Použitá omezení (4)  Zrušit všechna omezení
Počet nalezených dokumentů: 249
Publikováno od do

Schwyzerdütsch. Grundlegende Beschreibung ausgewählter Varietäten des schweizerdeutschen Dialektes und die Frage nach ihrer Verschriftlichung
ZÁHOŘÍKOVÁ, Markéta Marie
2015 - německý
Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá problematikou spojenou se švýcarským dialektem a jeho třemi vybranými variantami. Popisuje obecné znaky švýcarského nářečí, a poté se zaměřuje již na typické znaky každé z vybraných variant. Další kapitola se věnuje švýcarskému dialektu v průběhu času a v poslední kapitole teoretické části jsou popsány dvě tendence, které se používají k písemnému vyjádření dialektu. V druhé, praktické části práce jsou analyzovány autentické texty. Jde o báseň a SMS zprávy, ve třech typech nářečí. The bachelor thesis is divided into two parts; theoretical and practical. The theoretical part is focused on issues of Swiss dialect and its three chosen linguistic divisions. It describes general characteristics of the dialect development over the course of time. In the last chapter of the theoretical part of the thesis, two patterns are described that are used for the transcription of the dialect. In the second practical part of the thesis authentic texts are analysed. The texts are a poem and SMS (electronic message) in the three variants of the dialect. Klíčová slova: dialect; variety of a dialect; characteristic of a dialect; isogloss; authentic texts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Schwyzerdütsch. Grundlegende Beschreibung ausgewählter Varietäten des schweizerdeutschen Dialektes und die Frage nach ihrer Verschriftlichung

Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části se práce zabývá problematikou spojenou se švýcarským dialektem a jeho třemi vybranými variantami. Popisuje obecné ...

ZÁHOŘÍKOVÁ, Markéta Marie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Frauen in der Polik - ein Vergleich
KUBÍČKOVÁ, Kristýna
2014 - německý
Bakalářská práce "Frauen in der Politik ein Vergleich" pojednává o zastoupení žen na různých úrovních politické sféry. Konkrétně jsou porovnávány dvě země Evropské Unie, a to Česká Republika a Německo. Práce se především zaměří na aktuální situaci v daných zemích a na míru užívání genderových kvót. V první části práce budou vysvětleny pojmy úzce související s tématem jako politická moc, gender, afirmativní akce, genderové kvóty a další. Druhá část práce bude pojednávat o konkrétní situaci v obou zemích, která bude následně porovnána. Dále se autorka zaměří na užívání genderových kvót a klasifikaci těchto kvót v Německu a České Republice. Situace v politické sféře bude ilustrována také pomocí vyhodnocení dotazníků na toto téma, vyplněných jednou českou a jednou německou političkou. Na závěr se autorka pokusí shrnout aktuální situaci a nastínit další vývoj v obou zemích. The Bachelor-Thesis "Women in Politics a comparison" deals with the representation of women in various levels of the political sphere. Specifically it compares two countries of the European Union the Czech Republic and Germany. The thesis is focused on the current situation in both countries and the degree of use of gender-quotas. In the first part, terms closely related to the topic like political power, gender, affirmative action, gender-quotas and others, are introduced. The second part is dedicated to the specific situation in both countries, which will be compared subsequently. The author further focuses on the use of gender-quotas and the classification of the used quotas in Germany and the Czech Republic. The situation in the political sphere will be demonstrated by the evaluation of questionnaires on this topic, answered by one Czech and one German female politician. In conclusion, the author will try to sum up the state and delineate further development in both countries. Klíčová slova: Gender; gender-quotas; affirmative action; women; politics; equalization Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Frauen in der Polik - ein Vergleich

Bakalářská práce "Frauen in der Politik ein Vergleich" pojednává o zastoupení žen na různých úrovních politické sféry. Konkrétně jsou porovnávány dvě země Evropské Unie, a to Česká Republika a ...

KUBÍČKOVÁ, Kristýna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2014

Textsorte "Speisekarte" in Deutschland und Österreich. Eine Einführung und Stichprobenanalyse
MRÁZOVÁ, Petra
2015 - německý
Tato bakalářská práce se soustředí na specifický textový druh "jídelní lístek", přičemž na 40 jídelních lístcích z Německa a Rakouska zkoumá podobnosti a zvláštnosti tohoto textového druhu. Teoretický úvod se zabývá základními vlastnostmi těchto textů. V empirické části je provedena analýza vždy deseti jídelních lístků z oblasti severního, středního a jižního Německa a deseti jídelních lístků z různých částí Rakouska. Práce se konkrétně soustředí na strukturu jídelních lístku, diatopická specifika užití slovní zásoby z oblasti gastronomie (Kloß vs. Knödel, Kartoffel vs. Erdapfel u. a., ) z hlediska jejich sémantiky či slovotvorby. This bachelor thesis focuses on the specific types of text "Menus", where it deals with its similarities and differences on 40 samples from Germany and Austria. The theoretical part is focusing on the basic qualities of this specific text type. An analyse of ten menus from northern, central and southern Germany and from different parts of Austria will be done in the empiric part. The bachelor thesis focuses on the structure of menus, its diatopic specifics of using vocabulary regarding the field of gastronomy (Kloß vs. Knödel, Kartoffel vs. Erdapfel, etc. ) from the point of view of the semantics and word formation. Klíčová slova: Menu; text type Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Textsorte "Speisekarte" in Deutschland und Österreich. Eine Einführung und Stichprobenanalyse

Tato bakalářská práce se soustředí na specifický textový druh "jídelní lístek", přičemž na 40 jídelních lístcích z Německa a Rakouska zkoumá podobnosti a zvláštnosti tohoto textového druhu. Teoretický ...

MRÁZOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

Analyse der Ursachen für die wachsende Jugendkriminalität in Deutschland und Entwurf einer möglichen Lösung
RAKUŠANOVÁ, Renata
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Analyse der Ursachen für die wachsende Jugendkriminalität in Deutschland und Entwurf einer möglichen Lösung

RAKUŠANOVÁ, Renata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache und ihre Übersetzung ins Tschechische
PRINCOVÁ, Helena
2007 - německý
Diplomová práce se zabývá německými binomiály a jejich českými ekvivalenty. Teo-retický úvod je zaměřen na problémy frazeologie jako jazykovědné disciplíny nové a stále se vyvíjející a rozdělení frazeologismů podle různých kritérií a teorií z hlediska morfologického, syntaktického, sémantického a stylistického na základě studia odborné literatury k danému tématu. Základem praktické části je práce s korpusem ně-meckého jazyka Mannheimského institutu pro německý jazyk. Dalším úkolem je pře-klad výrazů do češtiny a jejich utřídění do skupin podle vzájemné shody mezi odpovídajícími slovními spojeními v obou jazycích a procentuální zhodnocení výsledků. The work concerns with the research of the binomials in contemporary German and with their Czech equivalents. The theoretical part focuses on phraseology as a language discipline, which is quite new and steadily developing science, and on division of phraseologisms based on different criteria and theories from morphological, syntactic, semantic and stylistic points of view. This all is based on studying of scientific literature to this theme. In the practical part I work with German corpus by Mannheim Institute for German Language. The final task is to translate the expressions into Czech and order them into groups according to their correspondence with the bino-mials in Czech. It is possible that there will be no equivalent to a particular binomial in Czech. The results will be percentually evaluated. Klíčová slova: binomials Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Zwillingsformeln in der deutschen Gegenwartssprache und ihre Übersetzung ins Tschechische

Diplomová práce se zabývá německými binomiály a jejich českými ekvivalenty. Teo-retický úvod je zaměřen na problémy frazeologie jako jazykovědné disciplíny nové a stále se vyvíjející a rozdělení ...

PRINCOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Die Lausitzer Sorben - bewegtes Schicksal einer slawischen Minderheit in Deutschland
VESELÁ, Barbora
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die Lausitzer Sorben - bewegtes Schicksal einer slawischen Minderheit in Deutschland

VESELÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Türkische Liebe in Deutschland. Ein interkultureller Konflikt im Medium des Romans und des Filmes
ČASTOVÁ, Jana
2010 - německý
Das Thema der Diplomarbeit ist die Darstellung und Auffassung der Liebe in der deutsch-türkischen Umgebung. Die Arbeit ist in zwei Grundteile geteilt. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen Informationen über das Leben der Türken in Deutschland. Dieser Beschreibung geht die Übersicht zur Migration nach Deutschland voran. In diesem theoretischen Teil wird weiter der Begriff der Interkulturalität, der interkulturellen Literatur und des interkulturellen Films erklärt. Dieser Teil der Arbeit ist also besonders auf der durchforschten Literatur begründet. Der andere Teil der Diplomarbeit erfasst die Analyse des literarischen Werkes und des Films unter dem Gesichtspunkt der Charakteristik der Hauptfiguren und ihres Verstehens des Begriffs ?Liebe?. Das Ziel der Diplomarbeit ist die Darstellung der Interkulturalität im Kontext zu dem elementarsten menschlichen Gefühl, also im Kontext zur Liebe. Tématem diplomové práce je zobrazení lásky v německo-tureckém prostředí. Láska je chápána subjektivně a každý člověk jí prožívá jinak. Z tohoto důvodu byla zvolena dvě díla, která se sice pojmem ?láska? zabývají, ale každé jej zobrazuje svým osobitým způsobem. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První část obsahuje obecné informace o životě Turků v Německu. Tomuto popisu předchází přehled dějin migrace do Německa. V této teoretické části je dále popsán pojem interkulturality, interkulturní literatury a filmu. Tato část práce je tedy založena zejména na prostudované literatuře. Druhá část diplomové práce zahrnuje rozbor literárního díla a filmu z hlediska charakteristiky postav a jejich chápání základního pojmu ?láska?. Cílem diplomové práce je zobrazení interkulturality v kontextu s tím nejzákladnějším lidským citem, tedy v kontextu lásky. The topic of dissertation is the view and the understanding of term ?love? in Turkish-German coexistence. The dissertation is divided into two main sections. The first one contains general information about life of Turks in Germany. The history-overview of migration to Germany precedes this description. In the theoretical section there is also described the meaning of intercultural life, intercultural literature and intercultural movie. This section is based especially on the studied literature. The second section of dissertation includes analysis of literature work and movie from the view of characters-characteristic and their understanding of term ?love?. Also we can find here the description, how each character copes with the feeling ?to be in love?. The goal of the dissertation is to show intercultural life in the context of the basic human feeling?in the context of love. Klíčová slova: Turks in Germany; intercultural life; intercultural literature in Germany; intercultural movie in Germany; Fatih Akin; Gegen die Wand; Feridun Zaimoglu; Liebesbrand; love; sex; religion Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Türkische Liebe in Deutschland. Ein interkultureller Konflikt im Medium des Romans und des Filmes

Das Thema der Diplomarbeit ist die Darstellung und Auffassung der Liebe in der deutsch-türkischen Umgebung. Die Arbeit ist in zwei Grundteile geteilt. Der erste Teil beinhaltet die allgemeinen ...

ČASTOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Kinder- und Jugenderziehung in muslimischen bzw. gemischten Familien in Deutschland. Eine Studie zu ihrem Alltagsleben.
MOUNTASIR LIMBERSKÁ, Lenka
2010 - německý
Tato diplomová práce se zabývá výchovou dětí a mládeže v muslimských resp. smíšených rodinách v Německu a klade si za cíl vytvoření celkové představy o jejich každodenním životě. Jádro práce tvoří kapitoly teoretické a praktické. Teoretická část zprostředkuje základní informace o islámu a o výchově dětí v muslimských rodinách. Tato fakta se opírají o poznatky vycházející z Koránu a o výroky proroka Mohameda. Následující teoretické kapitoly obsahují pojednání o životě muslimských dětí ve škole a o funkci islámské komunity. Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníku, který byl vytvořený za účelem studie o každodenním životě těchto rodin. Na základě tohoto výzkumu budou vyvozeny obecné závěry. This diploma deals with children and the youth upbringing in Muslim or mixed families in Germany and tries to form a picture of their everyday life. This work?s heart consists of theoretical and practical chapters. The theoretical part provides basic information about Islam and children upbringing in Islamic families. These facts are grounded on knowledge emanating from the Koran and statements of Mohammed the prophet. Following theoretical chapters include an essay on the school life of the Muslim children and the role of the Islamic community. The practical part is composed of the evaluation of a questionnaire which was created for purposes of the study of the everyday life of these families. On this study basis, general conclusions will be drawn. Klíčová slova: Islam; Koran; Islamic upbringing; Upbringing of children and juveniles; Upbringing of children in Germany; Islamic religion minority; Islamic family; Mixed family Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kinder- und Jugenderziehung in muslimischen bzw. gemischten Familien in Deutschland. Eine Studie zu ihrem Alltagsleben.

Tato diplomová práce se zabývá výchovou dětí a mládeže v muslimských resp. smíšených rodinách v Německu a klade si za cíl vytvoření celkové představy o jejich každodenním životě. Jádro práce tvoří ...

MOUNTASIR LIMBERSKÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.
KUBÍKOVÁ, Kateřina
2011 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Tochtertag und Girslday: sprachliche und inhaltliche Analyse der Webseiten zur Gleichbehandlung von Mädchen und Jungen.

KUBÍKOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

NEUE ABITURPRÜFUNGEN IN DEN FREMDSPRACHEN
PECHÁČKOVÁ, Nikola
2011 - německý
Tato diplomová práce se zabývá státní maturitou z německého jazyka se zaměřením na její vývoj. Daná problematika je nejprve zpracována v teoretické rovině, kde je popsána geneze státní maturity v České republice a její srovnání se státní maturitou v Německu, konkrétně v Sasku. Dále se v teoretické části objevuje problematika vzdělávání a přípravy pedagogů na nový maturitní model. V této části je rovněž popsán Evropský referenční rámec pro jazyky. Ve druhé, praktické části diplomové práce je zpracován dotazník jednak pro učitele německého jazyka na středních školách a jednak dotazník pro maturanty, kteří se rozhodli z německého jazyka maturovat. Oba dotazníky se týkají jejich názoru na nastávající státní maturitu. This diploma paper deals with the state graduation exam in German with a focus on its development. At first this issue is depictured on the theoretical level where I describe the genesis of the state graduation exam in the Czech Republic and its comparison with the state graduation exam in Germany, concretely in Saxony. Furthermore there is also mentioned the educational problems and problems with the preparation of the teachers for the new graduation model. In this part I also describe the European reference framework for languages. In the second, practical part of my diploma paper there is a questionnaire both for the German teachers at high schools and for the students who decided to sit for the leaving examination in German. Both these questionnaires are related to their opinion on the forthcoming state graduation exam. Klíčová slova: European reference framework for languages; state graduation; CISKOM; CERMAT. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
NEUE ABITURPRÜFUNGEN IN DEN FREMDSPRACHEN

Tato diplomová práce se zabývá státní maturitou z německého jazyka se zaměřením na její vývoj. Daná problematika je nejprve zpracována v teoretické rovině, kde je popsána geneze státní maturity v ...

PECHÁČKOVÁ, Nikola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze