj města a možná rizika). Pro srovnání vývojových tendencí bylo vybráno jihočeské město České Budějovice. Klíčová slova: České Budějovice; Hradec Králové; prostorové plánování; urbanismus; územní plánování; Životní prostředí Plné texty jsou dostupné v knihovně UPCE.
Srovnávací analýza urbanizačního vývoje Hradec Králové a jeho spádových oblastí s vybraným městem v rámci ČR a EU, efektivnost, obytná pohoda a hygiena prostředí

Práce pojednává o urbanizačním vývoji města Hradec Králové se zaměřením na účelově vybrané charakteristiky (historický vývoj, přírodní prostředí, urabnizační zásady, zdravotní stav obyvatelstva a ...

Bendlová, Sabina; Voráček, Vladimír
Univerzita Pardubice, 1998

Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice
Končelová, Michaela; Šourek, David
2010 - český
Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí firmy na českém trhu. Tyto prvky jsem implementovala na letiště České Budějovice a následně jsem vyřešila jejich personální obsazení. Klíčová slova: perimetrická ochrana; ochrana před protiprávními činy; Letecká doprava; letiště; technicko-bezpečnostní systém; procesně-personální bezpečnost; outer protection; shelter from illegal act; air traffic; airport; technicko- security system; procedural- personal safeness Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Vytvoření návrhnu technicko-procesního zabezpečení letiště České Budějovice

Tato diplomová práce se zabývá perimetrickou ochranou Jihočeského letiště České Budějovice a.s. - mechanickými zábranami, elektronickými a kamerovými bezpečnostními systémy, které nabízí ...

Končelová, Michaela; Šourek, David
Univerzita Pardubice, 2010

Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506
Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
2008 - český
Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo přistoupeno ke komplexnímu restaurování knihy a k výrobě nové pergamenové konzervační vazby. Restaurátorská dokumentace obsahuje podrobný postup restaurátorských prací a seznam použitých materiálů a chemikálií. Klíčová slova: restaurování; Bible; restaurování knih; restoration; Bible; book restoration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Komplexní restaurování Benátské bible z roku 1506

Tzv. Benátská bible z roku 1506 pochází ze sbírek Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku bez dochované vazby. Po dohodě se zadavatelem bylo ...

Cermanová, Tereza; Slovik, Radomír
Univerzita Pardubice, 2008

Komplexní restaurování prvotisku Speculum Historiale z roku 1473?
Kopsová, Barbora; Slovik, Radomír
2009 - český
Prvotisk Speculum Historiale vytištěný okolo roku 1473 ve Strassburgu, je součástí fondu rukopisů a inkunábulí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza knižního bloku, z knižní vazby se zachoval pouze systém šití a usňový hřbet. Z důvodu masivního rozsahu poškození knihy jsme po dohodě se zadavatelem přistoupili ke komplexnímu restaurátorskému zásahu a zhotovení pergamenové konzervační vazby. V restaurátorské dokumentaci je popsán podrobný postup všech restaurátorských zásahů, obsahuje seznam použitých materiálů a chemikálií, grafickou a fotografickou dokumentací (před, v průběhu a po restaurování) a chemické analýzy. V dokumentaci jsou také uvedeny podmínky, za kterých by se kniha měla dále ukládat. Na zrestaurovanou knihu a fragmenty jsme zhotovili ochranné pouzdro z lepenky s alkalickou rezervou. Klíčová slova: komplexní restaurování; prvotisky; torza; konzervační pergamenové vazby; complex restoration; incunabula; torso; conservation vellum bookbinding Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPCE.
Komplexní restaurování prvotisku Speculum Historiale z roku 1473?

Prvotisk Speculum Historiale vytištěný okolo roku 1473 ve Strassburgu, je součástí fondu rukopisů a inkunábulí Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Kniha se dochovala ve formě torza ...

Kopsová, Barbora; Slovik, Radomír
Univerzita Pardubice, 2009

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze