Počet nalezených dokumentů: 337
Publikováno od do

Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin
SOSNA, František
2011 - německý
Následující práce se zabývá románem Die andere Seite spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina. Práce obsahuje dvě samostatné části. V teoretické části je zpracovávána autorova biografie a jednotlivé literární směry konce 19. století. V praktické části je pak pozornost věnována interpretaci charakteristiky fiktivních světů, v kterých se děj románu odehrává. Zároveň jsou objasněny funkce a role jednotlivých osob, míst a motivů románu. Práce je doplněna krátkou analýzou ilustrací, kterými dílo opatřil sám autor. Cílem je tedy analyzovat jak literární tak grafické ztvárnění fantastických realit románu. Dále si práce klade za cíl odhalit možnosti interpretace samotného názvu románu. This diploma work occupies itself with the novel Die andere Seite by the writer and illustrator Alfred Kubin. The work consists of two separate parts. In the theoretical part, the author?s biography and individual literary movements of the end of the 19th century are dealt with. In the practical part, the attention is given to the interpretation of the characteristics of fictitious worlds in which the plot of the novel is set. At the same time the functions and roles of individual persons, places, and motifs of the novel are explained. The work is complemented by a short analysis of the illustrations with which the author himself provided the book. The goal is to analyse both the literary as well as the graphical depiction of fantastic realities of the novel. Another aim of the work is to reveal possibilities of the interpretation of the novel?s title. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Die eine und die andere Seite im Roman die Andere Seite von Alfred Kubin

Následující práce se zabývá románem Die andere Seite spisovatele a ilustrátora Alfreda Kubina. Práce obsahuje dvě samostatné části. V teoretické části je zpracovávána autorova biografie a jednotlivé ...

SOSNA, František
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2011

Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)
BEDNÁŘOVÁ, Helena
2007 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Phraseologismen in der deutschen Literatur und ihre Übersetzung ins Tschechische(G.Grass: Die Blechtrommel)

BEDNÁŘOVÁ, Helena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern
POSPÍŠILOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a zvyků. Práce je rozdělena na 3 části, v kterých je postupně osvětleno velké spektrum zvyků. V úplném úvodu jsou zmíněny a vysvětleny jednotlivé pojmy. První část seznamuje čtenáře s typickými místními zvyky v jednotlivých oblastech Bavorska. Rozdělení této spolkové země na regiony nabízí i porovnání jednotlivých zvyků a slavností v nich. Další část zahrnuje podkapitoly, které představují jednotlivá roční období. V těchto podkapitolách jsou zmíněny svátky a slavnosti, které se v konkrétním ročním období konají. Jedná se jak o církevní svátky, tak i o zemědělské zvyky či jiné slavnosti. V některých případech je stručně přiblížena i gastronomie jednotlivého svátku. Poslední část se zabývá srovnáním některých bavorských svátků s českými. Výběr se zužuje na hlavní církevní svátky, které se objevují v obou těchto zemí. Je zde hlavně představen průběh a odlišnosti Velikonoc a Vánoc. Všechny tyto tři části vhodně doplňují mapky a obrázky. Slouží především k vytvoření ucelené představy o zmíněných zvycích a tradicích. Cílem této práce je především přiblížit jednotlivé slavnosti v Bavorsku a podat informace, které přispějí k rozšíření kulturního obzoru. The dissertation concerning a given topic {\clqq}Customs, festivities and way of life in Bavaria`` focuses on one federal country in Germany and the process of its festivals and traditions. The work is divided into 3 parts, where there is gradually explained the wide range of traditions. In the introduction there are mentioned and described the particular terms used in the work. At the beginning the reader is informed about the typical local traditions in individual regions of Bavaria. The separation of this federal country gives the possibility to compare traditions and festivals. In the following parts there are chapters where the seasons of the year are defined. There are mentioned the festivals and traditions according to their occurrence in actual season of the year {--} the religion festivals, the agricultural traditions and other celebrations. In some examples there is briefly described the gastronomy of the festival. In the last part of the work there is compared some Bavor´s festivals to Czech ones. The choice is limited on the main religion festivals, which are held in both countries. There is mainly described the process and variety of Christmas and Easter celebrations. The all three parts of the work are completed with the enclosed maps and pictures. These enclosures can help the reader to make the complete conception of the mentioned traditions and festivals. The aim of this work is first of all the introduction of different celebrations in Bavaria and giving such kind of the formation that can push out the frontiers of culture knowledge. Klíčová slova: customs; festivities; way of living in Bavaria; Bavaria; traditions; fete days Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern

Tato diplomová práce na téma {\clqq}Brauchtum, Feste und Lebensart in Bayern`` (Zvyky, slavnosti a způsob života v Bavorsku) se zaměřuje na jednu spolkovou zemi v Německu a její průběh slavností a ...

POSPÍŠILOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland
LAURENČÍKOVÁ, Lenka
2007 - německý
Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které vedly k růstu počtu kacířských skupin kolem roku 1000. Jako příklad uvádí katary a postup katolické církve vůči nim. Dále věnuje pozornost vzniku inkvizice, jejímu poslání a posílení její pozice díky papežským bulám. Poté se věnuje templářskému řádu a jeho zničení, kdy francouzský král úzce spolupracoval s inkvizicí. V další kapitole se autorka věnuje přechodu z kacířských procesů na procesy čarodějnické. Uvádí okolnosti, za kterých k tomuto přerodu došlo. V následující části své práce se autorka věnuje průběhu procesů v Německu až k jejich skončení v roce 1775. V závěrečné části uvádí možné příčiny vzniku procesů s čarodějnicemi i příčiny jejich skončení. The topic of this thesis are witch-hunts in Germany, where they took place especially between 1560 and 1650. First, the author turns to the power relations in the Catholic Church which led in the massive appearance of heretic groups around the year 1000. As example she mentions the Cathars and the actions the Church took against them. Further, she gives attention to the birth of Inquisition, its objective and the extension of its powers through papal bulls. After that, she turns to the Templars and their downfall {--} here, the French king cooperated with the Inquisition. In the next chapter, the author shows how the trials against heretics changed into witch-hunts. She names the possible circumstances under which this change took place. In the following part of the thesis, the author turns to the witch-hunts in Germany, their beginning and termination in 1775. In the last part she names possible reasons for the beginning and the termination of witch-hunts. Klíčová slova: Church; Cathars; Inquisition; Templars; witch-hunts Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Geschichte der Hexenprozesse in Deutschland

Tématem této práce jsou hony na čarodějnice, které v Německu probíhaly především v letech 1560 až 1650. Autorka se nejdříve zaměřuje na změny v mocenských vztazích uvnitř katolické církve, které ...

LAURENČÍKOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007

Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen
VIDLÁKOVÁ, Jitka
2010 - německý
Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje kontrastivní analýza, které spočívá v rozdělení frazeologizmů do 4 skupin podle stupně shody českého a německého frazeologismu. Každý frazeologizmus je opatřen vysvětlením významu, dále dokladem z textu a podrobným komentářem. Závěr práce je věnován výsledkům rozboru. The diploma thesis considers the translation and contrastive analysis of the Czech and German idioms found in the online edition of "Bild" newspaper. First chapter deals with the theoretical background of the phraseology. In the following chapter the idioms are translated and the translations are thoroughly commented. The meaning of each idiom is explained and the idiom is classified according to the degree of similarity with its Czech translation. In the conclusion the results are summarized. Klíčová slova: idioms; contrastive analysis; translation Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Kontrastive Analyse der tschechischen und deutschen Phraseologismen

Cílem této práce je provést překlad a poté kontrastivní analýzu českých a německých frazeologizmů, které byly vyhledány v internetové verzi deníku {\clqq}Bild``. Po teoretickém úvodu následuje ...

VIDLÁKOVÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2010

Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik
MATOUŠKOVÁ, Hana
2012 - německý
Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, Williama Shakespearea a Miguela de Cervantes Saavedry. Vedle charakterizujících znaků romantiky jsou zde představeny poetiky romantických autorů, v jejichž dílech se motiv snu častokráte nachází, Novalise und E. T. A. Hoffmanna. Analýzou jejich děl Heinrich von Ofterdingen a Der Goldne Topf jsou zdůvodněny význam a důležitost snu v romantických dílech. The bachelor thesis deals with the subject of dreams in German Romanticism. The concept of dreams is characterized together with its other forms and it appears in works of the authors who influenced the romantic writers, William Shakespeare and Miguel de Cervantes Saavedra. In addition to the characterizing characteristic features of Romanticism is the poetics of the Romantic authors presented, in whose works the motive of a dream often occurs, i.e. Novalis and E. T. A. Hoffmann. An analysis of works Heinrich von Ofterdingen and Der Goldene Topf clarify the meaning and the importance of dreams in romantic works. Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Der Traum als Motiv in den ausgewählten Werken der deutschen Romantik

Tato bakalářská práce se zabývá motivem snu v německé romantice Pojem snu je zde společně se svými dalšími formami charakterizován a ukázán v dílech autorů, kteří velmi ovlivnili romantické autory, ...

MATOUŠKOVÁ, Hana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.
HRDÁ, Jitka
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Gegenüberstellende Analyse der Parteiprogramme der deutschen Linkspartei und der kommunistischen Partei Österreichs.

HRDÁ, Jitka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.
KUDRLIČKOVÁ, Zlata
2012 - německý
Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Das Jüdische Museum Wien. Die Umgestaltung der Dauerausstellung und deren Rezeption.

KUDRLIČKOVÁ, Zlata
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".
KOCMANOVÁ, Magdalena
2012 - německý
Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž hlavní důraz je kladen na rozbor ženských postav. Cílem je též snaha zodpovědět otázku, jakou úlohu tyto hrdinky hrají v intenci textu. The topic of this bachelor thesis is "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". The female characters in Selim Özdogan´s "Die Tochter des Schmieds". The attention is focused on the analysis of the novel itself where the main emphasis is put on the analysis of the female characters. The aim of the bachelor thesis is also the attempt to answer the question which role the female protagonists actually have in the intention of the text. Klíčová slova: tradition; religion; Islam; fatalism; predestination; family; communication; freedom; suffering Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds"./"Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Die Frauenfiguren in Selim Özdogans "Die Tochter des Schmieds".

Téma této bakalářské práce zní "Fatma ist schön wie ein Stück vom Mond". Ženské postavy v románu Selima Özdogana "Die Tochter des Schmieds". Pozornost je zaměřena na analýzu románu samotného, přičemž ...

KOCMANOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann
JÁNSKÁ, Veronika
2012 - německý
Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, der Diktatur und der Diskriminierung und mit ihrer Wirkung oder Einfluss auf die Hauptfiguren der Novelle, die mit allen Formen der Manipulation, egal ob als unterdrückte Opfer oder Tyrannen und Manipulatoren in Berührung kommen. Nicht zuletzt hat diese Arbeit zum Ziel festzustellen, ob sich die Formen der Manipulation irgendwie überschneiden und zusammenhängen oder ob sie auschließlich voneinander unabhängig existieren. The objective of this thesis is to approach Mann´s novella from the perspective of different forms of manipulation. The thesis deals with the analysis of manipulation, dictatorship and discrimination and their impact or influence on behaviour of the main character of the novella, who are confronted with all types of manipulation, either as tyrannized victims or as tyrants and manipulators. Last but not least, it is the objective of this bachelor thesis to investigate, whether the forms of manipulation overlap and are connected to each other, or whether they exist independently of each other. Klíčová slova: novella; manipulation; discrimination; dictatorship Plné texty jsou dostupné v digitálním repozitáři JČU.
Formen der Manipulation in der Novelle "Mario und der Zauberer" von Thomas Mann

Das Ziel meiner Arbeit ist es, Thomas Manns Novelle aus dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen von Manipulation zu betrachten. Die Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der Analyse der Manipulation, ...

JÁNSKÁ, Veronika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2012

O službě

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. Více informací o šedé literatuře a NUŠL najdete na webu služby.

Vaše náměty a připomínky posílejte na email nusl@techlib.cz

Provozovatel

http://www.techlib.cz

Facebook

Zahraniční báze