Počet nalezených dokumentů: 22
Publikováno od do

Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem
MACHOVÁ, Dana; NETT, Alexander; KOPEČNÝ, Zdeněk
2014 - český
Obsah mé diplomové práce je chronologicky řazen podle toho, jak orgány činné v trestním řízení ve zkráceném řízení postupují. Práce je členěna na čtyři hlavní části. První část představuje obecnou charakteristiku trestního řízení, trestního stíhání a přípravného řízení. Druhá část se podrobněji věnuje zkrácenému přípravnému řízení; přes zásady, na kterých zkrácené přípravné řízení spočívá, se dostávám k podmínkám konání zkráceného přípravného řízení, jeho průběhu a ke způsobům jeho skončení. Větší pozornost je kladena na návrh na potrestání jako specifický institut zkráceného přípravného řízení. Třetí část se týká zjednodušeného řízení před soudem, kde je také vymezeno několik základních zásad tohoto řízení. Dále je zde nastíněna činnost soudu před zahájením hlavního líčení, v jejímž rámci je pozornost soustředěna na trestní příkaz, a nechybí tu ani úprava hlavního líčení a rozhodnutí soudu. Celá čtvrtá část vychází ze získaných a zpracovaných dat, která ukazují vývoj právní úpravy zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před soudem v letech 2008-2013 v rámci Jihočeského kraje. Důležitou součástí je zhodnocení právní úpravy de lege lata a v návaznosti na to jsou předloženy návrhy de lege ferenda The contents of my thesis are chronologically ordered according to how authorities active in criminal proceedings proceed in the summary proceedings. The work is divided into four main sections. The first part represents the general characteristics of the criminal proceedings, criminal prosecution and pre-trial proceedings. The second part is in more details dedicated to the summary pre-trial proceedings, starting with the principles on which the summary pre-trial proceedings are based to the conditions of summary pre-trial proceedings, their course and ways of their conclusion. More attention is focused on a punishment proposal as the specific institute of the summary pre-trial proceedings. The third part concerns the simplified proceedings before the court where a few basic principles of such proceedings are defined. This part furthermore outlines activities of the court before the commencement of the trial, within which the attention is focused on the criminal order and also the course of the trial and the court decision are described there. The fourth part is based on gained and processed data, which shows the development of the legislation of summary pre-trial proceedings and simplified proceedings before the court in the years 2008-2013 in the South-Bohemian region. The important part is an assessment of legal regulations of de lege lata and proposals of de lege ferenda follow. Klíčová slova: zkrácené přípravné řízení; podezřelý; policejní orgán; státní zástupce; návrh na potrestání; zjednodušené řízení; samosoudce; trestní příkaz; summary pre-trial proceedings; the suspect; police authority; public prosecutor; punishment proposal; simplified proceedings; single judge; criminal order Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Zkrácené přípravné řízení a zjednodušené řízení před soudem

zkráceného přípravného řízení a zjednodušeného řízení před soudem v letech 2008-2013 v rámci Jihočeského kraje. Důležitou součástí je zhodnocení právní úpravy de lege lata a v návaznosti na ...

MACHOVÁ, Dana; NETT, Alexander; KOPEČNÝ, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2014

Stav introdukované populace ohniváčka rdesnového (Lycaena helle) v oblasti Nového Údoli (Národní park Šumava)
PŘEDOTOVÁ, Martina; KURAS, Tomáš; KAŠÁK, Josef
2013 - český
Ohniváček rdesnový Lycaena helle (Dennis&Schiffermüller, 1775) je druh, který si zaslouží pozornost díky své specifické striktní vazbě na vlhké až zrašelinělé louky s vysokou abundancí rdesna hadího kořene Bistorta major (S. F. Gray). Jako typický glaciální relikt těchto stanovišť má vysoké požadavky na kvalitu biotopu, dostatek živné rostliny pro vývojová stádia a dostatečný zdroj nektaru pro imaga. Dvouleté studium ohniváčka rdesnového na jihočeské lokalitě Nové Údolí proběhlo v období 2010 - 2011. Sledování této populace vzniklé introdukcí v roce 2000 se ukázalo jako nezbytné a tato práce přináší mnoho důležitých údajů o jejím stavu a prostředí, do kterého je začleněna. Zejména je kladen důraz na monitorování velikosti populace motýla a jeho rozšíření do potencionálně vhodných lokalit na sledovaném území nebo na navazující vhodné plochy. Při monitorování velikosti populace a k následným analýzám jsem využila metodu transektového sčítání, na kterou navazovala metoda zpětných odchytů (capture mark recapture). Lokalita z oblasti Šumavy patří do chladné oblasti středoevropského středohorského typu podnebí, a tudíž do výzkumu zasáhly i srážkové úhrny. To rovněž ovlivnilo celkovou dobu letu ohniváčka rdesnového. V roce 2010 byl ohniváček zaznamenán na 4 potencionálních plochách, v roce 2011 však vzhledem k velice vhodnému počasí zaznamenán na 5 plochách společně s četnými přelety a náhodnými zálety ze stanovišť. Výsledky zpětného odchytu pak prokázaly propojení jednotlivých stanovišť a počáteční vznik metapopulace. Do budoucna je možné přijmout tyto závěry při možných reintrodukcích motýla na jiné dřívější lokality, kde se druh vyskytoval a také při nastavení podpůrných managementových opatření v krajině ve prospěch ohrožených ekosystémů, jejichž je představitelem. Violet Copper Lycaena helle (Dennis&Schiffermüller, 1775) is a specie which deserves attention thanks to its specific and strict bond to wet or peaty meadows with high abundance of Common Bistort Bistorta major (S. F. Gray). As a typical relic of the glacier period it has a high demand in the quality of the biotope, plentitude of nutritive plant for developmental stages and a sufficient source of nectar for imago. A two-year study of Violet Copper in the South Bohemian locality of Nové Údolí took place in 2010 ? 2011. Requisite observation of this population which was created by introduction in 2000 has brought a lot of important figures concerning its state. The emphasis is put on monitoring the size of population of the butterfly and its spread to potentially suitable localities in the observed region or in the connected area. During the monitoring of the population size and then for the additional analyses, I used a transect method which was followed by the capture mark recapture method. This locality of the Šumava National Park belongs to a cold region and it has a specific Central-European and central range climate and that is why the precipitations affected the research. It also influenced the total flight time of Violet Copper. In 2010 Violet Copper was observed in four potential sites, in 2011 in five sites, thanks to suitable weather, including numerous overflights and accidental outflights from the sites. The results of the capture recapture method proved the connection between individual localities. In the future we can accept these results in possible reintroductions of this butterfly in other localities of previous occurrence. The results can help us set supportive management provisions in the landscape for the benefit of endangered ecosystems, of which Violet Copper is a representative. Klíčová slova: Lycaenidae; metoda zpětných odchytů; Národní park Šumava; ohniváček rdesnový Lycaena helle; populace; reintrodukce; transekt.; Capture mark recapture; Lycaenidae; Violet Copper Lycaena helle; Šumava National Nark; transekt; reintroduktion; population. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři UPOL.
Stav introdukované populace ohniváčka rdesnového (Lycaena helle) v oblasti Nového Údoli (Národní park Šumava)

glaciální relikt těchto stanovišť má vysoké požadavky na kvalitu biotopu, dostatek živné rostliny pro vývojová stádia a dostatečný zdroj nektaru pro imaga. Dvouleté studium ohniváčka rdesnového na ...

PŘEDOTOVÁ, Martina; KURAS, Tomáš; KAŠÁK, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2013

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze