Použitá omezení (3)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 1350
Publikováno od do

Cestovní ruch v Jihočeském kraji
Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
2016 - český
Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji novodobého cestovního ruchu, službám v rámci cestovního ruchu a podpoře cestovního ruchu na území České republiky. Druhá část teoretické části je věnována obecné charakteristice, přírodnímu bohatství, popisu poskytovaných služeb a podpoře cestovního ruchu na regionální úrovni tedy v rámci Jihočeského kraje. Praktická část je věnována vývoji návštěvnosti. Vývoj návštěvnosti je členěn dle zemí původu jednotlivých návštěvníků, dále dle vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení a dle vývoje počtu přenocování v období let 2000 - 2013. Práce obsahuje predikci vývoje počtu hromadných ubytovacích zařízení pro období 2014 - 2015. Závěr práce je věnován návrhům a doporučením pro úspěšný rozvoj Jihočeského kraje. Pro zpracování a analyzování časových řad byly použity odborné postupy vycházející ze statistických metod. This bachelor thesis is focused on tourism in South Bohemian region. The theoretical part deals on the general specification of tourism, individual types and forms of tourism, development of the modern tourism, services within of tourism and support of tourism in Czech Republic. The second part of the theoretical part is focused on general characteristics, natural beauty, description of provided services and support of tourism on regional level in South Bohemian region. The practical part is dedicated to tourism development. The development of turnout is divided by country of arrival, progression of number of collective accommodation establishments and of number of overnight stays between years 2000 and 2013. Prognosis of development of number of collective accommodation establishments was calculated for years 2014 - 2015. Conclusion of this bachelor is focused on suggestions and recommendations for further development of regional tourism in South Bohemia. For the underlying data processing were used the professional process from statistical methods. Klíčová slova: cestovní ruch; destinace; Jihočeský kraj; vývoj; časová řada; hromadná ubytovací zařízení dostupnost_czu
Cestovní ruch v Jihočeském kraji

Bakalářská práce je zaměřena na cestovní ruch v Jihočeském kraji. Teoretická část je věnována obecné charakteristice cestovního ruchu, jednotlivým druhům a formám cestovního ruchu, vývoji ...

Nytra, Tomáš; Grosz, Jan; Köppelová, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Vyhotovení části základní mapy areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v měřítku 1:500
HRABÁČEK, Zdeněk
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Vyhotovení části základní mapy areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v měřítku 1:500

HRABÁČEK, Zdeněk
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Uplatnění absolventů ekonomických oborů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na trhu práce
BRŮHOVÁ, Václava
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Uplatnění absolventů ekonomických oborů Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na trhu práce

BRŮHOVÁ, Václava
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Návrh a vybudování sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP) v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a okolí
WÖGEBAUEROVÁ, Monika
2005 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Návrh a vybudování sítě bodů podrobného polohového bodového pole (PBPP) v areálu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity a okolí

WÖGEBAUEROVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005

Zjišťování obsahu lyžařských kurzů se zaměřením na carving na základních školách v jihočeském regionu - oblast Táborsko.
MACH, Aleš
2003 - český
Dostupné v digitálním repozitáři JČU
Zjišťování obsahu lyžařských kurzů se zaměřením na carving na základních školách v jihočeském regionu - oblast Táborsko.

MACH, Aleš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2003

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
2004 - český
Cílem této práce je popsat příležitosti a výzvy pro Českou republiku jako nového člena EU v kontextu regionální politiky EU. Je zde uveden přehled zdrojů předvstupní finanční pomoci a nové možnosti čerpání ze strukturálních fondů EU, se současnými nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem jejího zvyšování a nástrojům a aktivitám tomu učeným. Na příkladu regionů Burgenland (Rakousko) a Saska (Německo) je provedeno srovnání možností čerpání strukturálních peněz jako možné inspirace pro Jihočeský kraj. Práce je zakončena rekapitulací závěrů a souborem doporučení pro zvyšování absorpční kapacity Jihočeského kraje a zvyšování jeho schopnosti využití strukturálních fondů EU. The aim of the thesis is to describe the opportunities and challenges of the Czech Republic as a new member of the EU in context of the regional policy of the EU. An overview of pre-accession financial help and the newly available structural funds´ sources are given, along with the description of the procedures neccesary for the Czech Republic to follow in order to receive the financial support. The second part of the thesis analyzes the region of South Bohemia by course of its current position and further development potential. Special attention is devoted to the absorptive capacity of the region and activities devoted to support its increase. As an example two foreign regions, Burgenland in Austria and Sachsen in Germany, are given and present a potential inspiration of the possibilities for South Bohemia to acquire the newly available financial sources from the EU. The thesis is concluded with a set of recommendations for the South Bohemia region to help it acquire a higher absorptive capacity in order to effectively draw from the available EU funds. Klíčová slova: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

nástroji čerpání. V druhé části práce je analyzován Jihočeský kraj z pohledu současné pozice a možností dalšího rozvoje. Zvláštní pozornost je věnována absorpční kapacitě kraje, možnostem ...

Kubešová, Marie,; Tegze, Miron
Univerzita Karlova, 2004

Životní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeský
2012 -
Tato bakalářská práce pojednává o životních postojích a perspektivách Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Výzkumu se zúčastnilo 10 respondentů, kteří v sociálně vyloučených lokalitách žijí, dále pak ti, kteří v ní žili nebo žijí, ale zaujímají relativně vyšší sociální postavení. Práce se snažila zjistit, do jaké míry se liší nebo shodují postoje a perspektivy těchto respondentů, zda existují nějaké rozdíly mezi Romy, kteří ve výzkumu zastupují starší generaci a mladší generaci a mezi Romy žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se nesnažila podat komplexní obraz životní situace Romů, jedná se spíše o sondu do života konkrétních respondentů. Klíčová slova: Romové; Cikáni; integrace; sociálně vyloučené lokality; sociální vyloučení; identita; etnicita; romství; vyšší společenské postavení Plné texty jsou dostupné v knihovně ZČU.
Životní postoje a perspektivy Romů v sociálně vyloučených lokalitách - kraj Ústecký a Jihočeský

žijícími v Ústeckém a Jihočeském kraji. Výzkumnými otázkami práce pak byly, jaké postoje mají Romové k majoritní společnosti a především jak Romové vnímají vlastní šance v ní uspět. Práce se ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2012

Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj
Kubešová, Marie,
2004 - český
Klíčová slova: Česko; Evropská unie; financování; Kraj jihočeský; Politika regionální; Práce bakalářské Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři NUŠL
Strukturální fondy EU a regionální souvislosti v České republice zaměřené na Jihočeský kraj

Kubešová, Marie,
Univerzita Karlova, 2004

Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji
Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
2016 - český
Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi v podmínkách Jihočeského kraje. Aktivní politika zaměstnanosti je souhrn nástrojů a opatření s účelem zvýšení zaměstnanosti trhu práce. První část neboli teoretická část diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce České republiky s ohledem na aktivní politiku zaměstnanosti, ale je zde zmíněn i jeho historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. V neposlední řadě je zde věnována pozornost financování aktivní politiky zaměstnanosti. Druhá, praktická část je postavena na porovnávání dat jednoho nástroje aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském kraji v letech 2011 až 2015. Její součástí je zpracování dat, statistické vyhodnocení, sledování vazeb a zodpovězení hypotéz. The objective aim of the thesis is to ensure a comprehensive treatment of the issue of active employment policy in the south Bohemia region, where the practical part will apply theoretical knowledge in practice in terms of the South Bohemia Region. Active employment policy protects a set of tools and measure to increase employment in the labor market. The first part of the theoretical part of the thesis deals with the first general treatise on the Labor Office of the Czech Republic with regard to active employment policy, but its historical development from the beginning until now is also mentioned here. Moreover this part focuses on information and rules of active employment policy. Finally, attention is paid to the financing of the active labor market policy. The second part is based on a comparison of data of one instrument of the active employment policy in the South Bohemia Region from 2011 to 2015. It includes data processing, statistical analysis, tracking of links and answering of hypotheses. Klíčová slova: aktivní politika zaměstnanosti; rekvalifikace; investniční pobídky; překlenovací příspěvek; veřejně prospěšné práce; společensky účelná pracovní místa; příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; příspěvek na zapracování; příspěvek v době částečné nezaměstnanosti; sdílené zprostředkování zaměstnání; cílené programy k řešení zaměstnanosti; zaměstnanost; nezaměstnanost; úřad práce; Evropský sociální fond dostupnost_czu
Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Cílem diplomové práce je komplexní zpracování problematiky zajištění aktivní politiky zaměstnanosti v Jihočeském regionu, kde se v praktické části práce aplikují teoretické poznatky v praxi ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana; Pavla, Pavla
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016

Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji
Vítů, Karolína; Borská, Jana
2015 - český
Cílem této diplomové práce je zaměření se na informovanost evidujících se občanů na Úřadu práce, zaměstnavatelů, poptávajících se po potenciálních zaměstnancích a na statistiku využívanosti služeb poskytovaných Úřadem práce. Službami jsou myšleny nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, za něž považujeme takzvaná společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšné práce, rekvalifikace, investiční pobídky, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracoání a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program. První část neboli teoretická část, diplomové práce se zprvu zabývá obecným pojednáním o Úřadu práce, kde je zmíněn i jeho samotný historický vývoj od samého počátku až doposud. Dále je tato část zaměřena na informace a pravidla aktivní politiky zaměsnanosti a jejich nástrojů. V neposlední řadě je zde věnována pozornost Evropskému sociálnímu fondu, ze kterého jsou také čerpány finanční prostředky pro aktivní politiku zaměstnanosti. Praktická část práce je orientována na konkrétní kontaktní pracoviště Úřadu práce v Táboře. Veškeré podporované projekty a přímá použití všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti na určeném kontaktním pracovišti Úřadu práce, jsou zde analyzována a statisticky vyhodnocena. The goal of this thesis is to focus on the awareness of citizens on that register with the employment department, employers, inquiring after potential employees and statistics use services provided by the employment office. The services are meant an active employment policy, for which we consider so-called socially useful jobs, public works, retraining, investment incentives, bridging subsidies, subsidies, integration and contribution in the transition to a new business program. The first part or the theoretical part of the thesis will look at how general treatise on the employment Department, which is mentioned as the actual historical development from the very beginning until now. This part is focused on the information and rules active policies employment and their instruments. Finally, attention is paid to the European social fund from which are also drawn funds for active employment policy. The practical part is focused on a specific contact office of the employment Department in Tabor. All supported projects and direct use of all instruments of active employment policy at a designated liaison department of the employment Department, are analyzed and statistically evaluated. Klíčová slova: Evropský sociální fond; Aktivní politika zaměstnanosti; Úřad práce; Rekvalifikace; Veřejně prospěšné práce; Společensky účelná pracovní místa; Překlenovací příspěvek; Investiční pobídky; Příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program; Příspěvek na zapracování; Zaměstnanost; Nezaměstnanost; Sdílené zprostředkování zaměstnání; Cílené programy k řešení zaměstnanosti dostupnost_czu
Aktivní politika zaměstnanosti v Jihočeském kraji

Cílem této diplomové práce je zaměření se na informovanost evidujících se občanů na Úřadu práce, zaměstnavatelů, poptávajících se po potenciálních zaměstnancích a na statistiku využívanosti služeb ...

Vítů, Karolína; Borská, Jana
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze