Počet nalezených dokumentů: 26
Publikováno od do

Soubor ručně paličkovaných autorských šperků
Tíková, Petra
2012 - český
Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a zahraniční vlivy. V praktické části se inspiruji květinami jako zástupci přírody, funkcionalismem a geometrickou abstrakcí jako jejím protikladem. Technikou paličkované krajky jsem vytvořila šest šperků. V textu se věnuji výrobě šperku pomocí zvolené techniky a problematice následné péče. Didaktická část se věnuje metodice výuky paličkované krajky pro Základní umělecké školy. Uvádím zde návrhy na praktická cvičení strukturovaná do čtyř tematických celků podle rozložení ve školním roce. The subject of my thesis is making of handmade authorial bobbin-lace jewellery. In the theoretical part I am concerned with the history of bobbin-lace in the Czech Republic with focusing on making laces in South Bohemia and its foreign influences. In the practical part I let myself inspired by flowers as the elements of nature, and by functionalism and geometric abstraction as their opposition. I have created six pieces of bobbin-lace jewellery. In the text below I describe particular bobbin-lace making technique and the problematic of subsequent care. Didactic part is dedicated to the ways of bobbin-lace teaching at art schools. I present projects of practical exercises divided in four thematic units according to the whole-year schedule. Klíčová slova: paličkovaná krajka; paličkování; příroda; geometrie; šperky; bobbin lace; bobbin; nature; geometry; jewellery Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Soubor ručně paličkovaných autorských šperků

Předmětem diplomové práce je tvorba ručně paličkovaných autorských šperků. V teoretické části se zabývám historií paličkované krajky v Čechách se zaměřením na jihočeské krajkářství a ...

Tíková, Petra
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice
Chadová, Kristýna
2015 - český
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vývojem průmyslové výroby v okrese Prachatice. Práce popisuje rozvoj průmyslu od období industrializace až po současnost, konkrétně se zaměřuje na změny ve struktuře před rokem 1989 a v roce 2011, ale i na změny prostorové. Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice je porovnáván s ostatními okresy Jihočeského kraje. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá rozborem literatury, metodikou a krátkou charakteristikou okresu Prachatice. Druhá část se věnuje historickému průmyslu do roku 1948. Třetí část je zaměřena na průmyslu do roku 1989 a následnou transformaci České ekonomiky a změny v průmyslové výrobě do roku 2011. Průmysl je hodnocen podle dat o zaměstnanosti a datech o průmyslových subjektech. The bachelor's work I'm presenting here is focused on the development of industrial production in the location Prachatice. It describes the growth of industry from the industrialization until the present day especially the changes in the structure before 1989 and in 2011 but also the changes of the dimension. The development of industrial production in Prachatice is compared to other parts of South Bohemia. This work is divided into several parts. The first part is focused on the analysis of the literature, methodology and a short characteristic of the Prachatice area. The second part is about the historical industry until 1948. The third part is focused on the industry until 1989, on the transformation of the Czech economy and on the changes in industrial production until 2011 that followed. The industry is evaluated according to the rate of unemployment and the information about industrial subjects. Klíčová slova: průmysl; okres prachatice; průmyslové subjekty; transformace; přímé zahraniční investice; industry; the location of prachatice; industrial subjects; transformation; straight foreign investment Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice

, ale i na změny prostorové. Vývoj průmyslové výroby v okrese Prachatice je porovnáván s ostatními okresy Jihočeského kraje. Práce je rozdělena na několik částí. První část se zabývá rozborem ...

Chadová, Kristýna
Západočeská univerzita v Plzni, 2015

Srovnání kvality vody v přírodních koupalištích s koupacími oblastmi podléhajícími kontrole
Kroupová, Lucie
2012 - český
Bakalářská práce se zabývá kvalitou vody v tzv. "nekontrolovaném" přírodním koupališti a jeho srovnání s koupací oblastí podléhající kontrole. V teoretické části se věnuji legislativě týkající se koupacích vod a to zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů především zákona č. 151/2011 Sb. V teoretické části se dále zabývám vysvětlením pojmů spojených se zdravotními riziky při koupání v přírodních koupalištích, měřením kvality vody, včetně popisu mikrobiologických, chemických a fyzikálních ukazatelů. V praktické části se věnuji vlastním odběrům vzorků vody v rybníku Milava, který není sledován a jeho srovnání s rybníkem Hejtman, který je sledován Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. Sledované hodnoty jsou vyjádřeny v tabulkách a grafech. The bachelor thesis deals with the water quality monitoring in the "uncontrolled" natural swimming pool in comparison with the swimming area subject to control. The theoretical part is devoted to the legislation regulating the water for swimming, namely Act No. 258/2000 Coll., on the public health protection, as amended by Act No. 151/2011 Coll. The theoretical part also explains the terms relating to the health risks arising out of bathing in natural swimming pools, and the water quality measurement, including a description of microbiological, chemical and physical indicators. The practical part details the collection of water samples in the Milava pond which is not monitored as contrasted with the Hejtman pond monitored by the Regional Hygiene Office of the South Bohemian Region. The monitored values are given in the relevant tables and graphs. Klíčová slova: měření kvality vody; kvalita vody; srovnání kvality vody; kvalita vody v přírodních koupalištích; sinice; znečištění vody; measuring of water quality; water quality; comparison of water quality; water quality in natural swimming pools; cyanobacteria; water pollution Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Srovnání kvality vody v přírodních koupalištích s koupacími oblastmi podléhajícími kontrole

mikrobiologických, chemických a fyzikálních ukazatelů. V praktické části se věnuji vlastním odběrům vzorků vody v rybníku Milava, který není sledován a jeho srovnání s rybníkem Hejtman, který je ...

Kroupová, Lucie
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi
Dvořák, Radomil
2014 - český
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou neodkladné resuscitace spojenou s přednemocniční neodkladnou péčí a jejím postupným vývojem až do přítomnosti. Teoretická část seznamuje s vývojem reanimace, rozpoznáváním náhlé zástavy oběhu, funkcí srdce jako čerpadla pro objasnění důležitosti jeho podpory při zástavě. Zhruba polovina práce je pak zaměřená na poslední doporučené postupy Guidelines 2010 a jejich změny. V praktické části jsou zpracované údaje z dotazníku, který vyplňovali respondenti z řad laické veřejnosti. Dotazník byl zaměřený na znalosti postupů KPR doporučených v Guidelines 2010. Byli osloveni respondenti z Prahy a některých obcí v jižních Čechách. Další součást praktické části bakalářské práce tvoří zpracování polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky na krajských operačních střediscích zdravotnických záchranných služeb v Plzeňském a Jihočeském kraji. This Bachelor thesis is focused on emergency resuscitation related to pre-hospital emergency care and its progressive development up to present. A theoretical part familiarizes with reanimation development, recognition of sudden circulatory arrest, cardiac function, such as a pump, necessary for significance of cardiac support at cardiac arrest. Approximately, a half of the thesis is focused on the latest recommended procedures Guidelines 2010 and related amendments. A practical part comprises data questionnaires that were fill in by general public. The Questionnaire was focused on knowledge of the Guidelines 2010. Asked respondents were from Prague and south Bohemia towns. Another part of the practical department of the bachelor thesis there is a semistructured interview for some operational centers workers of the Rescue Services in Pilsen and the South Bohemia Region. Klíčová slova: guidelines; přednemocniční neodkladná péče; resuscitace; guidelines; pre-hospital emergency care; resuscitation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nové doporučené postupy pro neodkladnou resuscitaci Guidelines 2010 - přínos pro praxi

polostrukturovaného rozhovoru s pracovníky na krajských operačních střediscích zdravotnických záchranných služeb v Plzeňském a Jihočeském kraji.

Dvořák, Radomil
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice
Bartovský, Jaroslav
2012 - český
V této Bakalářské práci na téma Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice, se zabývám výrobou motocyklů a zbraní v Jihočeské zbrojovce. Zaměřuji se také na střet zájmů s konkurencí, kterou představovala JAWA. Zmiňuji problémy zapříčiněné znárodněním, rozdělením sfér výroby a direktivního řízením podniku. V práci jsou uvedeny všechny významné nebo jedinečné modely. Zabývám se také výrobou světoznámých Československých skútrů. V neposlední řadě je v práci popsána zbrojní výroba, ale pouze jen zajímavé nebo jinak významné zbraně, až do přesunutí výroby do Brněnské zbrojovky. Dále zmiňuji spoustu významných patentů a modernizací, jak ve výrobě motocyklů tak ve výrobě zbraní. Krátce zmiňuji i J. Waltera a jeho působení ve vývoji silničních závodních motocyklů ČZ. V poslední části je stručně zmíněno období velkých motokrosových úspěchů a popis terénních speciálů. In this thesis on the motorcycle and arms production in CZ Strakonice, I deal with the production of motorcycles and weapons in the armory of South Bohemia. I focus on the conflict of interest with the competition, which featured JAWA. I mention the problems caused by nationalization, the division of spheres of directive management and production company. The paper presents all significant or unique models. We manufacture the world famous Czechoslovak scooter. Finally, the work described in arms production, but only just interesting or otherwise important weapon to move production to Brno arms. Also mention a lot of important patents and modernization, both in the production of motorcycles in the manufacture of weapons. Soon I also J. Walter and his influence on the development of road racing motorcycles CZ. The last section is briefly mentioned period of great success and a description of motocross off-roadspecials. Klíčová slova: motokokolo; motocykl; skútr; konkurence; export; silniční sportovní motocykly; motokros; mistrovství světa; zbrojní výroba; kulometná pistole; samonabíjecí puška; samopal; přesun výroby; 1954; motorbike; motorcycle; scooter; competition; export; road sports motorcycles; motocross; world championships; arms production; machine-gun pistol; semiautomatic rifle; machine gun; relocation production; 1954 Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice

V této Bakalářské práci na téma Motocyklová a zbrojní výroba v ČZ Strakonice, se zabývám výrobou motocyklů a zbraní v Jihočeské zbrojovce. Zaměřuji se také na střet zájmů s konkurencí, kterou ...

Bartovský, Jaroslav
Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Nabídka komunitní péče v České republice
Vojtová, Pavla
2014 - český
Tato diplomová práce se zabývá nabídkou komunitní péče v České republice. Teoretická část obsahuje nejen historii komunitního ošetřovatelství, ale popisuje význam komunity a komunitní péče, kterou doplňuje primární péče. V části komunitní ošetřovatelská péče jsou vystihnuty nejdůležitější oblasti, které se zabývají problematikou různých komunit v České republice. V neposlední řadě je důležité komunitní plánování a domácí péče, které jsou součástí nabídky komunitní péče v České republice. Praktická část obsahuje stanovené cíle a hypotézy diplomové práce týkající se nabídky komunitní péče v České republice. Výzkumná část je zaměřena na zjištění úrovně znalostí a informovanosti o nabídce komunitní péče v České republice u všeobecných sester v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v tabulkách. This thesis deals with the range of community care in the Czech Republic. The theoretical part contains not just the history of community nursing but it also describes the importance of community and community nursing complemented by primary care. In the part of community nursing care there are described the most important areas which deal with issues of different communities in the Czech Republic. Finally community planning and home care are important part of the offer of community care in the Czech Republic. The practical part contains the set objectives and hypotheses of the thesis regarding the offer of community care in the Czech Republic. The empirical part is focused on the finding of level of knowledge and awareness about the community care in the Czech Republic within nurses in eight health care organizations in the South Bohemian region. Within the scope of research there was applied an exploratory research method a questionnaire. The collected data were analysed and presented in the tables. Klíčová slova: Česká republika; domácí péče; klient; komunita; komunitní péče; komunitní ošetřovatelství; komunitní plánování; primární péče; Czech republic; home care; client; community; community care; community nursing; community planning; primary care Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři ZČU.
Nabídka komunitní péče v České republice

v osmi zdravotnických organizacích v Jihočeském kraji. V rámci výzkumného šetření byla aplikována explorační metoda výzkumu - dotazník. Získaná data byla vyhodnocena a znázorněna v ...

Vojtová, Pavla
Západočeská univerzita v Plzni, 2014

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze