Počet nalezených dokumentů: 26
Publikováno od do

Ladislav Stehlík - autor mého kraje
Kyliánová, Lucie
2012 - český
V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je trilogie Země zamyšlená, která je pojata jako místopis jižních Čech. Cílem mé práce je zmapovat vztah Ladislava Stehlík k jihočeské krajině, zejména pak k jeho domovu. I have devoted my bachelor thesis to Ladislav Stehlík, the author of my region. Ladislav Stehlík was a poet and a prosaist who was born in Southern Bohemian town Bělčice. His most famous piece of work is a trilogy ?Země zamyšlená? which describes the region of South Bohemia. The aim of my work is to map Ladislav Stehlík's relationship to Southern Bohemian region, especially to his home town. Klíčová slova: Ladislav Stehlík; básník; prozaik; Bělčice; Myslív; Země zamyšlená; Jižní Čechy; básník domova; Ladislav Stehlík; poet; prosaist; Bělčice; Myslív; Země zamyšlená; South Bohemia; poet of home Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Ladislav Stehlík - autor mého kraje

V bakalářské práci jsem se věnovala Ladislavu Stehlíkovi, autoru mého kraje. Ladislav Stehlík byl básník a prozaik, který se narodil v jihočeských Bělčicích. Jeho nejznámějším dílem je ...

Kyliánová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority
Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana
2015 - český
Nadváha a obezita patří k civilizačním onemocněním s velmi vysokou prevalencí. Jejich výskyt neustále v celosvětovém měřítku stoupá. Dopad tohoto trendu lze zaznamenat ve zvyšujících se nákladech na léčbu onemocnění samotných či jejich komplikací, stejně jako ve změně jednotlivých oblastí kvality života těchto lidí. V přímé péči o jedince s nadváhou či obezitou se proto začínají rozvíjet aktivity, které vycházejí ze specifických potřeb jednotlivců (komunit) s cílem dosáhnout zlepšení celkového stavu. Do ošetřovatelského procesu tak vstupuje i faktor vnímání sebe sama v kontextu kultury, jakožto prvku ovlivňujícího efektivnost realizovaných intervencí. Předkládaný příspěvek vychází z analýzy dat získaných při řešení grantového projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou roli v chápání významu rizikovosti nevhodného životního stylu ve vztahu ke zmíněným diagnózám. Pro úplnost uvádíme, že příspěvek vychází z dat zjištěných na vzorku jedinců žijících v Jihočeském kraji. Proto jej nelze jej vztahovat na celou Českou republiku. Klíčová slova: nadváha; obezita; Romové; overweight; obesity; Gypsies Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv nadváhy a obezity na sebepojetí u romské minority

projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu u romské populace v Jihočeském kraji. Je zaměřen na popsání vlivu nadváhy a obezity na sebepojetí u dané minority, neboť i tento faktor má svou ...

Olišarová, Věra; Tóthová, Valérie; Šedová, Lenka; Maňhalová, Jana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Prachatice
Šťastná, Nikola
2015 - český
Bakalářská práce shrnuje informace o dochovaných sakrálních památkách v jihočeském městě Prachatice. Krátce je představena historie města. Převážnou část práce tvoří ucelený přehled sakrálních památek a významných křesťanských osobností, které k místům náleží. This bachelor thesis summarise knowledge of extant sacred buildings situated in Prachatice, Czech Republic. There is a brief summary of the town history. The characterization of sacret buldings forms principal part of the thesis. The description is supplemented by characterisation of persons adherent to these places. Klíčová slova: křesťanství; sakrální stavby; Prachatice; christianity; sacred buildings; Prachatice Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Významná místa křesťanských dějin v českých zemích: Prachatice

Bakalářská práce shrnuje informace o dochovaných sakrálních památkách v jihočeském městě Prachatice. Krátce je představena historie města. Převážnou část práce tvoří ucelený přehled ...

Šťastná, Nikola
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou
Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
2015 - český
Příspěvek se zabývá problematikou únavy u pacientů s revmatoidní artritidou a jejím dopadem na soběstačnost nemocného v oblasti běžných denních činností. Prezentované výsledky byly získány v rámci řešení týmového výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito kvantitativní šetření, v rámci kterého byly respondentům předloženy dva standardizované dotazníky – WHOQOL-100 a HAQ. Výzkumný soubor tvořilo 200 pacientů trpících revmatoidní artritidou z celé České republiky. Sebraná data byla následně statisticky zpracována v programech SASD a SPSS. Na základě výsledků bylo zjištěno, že únavou v různé intenzitě trpí 94 % pacientů s revmatoidní artritidou, a že tento příznak může negativním způsobem zasahovat do vykonávání každodenních činností nemocného. Na základě analýzy zkoumaných vztahů byla prokázána střední lineární závislost mezi všemi veličinami. V rámci komplexní ošetřovatelské péče by proto neměla být problematika únavy opomíjena. Klíčová slova: revmatoidní artritida; únava; každodenní činnosti; soběstačnost; ošetřovatelství; rheumatoid arthritis; tiredness; daily activities; self-sufficiency; nursing Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv únavy na vykonávání každodenních činností u pacientů s revmatoidní artritidou

agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s názvem „Odraz kvality života v ošetřovatelství“. Ke sběru dat u pacientů s revmatoidní artritidou bylo využito ...

Kaas, Jiří; Tóthová, Valérie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm
Vondráková, Zuzana
2015 - český
Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí práce je návrh loga, ideového plakátu, programové brožury, orientačního plánu promítacích sálů, pozvánky na zahájení festivalu, festivalových akreditací, festivalové ceny a několika reklamních a prezentačních materiálů. The task of this thesis is to design visual and print campaign of International festival of animated films Anifilm, which is traditionally held in South Bohemian town Třeboň. Parts of this work are design of logo, ideological poster, program brochure, roadmap, invitations to opening of the festival, the festival accreditations, festival prize and advertising and promotional materials. Klíčová slova: jednotný vizuální styl; vizuální a tisková kampaň; grafický design; počítačová grafika; mezinárodní festival animovaných filmů; anifilm; třeboň; loga; ideové plakáty; programové brožury; orientační plány; pozvánky; festivalové akreditace; festivalové ceny; reklamní a prezentační materiály; corporate identity; visual and print campaign; graphic design; computer graphic; international festival of animated films; anifilm; třeboň; logos; ideological posters; program brochures; roadmaps; invations; festival accreditations; festival prizes; advertising and promotional materials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Návrh a grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm

Úkolem diplomové práce je navrhnout grafické zpracování vizuální a tiskové kampaně Mezinárodního festivalu animovaných filmů Anifilm, který se tradičně koná v jihočeské Třeboni. Součástí ...

Vondráková, Zuzana
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci 2010 - výuka resuscitace a program časné defibrilace pro občany
Krapsová, Jitka
2015 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou základní neodkladné resuscitace bez a s použitím přístroje AED. Veškeré uvedené postupy jsou v souladu s doporučeními Guidelines z roku 2010. Tyto postupy jsou autorkou popsány v teoretické části práce, která se zabývá resuscitací jak dětí, tak i dospělých. Výzkumná část práce má za úkol zjistit znalosti veřejnosti ohledně problematiky základní neodkladné resuscitace a informovanost občanů o existenci a možnosti použití AED. Také porovnává tyto vědomosti v povědomí občanů Jihočeského a Plzeňského kraje. This bachelor thesis is focused od the basic life support with and without the using an appliance AED. All of said procedures are according to the references of Guidelines of 2010. These procedures are described by the autor in the theoretical part of the thesis, which is focused on the resuscitation of children and adults. Research section of the thesis is focused on a detection of the public knowledge in the basic issue of the life support and awareness of citizens about the existence and possibility of using AED. Last, but not least, is to find out and compare the knowledge of citizens in South-Bohemian and Pilsen region. Klíčová slova: resuscitace; automatizovaná externí defibrilace; první pomoc; bls; základní neodkladná resuscitace; resuscitation; automated external defibrillation; first aid; bls; basic life support Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci 2010 - výuka resuscitace a program časné defibrilace pro občany

, která se zabývá resuscitací jak dětí, tak i dospělých. Výzkumná část práce má za úkol zjistit znalosti veřejnosti ohledně problematiky základní neodkladné resuscitace a informovanost občanů o ...

Krapsová, Jitka
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Klášter "Zlatá Koruna". Dějiny - osobnosti - současnost
Ondřichová, Lenka
2013 - český
Základ práce tvoří přehled o cisterckém řádu na našem území, jehož příchod do českých zemí je datován od 1. pol. 12. století. Činnost tohoto řádu v našich zemích je v práci zpracován na pozadí vzniku západokřesťanského mnišství a následně vzniku benediktýnského a samotného cisterckého hnutí. Snahou autorky je přiblížit propracovaný cistercký způsob klášterního života a porovnat ho s konkrétními historickými souvislostmi. Popisy vzniku a života prvních pěti mužských českých cisterckých klášterů se autorka pokouší vysledovat vliv zakladatelů řádových domů na jejich hospodářskou prosperitu. Prostřednictvím podrobněji rozebraného života jihočeského kláštera Zlatá Koruna jsou vyjádřeny konkrétní záměry královského zakladatele i snahy vlivné šlechty zasahovat do chodu celého opatství. Současnost kláštera Zlatá Koruna je v práci popsána již od roku 1785, kdy císař Josef II. ruší činnost této jihočeské mnišské komunity. Samotné budovy konventu potom slouží nejprve průmyslu a později komunistickým záměrům. Oba tyto záměry přinesly Zlaté Koruně málem zkázu. The basis of this this work constitutes the general knowledge about the Cistercian order in our area, whose arrival to the Bohemian countries has been dated since the 1. half of the 12. century. This order?s aktivity in our country is worked in this work on the background of origin of the monks in the spirit of west-Christian and afterwards of origin of Benedictine and Cistercian movement itself.The author?s effort is to describe the sophisticated Cistercian way of life in the monastery and to compare it with concrete historical connections.Through the descriptions of the origin and life of first five men?s Bohemian Cistercian monasteries the author tries to find out the influence of the order houses? founders on their economic prosperity. Through in detail described life in south Bohemian monastery Zlatá Koruna the concrete intentions of the royal founder and efforts of the influential nobility to interfere in working of the whole abbey are expressed. The present of the monastery Zlatá Koruna is described since 1785, when emperor Josef II. revoked aktivity of this south Bohemian monastic comunity. The buildings of the convention are used then for industry and later for communistic intentions. Both these intentions caused nearly the destruction of Zlatá Koruna. Klíčová slova: klášter; mniši; konvent; opat; řehole; reformní mnišství; cisterciáci; gotika; klášter Zlatá Koruna; klášter Citeaux; klášter Morimond; klášter Heiligenkreuz; klášter Plasy; monastery; monks; convention; abbé; monastic rule; reformist movement; cistercian order; gothic style; monastery Zlatá Koruna; monastery Citeaux; monastery Morimond; monastery Heiligenkreuz; monastery Plasy Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Klášter "Zlatá Koruna". Dějiny - osobnosti - současnost

se autorka pokouší vysledovat vliv zakladatelů řádových domů na jejich hospodářskou prosperitu. Prostřednictvím podrobněji rozebraného života jihočeského kláštera Zlatá Koruna jsou vyjádřeny ...

Ondřichová, Lenka
Západočeská univerzita v Plzni, 2013

Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie
2015 - český
Úvod: Kvalita života se v posledních letech stává stále častěji součástí ošetřovatelské profese. Koncept kvality života zahrnuje i hodnocení zdravotního stavu, včetně chronických onemocnění, mezi která patří i chronická obstrukční plicní nemoc, jež je velmi závažným a progredujícím onemocněním. Příznaky tohoto onemocnění nejsou transformovány pouze na dýchání, ale také na psychické prožívání. Cíl práce: Cílem příspěvku je představit dílčí výsledky výzkumu, které mapují doménu psychické prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích s využitím standardizovaného dotazníku - WHOQOL 100. Výzkumný soubor tvořilo 503 respondentů trpících CHOPN z celé České republiky. Sběr dat probíhal v období březen – říjen 2013. Prezentace a interpretace výsledků: Respondenti v nadpoloviční většině prožívají pozitivní pocity a těší je život, zároveň však pohlížejí do budoucna spíše středně (51, 9%), než hodně a maximálně (27,1%). Necelá polovina (47,5%) respondentů uvádí svou spokojenost s životem v střední linii, tzn., že nejsou ani spokojení a ani nespokojení. Závěr: Z výsledků jasně vyplynulo, že největší část pacientů není ani spokojena a ani nespokojena se svým životem, byť uvádí, že je život těší a že prožívají pozitivní pocity. Klíčová slova: ošetřovatelská péče; kvalita života; chronická onemocnění; nursing care; quality of life; chronic diseases Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Vliv pozitivních pocitů na subjektivně vnímanou kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

prožívání a specifikují se na facetu pozitivních pocitů. Metodika výzkumu: Výzkumné šetření bylo realizováno na základě kvantitativní metody v rámci výzkumného projektu Grantové agentury ...

Maňhalová, Jana; Tóthová, Valérie
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy
Pilný, Josef
2015 - český
První kapitola se zabývá hudebním prostředím před a po roce 1989 v Československu. Zkoumá, co byly přehrávky, za jakých podmínek probíhaly koncerty, jaká byla dostupnost hudebních nástrojů a hudebních nosičů. Druhá kapitola se věnuje současným českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ZŠ Jihočeského kraje. Ke konci práce jsou navrženy modelové přípravy, které mají sloužit jako vodítko pro budoucí výuku. Ty byly provedeny v praxi. This thesis describes the musical environment in Czechoslovakia before and after 1989. It deals with the replay, concerts, availability of musical instruments and music CDs. It examines the contemporary pop-rock group traces their origin and history to the present. The research section explores how teachers at the elementary school South Bohemian Region of the music pay. At the end of work provides a model for teacher preparation. Klíčová slova: přehrávky; koncert; hudební nástroj; hudební nosiče; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; modelová příprava; replay; concert; musical instrument; music media; Chinaski; Kryštof; Mig 21; UDG; Mandrage; model preparation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Současná česká pop rocková hudební scéna a její uplatnění ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy

českým poprockovým skupinám. Popisuje jejich vznik, historii a současnost. Ve výzkumné části se práce zaměřuje na výuku této hudby na 2. stupni základních škol. Táže se vyučujících, kteří působí na ...

Pilný, Josef
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Socioekonomické hodnocení vývoje venkovských sídel (při krajské hranici jižních a západních Čech na Blatensku)
Falc, Marek
2012 - český
Práce se zabývá socioekonomickým hodnocením venkovských obcí při severní části krajské hranice mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. V práci jsem chtěl podrobně zhodnotit a prozkoumat menší území, tato oblast byla vybrána zejména z důvodu mé znalosti území a jeho obyvatel, protože sídlo Slivonice využívám již několik let k rekreaci a trávení volného času. Celkem se zabývám územím 12 obcí na Blatensku. Zkoumané obce se rozkládají v území po obou stranách krajské hranice. Jedná se o 6 obcí Plzeňského kraje a 6 obcí Jihočeského kraje. Úkoly a cíle práce představují popis a zhodnocení vývoje přirozené i mechanické měny obyvatelstva a počtu domů v periferním venkovském území za pomoci uvedených statistických pramenů, například jak se vyvíjel počet obyvatel od roku 1869 do roku 2001 a jak se měnila venkovská sídla z hlediska stavebního i funkčního. Metodou použitou ke splnění těchto cílů byl kabinetní výzkum. Vymezení území se věnuje úvodní část. Již Musil (1988) a také Perlín (2004) hovoří o oblastech podél hranic krajů jako o tzv. "vnitřních periferiích", proto je dílčím cílem této kapitoly také zhodnocení perifernosti území. Následuje kapitola, věnující se geografické charakteristice zkoumaného území, na níž navazuje hlavní kapitola Obyvatelstvo a sídla, která se zabývá vývojem osídlení, sídelní strukturou a strukturou obyvatelstva. Protože došlo k zjištění, že oblast přitahuje v poslední době čím dál více migrantů, byla zařazena poslední kapitola, jež má za úkol zjistit metodou terénního dotazníkového šetření, kdo jsou lidé, kteří se do oblasti stěhují a jaké důvody je sem vedou. Zaměřuje se na obyvatele, kteří se přistěhovali z měst, a analyzuje, zda se jedná o amenitní migranty. Amenitní migrace, tedy tzv. "požitkové stěhování" u nás představuje poměrně mladý fenomén, kdy není hlavním důvodem pro migraci ekonomická motivace, ale klid a přírodní či kulturní atraktivita cílového prostředí. The bachelor's thesis is focused on socioeconomical evaluation of rural places. The examined territory is located along both sides of the NUTS3 border between South Bohemian and Pilsen region. The main objective of this work is to describe socioeconomical properties of municipalities in the region. The second aim is to analyse peripheral characteristics of the region and the last point is to examine varieties of amenity migration in the area. Amenity migration is a new specific kind of migration, which is concerned in migration of people to rural areas in order to live in better environment. Method used in this work was the questionnaire research with amenity migrants. The work contains outputs from geographical information system (GIS) ArcMap and photographic documentation. It was processed in Microsoft Excel and Microsoft Word. Klíčová slova: geografie; venkovské osídlení; hodnocení vývoje; periferie; amenitní migrace; geography; rural settlement; evaluation of development; periphery; amenity migration Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Socioekonomické hodnocení vývoje venkovských sídel (při krajské hranici jižních a západních Čech na Blatensku)

Práce se zabývá socioekonomickým hodnocením venkovských obcí při severní části krajské hranice mezi Plzeňským a Jihočeským krajem. V práci jsem chtěl podrobně zhodnotit a prozkoumat menší ...

Falc, Marek
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze