Počet nalezených dokumentů: 25427
Publikováno od do

Pěvecký sbor jihočeských učitelek
KRUŽLIAKOVÁ, Anežka
2017 - český
Tato bakalářská práce se zaměřuje na Pěvecký sbor jihočeských učitelek. Pod vedením sbormistra Theodora Pártla a sbormistryně Anny Voříškové koncertuje nejen v České republice, ale také v zahraničí. Ve své práci jsem se v jednotlivých kapitolách věnovala historii a specifikům sboru. V příloze naleznete fotografie sboru, koncertní programy a další texty věnované sbormistrovi nebo sboru. This bachelor thesis is focused on South Bohemian Teachers' Choir. This choir, which is led by choirmaster Theodor Pártl and Anna Voříšková concerts and competes in the Czech Republic and abroad as well. This thesis is divided into chapters, which deals with the history of the choir and its specifics. There are photos of choir, concert programmes and another texts devoted to choirmaster or its choir in the attachment. Klíčová slova: sbor; sbormistr; sbormistryně; koncert; historie; specifikum; program; České Budějovice; choir; choirmaster; concert; history; specifics; programmes; České Budějovicec Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pěvecký sbor jihočeských učitelek

Tato bakalářská práce se zaměřuje na Pěvecký sbor jihočeských učitelek. Pod vedením sbormistra Theodora Pártla a sbormistryně Anny Voříškové koncertuje nejen v České republice, ale také v ...

KRUŽLIAKOVÁ, Anežka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Turismus v oblasti jihočeských rybníků
VACKOVÁ, Tereza
2017 - český
Turismus je zdrojem obživy pro mnoho lidí v české Republice. Neovlivňuje však pouze lidi, ale také krajinu. Pro tuto práci byla vybrána oblast jihočeských rybníků. Prvním cílem této práce je analyzovat, jaké druhy cestovního ruchu jsou využívány ve vybrané oblasti. Tato oblast se vyznačuje velkým množstvím rybníků a čisté přírody, což je atraktivní pro turismus, konkrétně pro rybaření, cykloturistiku a pěší turistiku. V práci jsou dále analyzovány šetrné druhy turismu, jako je agroturistika nebo ekoagroturistika. Cestovní ruch přináší ekonomické, kulturní, sociální a ekologické dopady na oblast. Druhým cílem je hodnocení pozitivních a negativních vlivů tursimu. Na základě výsledků jsou v práci navrženy opatření, vedoucí k udržitelnému rozvoji turismu. Tourism is the livelihood of many people in the Czech Republic. It affects not only the people but the landscape, too. The South Bohemian area with huge amount of ponds was selected for this work. The first target of this work is to analyze what kinds of tourism are used in the selected area. This area is characterized by a huge amount of ponds and pure countryside which are attractive for tourism specially for fishing, cycling and hiking. Alternative types of tourism are also analysed, such as agrotourism and ekoagrotourism. Tourism affects the economy, culture, social life and the environment in the region. The second target is to evaluate positive and negative impacts of tourism. On the base of the obtained results, measures focusing on the sustainable development of tourism are designed. Klíčová slova: turismus; krajina; region; rybník; životní prostředí; tourism; landscape; region; pond; enviroment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Turismus v oblasti jihočeských rybníků

Turismus je zdrojem obživy pro mnoho lidí v české Republice. Neovlivňuje však pouze lidi, ale také krajinu. Pro tuto práci byla vybrána oblast jihočeských rybníků. Prvním cílem této práce je ...

VACKOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Marketing biopotravin v Jihočeském kraji
NĚMEČKOVÁ, Lenka
2019 - český
V bakalářské práci na téma Marketing biopotravin v Jihočeském kraji je analyzován současný stav biopotravin v Jihočeském kraji z pohledu marketingu. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaký je vztah zákazníků k biopotravinám, a jaké hlavní aspekty rozhodují při nákupu biopotravin. V první teoretické části jsou vymezeny základní marketingové pojmy: kdo je zákazník, typy chování zákazníků na trhu, marketing, marketingový mix. Dále je zde obsaženo vysvětlení pojmu "biopotravina" a jaké jsou legislativní požadavky pro certifikaci biopotravin, typy značení biopotravin, kontrola kvality, certifikační společnosti a situace na trhu biopotravin. V praktické části autor vyhodnocuje získaná data a informace z dotazníkového šetření. Analyzování dat je zásadní a určuje konečné řešení. Závěrem jsou autorem uvedena opatření a doporučení vyplývající z analýzy získaných informací. In the Bachelor Thesis on Marketing of Organic Food in South Bohemia, analyzes the current state of organic food in above-mentioned region from the perspective of marketing. The main purpose is to find out the customers relation to organic food and the main aspects which are decisive in shopping. The basic marketing concepts as a who is the customer, types of customer's behavior in the market, marketing and marketing mix, are defined in the first theoretical part. Furthermore, the explanation of the term "organic food", such as the legislative requirements for organic certification, the types of organic food labeling, quality control, the certification company and the situation on the organic food market, too. In the practical part the author evaluates the acquired data and information from the questionnaire survey. Data analysis is critical and determines the ultimate solution. In conclusion, the author introduces the measures and recommendations based on the information of obtained analysis. Klíčová slova: Biopotravina; marketing; ekologické zemědělství; bioprodukty; spotřebitel; zákazník; Organic food; marketing; ecological agriculture; organic pruducts; consumer; customer Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Marketing biopotravin v Jihočeském kraji

V bakalářské práci na téma Marketing biopotravin v Jihočeském kraji je analyzován současný stav biopotravin v Jihočeském kraji z pohledu marketingu. Hlavním cílem práce bylo zjistit, ...

NĚMEČKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji
DUŠEK, Daniel
2013 - český
Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období let 2007 - 2011 dle jednotlivých okresů kraje. Práce se rovněž zaměřila na identifikaci významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji a na zjištění zkušeností těchto podniků s pracovníky ze třetích zemí. Po zpracování literární rešerše věnující se především problematice pracovní migrace, byla na základě dat získaných z Českého statistického úřadu a Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích provedena analýza vývoje počtu cizinců ze třetích zemí v jednotlivých okresech Jihočeského kraje v letech 2007 ? 2011. Z dalších informací, získaných v tomto případě od Krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích, byl identifikován soubor pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji, který zahrnuje společnosti jak výrobní, tak zaměřující se na poskytování služeb. Zkoumané podniky byly vybrány na základě kritéria počtu zaměstnávaných cizinců z třetích zemí a oboru podnikání tak, aby byly ve výzkumu zastoupeny různé oblasti podnikání. Mezi respondenty se tedy dostaly firmy, které se v rámci podnikatelské činnosti v Jihočeském kraji věnují výrobě interiérů pro automobilový průmysl, povrchové úpravě kovů, zpracovatelskému průmyslu, pohostinství a dopravě. S personálními manažery nebo majiteli těchto pěti podniků byly poté provedeny polořízené rozhovory, týkající se problematiky zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v jejich firmách. Struktura rozhovoru byla koncipována tak, aby byly zjištěny jednak důvody vedoucí firmy k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí, míra spokojenosti s jejich výkonem, způsoby získávání pracovníků ze třetích zemí a také názory respondentů na aktuální legislativní podmínky spojené se zaměstnáváním cizinců ze třetích zemí. Zjištěné informace byly následně zpracovány do pěti případových studií, z nichž se každá věnuje deskripci aktuální situace v oblasti zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v konkrétním podniku. Na základě výsledků analýzy pracovní migrace do Jihočeského kraje lze konstatovat, že ve zkoumaném období se počet cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji pohyboval v rozmezí cca 6 000 ? 7 500 osob. Největší přírůstek byl v této kategorii cizinců vstupujících na trh práce zaznamenán v roce 2008. V dalších letech postupně docházelo k poklesu počtu cizinců v regionu, a to hlavně v důsledku rostoucí míry nezaměstnanosti, která byla ovlivněna globální ekonomickou krizí. Z hlediska národnostního složení skupiny cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji výrazně převažují občané Ukrajiny. Mezi další početněji zastoupené národnosti patří Vietnamci, Rusové a Moldavané. V rámci jednotlivých okresů Jihočeského kraje je nejvíce cizinců ze třetích zemí v okresech České Budějovice, Český Krumlov a Strakonice. Ve většině okresů jsou cizinci ze třetích zemí nejčastěji reprezentováni již zmíněnými Ukrajinci. Výjimku tvoří pouze okresy Jindřichův Hradec a Prachatice, kde mezi cizinci převažují občané Vietnamu. Z hloubkových rozhovorů provedených se zástupci pěti významných zaměstnavatelů cizinců ze třetích zemí v Jihočeském kraji vyplývá, že v těchto podnicích, kde jsou cizinci zaměstnáni nejčastěji na dělnických profesích, panuje s touto kategorií pracovníků spokojenost. Zaměstnavatelé kladně hodnotí zejména jejich přístup k práci, ochotu a velmi uspokojivé výkony při plnění zadaných úkolů. K přijímání cizinců vede zaměstnavatele převážně nezájem českých pracovníků o nabízené pozice, na které pohlíží jako podřadné a finančně špatně ohodnocené. Aktuální legislativní podmínky, které musejí jak cizinci, tak podniky splnit, aby zde mohl být pracovník ze třetí země zaměstnán, hodnotí zástupci firem jako oprávněné. Shodují se ovšem také na tom, že tyto předpisy mají v mnoha případech negativní vliv na plynulost procesu přijímání pracovníků ze třetích zemí. The aim of this work is a comprehensive overview of third-country nationals on the labour market in South Bohemian region. It is primarily focused on a comparison of the number of foreigners in the labour market in the period 2007 - 2011 according to various districts of the region. This work is also focused on identifying major employers of third-country nationals in South Bohemia and theirs experience with workers from third countries. Besides literature review dealing with the labour migration topic, the trend analysis of the third-country nationals number in the districts of South Bohemian region in the period 2007 ? 2011 was based on data from the Czech Statistical Office and the Regional Labour Office in České Budějovice. Then the set of five major South Bohemian region employers of third country workers was identified. It includes both manufacturing and services providing enterprises. The surveyed companies were selected based on the criteria of number of employed third country workers and the business sector too, so the research includes respondents from different areas of business (production of interiors for the automotive industry, metal finishing, processing industry, restaurants and transport). The structure of the interview with human resource managers or owners of these five companies about employment of third-country nationals was designed to detect reasons leading firms to employ third-country workers, the level of satisfaction with their performance, methods of recruitment foreign workers, as well as respondents' views on current legislative conditions associated with employment of third-country nationals.The obtained information was subsequently processed into five case studies, each of which deals with the description of the current situation in the employment of third-country nationals in a particular company. Based on the analysis of labor migration in South Bohemia, we can say that in the 2007 ? 2011 period, the number of third-country nationals in the labor market in South Bohemian region ranged from about 6 000 to 7 500 workers. The largest increase in the third-county workers quantity in the labour market was reported in 2008. In the following years there was a decline in the number of foreigners in the region, mainly due to rising unemployment, which was affected by the global economic crisis. In terms of ethnic composition of the of third-country workers group in the South Bohemian region, there prevail citizens of Ukraine. Other main nationalities in region are represented by Vietnamese, Russians and Moldovans. In most districts foreigners are most often represented by Ukrainians. The only exception are districts of Prachatice and Jindřichův Hradec where the Vietnamese are dominate. Five case studies with representatives of employers show that these companies where foreigners are employed mostly on blue-collar workers, are satisfied with this category of workers. Employers are especially pleased with third-country workers approach to work, willing and very satisfactory performance in their jobs. The admission of third-country nationals leading employers largely disregard Czech workers about the position, which are regarded as menial and poorly evaluated financially. The current legislative conditions associated with third country workers employment in a third country is evaluated as legitimate. However, respondents agree, that those provisions have negative impact on the continuity of the recruitment third-country nationals process. Klíčová slova: trh práce; Jihočeský kraj; cizinci ze třetích zemí; labour market; South Bohemian region; third-country nationals Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Cizinci na trhu práce v Jihočeském kraji

Cílem této práce je komplexní zmapování problematiky cizinců ze třetích zemí na trhu práce v Jihočeském kraji. Jedná především o komparaci počtu této kategorie cizinců na trhu práce v období ...

DUŠEK, Daniel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači
ŠÍMOVÁ, Nikola
2018 - český
Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich využití (se zaměřením na loveckou hudbu). Jádrem práce je pojednání o vzniku, historii, repertoáru a aktivitách současných jihočeských ansámblů přirozených lesních rohů (Jihočeští trubači, Pootavští trubači, Povltavští trubači a Trubači OMS Tábor). Vzhledem k vlastní praxi se v práci blíže zaměřuji na činnost největšího z těchto ansámblů, souboru Jihočeští trubači. V příloze naleznete fotografie souborů, koncertní programy a ukázky z repertoáru jihočeských ansámblů. This bachelor thesis is focused on music ensembles of natural French horns operating in the South Bohemian region. In the general part of the thesis I deal with basic data about history of natural French horns and their use (with a focus on hunting music). The core of the thesis is treatise on the origin, history, repertoire and activities of the contemporary South Bohemian ensembles of natural French horns (South Bohemian Trumpeters, Pootavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Otava river, Povltavští Trumpeters the trumpeters from the region bordering the Vltava/ Moldau river and Trumpeters of the OMS Tábor). Considering my own practice I focus more closely in my thesis on the activity of the largest one of these ensembles, the South Bohemian Trumpeters music ensemble. In the at-tachment you can find photos of these music ensembles, concert programs and samples from repertoires of the South Bohemian ensembles. Klíčová slova: Jihočeští trubači; lesnice; přirozený lesní roh; jihočeské ansámbly; lovecká hudba; soutěže; South Bohemian Trumpeters; forestry; natural French horns; South Bohemian ensembles; hunting music; competitions Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Jihočeské ansámbly přirozených rohů se zaměřením na soubor Jihočeští trubači

Tato bakalářská práce je zaměřena na hudební soubory přirozených rohů působící v Jihočeském kraji. V obecné části práce se věnuji základním údajům o historii přirozených lesních rohů a jejich ...

ŠÍMOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2018

Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity
POSPÍŠILOVÁ, Lucie
2008 - český
Téma pitný režim je velmi diskutované téma. I přesto je mnoho lidí co pitný režim nedodržuje. Práce obsahuje souhrn dosavadních poznatků o pitném režimu, účincích na zdraví, vznik dehydratace, fyziologii tělních tekutin, příjem a výdej vody, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity. The topic {\clqq}Drinking Schedule`` is a question under debate. Although many people do not observe the drinking schedule. The thesis includes the summary of observations of the drinking schedule, health effects, dehydration beginning, body fluid physiology, water intake and output, nonalcoholic and alcoholic drink usability. The research part of the thesis surveys the state of a given problem of the drinking schedule by South Bohemia University students. Klíčová slova: dehydratace; kvantitativní výzkum; pitný režim; student; tekutiny; voda; dehydratation; quantitative research; drinking scgedule; student; liquids; water Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Pitní režim u studentů Jihočeské univerzity

, vhodnost nealkoholických a alkoholických nápojů. Výzkumná část mapuje stav dané problematiky pitného režimu u studentů Jihočeské univerzity.

POSPÍŠILOVÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji
TOMÁŠKOVÁ, Anděla
2009 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Probační programy pro mladistvé v Jihočeském kraji

TOMÁŠKOVÁ, Anděla
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2009

Historie porodní asistence v Jihočeském kraji
NEUBERGOVÁ, Michaela
2017 - český
Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské práce je krátce popsána situace v porodnictví a vzdělávání porodních asistentek od starověku do první poloviny dvacátého století. Bakalářská práce se hlouběji zaměřuje na vzdělávání porodních asistentek od 50. let minulého století na jihu Čech. Jelikož v tomto období poměrně často docházelo ke měnám legislativy ve zdravotnictví, jsou nedílnou součástí práce také zákony, které byly tehdy platné pro vzdělávání porodních asistentek a součástí jsou i kapitoly, které nastiňují společenskou situaci v České republice. V bakalářské práci jsou podrobně zpracované učební osnovy od roku 1972, které byly platné pro vzdělávání porodních asistentek. Součástí tohoto pojednání jsou i kapitoly, které se zabývají profesními organizacemi porodních asistentek a časopisy, které se věnují porodním asistentkám. V příloze č. 1 a č. 2 je přiložen narativní rozhovor s pamětnicí. Závěr bakalářské práce je věnován současnosti porodních asistentek, informacím o tom, kde mají možnost studovat v bakalářských a magisterských programech a také jaké specializace mohou získat v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Cílem bakalářské práce je zmapovat vzdělávání a profesní vývoj porodních asistentek v jižních Čechách od druhé poloviny dvacátého století, vylíčit všechny důležité změny, které se týkaly porodních asistentek. The History of Midwifery in South Bohemia Abstract This bachelor thesis is processed as a theoretical thesis and deals with the education of midwives in the region of South Bohemia from 1950s until today. In the beginning of my thesis, midwifery situation as well as the education of midwives from the middle ages until the first half of the twentieth century are described. The bachelor thesis focuses on the education of midwives since the 1950´s in South Bohemia in more detail. Because in that period healthcare legislation used to change quite often, laws that were valid for midwives education at that time are an integral part of the thesis as well as chapters that outline the social situation in the Czech Republic. Curricula since 1972, valid for midwife education, are processed carefully in the thesis. Chapters dealing with midwife professional organizations and magazines devoted to midwives make up a part of this treatise. Appendixes No. 1 and No.2 contain a witness narrative interview. The thesis conclusion is devoted to the present of midwifery, to the information on where they have an opportunity to study their bachelor and master programmes, as well as what specialization they may reach in the National Centre of Nursery and Paramedical Fields in Brno. The aim of this bachelor thesis is to map out the education and professional development of midwives in the region of South Bohemia since the second half of the twentieth century, and to portray all the significant changes concerning midwives. Klíčová slova: Porodní asistentka; vzdělání porodních asistentek; porodní asistence; odborná praxe; společenská situace; Midwife; education of midwife; midwifery; professional experience; social situation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Historie porodní asistence v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce je zpracována jako teoretická práce a zabývá se vzděláváním porodních asistentek v Jihočeském kraji od 50. let minulého století do současnosti. Na začátku bakalářské ...

NEUBERGOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017

Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji
PETRÁCH, Filip
2008 - český
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a typy prostorové mobility. V další části následuje charakteristika vybraného sledovaného regionu, která je sledována především z ekonomického a sociálního hlediska. Část praktická je rozdělena do tří kapitol, kde dochází ke zkoumání trendů a tendencí ve třech typech prostorové mobility, hodnocení vlivu mobility v souvislosti s trhem práce a nakonec prognóza budoucí situace. Analýza trendů a tendencí je sledována u tří typů prostorové mobility, přičemž u vnitřní migrace v rámci České republika je sledované období v letech 1996 {--} 2006, stejně je tomu tak i u imigrace cizinců a dojížďka a vyjížďka za prací je sledována v letech 1991 a 2001. Analýza vychází z časových řad, na kterých jsou aplikovány běžně používané ukazatele (saldo, obrat, intenzita, účinnost, hrubá a čistá míra migrace). Poslední kapitolou praktické části je prognóza budoucího vývoje prostorové mobility v kontextu trhu práce, respektive jeho ukazatelů. My bachelor thesis deals with the analysis of the labour market, in the context of the labour mobility in the Southbohemian District. The bachelor thesis contains two parts: Theoretical part describes the labour market, its functions, segments and types of the area mobility. The author dwells in this part upon the characteristic of the chosen and monitored region, in the economical and social aspect. The second, practical part is subdivided to three chapters. These chapters include the primary research of the trends and streams in the types (3) of the area mobility, evaluation of the mobility influence, in connection with the labour market, and the prognosis of the future situation at the end. The analysis of the abovementioned trends and streams makes its observations within three major types of the area mobility: 1) The up-country migration (mobility) in Czech Republic is observed in the period 1996 {--} 2006. 2) Immigration of the foreigners in the same time period. 3) The commutation is monitored in the years 1991 and 2001. The analysis proceeds from the temporal series, where the ordinary used indicators (e. g. balance, turnover, intensity, effectivity, gross and net rate of migration) are applied. The last chapter of the practical part brings up the prognosis for the area mobility progress, in the context of labour market, or its indicators. Klíčová slova: migrace; vyjížďka; dojížďka; prostorová mobilita; trh práce; nezaměstnanost; migration; commutation; area mobility; labour market; unemployment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Migrace pracovních sil v Jihočeském kraji

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou trhu práce v kontextu mobility pracovních sil v Jihočeském kraji. Obsahuje část teoretickou, charakterizující trh práce, jeho fungování, segmenty a ...

PETRÁCH, Filip
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008

Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje
STEJSKALOVÁ, Michaela
2013 - český
Práce se zabývá problematikou brownfields v České republice. V teoretické části jsou popsány základní informace o brownfields, jejich typologie, negativní vliv na ži-votní prostředí i společnost, příčiny vzniku, problematika evidence brownfields a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován zrealizovaný projekt revitalizace brownfields na území Jihočeského kraje. Na skutečném zrealizovaném projektu jsou sledovány konkrétní postupy při realizaci, financování projektu a závěrem je zhodnocena úspěšnost a užitek realizace. This thesis deals with the issue of brownfields in the Czech Republic. The theoretical part gives the basic information about brownfields and their typology. Secondly, the negative impact on the environment and society, the causes of origin, the issue of brownfields evidence and the funding opportunities for the regeneration of the-se facilities are described. In practical part, the brownfield land in the South Bohemian Region is mapped and analyzed and there is also a realized revitalization project. It fo-cuses on the concrete procedures during realization and the project financing. In conc-lusion, the success and benefits of the revitalization are evaluated. Klíčová slova: brownfields; greenfields; revitalizace; regenerace; Jihočeský kraj; brownfields; greenfields; revitalization; regeneration; South Bohemian Region Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analýza brownfields na příkladu Jihočeského kraje

a mož-nosti financování projektů regenerace těchto objektů. V praktické části jsou zmapovány a analyzovány objekty brownfields v Jihočeském kraji a dále je v této části analyzován ...

STEJSKALOVÁ, Michaela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze